Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος Κώδικας φορολογίας εισοδήματος κατάργηση του ν.2238/1994

Στις 23 Ιουλίου 2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν. 4172/2013, ο οποίος μεταξύ άλλων περιέχει και το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) , που θα ισχύει κατά βάση από το 2014 και μετά.

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος αποτελεί τον έναν από τους τρεις πυλώνες της φορολογικής μεταρρύθμισης, την οποία η κυβέρνηση φιλοδοξεί να ολοκληρώσει έως το φθινόπωρο του 2013. Οι άλλοι δύο πυλώνες αφορούν τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών , ο οποίος ήδη ψηφίσθηκε (Ν.4174/2013), και τον Κώδικα Φορολογικών Κινήτρων , ο οποίος είναι ακόμα σε στάδιο
επεξεργασίας
Με την ψήφιση και του τελευταίου, που έχει εξαγγελθεί για το φθινόπωρο του 2013, αναμένονται και κάποιες, ελπίζουμε τελευταίες, διορθωτικές και διευκρινιστικές αλλαγές στο νέο ΚΦΕ.

Ο νέος ΚΦΕ περιλαμβάνει έξι μέρη που αφορούν τις γενικές διατάξεις, τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, τη φορολογία ε
ισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων, τα ζητήματα παρακράτησης φόρου, τις διατάξεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν στην υποβολή δηλώσεων και την προκαταβολή του φόρου.

Μολονότι οι διατάξεις του Ν. 2238/1994 δεν περιλαμβάνονται ρητώς στις καταργούμενες διατάξεις, ωστόσο, όπως παρατηρεί και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, ο νέος ΚΦΕ αντικαθιστά τον ισχύοντα τουλάχιστον κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά ορισμένο ζήτημα σύμφωνα με τη γενική αρχή ότι ο νεότερος νόμος υπερισχύει του παλαιότερου.

Εξάλλου, ρητά προβλέπεται ότι οι διατάξεις του νέου ΚΦΕ θα εφαρμοσθούν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά με εξαίρεση τα ζητήματα, για τα οποία προβλέπεται ρητώς διαφορετική έναρξη ισχύος.

Αντιθέτως, δημιουργείται σύγχυση ως προς τη διατήρηση σε ισχύ διατάξεων του ισχύοντος ΚΦΕ, με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα, τα οποία δε ρυθμίζονται με το νέο ΚΦΕ.

Επίσης , προβλέπεται ρητά ότι διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις των Ν. 2778/1999 για τη φορολογία των Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και των θυγατρικών τους, Ν. 3371/2005 για τη φορολογία των ΕΚΕΣ και των ΑΚΕΣ, καθώς και του Ν. 27/1975 και του Ν.Δ. 2687/1953.

Είναι αλήθεια ότι με το νέο ΚΦΕ και τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που ακολούθησε εισάγεται ένα καινούργιο σύστημα που διαπνέεται από διαφορετική φιλοσοφία, δηλαδή τη θέσπιση γενικών αρχών χωρίς εκτεταμένη περιπτωσιολογία.


Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 72 ν.4172/2013 Παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α’ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.