Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μείωση των κατώτατων ορίων της ΕΓΣΣΕ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 6 της 28.2.2012

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012


Άρθρο 1

1. Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, μειώνονται κατά 22%.

Από 14−2−2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται.

3. Η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.

4. Συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, όπως καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, είναι αυτοδικαίως άκυρες ως προς τον όρο αυτό.


....

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2011 - 2012 όπως διαμορφώνονται με την ΠΡΑΞΗ Υπ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 Α΄)

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΓΑΜΟΙ

1/7/201114/2/2012ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ33,5726,183,93
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ34,8027,144,07
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ36,4628,444,27
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ38,1129,734,46
ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ39,7831,034,65
ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ41,4332,324,85
ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ43,1133,635,04
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΓΑΜΟΙ

1/7/201114/2/2012ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ36,9228,804,32
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ38,1629,764,46
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ39,8331,074,66
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ41,4732,354,85
ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ43,1433,655,05
ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ44,8034,945,24
ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ46,47 36,25 5,44
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΑΜΟΙ

1/7/201114/2/2012ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ751,39586,083,52
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ813,99634,913,81
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ887,99692,634,16
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ961,99750,354,50
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ

1/7/201114/2/2012ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ826,54644,703,87
ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ889,13693,524,16
ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ963,13751,244,51
ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ1037,13 808,96 4,85Σχετικές διατάξεις