Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δυνατότητα 'Ιδρυσης Ανώνυμης Εταιρίας με ένα μόνο μέτοχο.

Η δυνατότητα αυτή δόθηκε με το άρθρο 3 του  νόμου 3604/2007 ο οποίος αναμόρφωσε τον Νόμο 2190/1920 Περι ανωνύμων εταιριών.
Ο ανωτέρω νόμος άλλαξε μεταξύ άλλων και το άρθρο 1 του νόμου 2190/1920 σχετικά με τους μετόχους.

Σχετικοί νόμοι :

-Ν.3604/08-08-2007  Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις

-Νόμος 2190/1920  Περί Ανωνύμων εταιριών