Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σύσταση ΑΕ με κατώτατο όριο κεφαλαίου 24.000 κα ΕΠΕ 2.400 ευρώ

Σε ισχύ από τις 12.12.2012 τα μειωμένα όρια κεφαλαίου για τη σύσταση Α.Ε. και Ε.Π.Ε..


Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. της 12.12.2012 τα νέα όρια έχουν ως εξής:

Κατώτατο όριο για σύσταση Α.Ε. -> 24.000 ευρώ
Κατώτατο όριο για σύσταση Ε.Π.Ε. -> 2.400 ευρώ

Το σχετικό άρθρο της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου έχει ως ακουλούθως:

Άρθρο 6. Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1..
2..
3. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής:
«Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας».
β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» τροποποιείται ως εξής:
«Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης».
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ».