Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάργηση Επιχειρηματικής αμοιβής εταίρων ΟΕ-ΕΕ και νέος τρόπος φορολόγησης

Με τον νόμο 4110/2013 επήλθαν αρκετές τροποποιήσεις στον φορολογικό νόμο (ΚΦΕ).
Μία από αυτές είναι και ο νέος τρόπος φορολόγησης των εταιριών της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (ΟΕ-ΕΕ κλπ)

Σύμφωνα λοιπό με τις νέες διατάξεις:

---

Αρθρο 10

1. Το συνολικό καθαρό εισόδημα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού του Κώδικα, μετά την αφαίρεση των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, καθώς και των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, φορολογείται ως εξής: Προκειμένου για ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.), κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες, με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
50.000 26% 13.000 50.000 13.000
Υπερβάλλον 33%      

Όταν οι παραπάνω υπόχρεοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία το συνολικό καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).
Σε περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 55.
Επίσης για τους υπόχρεους αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 98 και επόμενα.
Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών αυτών, των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους.

Η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013 και  οι αλλαγές ισχύουν  για τα εισοδήματα που αποκτώνται, από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.Αιτιολογική έκθεση :

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίστανται τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ΚΦΕ και μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της φορολογίας του εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.. Ειδικότερα, καθιερώνεται κλίμακα για τον υπολογισμό του φόρου αυτών που τηρούν απλογραφικά βιβλία και συντελεστής είκοσι έξι τοις εκατό (26%) γι' αυτούς που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.


Ουσιαστικά με τις νέες διατάξεις καταργείτε πλέον η επιχειρηματική αμοιβή των εταίρων .