Jump to content
 • 0

Ποιοι υποβάλλουν δήλωση ΕΦΑ και ποιοι πληρώνουν.


ponzi
 Share

Question

Έκανα μια προσπάθεια να "αποκρυπτογραφήσω" τις διατάξεις για τον ΕΦΑ. Θέτω υπόψη των συναδέλφων το παρακάτω κείμενο - συγγνώμη αλλά είναι μακροσκελές - και θα παρακαλούσα όποιον έχει οποιαδήποτε (τεκμηριωμένη) υπόδειξη, διόρθωση, παρατήρηση ή διαφωνία να την καταθέσει.

 

 

Ι) Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης:

 

Άρθρο 17 N. 3091/2002, παράγραφος 3

3. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν:
α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα στο φόρο σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού.
β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του ίδιου νόμου.

 

Η περίπτωση α’ δεν χρειάζεται επεξήγηση. Όταν προκύπτει φόρος για καταβολή, υπάρχει και υποχρέωση υποβολής δήλωσης.

Δήλωση επίσης υποβάλλουν (ανεξάρτητα με το αν καταβάλλουν φόρο ή όχι) οι ανώνυμες εταιρείες και οι ΕΠΕ που έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο και ταυτόχρονα ο καταστατικός σκοπός τους περιλαμβάνει και την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.
Η περίπτωση γ’ αφορά στις παρακάτω νομικές οντότητες οι οποίες υποβάλλουν δήλωση ανεξάρτητα με το αν καταβάλλουν φόρο ή όχι:

 

Άρθρο 15 N. 3091/2002, παράγραφος 2

γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α'), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α') και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α') και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

στ) Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν για τον κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό σκοπό, για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών, καθώς και για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

            Άρθρο 15 N. 3091/2002, παράγραφος 3

δ) Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν.

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης είναι μόνο όσες οντότητες υποχρεούνται να καταβάλλουν τον φόρο. Επίσης, υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης, ανεξάρτητα με το αν προκύπτει φόρος για καταβολή, είναι οι ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ' και στ' της παραγράφου 2 και αυτά της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 (ναυτιλιακές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και εταιρείες με ακίνητα οι οποίες ανήκουν σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα).

 

ΙΙ) Ποιοι δεν πληρώνουν :

 

Παράγραφος 2 άρθρου 15 Ν. 3091/2002

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους:
α) Εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

 

Παράδειγμα: ΑΕ ελληνική με ακίνητο και με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, δεν πληρώνει φόρο. Εφόσον όμως έχει στο σκοπό της την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων, υποβάλλει δήλωση και τα ακίνητα της απαλλάσσονται (κωδικός 1).   

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011. 

 

β) Εταιρείες οι οποίες ασκούν εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον κατά το οικείο οικονομικό έτος τα ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητά αυτή είναι μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα. Στα ακαθάριστα έσοδα από ακίνητα δεν υπολογίζονται τα έσοδα από ακίνητα, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν οι εταιρείες αποκλειστικά για την άσκηση της επιχειρη­ματικής τους δραστηριότητας.
Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους στην Ελλάδα και για διάστημα επτά (7) ετών από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία για έκδοση αρχικής οικοδομικής άδειας, και εταιρείες οι οποίες ανεγείρουν κτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις που πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιήσουν για την άσκηση βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γενικώς επιχείρησης. Η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα ακίνητα στα οποία πρόκειται να λειτουργήσει η βιομηχανική, τουριστική ή εμπορική επιχείρηση και αίρεται αναδρομικά, αν η εταιρεία δεν προβεί στην έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στα ακίνητα αυτά, μέσα σε επτά (7) έτη από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία για έκδοση αρχικής οικοδομικής άδειας ή αν τα ακίνητα μεταβιβασθούν, εκμισθωθούν, εισφερθούν κατά χρήση, παραχωρηθούν δωρεάν, χρησιμοποιηθούν προς εκμετάλλευση από την εταιρεία ή τρίτο κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο, πριν τη συμπλήρωση δεκαετίας από την κατάθεση των δικαιολογητικών στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία για έκδοση αρχικής οικοδομικής άδειας.

Παράδειγμα 1: ΕΠΕ εμπορική, με σκοπό στο καταστατικό της (μεταξύ άλλων) την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων και  με έσοδα από την εμπορική δραστηριότητα μεγαλύτερα των εσόδων από ενοίκια. Υποβάλλει δήλωση και τα ακίνητα της απαλλάσσονται (κωδικός 2).

Παράδειγμα 2: OE με βιοτεχνική δραστηριότητα της οποίας τα έσοδα είναι μεγαλύτερα των εσόδων από ενοίκια, δεν είναι υπόχρεη σε καταβολή φόρου, οπότε δεν υποβάλλει και δήλωση γιατί δεν ανήκει στις οντότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 17.

Παράδειγμα 3: ΟΕ ξενοδοχειακή χωρίς έσοδα μέχρι τώρα, αναγείρει ακίνητο (με οικοδομική άδεια του 2012) προκειμένου να το ιδιοχρησιμοποιήσει. Δεν έχει άλλα ακίνητα στην κατοχή της. Το ανεγειρόμενο ακίνητο απαλλάσσεται, οπότε και η εταιρεία δεν θα υποβάλει δήλωση. Στην περίπτωση που η εταιρεία ήταν ΕΠΕ, θα υπέβαλε δήλωση με απαλλαγή για το ακίνητο (κωδικός 3).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011. 

 

γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α'), το ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α') και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α') και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

Οι εταιρείες αυτές θα υποβάλουν δήλωση (επειδή ανήκουν στις οντότητες της παραγράφου 3 του άρθρου 17). Ωστόσο για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν ή που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, θα έχουν απαλλαγή (κωδικοί 4,5,6 και 7).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1075/2010 & 1112/2011. 

 

δ) Εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Παράδειγμα: AE την πλειοψηφία των μετοχών της οποίας έχει ΝΠΔΔ ή το ΔΣ της ορίζεται από το δημόσιο. Υποβάλλει δήλωση με απαλλαγή για τα ακίνητα (κωδικός 8 ή 9).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011. 

 

ε) Το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, αλλοδαπά κράτη με τον όρο της αμοιβαιότητας, οι γνωστές θρησκείες και δόγματα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.

Δεν υποβάλλουν δήλωση γιατί δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17.

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.     

 
στ) Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν για τον κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό σκοπό, για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών, καθώς και για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.

Παράδειγμα: Φιλανθρωπικό σωματείο με ακίνητα, τα οποία είτε ιδιοχρησιμοποιεί, είτε τα εκμισθώνει και τα έσοδα από την εκμίσθωση διατίθενται για τους σκοπούς του σωματείου, είτε είναι κενά. Δεν καταβάλει φόρο, υποβάλλει όμως δήλωση με απαλλαγή για τα ακίνητα (κωδικός 10).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1075/2010 & 1112/2011.

 

ζ) Ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι οποίες συνιστούν εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καθώς και θυγατρικές αυτών εταιρείες του άρθρου 22 παρ. 3 περιπτώσεις δ' και ε' του ν. 2778/1999, που εποπτεύονται από αρχή της χώρας της καταστατικής τους έδρας, εκτός αυτών των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε μη συνεργάσιμα κράτη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Παράδειγμα: ΑΕΕΑΠ ελληνική, υποβάλλει δήλωση (Ανώνυμη Εταιρεία) αλλά τα ακίνητα της απαλλάσσονται (κωδικός 11).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

 

Παράγραφος 3 άρθρου 15 Ν. 3091/2002

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) Ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

Παράδειγμα: A.E. με ανώνυμες ονομαστικές μετοχές οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα. Η Α.Ε. έχει ακίνητα τα οποία εκμισθώνει. Έχει ακαθάριστα έσοδα αποκλειστικά από την εκμίσθωση των ακινήτων της. Υποβάλλει δήλωση αλλά δηλώνει τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, οπότε τα ακίνητα απαλλάσσονται (κωδικός 12). Το ίδιο θα ίσχυε αν οι ανώνυμες μετοχές της Α.Ε. ανήκαν σε εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήριο (κωδικός 13). 

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

 

β) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.

Παράδειγμα: ΕΠΕ της οποίας τα μερίδια ανήκουν σε κυπριακή Λτδ. Η κυπριακή εταιρεία ανήκει σε φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα. Η ΕΠΕ έχει ακίνητο στην Ελλάδα το οποίο εκμισθώνει. Έχει έσοδα μόνο από την εκμίσθωση του ακινήτου. Υποβάλλει δήλωση αλλά δηλώνει τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκει η κυπριακή εταιρεία (που κατέχει τα μερίδια της ΕΠΕ), οπότε τα ακίνητα απαλλάσσονται (κωδικός 14).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

 

γ) Προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.

Παράδειγμα 1: ΟΕ με ακίνητο, της οποίας εταίροι είναι ένα φυσικό πρόσωπο και μία βουλγαρική εταιρεία. Η βουλγαρική εταιρεία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο με ελληνικό ΑΦΜ. Η ΟΕ έχει ακαθάριστα έσοδα μόνο από την εκμίσθωση του ακινήτου.

Παράδειγμα 2: Αλλοδαπή (κυπριακή) εταιρεία έλαβε ΑΦΜ στην Ελλάδα (έχει ιδρύσει υποκατάστημα) προκειμένου να αγοράσει ένα ακίνητο από το έχει έσοδα από ενοίκια. Το υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρείας δεν έχει άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν τηρεί βιβλία. Η αλλοδαπή εταιρεία ανήκει σε δύο φυσικά πρόσωπα (Έλληνες).

Τόσο η ΟΕ όσο και το υποκατάστημα της αλλοδαπής εταιρείας δεν θα υποβάλουν  δήλωση, ούτε και θα πληρώσουν φόρο Θα πρέπει να τηρείται φάκελος ανά έτος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται από την ΠΟΛ. 1114/2011:

Άρθρο 2
Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, που εμπίπτουν στις διατάξεις περί εξαιρέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, υποχρεούνται να φυλάσσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από το χρόνο φορολογίας και να τα επιδεικνύουν σε πιθανό φορολογικό έλεγχο, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων, σύμφωνα με την περ. β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, τα οποία συνυποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη δήλωση του ειδικού φόρου.

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης και ενδεχόμενης παράτασης που δόθηκε για την υποβολή της δήλωσης αυτής. Στις δηλώσεις ειδικού φόρου επί των ακινήτων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, λόγω έκδοσης των δικαιολογητικών σε χρόνο μεταγενέστερο της ανωτέρω προθεσμίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο ν. 2523/1997. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά τηρούνται στο αρχείο των νομικών προσώπων.

 

δ) Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν.

Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται δήλωση και τα ακίνητα απαλλάσσονται (κωδικός 15).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1075/2010 & 1112/2011. 

 

ε) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ημεδαπά ταμεία ή ημεδαποί οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι ημεδαπές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η Αρχαιολογική Εταιρεία, τα ημεδαπά μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, οι ημεδαποί συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι ημεδαπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ 37 Α'), καθώς και τα ημεδαπά κληροδοτήματα με κοινωφελή σκοπό, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα που εποπτεύονται από δημόσια αρχή και τα ημεδαπά σωματεία.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν υποβάλλεται δήλωση διότι τα παραπάνω νομικά πρόσωπα δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17 (περ. β’).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

 

 

Στα επόμενα εδάφια της  παραγράφου 3 του άρθρου 15, διευκρινίζεται τι ισχύει σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των μετοχών ή των μερίδων ή των μεριδίων των εταιρειών ανήκει σε άλλα νομικά πρόσωπα:

Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, με­ριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω περιπτώσεων α', β', γ' ανήκει σε εταιρεία, οι μετοχές της οποίας βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση φυσικών προσώπων για την εταιρεία αυτή, κατά το ποσοστό συμμετοχής της.
Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω α', β' και γ' περιπτώσεων κατέχουν ή διαχειρίζονται πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των ταμιευτηρίων ή ταμείων παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια περιλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες διαχείρισης ή/και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο κράτος, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., και εποπτεύονται από αρχή της χώρας της έδρας τους, καθώς και θεσμικοί επενδυτές που λειτουργούν σε οργανωμένη αγορά κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή νοείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), δεν απαιτείται περαιτέρω δήλωση των φυσικών προσώπων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.

 

 

ΙΙΙ)Τελικά ποιοι πληρώνουν Ειδικό Φόρο Ακινήτων?

Όλη η ουσία είναι στο συγκεκριμένο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15:

Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω περιπτώσεων α', β', γ' κατέχει ή διαχειρίζεται σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει την έδρα του σύμφωνα με το καταστατικό του σε άλλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται, για να χορηγηθεί απαλλαγή, να συντρέχουν για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα οι προϋποθέ­σεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

Η οποία παράγραφος 4 έχει ως εξής:

4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εταιρείες που έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 υπό στοιχεία α' , β' και γ' περιπτώσεις, εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε κράτη μη συνεργάσιμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Παράδειγμα 1: Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας έλαβε ΑΦΜ και αγόρασε ακίνητο στην Ελλάδα. Η έδρα της εταιρείας είναι στον Παναμά. Ιδιοκτήτες της παναμέζικης εταιρείας είναι φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα Το υποκατάστημα υποβάλλει δήλωση Ε.Φ.Α. και πληρώνει φυσικά και φόρο.

Παράδειγμα 2: ΕΠΕ ελληνική, μέρος των μεριδίων της οποίας ανήκει σε εταιρεία με έδρα τη Λιβερία. Η ΕΠΕ έχει στην κατοχή της ακίνητο το οποίο ιδιοχρησιμοποιεί. Η ΕΠΕ θα πρέπει να υποβάλει δήλωση και να πληρώσει τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων, ακόμη και αν δηλώσει τους ιδιοκτήτες της εταιρείας με έδρα τη Λιβερία.

 

ΠΟΛ. 1093/2010http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/11302

ΠΟΛ. 1114/2011: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12386

ΠΟΛ. 1075/2010: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/11274

ΠΟΛ. 1112/2011: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12339

ΠΟΛ. 1096/2015: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20786

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18543

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους,    (ΚΑΙ?) την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Όπως είπα δεν έχει τέτοιο σκοπό.. άρα δεν υποβάλλει γιατί εξαιρείται και του φόρου λόγω ονομαστικών μετοχών.

 

Αν δεν έχει καθόλου στους σκοπούς του καταστατικού της (όχι μόνο την κύρια δραστηριότητα)  την εκμετάλλευση ακινήτων, δεν θα υποβάλει. 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αυτό έλεγα τα προηγούμενα χρόνια από την ψήφιση του Νόμου δλδ και οι υπόλοιποι διαφωνούσαν.. εγώ πάντως ούτε υπέβαλα ούτε θα υποβάλω..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

dodos βρες τα περσινά με μπέρδεψε και μένα.

 

 

ponzi ,εσύ και εγώ ως φυσικά πρόσωπα με ελληνικά ΑΦΜ συμμετέχουμε σε ΑΕ ακινήτων.  έχουμε απαλλαγή.

 

εσύ μετά κρύβεσαι πίσω από μία Ιταλική.   ξανά απαλλαγή , εγώ ως μέτοχος  φυσικό πρόσωπο και η Ιταλική εταιρεία εντός ΕΕ.

 

μετά εσύ κρύβεσαι πίσω από μία  Παναμέζικη.     εδώ υπάρχει πρόβλημα και για να το αποφύγουμε λέμε πίσω από την Παναμέζικη είναι ο ponzi ,απλά ήθελε να παίξει κρυφτό.

 

οπότε δεν πάμε σε Ελληνική ΑΕ που έχει μέτοχο φυσικό πρόσωπο και δήλωσε για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα  τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές?

 

δηλ. δεν ζητάμε απαλλαγή για την Παναμά ,απλά την "καίμε" αποκαλύπτοντας τα φυσικά πρόσωπα που είναι από πίσω.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

αρα απαλλαγη? Θα με γουσουριασεις παλι φιλε οπως καθε χρονο τετοια εποχη

 

Dodo γράψε ποιοι είναι οι μέτοχοι (αν είναι ΦΠ ή ΝΠ) της ΑΕ και που έχουν έδρα. Το μετοχολόγιο δηλαδή.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Κυπριακή εταιρεία Ltd με ένα ακίνητο στην Ελλάδα το οποίο νοικιάζει δεν έχει άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα-ούτε στην Κύπρο. Όλα τα μερίδια τα έχει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Κύπρου, ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ στην Ελλάδα. Θα πρέπει να πληρώσει φόρο ή παίρνει θεραπεία

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Κυπριακή εταιρεία Ltd με ένα ακίνητο στην Ελλάδα το οποίο νοικιάζει δεν έχει άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα-ούτε στην Κύπρο. Όλα τα μερίδια τα έχει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Κύπρου, ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ στην Ελλάδα. Θα πρέπει να πληρώσει φόρο ή παίρνει θεραπεία

 

Θα πληρώσει.

 

ΠΟΛ 1114

Εάν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία εγκατεστημένη σύμφωνα με το καταστατικό της σε χώρα Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικυρωμένο αντίγραφο του μετοχολογίου ή του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου της εταιρείας, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, με τις τροποποιήσεις του, καθώς και βεβαίωση της εκάστοτε αρμόδιας αρχής του Κράτους – Μέλους έδρας της εταιρείας, από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία των πραγματικών μετόχων (δικαιούχων) της εταιρείας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

β) Αντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν τις μετοχές, τα εταιρικά μερίδια ή τις εταιρικές μερίδες των εταιρειών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

dodos βρες τα περσινά με μπέρδεψε και μένα.

 

 

ponzi ,εσύ και εγώ ως φυσικά πρόσωπα με ελληνικά ΑΦΜ συμμετέχουμε σε ΑΕ ακινήτων.  έχουμε απαλλαγή.

 

εσύ μετά κρύβεσαι πίσω από μία Ιταλική.   ξανά απαλλαγή , εγώ ως μέτοχος  φυσικό πρόσωπο και η Ιταλική εταιρεία εντός ΕΕ. Μέχρι εδώ συμφωνούμε.

 

μετά εσύ κρύβεσαι πίσω από μία  Παναμέζικη.    Εδώ χαλάει το πράγμα. Δεν ψάχνουμε πιο μέσα. Στον Παναμά αράζουμε....

Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω περιπτώσεων α', β', γ' κατέχει ή διαχειρίζεται σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που έχει την έδρα του σύμφωνα με το καταστατικό του σε άλλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται, για να χορηγηθεί απαλλαγή, να συντρέχουν για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα οι προϋποθέ­σεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΦΙΛΕ PONZI ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ,..ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΚΟΛΑΚΕΥΣΩ ΟΣΟ ΜΕ ΕΧΕΙΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΕΣΥ Ο PROAKIS ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ

ΔΕΝ ΜΕ ΕΧΕΙ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΩΛΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ .

ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ,ΕΓΩ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΛΕΣ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ

ΤΟ ΙΔΙΟ ΒΕΒΑΙΑ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ PROAKIS (ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΝΩΜΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ) ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΒΕΒΑΙΑ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ.

ΚΑΙ ΠΕΡΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 12.ΚΡΑΤΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ..

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΑΛΛΟ..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΦΙΛΕ PONZI ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ,..ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΚΟΛΑΚΕΥΣΩ ΟΣΟ ΜΕ ΕΧΕΙΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΕΣΥ Ο PROAKIS ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ

ΔΕΝ ΜΕ ΕΧΕΙ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΩΛΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ .

ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ,ΕΓΩ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΛΕΣ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ

ΤΟ ΙΔΙΟ ΒΕΒΑΙΑ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ PROAKIS (ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΝΩΜΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ) ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΒΕΒΑΙΑ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ.

ΚΑΙ ΠΕΡΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 12.ΚΡΑΤΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ..

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΑΛΛΟ..

 

Να πας να ρωτήσεις και στη ΦΑΕ. Εκεί θα βρεις ανθρώπους που ξέρουν. Και να μας γράψεις τι σου απάντησαν.

 

Τα φοροτεχνικά θέματα δεν είναι συνήθως το φόρτε των ορκωτών...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ponzi, άμα έχω βιομηχανική ΑΕ με έσοδα > ακινήτων και ονομαστικές μτχ τι αιτία απαλλαγής να προτιμήσω?

 

Αν έχει στο σκοπό και την εκμετάλλευση ακινήτων, θα υποβάλεις με κωδικό 2 και θα προσκομίσεις τα δικαιολογητικά της 1114:

 

2. Περίπτωση β΄ παραγράφου 2 άρθρου 15

α1) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους (Φ−01.010, Φ−01.03, Ε5, Ε3 και Ε2) από την οποία να προκύπτει ότι το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας από την άσκηση εμπορικής, μεταποιητικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αν έχει στο σκοπό και την εκμετάλλευση ακινήτων, θα υποβάλεις με κωδικό 2 και θα προσκομίσεις τα δικαιολογητικά της 1114:

 

2. Περίπτωση β΄ παραγράφου 2 άρθρου 15

α1) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους (Φ−01.010, Φ−01.03, Ε5, Ε3 και Ε2) από την οποία να προκύπτει ότι το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας από την άσκηση εμπορικής, μεταποιητικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα.

 

 

που? εγώ νόμιζα στέλνω ηλεκτρονικά τις δηλώσεις και τέλος. αυτό έκανα πέρυσι.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

που? εγώ νόμιζα στέλνω ηλεκτρονικά τις δηλώσεις και τέλος. αυτό έκανα πέρυσι.

 

Καλά έκανες. Λάθος δικό μου, για κωδικό 2 δεν τα πηγαίνεις.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα

Ελληνική βιοτεχνική ΕΠΕ μέ έλληνες εταίρους εισπράττει ενοίκια από ακίνητα, στο καταστατικό της δεν υπάρχει ο σκοπός : αγορά,διαχείριση επένδυση και εκμετάλευση ακινήτων, τα έσοδα απο τα ενόικια είναι πολύ λιγα σε σχέση με την τζίρο της. Υποβάλλει Ε.Φ.Α. με κωδικό απαλλαγής ή όχι;

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα

Ελληνική βιοτεχνική ΕΠΕ μέ έλληνες εταίρους εισπράττει ενοίκια από ακίνητα, στο καταστατικό της δεν υπάρχει ο σκοπός : αγορά,διαχείριση επένδυση και εκμετάλευση ακινήτων, τα έσοδα απο τα ενόικια είναι πολύ λιγα σε σχέση με την τζίρο της. Υποβάλλει Ε.Φ.Α. με κωδικό απαλλαγής ή όχι;

Ευχαριστώ

 

Όχι

Link to comment
Share on other sites

 • 0

οε κατασκευαστικη με 2 εταιρους ελληνικο αφμ με ακινητα προς πωληση και ενοικιαζομενα δεν υποχρεουται απο οτι εχω καταλαβει.χρειαζεται να γινει κατι αλλο? 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τη διαδικασία για την αίτηση και τη χορήγηση της απαλλαγής θα την βρεις στην ΠΟΛ 1112/2011 άρθρο 2.

Την απαλλαγή την καταθέτεις εντός 15 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Αντιγράφω από την ΠΟΛ 1147/2014:

 

4. Στην περίπτωση που η δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2014 περιλαμβάνει απαλλασσόμενα ακίνητα, που υπάγονται στις περιπτώσεις γ (περιπτώσεις 4, 5, 6 και 7 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου) και στ (περίπτωση 10 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου) της παραγράφου 2 και στην περίπτωση δ της παραγράφου 3 (περίπτωση 15 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου) του άρθρου 15 του ν.3091/2002, ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει την απαιτούμενη, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, απόφαση απαλλαγής στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη με ηλεκτρονικό τρόπο υποβολή της δήλωσης του ειδικού φόρου.

 

 

Το ακίνητο αυτό είτε θα αποφέρει έσοδα που θα πηγαίνουν στην πραγματοποίηση του σκοπού είτε θα είναι κενό είτε θα ιδιοχρησιμοποιείται. Οπότε δεν βλέπω τον λόγο ώστε να μην χορηγηθεί απαλλαγή.

 

Παραλογισμού και γραφειοκρατίας συνέχεια.

 

Αντιγράφω από την πολ. 1112/2011:

 

Άρθρο 2

1. Νομικά Πρόσωπα περ. στ΄ παρ. 2 και δ΄ παρ. 3 – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15

του ν. 3091/2002, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων και

εφόσον δεν εντάσσονται στις λοιπές απαλλαγές των παραγράφων 2, 3 και 4 του εν λόγω άρθρου,

υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος τα

ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της

παρούσας, με την οποία ζητούν να εγκριθεί η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων για τα

ακίνητα που εμπίπτουν στις περιπτώσεις στ΄ της παραγράφου 2 ή δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15

του ν. 3091/2002.

Στην αίτηση θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του ακινήτου για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, η οποία

να ταυτίζεται με την περιγραφή του ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του

προηγούμενου έτους από το έτος φορολογίας ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του έτους φορολογίας,

εφόσον υπάρχουν μεταβολές σε αυτό την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

 

 

 

Δηλαδή κάνεις αίτηση στη ΔΟΥ για την απαλλαγή και μόλις υποβάλλεις ηλεκτρονικά τη δήλωση, παίρνεις την απόφαση της ΔΟΥ και πας και την καταθέτεις ....... στη ΔΟΥ.

 

Ευτυχώς που όλοι είμαστε κατά της γραφειοκρατίας

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Παραλογισμού και γραφειοκρατίας συνέχεια.

 

Αντιγράφω από την πολ. 1112/2011:

 

 

 

Δηλαδή κάνεις αίτηση στη ΔΟΥ για την απαλλαγή και μόλις υποβάλλεις ηλεκτρονικά τη δήλωση, παίρνεις την απόφαση της ΔΟΥ και πας και την καταθέτεις ....... στη ΔΟΥ.

 

Ευτυχώς που όλοι είμαστε κατά της γραφειοκρατίας

 

βρε ype ,εδώ φτιάξανε ολόκληρο νόμο για να μας πουν ποιοι απαλλάσσονται και 2 γραμμές στο τέλος ποιοι τον πληρώνουν!!!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Άρα υποβάλλει δήλωση, αλλά με απαλλαγή κωδικό 10 , δεν πληρώνει. Σωστά;

 

Αν εμπίπτει στην περίπτωση στ' θα υποβάλει με κωδικό 10, και απαλλαγή στη ΔΟΥ, και τα χαρτιά στη ΔΟΥ. 

 

Αν είναι ΝΠΔΔ δεν υποβάλλει.

 

ε) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ημεδαπά ταμεία ή ημεδαποί οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι ημεδαπές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η Αρχαιολογική Εταιρεία, τα ημεδαπά μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές, οι ημεδαποί συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι ημεδαπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ 37 Α'), καθώς και τα ημεδαπά κληροδοτήματα με κοινωφελή σκοπό, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα που εποπτεύονται από δημόσια αρχή και τα ημεδαπά σωματεία.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν υποβάλλεται δήλωση διότι τα παραπάνω νομικά πρόσωπα δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 17(περ. β’).

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία απαλλαγής της περίπτωσης αυτής ορίζονται από τις ΠΟΛ. 1093/2010 & 1114/2011.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...