Αποτελέσματα live αναζήτησης

Από την 1η Ιανουαρίου 1998 παύουν να ισχύουν και λογίζονται ως ουδέποτε θεωρηθέντα τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια

Νόμος 2515/1997
Άρθρο 24 Ακύρωση θεωρημένων στοιχείων Κ.Β.Σ. και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125Α')

1.Από την 1η Ιανουαρίου 1998 παύουν να ισχύουν και λογίζονται ως ουδέποτε θεωρηθέντα τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια, που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 186/1992  (ΦΕΚ 84 Α) να εκδίδονται από τους υπόχρεους θεωρημένα, καθώς και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τις οποίες εκδίδουν όσοι τηρούν πρόσθετα βιβλία των διατάξεων της παραγράφου 5  του άρθρου 10 του ίδιου π.δ/τος, εφόσον αυτά έχουν θεωρηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1996 και δεν χρησιμοποιηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 1997. Τα ως άνω ισχύουν και για κάθε βιβλίο ή στοιχείο. που προέρχεται από συνένωση ή συγχώνευση με τα στοιχεία του προηγουμένου εδαφίου.