Jump to content

Κωδικός 605 δικηγόρου προσυμπληρωμένος με λάθος ποσό


Recommended Posts

Στον κωδικό 605   δικηγόρου εμφανίζει μόνο τον φόρο του μερίσματος ενώ στην ανάλυση έχει τις παρακρατήσεις από ΔΣΠ & ΔΣΑ χωρίς όμως να τις μεταφέρει αυτόματα στον 605.Ξέρει κανείς τι πρέπει να κάνω.Εννοείται ότι έχω προσπαθήσει  να επικοινωνήσω με taxis.

Link to comment
Share on other sites

Στον κωδικό 605   δικηγόρου εμφανίζει μόνο τον φόρο του μερίσματος ενώ στην ανάλυση έχει τις παρακρατήσεις από ΔΣΠ & ΔΣΑ χωρίς όμως να τις μεταφέρει αυτόματα στον 605.Ξέρει κανείς τι πρέπει να κάνω.Εννοείται ότι έχω προσπαθήσει  να επικοινωνήσω με taxis.

 

Προφανώς, οι Δ.Σ.. έκαναν λάθος στο άρχειο που έστειλαν και δεν πέρασαν τα αντίστοιχα ποσά.

 

Αν είναι παρακρατήσεις ΦΟΡΟΥ, θα τις βάλεις χειροκίνητα στον κωδικό 611 (4η σελίδα). Μετά όταν θα σου ζητήσεις το σύστημα το ΑΦΜ του Συλλόγου, θα το βάλεις και αυτό χειροκίνητα στπ αντίστοιχο πεδίο, και μετά θα στείλεις με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ επιστολή, Φ/Α των βεβαιώσεων (μαζί με τα αποδεικτικά πληρωμής του φόρου αν υπάρχουν) στη διεύθυνση που θα σου βγάλει στην οθόνη, μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης.

 

Θα κάνω και εγώ πάντως έλεγχο τη δήλωση μιας φίλης μου που είναι και αυτή δικηγόρος (αλλά εκτός Αττικής), για να δω, αν έχει γίνει και από τον αντίστιχο Δ.Σ. αυτό και εδώ, ή αν είναι κάποιο από τα γνωστά προβλήματα του taxis και δεν μεταφέρει σωστά τα ποσά και θα σου πω σε λίγο...

 

Edit at 09:34

 

Tο κοίταξα πριν από λίγο και στη φίλη μου τα μεταφέρει σωστά...

Link to comment
Share on other sites

Προφανώς, ο Δ.Σ.Α. έκανε λάθος στο άρχειο που έστειλε και δεν πέρασε τα αντίστοιχα ποσά.

 

Αν είναι παρακρατήσεις ΦΟΡΟΥ, θα τις βάλεις χειροκίνητα στον κωδικό 611 (4η σελίδα). Μετά όταν θα σου ζητήσεις το σύστημα το ΑΦΜ του Συλλόγου, θα το βάλεις και αυτό χειροκίνητα στπ αντίστοιχο πεδίο, και μετά θα στείλεις με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ επιστολή, Φ/Α των βεβαιώσεων (μαζί με τα αποδεικτικά πληρωμής του φόρου αν υπάρχουν) στη διεύθυνση που θα σου βγάλει στην οθόνη, μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης.

Ευχαριστώ και καλή δύναμη!

Link to comment
Share on other sites

Είναι θέμα ερμηνεία της διάταξης:

Ο (παλιός) Κ.Φ.Ε. (Κ.Ν. 2238/1994) στο άρθρο 52§5 αναφέρει (Επικεφαλίδα άρθρου 52: «Προκαταβολή του φόρου»):

«5.α) Επί των δικηγορικών αμοιβών οφείλεται προκαταβολή φόρου 15% με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 58. Ο τρόπος, η διαδικασία, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια υπολογισμού και απόδοσης του φόρου αυτού καθορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της υποπαραγράφου ζ' της παρούσας παραγράφου. Δεν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί των αμοιβών για παραστάσεις, καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση έμμισθης εντολής και αμείβονται με πάγια αντιμισθία.

β) Ομοίως, δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58.
γ) Κάθε δικηγορικός σύλλογος ή ταμείο συνεργασίας ή διανεμητικός λογαριασμός οποιασδήποτε νομικής μορφής υποχρεούται να παρακρατεί φόρο εισοδήματος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλει ως μέρισμα σε δικηγόρο.
δ) Αν με την έγγραφη συμφωνία περί αμοιβής για την παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών η αμοιβή ή το ύψος της συναρτάται με το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, κατά την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου υποβάλλονται και τα στοιχεία που αποδεικνύουν το ύψος της αμοιβής, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της κατωτέρω υποπαραγράφου η'.
ε) Μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλλει στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα, κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εντολείς του, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα του, η δικηγορική υπηρεσία που παρασχέθηκε και η συμφωνηθείσα αμοιβή.
στ) Οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να υποβάλουν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, κατάσταση των γραμματίων προκαταβολής ανά δικηγόρο, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του κάθε εντολέα του καθώς, η δικηγορική υπηρεσία την οποία αφορά η προκαταβολή και το ποσό αναφοράς επί του οποίου υπολογίστηκε αυτή. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

ζ) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων και το περιεχόμενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»

 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παράγραφος 5 τέθηκε προστέθηκε με την παράγραφο 7α΄ του άρθρου 20 του Νόμου 3943/2011 με ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ από 01/07/2011, ενώ οι διατάξεις των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ έχουν εφαρμογή από την 31/03/2011.

 

Τέλος, προς ερμηνεία και εφαρμογή της εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1210/06.10.2011 με την οποία (Άρθρο 1§1) ορίζεται: «Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης της προκαταβολής φόρου η οποία υπολογίζεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, όπως αυτές ισχύουν με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ΦΕΚ 235 Α') που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής, καθώς και της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους με ευθύνη των προέδρων τους, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)».

 

Έτσι:
α) Ενώ ο φόρος είναι προκαταβλητέος, εν τούτοις γίνεται παρακράτησή και απόδοσή του από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

β) Στις καταστάσεις που υποβλήθηκαν από τους Συλλόγους, όντως έχουν χαρακτηριστεί με τον σωστό τύπο αμοιβής.

γ) Στο Έντυπο Ε1, σχεδόν όλοι οι προκαταβλητέοι φόροι του άρθρου 52 του π.Κ.Φ.Ε. αναγράφονται στον κωδικό 601/602.

δ) Επειδή στον εν λόγω κωδικό (601/602) συμπεριλαμβάνονται και οι προκαταβλητέοι φόροι που αποδίδεται από τους ίδιους τους Μηχανικούς (γνωστότεροι ως «ΦΕΜ» στις τακτοποιήσεις κ.λπ. των ημιυπαιθρίων/αυθαιρέτων και, φυσικά, στις οικοδομικές άδειες), για τους οποίους το σύστημα ΔΕΝ ΕΙΧΕ δυνατότητα για αυτόματη άντληση, φαίνεται ότι προτιμήθηκε η ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 601/602 με τον προκαταβλητέο φόρο επί των γραμματίων προείσπραξης κ.λπ. για τους Δικηγόρους, ανεξαρτήτως του γεγονότος της ύπαρξης της σχετικής πληροφορίας μέσω των αρχείων που έχουν υποβληθεί από τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

 

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, προς την ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Ε1 πρέπει να εκτυπωθεί ο σχετικός πίνακας με τις «Βεβαιώσεις Αποδοχών» (η δυνατότητα παρέχεται από τη σχετική ένδειξη κάτω αριστερά στην αρχική σελίδα του Οικονομικού Έτους 2014 —εκεί όπου γίνεται η επιλογή του εκάστοτε Εντύπου), να αθροιστούν οι αντίστοιχοι προκαταβλητέοι φόροι και αυτό το άθροισμα να περαστεί ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ στον κωδικό 601/602 (κατά περίπτωση).
 

Link to comment
Share on other sites

Προφανώς, οι Δ.Σ.. έκαναν λάθος στο άρχειο που έστειλαν και δεν πέρασαν τα αντίστοιχα ποσά.

 

Αν είναι παρακρατήσεις ΦΟΡΟΥ, θα τις βάλεις χειροκίνητα στον κωδικό 611 (4η σελίδα). Μετά όταν θα σου ζητήσεις το σύστημα το ΑΦΜ του Συλλόγου, θα το βάλεις και αυτό χειροκίνητα στπ αντίστοιχο πεδίο, και μετά θα στείλεις με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ επιστολή, Φ/Α των βεβαιώσεων (μαζί με τα αποδεικτικά πληρωμής του φόρου αν υπάρχουν) στη διεύθυνση που θα σου βγάλει στην οθόνη, μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης.

 

Θα κάνω και εγώ πάντως έλεγχο τη δήλωση μιας φίλης μου που είναι και αυτή δικηγόρος (αλλά εκτός Αττικής), για να δω, αν έχει γίνει και από τον αντίστιχο Δ.Σ. αυτό και εδώ, ή αν είναι κάποιο από τα γνωστά προβλήματα του taxis και δεν μεταφέρει σωστά τα ποσά και θα σου σε λίγο

Έχει εντοπιστεί το πρόβλημα από το taxis. Για τους δικηγόρους υπάρχει απάντηση από taxis και δικηγορικούς συλλόγους το ποσό να πάει στον κωδ.601 και δεν πάει η δήλωση προς έλεγχο.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

         ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  

Καλαμάτα 9 Μαΐου 2014 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ – ΔΗΛΩΣΗ – ΚΩΔ. 601- 605

 

**************

Κατόπιν επικοινωνίας με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ζητήθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με την καταχώριση στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) του προκαταβληθέντος από τους Δικηγόρους φόρου μέσω των γραμματίων προκαταβολής.

Ειδικότερα, κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων παρατηρήθηκε το φαινόμενο να περιλαμβάνεται στο Κ.Α. 605, που είναι προσυμπληρωμένος, μόνο η παρακράτηση φόρου επί του μερίσματος (στους Συλλόγους που έδωσαν μέρισμα) και όχι ο προκαταβληθείς φόρος μέσω των γραμματιών προκαταβολής.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο προκαταβληθείς φόρος επί των γραμματίων θα συμπληρώνεται από τον υποβάλλοντα τη δήλωση στον Κ.Α. 601 της δήλωσης, με βάση τις χορηγηθείσες από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους βεβαιώσεις.

Παραλλήλως, υπήρξε διαβεβαίωση ότι θα επιλυθεί και το ζήτημα με την υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών βεβαιώσεων, όταν συμπληρώνεται ο Κ.Α. 601, ώστε να αποφευχθεί περιττή γραφειοκρατία, δεδομένου ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν ήδη αποστείλει τις αντίστοιχες δηλώσεις, που επιτρέπουν τη διασταύρωση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                        (ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)

Link to comment
Share on other sites

καλησπερα παιδια!!!! SSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!

 

ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΝ ΚΩΔ. 601 ΑΛΛΑ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΙΧΕ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ 0. ΟΠΟΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 517 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΤΑΝ ΠΑΩ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΜΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΑ!!ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ??? NA THN BAΛΩ ΣΤΟΝ 611 ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ?????

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Link to comment
Share on other sites

καλησπερα παιδια!!!! SSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!

 

ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΝ ΚΩΔ. 601 ΑΛΛΑ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΙΧΕ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ 0. ΟΠΟΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 517 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΤΑΝ ΠΑΩ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΜΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΑ!!ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ??? NA THN BAΛΩ ΣΤΟΝ 611 ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ?????

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

να πας σε λογιστη
Link to comment
Share on other sites

καλησπερα παιδια!!!! SSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!

 

ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΝ ΚΩΔ. 601 ΑΛΛΑ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΙΧΕ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ 0. ΟΠΟΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 517 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΤΑΝ ΠΑΩ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΜΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΑ!!ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ??? NA THN BAΛΩ ΣΤΟΝ 611 ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ?????

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Για να καταλάβω ότι ακαθάριστα έσοδα είχε τόσα ήταν και οι δαπάνες του με αποτέλεσμα ο λογιστικός προσδιορισμός να βγαίνει μηδέν ; Πως το πέτυχε αυτό ; 

Link to comment
Share on other sites

Για να καταλάβω ότι ακαθάριστα έσοδα είχε τόσα ήταν και οι δαπάνες του με αποτέλεσμα ο λογιστικός προσδιορισμός να βγαίνει μηδέν ; Πως το πέτυχε συγγνωμη που επεμβαινω ετσι αλλα ποιο ειναι το τηλεφωνο στοη ΓΓΠΣ γιατι εγω εχω σε μια 72 ετων παρακρατηση στον 606 χωρις να εχει επαγγελμα και τιποτα αλλο παρομοιο

 

Link to comment
Share on other sites

καλησπερα παιδια!!!! SSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!

 

ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΝ ΚΩΔ. 601 ΑΛΛΑ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΙΧΕ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ 0. ΟΠΟΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΕ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 517 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΤΑΝ ΠΑΩ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΜΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΑ!!ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ??? NA THN BAΛΩ ΣΤΟΝ 611 ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ?????

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 

δοκιμαστε να συμπληρωσετε το Ε3 και το Ε1 σωστα

 

αν ακομη και ετσι υπαρχει προβλημα με το μηδεν στους κωδικους του Ε1 τοτε προσπαθηστε να αλλαξετε καποιο ποσο στο Ε3 ωστε να βγαινει 0,01 κερδος η' ζημια.. εσεις αποφασιστε

 

Καλη επιτυχια...

 

ο χρονος σας ξεκιναει απο....τωρα...

Link to comment
Share on other sites

δοκιμαστε να συμπληρωσετε το Ε3 και το Ε1 σωστα

 

αν ακομη και ετσι υπαρχει προβλημα με το μηδεν στους κωδικους του Ε1 τοτε προσπαθηστε να αλλαξετε καποιο ποσο στο Ε3 ωστε να βγαινει 0,01 κερδος η' ζημια.. εσεις αποφασιστε

 

Καλη επιτυχια...

 

ο

το βρηκα το λαθος μου!!!σας ευχαριστω πολυ για τις  πληροφοριες!!!!

Link to comment
Share on other sites

το βρηκα το λαθος μου!!!σας ευχαριστω πολυ για τις  πληροφοριες!!!!

τελικα τις παρακρατησεις του δικηγορικου συλλογου που δεν φαινονται  τις βαζουμε στον 601 και η δηλωση φευγει κανονικα

η στελνουμε τις βεβαιωσεις με συστημενη επιστολη?

Link to comment
Share on other sites

Σε περίπτωση πάγιας αντιμισθίας δεν θα έπρεπε να είναι προσυμπληρωμένος ο 301?

 

Βεβαίωση του έχει δοθεί (με παρακράτηση μάλιστα 20% επί του ποσού). Προχωράω στην συμπλήρωση του 343 της αντιμισθίας και στον 611 την παρακράτηση που του έγινε. Κάποια γνώμη ?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Καλημέρα, να ρωτήσω και εγώ κάτι τελευταία στιγμή. Όταν βάζω το φόρο που δεν συμπεριλήφθηκε (αν και εμφανίζεται στην βεβαίωση ηλεκτρονικά), στον κωδικό 601 μου βγάζει μήνυμα ότι το ποσό που καταχώρησα στον κωδικό 601 είναι μεγαλύτερο από αυτά που έχει προσδιορίσει η υπηρεσία από τις καταβολές σε ΔΟΥ και θα εκκαθαριστεί η δήλωση μετά από έλεγχο!!! Σωστά βγάζει ή να ανησυχήσω!!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...