Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ΙΚΕ

Με τον νόμο 4072/2012 εισήχθη η νέα  μορφή εταιρείας

Η νέα εταιρική μορφή, η «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ΙΚΕ, που σχεδιάστηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου από ειδική επιστημονική επιτροπή και θεσμοθετήθηκε με το ν.4072/2012, μπορεί πλέον να ιδρυθεί.

Η ΙΚΕ πλεονεκτεί έναντι των άλλων εταιρικών μορφών καθώς σε αυτήν

-έχει περιοριστεί στο ελάχιστο το διοικητικό κόστος λειτουργίας (παραστάσεις δικηγόρων/συμβολαιογράφων, δημοσιεύσεις)
-αποσυνδέεται η εταιρική συμμετοχή από το κεφάλαιο
-αναγνωρίζεται κάθε είδους εισφορά (κεφάλαιο, εργασία ή εγγυοδοτική ευθύνη)
-απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ενός ευρώ
-απλοποιούνται οι σχέσεις των εταίρων και η λειτουργία της εταιρείας και τέλος
-προσφέρεται ευελιξία στη δυνατότητα επιλογής και μεταβολής μεταξύ ενός ακραιφνώς κεφαλαιουχικού σχήματος και μίας έντονα προσωπικής εταιρείας.

Εφεξής, οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή την καινοτόμο εταιρική μορφή, μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες μίας Στάσης (ΥΜΣ) που είναι:

α) οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των κατά τόπους επιμελητηρίων, εφόσον η εταιρία συστήνεται με ιδιωτικό έγγραφο και

β) εάν η σύσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι πιστοποιημένοι ως Υπηρεσίες μιας Στάσης συμβολαιογράφοι.

Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης, με χρήση του σχετικού λογισμικού, που υλοποιήθηκε από την ΚΕΕΕ μπορούν, εφόσον ο φάκελος και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, να προχωρούν στην σύσταση της ΙΚΕ σε μία ημέρα.