Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάργηση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης περιουσίας Φ.Μ.Α.Π

Σύμφωνα Με το άρθρο 21 του νόμου 3634/2008 από 1 Ιανουαρίου 2008 καταργείται οΦόρος Μεγάλης ακίνητης Περιουσίας

.....
Aρθρο 21
Λοιπές διατάξεις

1. Από 1ης Ιανουαρίου του έτους 2008 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 21 έως 35 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄) που αφορούν το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
......