Jump to content

ΕΝΑΡΞΗ ΟΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Recommended Posts

Δηλαδή ακολουθούμε την διαδικασία μέσω ΓΕΜΗ και μετά εφορία? Θυμάμαι πριν δύο έτη τα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα πηγαίναν μέσω ΔΟΥ....

Link to comment
Share on other sites

Επειδή είναι υγεινομικού ενδιαφέροντος κανονικά έναρξη στη ΔΟΥ..όπως παλιά!

Μου έτυχε πρόσφατα!

θελει την υγειονομική άδεια πρώτα?

Link to comment
Share on other sites

ΠΟΛ.1006/31.12.2013  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17989

"Άρθρο 6
Δικαιολογητικά

Τα πρόσωπα του άρθρου 4 της παρούσας, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνυποβάλλουν υποχρεωτικά, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, που μπορεί να είναι, τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α') περί δωρεάν παραχώρησης χώρου.

Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού, απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο.

2. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, εταίρους/μέλη Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων εταιρειών, Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και μέλη του Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία.

3. Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων, από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.

4. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'), όπως ισχύει.

5. Στις περιπτώσεις αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της εγκατάστασης ή του αντικειμένου δραστηριότητάς τους, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η σχετική άδεια διαμονής για εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Η ίδια άδεια, προσκομίζεται και για τη συμμετοχή τους ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρείες και για τον ορισμό τους ως διαχειριστών ή ως νομίμων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων, σε κεφαλαιουχικές εταιρείες.

6. Επιπλέον, τα ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα και οι Νομικές Οντότητες συνυποβάλλουν, κατά περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι Ανώνυμες Εταιρείες, οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, που εξαιρούνται από τη σύστασή τους στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Φορολογική Διοίκηση και προσκομίζουν, κατά περίπτωση, το καταστατικό τους και την ανακοίνωση ή τη σχετική βεβαίωση, καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ, προσκομίζουν το συστατικό τους έγγραφο, καταχωρημένο στο οικείο Μητρώο ή βιβλίο, όπου απαιτείται.............................."

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...
 • 8 months later...
 • 1 year later...

έχει βγάλει κάποιος συνάδελφος πρόσφατα άδεια και έναρξη υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις νέες διατάξειςhttps://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26211

 στη ΔΟΥ θα πάω κανονικά με την προέγκριση?

ατομική συγκεκριμένα, αποθήκη χονδρικού εμπορίου τροφίμων και μη σε μινι μαρκετ, κυλικεία, περίπτερα κτλ ..

ευχαριστώ, καλησπέρα.

 

Link to comment
Share on other sites

Μπηκες καθολου στο  www.notifybusiness.gov.gr/assets

 

 

Από την 06/06/2017, οι γνωστοποιήσεις για τις δραστηριότητες του ν. 4442/2016 "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις." και αναφέρονται παρακάτω, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr.

Ως θεώρηση της υπογραφής νοείται η ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση των χρηστών μέσω των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

→ είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη ή τη μεταβολή στη λειτουργία της,
→ πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να ασκήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη εγκατάσταση και αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας αυτής. Από την υποβολή της ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας,
→ προϋποθέτει ότι η εγκατάσταση άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας της και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.),
→ περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.
   
Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:
- Μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών
- Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
- Τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών
- Κέντρα Αποθήκευσης και ΔιανομήςΕπικοινωνία

Για υποβολή ερωτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο
[email protected]


 

 

Link to comment
Share on other sites

αυτό αφορά τη γνωστοποίηση η οποία γίνεται στο τέλος της διαδικασίας, αφού γίνει όλη η γραφειοκρατία και ηλεκτρονικά..

καλημέρα..

Link to comment
Share on other sites

1 λεπτό πριν , asteras5 said:

Δηλαδή κάνανε το notify business για να γίνει όλη η διαδικασία όπως παλιά και μετά να το γνωστοποιούμε κιόλας????

 

 

αφού θέλουμε ,ενίσχυση επιχειρηματικότητας και μείωση γραφειοκρατίας ...πως να το κάνανε διαφορετικά?

βάλε προγράμματα -συντηρήσεις-μισθοί -υπηρεσίες κλπ. 

για υπολόγισε πόσα προγράμματα "στήθηκαν" σε όλες τις υπηρεσίες και υπολόγισε κόστη.

είχαμε τα ντόπια λαμόγια ,ήλθαν και οι ξένοι.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
On 24/8/2017 at 10:18 ΠΜ, asteras5 said:

Δηλαδή κάνανε το notify business για να γίνει όλη η διαδικασία όπως παλιά και μετά να το γνωστοποιούμε κιόλας????

 

 

Aυτο το notify busuness   εχει προθεσμια για να γινει   . Ξερει κανεις ?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Το notifybusiness λειτουργει  ή έχει πρόβλημα? Προσπαθώ να μπώ για να υποβάλλω μια γνωστοποίηση αλλά νεκρό.... δυό μέρες τώρα , κάποιος το έχει χρησιμοποιήσει?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Επιχ/ση υγεινομικου  ενδιαφ/τος (με εναρξη το 1995 )   εχει κανει  διακοπη δραστηριοτητας , η  επιχ/ση εχει μεταβιβαστει .Πρεπει  να καταχωρησει  τα στοιχεια της στο notifybusines  ?

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Καλημερα σε ολους. Επειδη δεν εχω κανει εναρξη καταστηματος υγειονομικου ενδιαφεροντος με το νεο καθεστως και δεν ειμαι σιγουρη οτι εχω καταλαβει καλα, η διαδικασια ειναι η εξης (το παιρνω αναποδα)? 

Στη Δου για την εναρξη θελει τη γνωστοποιηση απο το notifybusines. Τη γνωστοποιηση τη στελνουμε μονο ηλεκτρονικα. Για να στειλουμε τη γνωστοποιηση πρεπει πρωτα να εχουμε μαζεψει καποια δικαιολογητικα (οχι για επισυναψη, απλα να υπαρχουν στο καταστημα σε περιπτωση ελεγχου). Τα δικαιολογητικα που απαιτουνται που τα βρισκουμε συγκεντρωμενα? Παλια πηγαιναν στο Δημο και τους ενημερωνε τι χρειαζεται. Τωρα πια δεν εχουμε καμια επαφη με το Δημο? Κ τη γνωστοποιηση τη στελνουμε εμεις η' μηχανικος?

Link to comment
Share on other sites

Στην δ.ο.υ δεν θέλουν την γνωστοποίηση.Στον δήμο πάλι πας και αφού πάρεις την άδεια(15 μέρες περίπου)  μπαίνεις μέσα στο notifybusines και την δηλώνεις ,εκτός και αν ειναι μεταβίβαση που  τοτε μπαίνεις στο notifybusines στην παλιά άδεια και δηλώνεις την μεταβολή .

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...