Jump to content

Καλορίζικο το σχέδιο της πιστοποίησης


Recommended Posts

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα , ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98)

 2. α) Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), όπως ισχύει.

β)Τα άρθρα 1 και 5 του π.δ. 249/1988 (Α’ 186) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 284/1988)

γ) Το π.δ.178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 165)

δ) Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ Α’ 213), όπως ισχύει.

ε) Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων

 1. Το π.δ. 90/2012 (ΦΕΚ Α’ 144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών»

 2. Το άρθρο 17 , παρ. 7 του Ν.3842/2010(ΦΕΚ 58 Α΄/23.10.2010)

 3. Το Ν.2515/1997(ΦΕΚ 154Α΄/ 25.7.1997), το άρθρο δέκα του Ν.3912/2011(ΦΕΚ 17Α΄/17.2.2011), το άρθρο 17 του Ν.3470/2006(ΦΕΚ 132Α΄/28.6.2006), το άρθρο 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285Α΄/23.10.2012),το π.δ. 340/1998(ΦΕΚ 228Α΄/6.10.1998),και το π.δ. 86/1992 (ΦΕΚ 84Α΄/26.5.1992) όπως ισχύουν κάθε φορά,

 4.  

 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1

Φορέας Πιστοποίησης – Οργανωτική Δομή

Όπως απορρέει από το Νόμο 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’/23.04/2010) άρθρο 17, παράγραφος 7, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος χορηγεί πιστοποιητικό στους λογιστές φοροτεχνικούς, κατόχους ειδικής αδείας ασκήσεων επαγγέλματος του ν. 2515/199 (ΦΕΚ 154 Α’).(επαγγελματικής ταυτότητας)

Η Πιστοποίηση θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 για φορείς πιστοποίησης προσώπων.

Προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προαναφερθέντος προτύπου το Οικονομικό Επιμελητήριο προέβη σε:

 

 1. Σύσταση ανεξάρτητης Διεύθυνσης Πιστοποίησης με κύριες αρμοδιότητες:

 • όλες τις ενέργειές και αποφάσεις που σχετίζονται με την λειτουργία της Διεύθυνσης Πιστοποίησης, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία, η ανεξαρτησία και η αξιοπιστία της,

 • την διαμόρφωση, υλοποίηση και επιτήρηση εφαρμογής της πολιτικής για την ποιότητα του Φορέα Πιστοποίησης, καθώς και για τη διάθεση όλων των αναγκαίων πόρων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου του. Ασκεί διοίκηση, λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις, επιλέγει τα στελέχη του Φορέα και συγκροτεί επιτροπές όταν κρίνεται σκόπιμο αναθέτοντάς τους καθορισμένα καθήκοντα,

 • την οικονομική διαχείριση και τη νόμιμη εκπροσώπηση του Φορέα Πιστοποίησης

 1. την καθιέρωση στόχων διαρκούς βελτίωσης και το καθορισμό των σχετικών δεικτών παρακολούθησης της επίτευξής τους,

 2. την εισήγηση προς τον Πρόεδρο του ΟΕΕ για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών και την υπογραφή συμβάσεων για την απασχόληση των εξεταστών/ αξιολογητών,

  1. την συγκρότηση επιτροπών και την ανάθεση σε αυτές ή σε λοιπά φυσικά πρόσωπα αρμοδιοτήτων, για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, σύμφωνα με τις ανάγκες,

  2. την εξέταση των υποβαλλόμενων στον Φορέα Πιστοποίησης παραπόνων, προσφυγών και ενστάσεων,

  3. την ενημέρωση της Επιτροπής Σχήματος και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Πανεπιστημιακών για όσα θέματα προβλέπεται και κρίνεται σκόπιμο ότι επηρεάζουν την απρόσκοπτη και αμερόληπτη λειτουργία της πιστοποίησης, καθώς και για την εισήγηση σχετικών λύσεων,

  4. την παροχή κάθε πληροφορίας και σχετικής τεκμηρίωσης που θα του ζητηθεί από την Επιτροπή Σχήματος, στην οποία συμμετέχει ως τακτικό μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

  Ο Ο.Ε.Ε ως φορέας χορήγησης πιστοποιητικών, δεν μπορεί να παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση ή κατάρτιση, σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα χορηγούμενα από αυτόν πιστοποιητικά. Επίσης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί ότι καθιστά ευκολότερη τη χορήγηση πιστοποιητικών (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης /κατάρτισης/ επιμόρφωσης).

   

   

  2. Ορισμό Επιτροπής Σχήματος

   

  Αφορά το Σχήμα Πιστοποίησης και αποτελεί την υψηλότερη βαθμίδα, που κρίνει την λειτουργία του Φορέα, ως προς τα απαραίτητα βασικά του χαρακτηριστικά.

  Είναι 9μελης και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, δύο εκπροσώπους των Ομοσπονδιών των Λογιστών Φοροτεχνικών, δύο Λογιστές Φοροτεχνικούς Α΄ τάξης και 3 Πανεπιστημιακούς με τους αναπληρωματικούς τους.

   

   

   

  Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και διατήρηση του σχήματος, έχει εποπτικό ρόλο και διασφαλίζει τη δίκαιη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

  Η Επιτροπή Σχήματος είναι αποκλειστικά αρμόδια και έχει την συνολική ευθύνη για το Σχήμα Πιστοποίησης. Η διοίκηση του ΟΕΕ και εξαιρετικά ο Πρόεδρος του εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία του θεσμικού αυτού οργάνου, ιδιαίτερα, όταν θίγονται ζητήματα αμεροληψίας

   

  3. Ορισμό Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Πανεπιστημιακών

  Η Επιτροπή Εξεταστών είναι 3μελής και είναι υπεύθυνη για τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης / εξέτασης (αυτόματο σύστημα εξέτασης), την συλλογή και δημιουργία δεξαμενής ερωτήσεων και τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας βαθμολογίας αυτών. Είναι επίσης υπεύθυνη για την βαθμολόγηση / αξιολόγηση των επιδόσεων των υποψηφίων προς πιστοποίηση μέχρι την λήψη της απόφασης περί χορήγησης ή όχι του Πιστοποιητικού

  Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Πανεπιστημιακών και ο Διευθυντής Πιστοποίησης έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τις ενέργειες αξιολόγησης και τις αποφάσεις σχετικά με την πιστοποίηση

  Τα μέλη της έχουν επιλεγεί από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου και συμμετέχουν και στην Επιτροπή Σχήματος.

 3. Δημιουργία Μητρώου επιτηρητών.

Άρθρο 2

Τεκμηρίωση Συστήματος και έλεγχος τροποποιήσεων

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του ΟΕΕ είναι σύμφωνο με πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 και διαρθρώνεται στα εξής επίπεδα τεκμηρίωσης:

επίπεδο

Περιγραφή Τεκμηρίωσης

Ι

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας

ΙΙ

Διαδικασίες

ΙΙΙ

Οδηγίες εργασιασ - Έντυπα

IV

Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψήφιου

V

Αρχεία

VI

Εξωτερικά Έγγραφα

Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας:

 1. Περιέχει μία γενική περιγραφή των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO/IEC 17024:2012 και τις ενέργειες της Διεύθυνσης Πιστοποίησης για την ικανοποίησή τους

 2. Αποτελεί οδηγό για την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

 3. Επιπλέον επιδιώκεται η εφαρμογή και συνεχής βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης προσαρμοσμένου στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των

  1. συνεργαζόμενων φορέων (πελατοκεντρική προσέγγιση), ενώ παράλληλα διευκολύνονται οι λειτουργίες της αξιολόγησης και της στοχοθέτησης.

  Η τεκμηρίωση των επιπέδων ΙΙ, ΙΙΙ, VΙ περιέχει εμπιστευτικά στοιχεία της Διεύθυνσης και η διάθεσή τους περιορίζεται στο προσωπικό που αφορούν.

  Οι διαδικασίες περιέχουν μία σαφή περιγραφή των ενεργειών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου EN ISO/IEC 17024:2012. Κάθε διαδικασία περιέχει για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή τομέα δραστηριοτήτων:

 4. τη χρονική ακολουθία (σειρά) των ενεργειών

 5. αναφέροντας τις προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν αποκλίσεις από την προδιαγεγραμμένη λειτουργία και

 6. τη δομή των αρχείων που τηρούνται με σκοπό να επιβεβαιώνεται η ποιοτική λειτουργία

 7. την κατανομή των ευθυνών / καθηκόντων και αρμοδιοτήτων αναφέροντας τους υπεύθυνους (εμπλεκόμενους) για την υλοποίηση των ενεργειών

 8. τις σχετικές Διαδικασίες / έγγραφα και τα σχετικά έντυπα, ώστε να υπάρχει μία ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας / του τομέα δραστηριοτήτων.

Οδηγίες Εργασίας / Εξωτερικά Έγγραφα

Οι Οδηγίες Εργασίας συντάσσονται όπου απαιτείται, αφορούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή εργασίες και περιέχουν λεπτομέρειες για την εκτέλεση της εργασίας ή του ελέγχου της (όπου απαιτείται).

Τα εξωτερικά έγγραφα (π.χ. νομοθεσία / κανονισμοί / εγκύκλιοι / πρότυπα / προδιαγραφές κλπ.) αφορούν έγγραφα τα οποία συντάσσονται από τρίτους και η εφαρμογή του κειμένου τους είναι συνήθως υποχρεωτική για την Διεύθυνση Πιστοποίησης. Σε ελεγχόμενη διαχείριση τίθενται και λοιπά (μη υποχρεωτικής εφαρμογής) εξωτερικά έγγραφα, κατά την κρίση της Διεύθυνση Πιστοποίησης .

Ο φορέας πιστοποίησης διατηρεί σύστημα ελέγχου της τεκμηρίωσης που αφορά στο σύστημα χορήγησης πιστοποιητικών και διασφαλίζει τα εξής:

α) Οι ισχύουσες εκδόσεις των αναγκαίων εγγράφων είναι διαθέσιμες στα αρχεία του φορέα.

β) Κάθε αλλαγή στα έγγραφα ή τροποποιήσεις τους, καλύπτονται από σχετική έγκριση και επικαιροποίηση των σχετικών αρχείων.

γ) Έγγραφα που δεν ισχύουν αποσύρονται από τον φορέα και τα γραφεία του.

δ) Για όποιες αλλαγές πραγματοποιούνται στο σύστημα, ενημερώνονται τα αρμόδια πρόσωπα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Άρθρο 3

Συμμετοχή στις εξετάσεις

 

(περιεχόμενο - προϋποθέσεις)

Το Σχήμα Πιστοποίησης αφορά στην Πιστοποίηση των λογιστών φοροτεχνικών. Το επαγγελματικό περίγραμμα του λογιστή φοροτεχνικού περιγράφεται στο ΠΔ 340/1998 και στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΕΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία πιστοποίησης, έχουν:

 • τα μέλη του ΟΕΕ λογιστές φοροτεχνικοί Α’ τάξης με 5 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος ως λογιστές Α΄ Τάξης

 • οι λογιστές φοροτεχνικοί Α΄ τάξης απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης με 7 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος ως λογιστές Α΄ Τάξης

 • οι λογιστές φοροτεχνικοί Α΄ Τάξης μη πτυχιούχοι με 12 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος ως λογιστές Α΄ Τάξης.

Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις αξιολόγησης, πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά «Αίτηση Συμμετοχής» και στη συνέχεια να αποστείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης και την απόδειξη πληρωμής του κόστους συμμετοχής στην Διεύθυνση Πιστοποίησης του ΟΕΕ. Το έντυπο « Αίτησης Συμμετοχής», ο Κανονισμός Πιστοποίησης Υποψηφίου και ο ισχύων τιμοκατάλογος θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πιστοποίησης. Με την αποστολή της Αίτησης Συμμετοχής, ο υποψήφιος αποδέχεται αυτόματα και τον Κανονισμό Πιστοποίησης.

Το σύνολο των αιτήσεων/ δικαιολογητικών των υποψηφίων ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την ορθότητά τους από το Τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης.

Στη συνέχεια προωθούνται στον Διευθυντή Πιστοποίησης για τελική έγκριση.

Στους υποψηφίους που αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο μοναδικός αριθμός μητρώου, με τον οποίο προσέρχονται στην αξιολόγηση / εξέταση.

Στις περιπτώσεις που ο φάκελος συμμετοχής θεωρηθεί ελλιπής ή μη αποδεκτός, ο υποψήφιος ενημερώνεται εγγράφως.

Άρθρο 4

Διαδικασία Εξετάσεων

(εξεταστικό σύστημα - εξεταστέα ύλη)

Οι εξετάσεις αξιολόγησης λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και εξεταστικά κέντρα ανά την επικράτεια και ανακοινώνονται ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής .

Την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων οι υποψήφιοι προσέρχονται έγκαιρα στο εξεταστικό κέντρο φέροντας μαζί τους:

 • πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας και

 • αριθμό μητρώου υποψηφίου,

ώστε να γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

Η Διεύθυνση Πιστοποίησης χρησιμοποιεί αυτόματο εξεταστικό σύστημα, στο οποίο χρησιμοποιείται αυτόματη διόρθωση και βαθμολόγηση των απαντήσεων του υποψηφίου. Με το πέρας της διαθέσιμης ώρας, το αποτέλεσμα γνωστοποιείται στον υποψήφιο και κοινοποιείται ταυτόχρονα στην Διεύθυνση Πιστοποίησης του ΟΕΕ.

Η διαδικασία της αξιολόγησης εποπτεύεται από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Πανεπιστημιακών.

Η τελική απόφαση για Πιστοποίηση ανήκει στο Διευθυντή Πιστοποίησης και βασίζεται στα αποτελέσματα του ελέγχου των φακέλων των υποψηφίων και στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.

Τα γνωστικά – επιστημονικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη είναι τα ακόλουθα:

 

Χρηματοοικονομική Λογιστική:

Γενικές αρχές λογιστικής και λογιστικά πρότυπα, Λογιστική παρακολούθηση των περιουσιακών μεταβολών, Λογιστικά βιβλία, Λογιστικά συστήματα, Οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων.

Ισολογισμός-Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως - Ε.Γ.Λ.Σ., Βασικές λογιστικές αρχές-λογαριασμός, Λογιστικό κύκλωμα-ημερολόγιο.

Λογιστική ανάλυση παγίων - θεωρητικά και πρακτικά θέματα της λογιστικής των ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης, Λογιστική ανάλυση Αποθεμάτων, απαιτήσεων και των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού - πρακτικές εφαρμογές, Λογιστική ανάλυση συμμετοχών, τίτλων με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων και χρεογράφων.

Λογιστική ανάλυση καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων - πρακτικές εφαρμογές. Λογιστικής συναλλαγών σε ξένο νόμισμα.

Γενικό καθολικό-Λογιστικά σφάλματα, Εγγραφές προσαρμογής-αποτέλεσμα, Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων.

Λογιστική ανάλυση των αποτελεσματικών λογαριασμών (Ομάδες 6,7, και 8).

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης.

Βασικές διατάξεις ΚΦΑΣ,

ΦΠΑ.

 

Λογιστική Εταιριών:

Εισαγωγή στις εμπορικές εταιρίες (ν. 2190/20, ν. 3190/55), Εταιρίες εμπορικού δικαίου, Νομική προσωπικότητα εταιριών, Ειδικοί όροι σύστασης εταιρίας, Βασικά χαρακτηριστικά εταιρικών τύπων.

Σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας, Διαχείριση – Εκπροσώπηση, Σχέσεις εταίρων – εταιρίας, Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου, Μείωση εταιρικού κεφαλαίου, Διανομή αποτελεσμάτων ομόρρυθμης εταιρίας, Φορολογία εισοδήματος ομόρρυθμης εταιρίας, Λύση - Εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρίας.

Σύσταση Ετερόρρυθμης εταιρίας, Λογιστικές εγγραφές σύστασης ετερόρρυθμης εταιρίας, Διανομή αποτελεσμάτων ετερόρρυθμης εταιρίας από λογιστική άποψη, Φορολογία εισοδήματος ετερόρρυθμης εταιρίας, Λύση - Εκκαθάριση ετερόρρυθμης εταιρίας, Διαφορές ετερόρρυθμης-ομόρρυθμης εταιρίας.

Σύσταση αφανούς εταιρίας, Διαχείριση αφανούς εταιρίας, Φορολογία αφανούς εταιρίας, Λύση αφανούς εταιρίας, Σύσταση - Λειτουργία Αστικής Εταιρίας, Φορολογική Αντιμετώπιση Αστικής Εταιρίας, Λύση - Εκκαθάριση Αστικής Εταιρίας, Σύσταση Κοινοπραξίας, μορφές κοινοπραξίας, Λογιστική Παρακολούθηση Κοινοπραξίας, Φορολογία Κοινοπραξίας, Λύση – Εκκαθάριση Κοινοπραξίας.

Σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, Διοίκηση – Διαχείριση – Εκπροσώπηση, Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, Λογιστικές εγγραφές μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, Σχέσεις εταίρων – εταιρίας, Συμπληρωματικές εισφορές εταίρων, Αύξηση-Μείωση εταιρικού κεφαλαίου, Διανομή αποτελεσμάτων χρήσης, Φορολογία εισοδήματος, Λύση- Εκκαθάριση Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας, Λογιστικές Εγγραφές Κάλυψης - Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου, Αποθεματικά, Αύξηση-Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, Απόσβεση Κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρίας, Φορολογία εισοδήματος ανώνυμης εταιρίας, Λύση – Εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρίας.

Λογιστική της ΙΚΕ.

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 

ΔΠΧΑ:

Εισαγωγή των ΔΠΧΠ στην Ελληνική Νομοθεσία

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών, Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8: Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων, Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34: Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά.

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2: Αποθέματα, Λογιστικό Πρότυπο 16: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17: Μισθώσεις, Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38: Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα, Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41: Γεωργία.

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση, Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις.

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19: Παροχές σε Εργαζομένους, Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26: Λογιστικός Χειρισμός και Παρουσίαση των Προγραμμάτων Παροχών Εξόδου από την Υπηρεσία.

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12: Φόροι Εισοδήματος,

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11: Συμβάσεις κατασκευής, Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18: Έσοδα.

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36: Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων, Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37: Προβλέψεις Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία,

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27: Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις, Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων, Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11: Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 12: Γνωστοποίηση Συμμετοχών σε άλλες οντότητες.

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20: Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης, Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21: Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος, Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 23: Κόστος Δανεισμού, Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 8: Λειτουργικοί Τομείς, Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 13: Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας.

 

ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, Εσωτερικός Έλεγχος, Ελεγκτικά τεκμήρια, ελεγκτικές διαδικασίες, έλεγχος λογαριασμών Ενεργητικού, Παθητικού, Καθαρής Θέσης, Εσόδων, Εξόδων, Εκθέσεις ελέγχου

Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου 1, Πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου.

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 200-299 που αναφέρονται στις Γενικές Αρχές Ελέγχου και στις ευθύνες του ελεγκτή, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 300-499 που αναφέρονται στην εκτίμηση των κινδύνων και στο σχεδιασμό του ελέγχου.

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 500-599 που αναφέρονται στην εκτέλεση του ελεγκτικού έργου και στην ελεγκτική τεκμηρίωση, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 600-699 που αναφέρονται στη χρησιμοποίηση της εργασίας άλλων ελεγκτών ή τρίτων.

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 700-799 που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου και στη διαφοροποίηση της γνώμης του ελεγκτή.

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 800-899 που αναφέρονται σε ελέγχους ειδικού σκοπού, Διεθνή Πρότυπα 2000-2699 που αναφέρονται σε αναθέσεις επισκόπησης.

Διεθνή Πρότυπα 3000-3699 που αναφέρονται σε διασφαλιστικές αναθέσεις, Διεθνή Πρότυπα (4000-4699) που αναφέρονται σε συναφείς υπηρεσίες, Οδηγίες Διεθνούς Ελεγκτικής Πρακτικής (1000-1100).

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Κόστος έξοδα –δαπάνης ζημία.

Ανάλυση εξόδων, καταλογισμός.

Κατάσταση κόστους παραχθέντων και πωληθέντων, μικτά – καθαρά κέρδη

Κλασικό μοντέλο κοστολόγησης

Νεότερες τεχνικές: ABC, κ.λ.π.

 

 

Χρηματοοικονομικά

Χρονική Αξία Χρήματος

Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων με αριθμοδείκτες.

Υπολογισμός Κόστους Κεφαλαίου.

Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

Άρθρο 5

Βαθμολόγηση

Στη βαθμολογία θα ληφθούν υπόψη οι παρακάτω συντελεστές βαρύτητας:

Χρηματοοικονομική Λογιστικής :  1

Λογιστική Εταιριών:  2

ΔΠΧΑ : 3

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα: 3

Κοστολόγηση:3

Χρηματοοικονομικά: 2

 

 

Άρθρο 6

Ενστάσεις – Προσφυγές

Κάθε Υποψήφιος ή Πιστοποιημένο Πρόσωπο έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση επί της Απόφασης για Πιστοποίηση και να ζητήσει επαναξιολόγηση του φακέλου ή αναβαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης.

Η επαναξιολόγηση του φακέλου ή αναβαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης ξεκινά με την υποβολή έγγραφης και ενυπόγραφης αίτησης στην Διεύθυνση Πιστοποίησης το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει κατά ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ονοματεπώνυμο και

 • αριθμός μητρώου

 

Στις περιπτώσεις προσφυγών και ενστάσεων αυτή διαβιβάζεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Πανεπιστημιακών, με επισυναπτόμενη τη σχετική τεκμηρίωση. Εκεί εξετάζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής.

Η Επιτροπή εκδίδει οριστική απόφαση εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός. Ακολουθεί γραπτή ενημέρωση του ενδιαφερομένου με ευθύνη του Διευθυντή Πιστοποίησης .

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν οποιοδήποτε παράπονο, αμφισβήτηση, προσφυγή ή ένσταση στην Επιτροπή Σχήματος σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται από την απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Πανεπιστημιακών.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 106
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι καλησπέρα. Αυτό που από καιρό έχει αρχίσει να συντελείται στον κλάδο μας, κλιμακώνεται και φτάνει σιγά σιγά στην τελική του μορφή. Μετά την "επιτυχημένη" διαδικασία που ακ

ναι για να μπορεις να εισαι απληρωτος με πιστοποιηση

Ντρέπομαι και εγώ που δεν μπόρεσα να πάω εχθές. Ίσως να ντρέπονται και άλλοι συνάδελφοι που δεν τα κατάφεραν. Ντρέπομαι επίσης που πρέπει - τόσο νωρίς - να παραδεχτώ την ήττα μου. Δεν προλαβαίνω. Κάπο

Προς ενημέρωσή σας,  σε συναντηση μελών της διαδικτυακής με τον υπεύθυνο πιστοποίησης του ΟΕΕ

κο Ταγγίρη ενημερωθήκαμε πως οι μη πιστοποιημένοι θα εκτελούν τις απλές λογιστικές εργασίες .

 

Οταν τον ρωτήσαμε ποιες είναι αυτές , δεν μας απάντησε.

Link to post
Share on other sites

Προς ενημέρωσή σας,  σε συναντηση μελών της διαδικτυακής με τον υπεύθυνο πιστοποίησης του ΟΕΕ

κο Ταγγίρη ενημερωθήκαμε πως οι μη πιστοποιημένοι θα εκτελούν τις απλές λογιστικές εργασίες .

 

Οταν τον ρωτήσαμε ποιες είναι αυτές , δεν μας απάντησε.

Φαντάζομαι θα εννοεί τα απλογραφικά βιβλία και όλες τις άλλες εργαίες που κάνανε μέχρι πρότινος οι ΔΟΥ και τα ΚΕΠ.Εκτυπώσεις ταυτοτήτων οφειλής,ρυθμίσεις χρεών,αίτηση επιδόματος τέκνων,κτλ.

Link to post
Share on other sites

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ THN TΡΙΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ ΣΤΙΣ 5μμ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΝΙΟΧΟΣ, ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 26 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,ISO )
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ,ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ,ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ TAXIS.ΠΡΟΣΤΙΜΑ)
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΟΕΕ
 

Link to post
Share on other sites

Προς ενημέρωσή σας,  σε συναντηση μελών της διαδικτυακής με τον υπεύθυνο πιστοποίησης του ΟΕΕ

κο Ταγγίρη ενημερωθήκαμε πως οι μη πιστοποιημένοι θα εκτελούν τις απλές λογιστικές εργασίες .

 

Οταν τον ρωτήσαμε ποιες είναι αυτές , δεν μας απάντησε.

Τι θα πει απλες λογιστικες εργασιες?Με ποιο δικαιωμα ο  κυριος αυτος με την ωραια γραβατα που επειδη σεβομαι  το  taxheaven δεν  τον στολισω με οχετο φρασεων ,θα υποβιβασει ανθρωπους που εργαζονται 20 και 30 χρονια?Και τελικα γιατι δεν μας λενε κατευθειαν  οτι αν θες πιστοποιηση θα πρεπει να εχεις και ελεγκτικη εταιρεια παραλληλα να τελειωνει και το παραμυθι ?ΖΗΤΩ Η "ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" ΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Link to post
Share on other sites

Και όμως φίλε μου , ο συγκεκριμένος κύριος μας είπε πως ένας απο τους λόγους της πιστοποίησης

είναι η δημιουργία ομάδας Α εθνικής στον κλάδο (ετσι ακριβως το είπε) ΄'ετσι ώστε να μην μας παίρνουν τις δουλειές

οι ελεγκτικές .

 

Οπως μας ανέφερε έχει χάσει ο ίδιος πελάτες που πήγαν σε ελεγκτικές .

 

Οταν τον ρωτήσαμε να μας πεί για ποιό λόγο θεωρούν ότι δεν θα πιστοποιηθούν φυσικά πρόσωπα υπάλληλοι των ελεγκτικών

μούγκα στη στρούγκα

Link to post
Share on other sites

Και όμως φίλε μου , ο συγκεκριμένος κύριος μας είπε πως ένας απο τους λόγους της πιστοποίησης

είναι η δημιουργία ομάδας Α εθνικής στον κλάδο (ετσι ακριβως το είπε) ΄'ετσι ώστε να μην μας παίρνουν τις δουλειές

οι ελεγκτικές .

 

Οπως μας ανέφερε έχει χάσει ο ίδιος πελάτες που πήγαν σε ελεγκτικές .

 

Οταν τον ρωτήσαμε να μας πεί για ποιό λόγο θεωρούν ότι δεν θα πιστοποιηθούν φυσικά πρόσωπα υπάλληλοι των ελεγκτικών

μούγκα στη στρούγκα

Και ποιος δινει αδειες σε ελεγκτικες?Ο κυνηγετικος συλλογος Παλουκοβας?

Link to post
Share on other sites

τα πράγματα είναι απλά..

 

τόσους θέλουν τα συμφέροντα να μείνουν στην αγορά..

 

τα μέλη του ΟΕΕ λογιστές φοροτεχνικοί Α’ τάξης με 5 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος ως λογιστές Α΄ Τάξης

 • οι λογιστές φοροτεχνικοί Α΄ τάξης απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης με 7 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος ως λογιστές Α΄ Τάξης

 • οι λογιστές φοροτεχνικοί Α΄ Τάξης μη πτυχιούχοι με 12 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος ως λογιστές Α΄ Τάξης.

 

εγώ που είμαι μέλος του ΟΕΕ και έχω 20 χρόνια την Α θα δώσω εξετάσεις για να πιστοποιηθώ..?

 

ή εγώ δηλ.που έχω πχ 1 χρόνο την Α και είμαι από ΤΕΙ..για 6 χρόνια θα κάνω τις απλές εργασίες? και πως θα αντέξω οικονομικά 6 χρόνια ώστε να δώσω στον έβδομο χρόνο εξετάσεις?

 

ή εγώ που σκόπευα να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις που θα γίνουν για την απόκτηση της Α..έστω ότι ξεσκίζομαι στο διάβασμα (εν μέσω δηλώσεων ) και καταφέρνω να πάρω την Α...θα περιμένω 5 ή 7 χρόνια για να πάρω το πρωτάθλημα και να ανέβω στην superleague?

 

ακόμα και ο παοκ θα το πάρει γρηγορότερα...

 

και στο φινάλε πόσοι θα είναι οι επιτυχόντες? ελάχιστοι..τόσοι όσοι ακριβώς θέλουν..

 

βρε δε πάτε να γ...

 

αρχ.. του κερατά..

 

τελειώνουμε κυρίες και κύριοι...

Link to post
Share on other sites

Στη βαθμολογία θα ληφθούν υπόψη οι παρακάτω συντελεστές βαρύτητας:

 

Χρηματοοικονομική Λογιστικής :  1

Λογιστική Εταιριών:  2

ΔΠΧΑ : 3

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα: 3

Κοστολόγηση:3

Χρηματοοικονομικά: 2

 

 

Ποιον βολεύει  αραγε???????

Link to post
Share on other sites

Στη βαθμολογία θα ληφθούν υπόψη οι παρακάτω συντελεστές βαρύτητας:

 

Χρηματοοικονομική Λογιστικής :  1

Λογιστική Εταιριών:  2

ΔΠΧΑ : 3

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα: 3

Κοστολόγηση:3

Χρηματοοικονομικά: 2

 

 

Ποιον βολεύει  αραγε???????

Γιατί ρωτάς, αφού ξέρεις την απάντηση...

Link to post
Share on other sites
 
Συνδυασμός ΔΗ.ΚΙ.Ο.

taggiris.png Κωνσταντίνος Ταγγίρης

Γεννήθηκε το 1958 στο Δημητρίτσι Σερρών.

Σπουδές
Πτυχίο Α.Β.Σ.Θ. - Τμήμα Οικονομικό
Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών
Πτυχίο Μελετητή για Κοινωνικά και Οικονομικά Θέματα (Νόμος 716/77)
Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών
Πτυχίο Μελετητή για Κοινωνικά και Οικονομικά Θέματα (Νόμος 716/77)

Επαγγελματική Δραστηριότητα
1985-1990 Καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Σερρών (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας)
1990-σήμερα Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας Συμβούλων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οικονομικές & Αναπτυξιακές Εφαρμογές Α.Ε.» με αντικείμενο εργασιών την στήριξη Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, Δημόσιων Μονάδων Υγείας και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
1995-σήμερα Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.» με αντικείμενο εργασιών Ανάπτυξη και Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
1995-σήμερα Πρόεδρος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Ε.Α.Β.Ε. που σκοπό έχει την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων.

Κομματική Δραστηριότητα
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας

 
 
Κρατικοδίαιτα λαμόγια παίζουν με εναν ολόκληρο κλάδο.
Link to post
Share on other sites

 

 
Συνδυασμός ΔΗ.ΚΙ.Ο.

taggiris.png Κωνσταντίνος Ταγγίρης

Γεννήθηκε το 1958 στο Δημητρίτσι Σερρών.

Σπουδές

Πτυχίο Α.Β.Σ.Θ. - Τμήμα Οικονομικό

Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών

Πτυχίο Μελετητή για Κοινωνικά και Οικονομικά Θέματα (Νόμος 716/77)

Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών

Πτυχίο Μελετητή για Κοινωνικά και Οικονομικά Θέματα (Νόμος 716/77)

Επαγγελματική Δραστηριότητα

1985-1990 Καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Σερρών (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας)

1990-σήμερα Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας Συμβούλων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οικονομικές & Αναπτυξιακές Εφαρμογές Α.Ε.» με αντικείμενο εργασιών την στήριξη Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, Δημόσιων Μονάδων Υγείας και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

1995-σήμερα Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.» με αντικείμενο εργασιών Ανάπτυξη και Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

1995-σήμερα Πρόεδρος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Ε.Α.Β.Ε. που σκοπό έχει την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων.

Κομματική Δραστηριότητα

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας

 
 
Κρατικοδίαιτα λαμόγια παίζουν με εναν ολόκληρο κλάδο.

 

 

http://www.makthes.gr/news/politics/56763/

Link to post
Share on other sites

Ελπίζω να καταλαβαίνουμε όλοι μας , ότι εδώ παίζεται ένα σκηνικό εξόντωσης μας.....Πιστοποίηση για ΟΛΟΥΣ....Εξετάσεις για ΟΛΟΥΣ.....Φτου κι από την αρχή για ΟΛΟΥΣ......Ολα αυτά σημαίνουν απλά τη διάλυση του κλάδου........Εχει ξαναγίνει αυτό σε άλλο επάγγελμα ???

Είναι απόλυτα κατανοητό, γιατί μέχρι τώρα μας γράφουν στα π@π@ρια τους ακόμα και για τα πιο απλά και λογικά αιτήματα μας....Επειδή απλούστατα στήνουν καινούργιο σκηνικό... Επειδή όλους εμάς δεν μας θέλουν....δεν τους κάνουμε, πως το λένε ρε αδερφέ!!!....Επειδή η σημασία του επαγγέλματος μας απογειώνεται (άσχετα από το ότι , ούτε εμείς οι ίδιοι δεν το έχουμε χωνέψει αυτό), πιστοποιήσεις θα πάρουν οι γλύφτες, οι "σε όλα ναι", οι "δικοί μας", αυτοί που δεν διαμαρτύρονται και υπηρετούν πιστά το σύστημα.....και φυσικά οι φραγκάτοι, οι εθνικές και οι πολυεθνικές, αλλά και οι γνωστοί , οι τηλεαστέρες, οι "χρήσιμοι"....

ΜΠΡΑΒΟ ΜΑΣ κυρίες και κύριοι ΚΑΙ εμείς, εκτός των άλλων, οδηγήσαμε τα πράγματα εδώ....Τελευταία ευκαιρία οι ερχόμενες εκλογές.....εκτός κι αν θέλετε να  ξαναψηφιστούν όπως ...... στις εκλογές του Ο.Ε.Ε.

Link to post
Share on other sites

δεν παίζεται ο Ελληνας σε όλο τον πλανήτη.

 

Βρίζει πολιτικούς τους οποίους ψήφισε ,απαξιώνει άλλους που ούτε τους έχει ματαδεί ,τον πειράζει ο Πρετεντέρης αλλά κάθεται και τον βλέπει ,δεν διαβάζει διαπλεκόμενες εφημερίδες πρώτες σε κυκλοφορία αυτές.

 

Σήμερα απολύθηκε ένας οικογενειάρχης ,έτυχε να ήμουν εκεί. Από τους τύπους "που όλα τα ξέρω ,όλα τα γνωρίζω".

 

τι θα ψηφίσεις του λέω ?  ΠΑΝΚΙ μου απαντά.

 

τι  ήλθαν πάλι στην μόδα τα πανκιά?

 

Οχι ,Παναθηναικό κίνημα !!! ας μου φτιάξουν εμένα το γήπεδο και να πάνε να μαμηθούν όλοι.

 

ΕΡΏΤΗΣΗ .

 

μας φταίει κανείς ή είμαστε ραγιάδες?

Link to post
Share on other sites

δεν παίζεται ο Ελληνας σε όλο τον πλανήτη.

 

Βρίζει πολιτικούς τους οποίους ψήφισε ,απαξιώνει άλλους που ούτε τους έχει ματαδεί ,τον πειράζει ο Πρετεντέρης αλλά κάθεται και τον βλέπει ,δεν διαβάζει διαπλεκόμενες εφημερίδες πρώτες σε κυκλοφορία αυτές.

 

Σήμερα απολύθηκε ένας οικογενειάρχης ,έτυχε να ήμουν εκεί. Από τους τύπους "που όλα τα ξέρω ,όλα τα γνωρίζω".

 

τι θα ψηφίσεις του λέω ?  ΠΑΝΚΙ μου απαντά.

 

τι  ήλθαν πάλι στην μόδα τα πανκιά?

 

Οχι ,Παναθηναικό κίνημα !!! ας μου φτιάξουν εμένα το γήπεδο και να πάνε να μαμηθούν όλοι.

 

ΕΡΏΤΗΣΗ .

 

μας φταίει κανείς ή είμαστε ραγιάδες?

Τι  μας φταίει; Καλοπερασάκιδες, θρασείς, αυθάδεις, λόγια του αέρα, η πάρτη μας και πέρα βρέχει. Καμμένη είναι και η γενιά των παιδιών που σήμερα βλέπει το φως. Να αλλάξουν τα πράγματα; Από ποιούς και γιατί; Ουδείς θέλει να ματώσει, ουδείς ενδιαφέρεται για το αύριο ούτε καν για το παρόν. Δυστυχώς. 

Link to post
Share on other sites

Μπράβο συνάδελφε. Με λίγα λόγια περιέγραψες με σαφήνεια ολη την ελληνική πραγματικότητα.

Θα συμπληρώσω κι εγώ με τον παρακάτω στίχο: Έργα, πορνο και μπάλα για τους φτωχούς.....

Παρακολουθώ με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Ίσως μετά από περίπου τρεις δεκαετίες χρειαστεί να αλλάξω επάγγελμα. Εύκολα πράγματα δηλαδή....

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...