Jump to content
  • 0

καθε ποσες κυριακες ειναι το ρεπο συμφωνα με την ΕΓΣΣΕ


Question

Καλησπερα συναδελφοι,

                 Καταρχην καλο κουραγιο σε ολους και καλη δυναμη, εχω καφετερια στην οποια εφαρμοζουμε την ΕΓΣΣΕ και δεινουμε ρεπο καθε 7 κυριακες και 1 ρεπο σε ελεγχο σημερινο απο την επιθεωρηση μου ειπαν οτι το προγραμμα δεν ειναι σωστα φτιαγμενο και οτι πρεπει καθε 4 κυριακες η 1 να ειναι ρεπο. Ψαχνω απο το μεσηεμρι να το βρω καπου γραμμενο αυτο και δε βρισκω τιποτα. Οποιος μπορει ας βοηθησει γιατι αμα ισχυει αυτο με της 4 θα πρεπει να αλλαξω ολο το προγραμμα. Ευχαριστω

Link to post
Share on other sites

5 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Καλησπερα συναδελφοι,

                 Καταρχην καλο κουραγιο σε ολους και καλη δυναμη, εχω καφετερια στην οποια εφαρμοζουμε την ΕΓΣΣΕ και δεινουμε ρεπο καθε 7 κυριακες και 1 ρεπο σε ελεγχο σημερινο απο την επιθεωρηση μου ειπαν οτι το προγραμμα δεν ειναι σωστα φτιαγμενο και οτι πρεπει καθε 4 κυριακες η 1 να ειναι ρεπο. Ψαχνω απο το μεσηεμρι να το βρω καπου γραμμενο αυτο και δε βρισκω τιποτα. Οποιος μπορει ας βοηθησει γιατι αμα ισχυει αυτο με της 4 θα πρεπει να αλλαξω ολο το προγραμμα. Ευχαριστω

Δεν το εχω κάπου γραμμένο αλλα και με οδηγους που εχω απο παλια 2 ρεπο τον μηνα πρεπει να ειναι σαββατοκυριακο.

Link to post
Share on other sites
  • 0

ΒΔ 748/1966: Περί εβδομαδιαίας & Κυριακής αναπαύσεως-Ημέρες αργίας

 

Αρθρ. 10.

1.Μισθωτοί εκ των υπαγομένων εις τας διατάξεις του παρόντος
απασχολούμενοι κατά Κυριακήν, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ. 1 του
αθρ. 6 του παρόντος άνω των πέντε ωρών, δικαιούνται, ανεξαρτήτως του
κύρους της συμφωνίας περί της απασχολήσεως ταύτης και των άλλων
ενδεχομένων συνεπειών, αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως
διαρκείας 24 συνεχών ωρών κατ`άλλην εργάσιμον ημέραν της αρξαμένης την
Κυριακήν εβδομάδος, αρχομένων από της ώρας λήξεως της εργασίας.

Εις τας περιπτώσεις της παρ. 3 στοιχ. δ`του αθρ. 9 η αναπληρωτική
ανάπαυσις περιορίζετια εις τόσας εργασίμους ώρας όσαι αι ώραι
απασχολήσεως του μισθωτού καθ`ημέραν Κυριακήν.

Υπολογίζεται ως πλήρης εργάσιμος πάσα αρξαμένη ώρα εργασίας μετά
πάροδον 15λέπτου.

2. Η ημέρα της αναπληρωτικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως καθορίζεται υπό
τουε ργοδότου, αναγραφομένη εις τους πίνακας ωρών εργασίας και
εβδομαδιαίας αναπαύσεως. Τα της συμπληρώσεως των πινάκων ωρών εργασίας
δια στήλης εβδομαδιαίας αναπαύσεως, της διαρκείας ισχύος, θεωρήσεως και
αναρτήσεως τούτων ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν
της παρούσης παραγράφου ορίζονται δι`αποφάσεων του Υπουργού Εργασίας.

3. Εις τας περιπτώσεις, καθ` ας επιτρέπεται η κατά Κυριακάην
εργασίαν, η κατανομή της 24ωρού συνεχούς αναπληρωματικής εβδομαδιαίας
αναπαύσεως δέον να γίνεται κατά τρον ώστε ανα περίδον επτά εβδομάδων η
μια τούτων, κατά τμήμα τουλάχιστον 8ώρου, να εμπίσπτη εις ημέραν
Κυριακήν, εκτός εαν τα εφαρμοζόμενα προγράμματα εργασίας εξσφαλίζουν
επτά αναπαύσεις καθ`ημεράν Κυριακήν εντός του έτους, επιφυλαττομένων
των κειμένων διατάξεων, περί αναπαύσεως των μισθωτών των επιχειρήσεων
και εκμεταλλεύσεων μεταφοράς προσώπων και πραγμάτων.


4.Επί μισθωτών του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. ως και επιχειρήσεων ή
κεμεταλλευεων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ήτ οιούτων κοινής ωφελείας, ως
και επιχεριήσεων απασχολουσών ένα μόνον μισθωτόν ωρισμεης ειδικότητος
δύναται αντί της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως, μετ`άδειαν
της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Εργασίας, χορηγουμένην μετά προηγουμένην
διαπίστωσιν της αδυναμίας χορηγήσεως αναπληρωματικής εβδομαδιαίας
αναπαύσεως, να χορηγώνται, ανά περίοδον τεσσάρων μηνών, συνεχείς ημεαι
αδείας απουσίας (συμψηφιστικαί άδειαι) ίσα προς τον αριθμόν των
Κυριακών καθ`ας ο μισθωτός απησχολήθη.

5. Μισθωτός εκ των υπαγομένων εις τας διατάξεις του παρόντος
απασχολούμενος κατά Κυριακήν μέχρι πέντε ώρας δύναται ν`αξιώση
ισόχρονον αναπληρωμτικήν εβδομαδιαίαν ανάπαυσιν εκ του εργασίμου χρόνου
άλλης ήμέρας της αρξαμένης την Κυριακήν εβδομάδος.

 

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=64758

Link to post
Share on other sites
  • 0
  • 0

 

Θανάση αυτά ισχύουν μόνο όταν κάποιος εφαρμόζει την κλαδική ΣΣΕ του επισιτισμού. Εδώ όμως εφαρμόζεται η ΕΓΣΣΕ όπως γράφει ο Νίκος στο ερώτημά του.

Από τη στιγμή που την σύμβαση εργασίας διέπει η ΕΓΣΣΕ και έχει υπογραφεί σχετική ατομική σύμβαση εργασίας, τότε και οι μη μισθολογικοί όροι της ΣΣΕ που έχει λήξει και έχει παρέλθει και το τρίμηνο της υποχρεωτικής παράτασης της ισχύος της δεν εφαρμόζονται:

 

Αρ. πρωτ.: 17235/509/11.6.2013

Παροχή πληροφοριών σχετικά με μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ

Αθήνα, 11-6-2013

Αρ. Πρωτ.:  17235/509

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                                

Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40                                                                          

Ταχ.Κώδικας: 101 82 –Αθήνα  

Πληροφορίες: Κ.Δράκου  

Τηλέφωνο:  2131516444

E-mail :  [email protected]                             

                         

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ

Σχετ: Το υπ’ αριθ. 17235/509/30-5-2013 έγγραφό σας

1. Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 της με αρ. Π.Υ.Σ. 6/2012 (ΦΕΚ 38/Α/28-2-2012), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση  του Ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/14.2.2012) προβλέπεται ότι : «Οι κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του Ν.4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα ΣΣΕ, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) το βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας ΣΣΕ ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης. Κάθε άλλο προβλεπόμενο σ’ αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει..».

Επιπροσθέτως στην με αρ. πρωτ. 4601/304/12.3.2012 ερμηνευτική εγκύκλιο της παραπάνω ΠΥΣ, η οποία, όπως αναφέρει παρέχει οδηγίες «για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των αναφερομένων διατάξεων από τους υπαλλήλους του Υπουργείου μας, τους εργαζόμενους και εργοδότες», ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5 ότι «Όταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της ΣΣΕ και δεν συναφθεί νέα ΣΣΕ, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν, συνεχίζουν όμως να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός το βασικό μισθό/ ημερομίσθιο (της ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν». 

Κατά συνέπεια, άποψη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία διατυπώνεται διά της παραπάνω εγκυκλίου, είναι ότι μετά την πάροδο του τριμήνου επέκτασης της ισχύος μιας ΣΣΕ που καταγγέλθηκε, η αμοιβή των εργαζομένων μπορεί να προσαρμόζεται στο επίπεδο που αναφέρεται (βασικός μισθός και τέσσερα επιδόματα) μονομερώς, με απόφαση του εργοδότη, ενώ δε θίγονται λοιποί κανονιστικοί όροι της ΣΣΕ.

Αυτό συνεπάγεται  ότι οι μη μισθολογικοί όροι των ΣΣΕ που έχουν λήξει και έχει παρέλθει και η παράταση ισχύος τους μπορούν να μεταβληθούν με νέα ΣΣΕ καθώς και με ατομική σύμβαση εργασίας με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.

2. Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, σας γνωρίζουμε ότι η ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων, η οποία καταγγέλθηκε στις 14/5/2012 έληξε- μετά το τρίμηνο παράτασης ισχύος της- στις 14/8/2012. Συνεπώς για τους παλαιούς εργαζομένους ισχύουν τα ανωτέρω ενώ για τους νεοπροσλαμβανόμενους στην ατομική σύμβαση μπορεί να συμφωνηθεί η εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16719

 

Συνεπώς, στην περίπτωση του Νίκου ισχύει η παρ.3 του άρθρου 10 του ΒΔ 748/66. Καλό είναι στον ΣΕΠΕ να ρωτάνε πρώτα ποια ΣΣΕ διέπει την εργασιακή σχέση...

Link to post
Share on other sites
  • 0

το θεμα ειναι οτι ρωτησαν το θεμα ειναι οτι απαντησα και ημουνα και σιγουρος αλλα αυτοι εκει να συνεχιζουν... ευχαριστω πολυ συναδελφοι καλο βραδυ και καλη συνεχεια σε οσους απο εμας δουλευουν ακομα

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...