Jump to content

Η νέα ΜΥΦ από 1/1/2015, τα ΕΛΠ και τα μικροποσά. Το όριο των 100,00€ και ο Ν. 4308/14


Recommended Posts

Η νέα  ΜΥΦ από 1/1/2015, τα  ΕΛΠ  και τα μικροποσά.

Το όριο των 100,00€ και ο Ν. 4308/14

 

 

 Μέχρι σήμερα δεν έγινε καμιά αλλαγή και από 1/1/14 τα τιμολόγια υποβάλλονται με  αξία από 0,01€  στις υποβαλλόμενες καταστάσεις με ότι αυτό σημαίνει, και ήδη  το 2014 πνέει τα λοίσθιά του και δεν έγινε τίποτε….. (καταργήθηκε ως γνωστόν  το όριο των 300,00).

Πάντως μέχρι σήμερα  ήδη ο α/α στο ΤΑΧΙΣ (στη σχετική εφαρμογή) έφτασε 1.958.0000 δηλώσεις για τη νέα ΜΥΦ…???? που σημαίνει ότι οι υποβαλλόμενες  δηλώσεις οσονούπω  αγγίζουν τα 2 εκατ. δηλώσεις…..?........ Λήξη προθεσμίας για όλα τα τρίμηνα στις 2/2/2015.

  Με το νέο νόμο 4308/14 για τα ΕΛΠ καταργήθηκε ο ΚΦΑΣ και οι σχετικές του διατάξεις έχουν ενσωματωθεί στο νέο νόμο και είναι τα άρθρα από 3 μέχρι το 15

Για να δούμε τι ορίζουν το άρθρο 9 και το άρθρο 10 του νέου νόμου. :

 

Άρθρο 9 Ν 4308/14 Περιεχόμενο τιμολογίου

1. Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:  
α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  
β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο.  
γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.  
δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.  
ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες.  
στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο.  
ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  
η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας.  
θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται.  
ι) Το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται.  
ια) Τον όρο «Αυτο-τιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών.  
ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη της εθνικής νομοθεσίας (ν. 2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτόν.  
ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση».  
ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.  
ιε) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία».  
ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου – Μεταχειρισμένα αγαθά» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας», όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα.  
ιζ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού.  

 

Άρθρο 10 Ν 4308/14  Απλοποιημένο τιμολόγιο

1. Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου σε κάθε μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις:  
α) όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ή  
β) όταν το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 8. 

2. Το απλοποιημένο τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:  
α)
Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.  
β)
Προσδιορισμό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.  
γ) Τον προσδιορισμό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται.  
δ) Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό του.  
ε) Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, αναφορά στο αρχικό τιμολόγιο και τις συγκεκριμένες ενδείξεις (δεδομένα) που τροποποιούνται.  

 

Παρατηρήσεις

1. Προκύπτει από τα παραπάνω, ότι στα τιμολόγια αξίας μέχρι 100,00 επιτρέπεται η έκδοση Απλοποιημένου τιμολογίου στο οποίο αν κοιτάξουμε τι πρέπει να περιέχει, διαπιστώνεται ότι λείπουν τα βασικά στοιχεία του λήπτη, οπότε δεν θα μπορεί να υποβληθεί η νέα ΜΥΦ, όπερ σημαίνει ότι εν τοις πράγμασι (και μέχρι νεωτέρας) από 1/1/2015 θα υπάρχει τουλάχιστον το όριο των 100,00.........?????

2. Να περιμένουμε και τις ερμηνευτικές………(ΕΛΠ, Εισοδήματος, αγροτών και έχει ο θεός...??)

3. Πιστεύει κανείς ότι για τη χρήση  2014 θα μπορέσει να γίνει κάποια διασταυρωση;; Μια ματιά αν ρίξει κανείς στις αποκλίσεις θα καταλάβει το τι γίνεται…?

 

6/12/2004

Eumilos.

 

 

Link to comment
Share on other sites

έτσι όπως στήθηκε η ΜΥΦ με αξίες-φπα εκπιπτόμενο και μη ,κουβάδες και σακιά είναι πηγή δεινών και προβλημάτων.  η δε ανυπαρξία ορίου την κάνει να ψάχνεις ψύλλο στα άχυρα χάνοντας την ουσία,  Η λύση εδώ ήταν μόνο με on-line βιβλία και πάλι τα μικρά ποσά δεν είχαν νόημα.

 

Αντίθετα εάν μπεί το όριο των 100,00 ευρώ έστω ,φεύγουν όλα τα λάθη εκ παραδρομής λόγω μικρο-τιμολογίων.

 

αν η προθεσμία οριστεί αυστηρά ΠΡΙΝ την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ δηλ. στο τρίμηνο και διασταυρώνει ΜΟΝΟ καθαρές αξίες καθίσταται πανίσχυρο εργαλείο για πλαστά και σημαντική βοήθεια για τα τιμολόγια που λάβαμε ή δεν λάβαμε.

 

ούτε χρεωστικά χωριστά ,ούτε πιστωτικά ,ούτε πλήθος και λαλακίες.   τι εστί πλήθος αφού συμφωνώ στην αξία?

 

Η δε ΤΕΛΙΚΗ συμφωνία ,πριν την υποβολή της δήλωσης.   που σημαίνει λαμβάνω τιμολόγιο με το ταχυδρομείο καθυστερημένα στο επόμενο τρίμηνο.

 

για να μην μπω σε διαδικασία τροποποιητικών ,τα στέλνω όπως τα έχω και ενώ στο Χ τρίμηνο έχουμε ασυμφωνία ,στο επόμενο ή όποτε καταχωρηθεί επέρχεται η συμφωνία.

 

έτσι και αλλιώς την πώληση ο άλλος θα την δηλώσει υποχρεωτικά ,άρα η αγορά σαν κράτος και πιο πίσω να πάει σε ωφελεί.

 

Ας όψονται οι γραφειοκράτες και οι θεωρητικοί!!!

Link to comment
Share on other sites

Στη συνάντηση που είχαν(με) με τη κ.ΓΓ για το θέμα των ΜΥΦ είπε (αν δε κάνω λάθος θα το τσεκάρω από τη σχετική ανάρτηση των παιδιών) ότι παλεύουν για το όριο (μιλάω για τις ΜΥΦ του 2014) και αν δεν κάνω πάλι λάθος κάτι είχαν πει για ένα ποσό των 100 ευρώ (που αναφέρεις και πιο πάνω) . Βέβαια να πω αυτό που λέμε όλοι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσει καμία συγκεντρωτική , ειδικά για τους αγρότες (όχι ότι στους υπόλοιπους θα έχουμε συμφωνία) θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι . Και μια παρατήρηση, μπορεί να έχει φτάσει 2 εκατομμύρια δηλώσεις ΜΥΦ , αλλά πχ σε μία προσπαθώ αν στείλω και συνέχει μου βγάζει σφάλμα παίρνει και άλλο α/α , θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό το νούμερο είναι και οι (πολλές) ανεπιτυχείς προσπάθειες .

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
"...όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ..."

Άνευ ΦΠΑ ;

 

 "... στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ..."

Με ΦΠΑ;

Link to comment
Share on other sites

Στη συνάντηση που είχαν(με) με τη κ.ΓΓ για το θέμα των ΜΥΦ είπε (αν δε κάνω λάθος θα το τσεκάρω από τη σχετική ανάρτηση των παιδιών) ότι παλεύουν για το όριο (μιλάω για τις ΜΥΦ του 2014) και αν δεν κάνω πάλι λάθος κάτι είχαν πει για ένα ποσό των 100 ευρώ (που αναφέρεις και πιο πάνω) . Βέβαια να πω αυτό που λέμε όλοι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσει καμία συγκεντρωτική , ειδικά για τους αγρότες (όχι ότι στους υπόλοιπους θα έχουμε συμφωνία) θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι . Και μια παρατήρηση, μπορεί να έχει φτάσει 2 εκατομμύρια δηλώσεις ΜΥΦ , αλλά πχ σε μία προσπαθώ αν στείλω και συνέχει μου βγάζει σφάλμα παίρνει και άλλο α/α , θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό το νούμερο είναι και οι (πολλές) ανεπιτυχείς προσπάθειες .

Θα μπορούσατε να κάνετε μία επιβεβαίωση εσείς ή έστω κάποιος άλλος συνάδελφος;

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

 

Επειδή τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα μήπως τελικά γνωρίζει κανείς κάτι? εγώ προσωπικά δεν έχω στείλει καμία. 

θα μπεί όριο π.χ. τα 100 ευρώ για τις ΜΥΦ 2014? ή κάτι άλλο?

 

Αν κάποιος έχει συγκεκριμένες πληροφορίες ΕΓΚΥΡΕΣ, ας μας ενημερώσει.

 

Καλημέρα σε όλους!

Link to comment
Share on other sites

Η μηνιαία ΜΥΦ εσόδων του Ιανουαρίου 2015 πότε λήγει???? τέλος φεβρουαρίου?

 

Η ΜΥΦ είναι υποχρέωση του ΚΦΑΣ . Από 01-01-2015 όμως δεν υφισταται ΚΦΑΣ , αλλά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Ν 4308/2014 . Δείτε στο νόμο αυτό την παράγραφο για τη σχετική υποχρέωση και εφαρμόστε αυτά που προβλέπει.

Link to comment
Share on other sites

Η ΜΥΦ είναι υποχρέωση του ΚΦΑΣ . Από 01-01-2015 όμως δεν υφισταται ΚΦΑΣ , αλλά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Ν 4308/2014 . Δείτε στο νόμο αυτό την παράγραφο για τη σχετική υποχρέωση και εφαρμόστε αυτά που προβλέπει.

Καλησπέρα

Θα δώσεις μιά βοήθεια?  Σε ποιό άρθρο του Ν.4308 αναφέρεσαι?

Link to comment
Share on other sites

Η μηνιαία ΜΥΦ εσόδων του Ιανουαρίου 2015 πότε λήγει???? τέλος φεβρουαρίου?

 

ΔΕΝ Υπάρχει μηνιαια ΜΥΦ.;;;;;;

 

Ειναι όλες  τρίμηνες τώρα,????

Καταργήθηκαν οι μηνιαίες...

Link to comment
Share on other sites

Η ΜΥΦ είναι υποχρέωση του ΚΦΑΣ . Από 01-01-2015 όμως δεν υφισταται ΚΦΑΣ , αλλά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Ν 4308/2014 . Δείτε στο νόμο αυτό την παράγραφο για τη σχετική υποχρέωση και εφαρμόστε αυτά που προβλέπει.

η πηγή του .... κακού είναι εδώ  ... στο Ν.4174 ΚΦΔ  Αρ 14 $ 3 

 

3. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου αφορούν φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική εξυπηρέτηση, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...