Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάργηση της πληρωμής παραβόλου για την δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με τον νόμο  4250/2014  Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 ορίζονται τα εξής  :


Αρθρο 2. Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. - Κείμενο νόμου

.....
5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της παραγράφου α' πραγματοποιείται ατελώς.


Σχετικές  αποφάσεις

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-1244/2.5.2014
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ
Αριθμ. πρωτ.: Κ2 - 2859/5.6.2014
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ