Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αύξηση συντελεστή φορολογίας από 1-1-15 (διπλογρ. μη κερδ.)

Ισχύς από 01-01-2015

Αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Σχετική διάταξη:

 

Παρ. 4, άρθρου 1, ν.4334/2015:

«1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που τηρούν απλογραφικά βιβλία.»

Συγκεκριμένα το άρθρο 58 του Κ.Φ.Ε. γίνεται:

Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής

1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β', δ', ε' στ' και ζ' του άρθρου 45 τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29.

Με βάση τα ανωτέρω ισχύει ο ακόλουθος πίνακας:


Φορολογικά έτη που αρχίζουν την 1.1.2015


Τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος

Τήρηση Διπλογραφικού λογιστικού συστήματος

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών)

--

29

Τράπεζες

--

29

Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)

26/33

29

Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα

29

29

Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών

26/33

29

Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς

26/33

29

Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών

26/33

29

Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)

26/33

29

Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω

26/33

29

 

Σημειώσεις :

  • Για απλογραφικά βιβλία ισχύει συντελεστής 26% για φορολογητέο εισόδημα <= 50.000 και 33% για φορ. εισόδημα > 50.000
  • Μέχρι 31/12/2015 ισχύει η μείωση 40% για νησιά με κατοίκους <3.100
  • Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13%.
  • Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα των νομικών προσώπων με διπλογραφικό σύστημα είναι 10%


Σχετική απόφαση :

ΠΟΛ.1159/17.7.2015 - Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80/16-07-2015)