Jump to content

Επιπτώσεις απασχόλησης/αυτοαπασχόλησης συνταξιούχων


Recommended Posts

Επειδή αρκετοί συνάδελφοι αναρρωτιούνται σχετικά με τις συνέπειες στη σύνταξη του Δημοσίου και όχι μόνο, που θα προκύψουν μετά την έναρξη επαγγέλματος αγρότη, κατά τη μετάβαση από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, ελπίζω να σας βοηθήσουν τα παρακάτω, μιας που βρήκα το κουράγιο και το χρόνο να τα συγκεντρώσω:

 

Οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 55ο (47ο για στρατιωτικούς) έτος της ηλικίας τους, έχουν περικοπή του υπερβαλλοντος των 60 ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη ποσού. Το ημερομίσθιο αυτό για το 2013 είναι 33,57 ευρώ.

Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

 

Οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο (47ο για στρατιωτικούς) έτος της ηλικίας τους, έχουν περικοπή ολόκληρης της σύνταξης.

(No go!)

 

Προσοχή: το όριο των 30 ημερομισθίων δεν ισχύει για αυτοαπασχολούμενους, αλλά για μισθωτούς. Άρα προσοχή, στην εξαρτημένη εργασία.

 

 

--------------------------------------------

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 ("Απασχόληση Συνταξιούχων" του N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με τον Ν.4151/2013:

 

"1.α. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/ 1999 (Α΄ 1), όπως ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δη­μοσίου, γενικά, συμπεριλαμβανομένων και όσων λαμβάνουν βουλευτική σύνταξη ή χορηγία, που εργάζονται ως μισθωτοί εκτός του δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ­θρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), μη εφαρμοζομένων στις περιπτώσεις αυτές των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 3234/2004 (Α΄ 52). Για τους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και όσων λαμβάνουν βουλευτική σύνταξη ή χορηγία, που αυτοαπασχολούνται και έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και προκει­μένου για στρατιωτικούς το 47ο, περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξανομένου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως ισχύει."

 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο:

"β. Ως αυτοαπασχολούμενος θεωρείται αυτός που ασκεί δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) ή του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχο­λουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), καθώς και αυτός που με βάση τις οικείες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. υποχρεούται στην έκδοση στοιχείων απεικόνισης συναλλαγών."

 

 

Παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999:

"1. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλεται μειωμένο κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των ανωτέρω ημερομισθίων προ­σαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η μείωση γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέ­σως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις.

Ειδικότερα για τους δικαιούχους κατωτάτων ορίων συντάξεων, η σύνταξή τους περιορίζεται στο οργα­νικό ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα ασφαλιστικά δεδομένα. Εάν το οργανικό ή τα οργανικά ποσά υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τότε τα ποσά αυτά περικόπτονται ως ανωτέρω. Τα ανωτέρω έχουν εφαρ­μογή και στα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄). Για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, οι οποίες βαρύ­νουν τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο αντίστοιχα."

 

Σημειώνω ότι το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για τους σκοπούς των παραπάνω υπολογισμών έχει οριστεί στα 33,57, δηλαδή σε αυτό που ίσχυε 31/12/2011 (παρ.6 του αρθ.6 του Ν.4051/2012 καθώς και της παρ.Ι του αρθ.138 του Ν.4052/2012).

 

Θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως η υπηρεσία προτού προβείτε σε έναρξη εργασιών, διότι σε διαφορετική περίπτωση σύμφωνα με το νόμο περικόπτεται ολόκληρη η σύνταξη.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Συμπληρώνω ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.14 του 2592/1998, η απασχόληση συνταξιούχου δημοσίου σε δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΤΕΙ κτλ) έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη περικοπή της σύνταξης κατά 70% από το πρώτο ευρώ, εκτός αν απασχολείται έως 10 ώρες εβδομαδιαίως.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Καλησπέρα,

 

συνταξιούχος ΙΚΑ που επιθυμεί να κάνει έναρξη ως αγρότης (αυτοαπασχολούμενος) θα πρέπει να κάνει κάτι με την ασφάλιση του?? η απλά προσκομίζει αποδεικτικό της σύνταξης στην εφορία κατά την έναρξη και απαλλάσσεται από ΟΓΑ?  

 

Το παραπάνω άρθρο  αφορά αυτούς ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ και στον ΕΤΑΑ ? Τι γίνεται με αυτούς που έχουν τύχει απαλλαγής?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...