Jump to content
Sign in to follow this  
urban2013

Πόσο large ειναι το ελληνικό δημόσιο που ολο το βρίζετε

Recommended Posts

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη κόρη Όσοι ενδιαφέρονται για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη διαζευγμένη θυγατέρα, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: Δικαιολογητικά:

www.dikaiologitika.gr

δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη κόρη Όσοι ενδιαφέρονται για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη διαζευγμένη θυγατέρα, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: Δικαιολογητικά:   01. Διαζευκτήριο/ Εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός: Διαζευκτήριο της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικαστηρίου ότι η ανωτέρω απόφαση κατέστη τελεσίδικη   02. Εκκαθαριστικό της εφορίας για το εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος που γεννήθηκε το δικαίωμα  (π.χ. για δικαίωμα που γεννήθηκε το έτος 2000 απαιτείται η υποβολή εκκαθαριστικού της εφορίας οικ. Έτους 2001 - εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1 – 31/12/2000 -)/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1)   03. Πιστοποιητικό του οικείου οικονομικού εφόρου, από το οποίο να προκύπτει η δηλωθείσα περιουσία της αιτούσας, οι πρόσοδοί της από αυτή και από τα λοιπά δηλωθέντα (αν δεν κατετέθη δήλωση θετικού περιεχομένου να πιστοποιηθεί τούτο και να βεβαιωθεί ότι η μη υποβολή δήλωσης ηλέχθη δικαιολογημένη).   04. Πιστοποιητικό Υποθηκοφύλακα του τόπου κατοικίας και του τόπου καταγωγής της ενδιαφερομένης, περί της ακίνητης περιουσίας της και των επί αυτής εγγεγραμμένων, τυχόν υποθηκών, προσημειώσεων ή ότι δεν υπάρχει στο όνομά της μερίδα στα οικεία βιβλία μεταγραφών   05. Αίτηση μεταβίβασης σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου) (Απαραίτητο έγγραφο)   06. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου πιστωτικού ιδρύματος όπου ο ενδιαφερόμενος διατηρεί λογαριασμό, στην οποία θα φαίνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του ή της δικαιούχου (μπορεί να υπάρχει και όποιος συνδικαιούχος επιθυμεί ο αιτών). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθένα στοιχεία.  Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε ένα από τα κάτωθι πιστωτικά ιδρύματα: ΕΘΝΙΚΗ Τ.Ε.,ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.Ε., ΕΜΠΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Τ.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, AMERICAN EXPRESS, ΤΑΜ. ΠΑΡ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΔΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΑΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ, ASPIS BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, CITIBANK. Επιπρόσθετο δικαιολογητικό για την καταβολή της σύνταξης σε τραπεζικό λογαριασμό.   07. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (όπως φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημερότητας κ.λ.π.) από το οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1)   08. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Επιπρόσθετο δικαιολογητικό για την καταβολή της σύνταξης σε τραπεζικό λογαριασμό. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας   09. Δικαστική απόφαση λύσης γάμου   10. Πιστοποιητικό του οικείου Εφόρου, από το οποίο να προκύπτει ότι υποβλήθηκε δήλωση της καταληφθείσης περιουσίας του πατέρα της, και να αναφέρονται τα δικαιούχα πρόσωπα της καταληφθείσας περιουσίας.   11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 της ενδιαφερόμενης, στην οποία να δηλώνει αν κατέχει δημόσια θέση, αν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου φορέα κύριας σύνταξης, αν είναι ασφαλισμένη σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, αν έχει εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και πόσα είναι ετησίως, αν κατέχει ακίνητη περιουσία σε οποιαδήποτε περιοχή του κράτους προσδιορίζοντας σε καταφατική περίπτωση το είδος, την έκταση και την αξία και το εξ’αυτής ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα.(Απαραίτητο έγγραφο)   Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά:   01. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, το οποίο να έχει εκδοθεί βάσει των επισήμων στοιχείων που τηρούνται σ’αυτή (Δημοτολόγια και Ληξιαρχικά βιβλία)/ Από το Πιστοποιητικό θα προκύπτει η προσωπική κατάσταση της διαζευγμένης, ήτοι ότι μετά τη λύση του γάμου της με τον ……………. Δεν τέλεσε άλλο γάμο, το έτος γέννησης, το επάγγελμά της και οι πρόσοδοί της από αυτό, καθώς και η ακίνητη περιουσία της, αν είναι συνταξιούχος του δημοσίου ή άλλου οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και αν είναι ασφαλισμένη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκδοθεί το ζητούμενο πιστοποιητικό βάσει των επίσημων στοιχείων του Δήμου ή της κοινότητας θα εκδίδεται πάλι από την οικεία Δημοτική ή κοινοτική Αρχή και θα στηρίζεται: 1) Σε ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον Ειρηνοδίκου ή Συμβολαιογράφου και 2) σε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 της αιτούσας/ Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης   Διαδικασία:   Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.   Βήμα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.   Βήμα 2 : Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.   Βήμα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).   Βήμα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.   Σημειώσεις και επεξηγήσεις Η αίτηση υποβάλλεται στη Δ42-Δ/νση Κανονισμού Πολιτικών Συντάξεων (προκειμένου για διαζευγμένες θυγατέρες που έλκουν το δικαίωμά τους από πολιτικούς συνταξιούχους), στη Δ43-Δ/νση Κανονισμού Συντάξεων Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και Ειδ. Κατηγοριών (προκειμένου για διαζευγμένες θυγατέρες που έλκουν το δικαίωμά τους από υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή Ειδ. κατηγοριών) ή στην Δ44-Δ/νση Κανονισμού Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων (προκειμένου για διαζευγμένες θυγατέρες που έλκουν το δικαίωμά τους από στρατιωτικούς ή πολεμικούς συντ/χους).   Ένδικα μέσα: Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος μπορεί να υποβληθεί ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με τις Δ/νσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Κάνιγγος 29- Αθήνα) εντός έτους από της κοινοποιήσεως της Πράξεως.

www.dikaiologitika.gr

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη κόρη Όσοι ενδιαφέρονται για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη διαζευγμένη θυγατέρα, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: Δικαιολογητικά:

www.dikaiologitika.gr

δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη κόρη Όσοι ενδιαφέρονται για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη διαζευγμένη θυγατέρα, χρειάζεται να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: Δικαιολογητικά:   01. Διαζευκτήριο/ Εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός: Διαζευκτήριο της οικείας Ιεράς Μητρόπολης ή πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικαστηρίου ότι η ανωτέρω απόφαση κατέστη τελεσίδικη   02. Εκκαθαριστικό της εφορίας για το εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος που γεννήθηκε το δικαίωμα  (π.χ. για δικαίωμα που γεννήθηκε το έτος 2000 απαιτείται η υποβολή εκκαθαριστικού της εφορίας οικ. Έτους 2001 - εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1 – 31/12/2000 -)/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1)   03. Πιστοποιητικό του οικείου οικονομικού εφόρου, από το οποίο να προκύπτει η δηλωθείσα περιουσία της αιτούσας, οι πρόσοδοί της από αυτή και από τα λοιπά δηλωθέντα (αν δεν κατετέθη δήλωση θετικού περιεχομένου να πιστοποιηθεί τούτο και να βεβαιωθεί ότι η μη υποβολή δήλωσης ηλέχθη δικαιολογημένη).   04. Πιστοποιητικό Υποθηκοφύλακα του τόπου κατοικίας και του τόπου καταγωγής της ενδιαφερομένης, περί της ακίνητης περιουσίας της και των επί αυτής εγγεγραμμένων, τυχόν υποθηκών, προσημειώσεων ή ότι δεν υπάρχει στο όνομά της μερίδα στα οικεία βιβλία μεταγραφών   05. Αίτηση μεταβίβασης σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου) (Απαραίτητο έγγραφο)   06. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου πιστωτικού ιδρύματος όπου ο ενδιαφερόμενος διατηρεί λογαριασμό, στην οποία θα φαίνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού και το ονοματεπώνυμο του ή της δικαιούχου (μπορεί να υπάρχει και όποιος συνδικαιούχος επιθυμεί ο αιτών). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθένα στοιχεία.  Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε ένα από τα κάτωθι πιστωτικά ιδρύματα: ΕΘΝΙΚΗ Τ.Ε.,ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τ.Ε., ΕΜΠΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Τ.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, AMERICAN EXPRESS, ΤΑΜ. ΠΑΡ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΔΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΑΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ, ASPIS BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, CITIBANK. Επιπρόσθετο δικαιολογητικό για την καταβολή της σύνταξης σε τραπεζικό λογαριασμό.   07. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (όπως φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημερότητας κ.λ.π.) από το οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο της δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1)   08. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Επιπρόσθετο δικαιολογητικό για την καταβολή της σύνταξης σε τραπεζικό λογαριασμό. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας   09. Δικαστική απόφαση λύσης γάμου   10. Πιστοποιητικό του οικείου Εφόρου, από το οποίο να προκύπτει ότι υποβλήθηκε δήλωση της καταληφθείσης περιουσίας του πατέρα της, και να αναφέρονται τα δικαιούχα πρόσωπα της καταληφθείσας περιουσίας.   11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 της ενδιαφερόμενης, στην οποία να δηλώνει αν κατέχει δημόσια θέση, αν είναι συνταξιούχος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου φορέα κύριας σύνταξης, αν είναι ασφαλισμένη σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, αν έχει εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και πόσα είναι ετησίως, αν κατέχει ακίνητη περιουσία σε οποιαδήποτε περιοχή του κράτους προσδιορίζοντας σε καταφατική περίπτωση το είδος, την έκταση και την αξία και το εξ’αυτής ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα.(Απαραίτητο έγγραφο)   Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά:   01. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, το οποίο να έχει εκδοθεί βάσει των επισήμων στοιχείων που τηρούνται σ’αυτή (Δημοτολόγια και Ληξιαρχικά βιβλία)/ Από το Πιστοποιητικό θα προκύπτει η προσωπική κατάσταση της διαζευγμένης, ήτοι ότι μετά τη λύση του γάμου της με τον ……………. Δεν τέλεσε άλλο γάμο, το έτος γέννησης, το επάγγελμά της και οι πρόσοδοί της από αυτό, καθώς και η ακίνητη περιουσία της, αν είναι συνταξιούχος του δημοσίου ή άλλου οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και αν είναι ασφαλισμένη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκδοθεί το ζητούμενο πιστοποιητικό βάσει των επίσημων στοιχείων του Δήμου ή της κοινότητας θα εκδίδεται πάλι από την οικεία Δημοτική ή κοινοτική Αρχή και θα στηρίζεται: 1) Σε ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον Ειρηνοδίκου ή Συμβολαιογράφου και 2) σε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 της αιτούσας/ Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης   Διαδικασία:   Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.   Βήμα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.   Βήμα 2 : Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.   Βήμα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).   Βήμα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.   Σημειώσεις και επεξηγήσεις Η αίτηση υποβάλλεται στη Δ42-Δ/νση Κανονισμού Πολιτικών Συντάξεων (προκειμένου για διαζευγμένες θυγατέρες που έλκουν το δικαίωμά τους από πολιτικούς συνταξιούχους), στη Δ43-Δ/νση Κανονισμού Συντάξεων Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και Ειδ. Κατηγοριών (προκειμένου για διαζευγμένες θυγατέρες που έλκουν το δικαίωμά τους από υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή Ειδ. κατηγοριών) ή στην Δ44-Δ/νση Κανονισμού Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων (προκειμένου για διαζευγμένες θυγατέρες που έλκουν το δικαίωμά τους από στρατιωτικούς ή πολεμικούς συντ/χους).   Ένδικα μέσα: Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος μπορεί να υποβληθεί ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με τις Δ/νσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Κάνιγγος 29- Αθήνα) εντός έτους από της κοινοποιήσεως της Πράξεως.

www.dikaiologitika.gr

 

 

Πόσα από αυτά τα δικαιολογητικά δε μπορεί να αναζητήσει η υπηρεσία και απαιτεί να προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευτυχως η διαζυμενη γυναικα προστατευεται λιγοτερο απο τον θεο αλλα περισσοτερο απο το ελληνικο αριστερο καθεστως. Η ελληνικη δικαιοσυνη ειναι 99% υπερ της γυναικας,το ελληνικο δημόσιο για την αγαμη θυγατερα την πληρωνει απο τα 40 της 700 ευρω μεχρι να πεθανει (ισως γινουν και χιλιαρικο-ησαν 850 παντως, χωρις ΕΝΑ ΕΝΣΗΜΟ).

Εφοσον η αγγαμη δεν ειναι πλεον αγγαμη τα παιρνει ξανα...

Σε αυτην την χωρα το να εισαι αντρας με την στενη εννοια του ορου τουλαχιστον ειναι κακουργημα.

Αν παντρευτεις θα πληρωνεις, αν χωρισεις παλι θα πληρωνεις, αναρωτιεμαι ΠΟΙΟΣ ΗΛΙΘΙΟΣ ΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΑΝΕ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για τις `άγαμες` θυγατέρες ένα δίκιο το έχεις...

Έχει ξανασυζητηθεί το θέμα εκτενώς.

Τώρα για τα υπόλοιπα που θέτεις, μάλλον προέρχονται από άτυχες προσωπικές εμπειρίες.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι λογιστές φοροτεχνικοί που αναφέρονται στον πίνακα των υποψηφίων που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια για την απόκτηση της Α΄ τάξης λογιστή φοροτεχνικού πρέπει:

Να καταβάλλουν ποσό 35 € που αφορά στα δικαιώματα υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την έκδοση των επαγγελματικών αδειών, μέχρι τις 2 Ιουνίου 2014

α) σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ο κωδικός που θα σας ζητηθεί είναι ο ΑΦΜ σας) στο λογαριασμό 040/546004-26, ή

β) με πληρωμή μέσω internet για όσους έχουν e-banking στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους και επιλέγοντας την καρτέλα ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ τους.

πληρωνετε τους νταβατζηδες και μωκο

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×