Jump to content

Καταγγελία Λογιστικού Φοροτεχνικού Γραφείου


Recommended Posts

ς

Το τιμολόγιο διαμονής πρέκυψε για τις ανάγκες γυρισμάτων ενος ντοκιμαντερ. Ο άνθρωπος είναι συνάδελφος δημοσιογράφος και πραγματικά πλήρωσε όλη την παραγωγή ο ίδιος, χωρίς χορηγούς και χωρίς την υποστήριξη της ΕΡΤ. Για ένα ντοκιμαντερ στην Ύδρα. Για αυτό άλλωστε ανταποκρίθηκε άμεσα στο γραφείο του ελεγκτή. Δεν υπήρχε άλλο τιμολόγιο. Ένα και παραλίγο να πληρώσει και για αυτό

 

To ρεζουμέ.Τι θελεις απο εμάς να σου πούμε?Υπάρχει δικαιοσύνη.Αν έχει παραβεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις τότε τον λόγο τον εχει η δικαιοσύνη.Αλλα πρόσεχε.Επαναλαμβάνω αν ο λογιστής εχει παραβει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Link to comment
Share on other sites

Αν έχει γίνει αυτό με τις συγκεντρωτικές στον δημοσιογράφο από το γραφείο το θεωρώ απαράδεκτο. Από αυτό που διάβασα πιθανόν να μην είχε και ΦΠΑ και προτίμησε ο δημοσιογράφος να μην ενημέρωνε τα βιβλία του κάθε μήνα όπως προβλέπετε διότι  είπατε ότι μια φορά το χρόνο του συμπλήρωνε το βιβλίο και του έκανε την δήλωση ,δεν δηλώνει ( Κάθε χρόνο υπέβαλε τη δήλωσή του και συμπλήρωνε το Βιβλίο του ) και σταθερή  επαγγελματική σχέση. Αν το ειχαν συζητήσει και ο φοροτεχνικός του είπε δεν έχετε υποχρέωση υποβολής ΚΕΠΥΟ αυτό δείχνει άγνοια. Όμως μπορώ να πω ότι αρκετοί πελάτες για να αποφύγουν την μηνιαία αμοιβή πιστεύοντας ότι γνωρίζουν τα φορολογικά, δεν επιλέγουν ένα λογιστή να τους τηρεί τα βιβλία σε μηνιαία βάση και αποφασίζουν ότι μια φορά τον χρόνο θα πάνε σε ένα λογιστικό γραφείο να δώσουν μια εντολή στο φοροτεχνικό να τους συμπληρώσει το βιβλίο και να τους κάνει μια δήλωση, νομίζοντας ότι είναι εντάξει με την εφορία . Σε αυτή την περίπτωση πιστεύω και εγώ ακόμα δεν θα καθόμουν να δώσω πληροφορίες η’ διευκρινήσεις στον πελάτη σχετικά με τις υποχρεώσεις του , γιατί ο πελάτης φαίνεται <<Διαβασμένος>>.  Θα ήθελα να μάθω αν όντως είχε συμφωνία έστω και προφορική με τον μήνα για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών από τον φοροτεχνικό. Εάν έχει συμβεί αυτό και δεν πήγαινε ο δημοσιογράφος απλώς μια φορά τον χρόνο στον φοροτεχνικό και του έδινε εντολή να κάνει 1 – 2 η 3 εργασίες το θεωρώ μεγάλο σφάλμα να μην έχει σταλεί η συγκεντρωτική ΚΒΣ. Αν τελικά ο φοροτεχνικός είχε συμφωνία τήρησης σε μηνιαία βάση και πλήρη υποστήριξη στα φορολογικά θέματα του δημοσιογράφου, καλό είναι να απευθυνθείτε σε ένα Νομικό να σας πει πως μπορείτε να κινηθείτε και αν προβλέπετε κάτι συμφώνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Link to comment
Share on other sites

Προς τι η συντεχνιακή έξαρση και η επιθετικότητα κύριοι?

 

Καταγγελία στο Ο.Ε.Ε. (βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας) και αγωγή για αποζημίωση.

 

 

Υ.Γ. Kitsos εκτός από μεγάλος αγωνιστής είσαι και σωστός επαγγελματίας... συγχαρητήρια!

Link to comment
Share on other sites

Εχω διαβάσει τους όρους χρήσης και απευθύνομαι στην κοινότητα των λογιστών - φοροτεχνικών με θέμα που αφορά τον κώδικα δεοντολογίας για να με ενημερώσουν πού και πώς μπορώ να καταγγείλω ενα λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17881

 

Αριθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013

Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών

 

Άρθρο 10

Ευθύνη και Υποχρεώσεις του παρέχοντος υπηρεσίες Λογιστή Φοροτεχνικού

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ή ηθική ζημία που προκάλεσε με υπαίτια πράξη ή παράλειψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών στον πελάτη ή εργοδότη του, κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Ο αποδέκτης των υπηρεσιών φέρει το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης υπαιτιότητας.

Για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες, ιδίως:

• το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο μέχρι τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας,

• η πληρότητα των στοιχείων που παρέδωσε ο ζημιωθείς,

• ο εύλογος απαιτούμενος χρόνος για αντίστοιχη υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο φόρτο κάποιων χρονικών περιόδων,

• η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας,

• η ελευθερία δράσης που δόθηκε στο Λογιστή Φοροτεχνικό στο πλαίσιο της ανατεθείσας εργασίας και

• το αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων.

3. Η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δε θεμελιώνει άνευ ετέρου υπαιτιότητα.

4. Εάν η υπηρεσία δεν παρασχεθεί για λόγους που αφορούν τον παρέχοντα υπηρεσίες, τότε ο πελάτης δικαιούται να λάβει ό,τι κατέβαλε ως αντίτιμο για τη μη παρασχεθείσα υπηρεσία.

5. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με πελάτη του πρέπει να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο( fax ή mail) και να του παρασχεθεί εύλογος χρόνος, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες, να βρει άλλο συνεργάτη ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) που τηρεί.

6. Σε περιπτώσεις που ο πελάτης δε συμμορφώνεται με τις έγγραφες ή προφορικές υποδείξεις του ή παραβαίνει ηθελημένα τη φορολογική νομοθεσία η μη συνέχιση της συνεργασίας μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση της προηγούμενης προθεσμίας.

7. Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας με πελάτη, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του πελάτη του στο συνάδελφο του που θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών, μετά από έγγραφη εντολή του πελάτη ή σχετικό έγγραφο αίτημα του συναδέλφου. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να μην αναλάβει τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στον πελάτη εάν στο ως άνω πρωτόκολλο δεν αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν.

 

Άρθρο 15

Διοικητικές Κυρώσεις

1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επισύρει πέραν των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις παρακάτω κυρώσεις:

• έγγραφη επίπληξη,

• χρηματική ποινή ή πρόστιμο έως 3.000 ευρώ. Το παραπάνω πρόστιμο ή χρηματική ποινή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ.

Τα ποσά των παραπάνω κυρώσεων θεωρούνται έσοδα του ΟΕΕ και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

• προσωρινή αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών και

• οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, εφόσον έχει παραβιάσει καθ' υποτροπή τον παρόντα Κώδικα και του έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

2. Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινείται είτε αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας που συνιστάται με το άρθρο 16 της παρούσας, είτε κατόπιν καταγγελίας Λογιστή Φοροτεχνικού ή Ελεγκτικού Φορέα ή τρίτου.

3. Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός ή οποιοσδήποτε Ελεγκτικός Φορέας ή τρίτος υποχρεούται να καταγγείλει γραπτώς προς την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου κάθε παράβαση του παρόντος Κώδικα που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, αναφέροντας ρητά το ονοματεπώνυμο του Λογιστή Φοροτεχνικού ή την επωνυμία του Φορέα που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς και τα περιελθόντα σε γνώση του αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας μόνο στον αναφερόμενο Λογιστή Φοροτεχνικό ή Φορέα, ο οποίος και καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν πειθαρχική δίωξή του.

4. Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων αναστέλλεται αν για την ίδια πράξη εκκρεμεί ποινική δίωξη, μετά το τέλος της οποίας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της, συνεχίζεται.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διαδικασία επιβολής κυρώσεων δεν αναστέλλεται και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα με ειδικά προς τούτο αιτιολογημένη απόφασή τους, επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη ποινικής διαδικασίας ή την πρόοδό της, ιδίως σε περίπτωση διάπραξης παραβάσεων που αφορούν την απόκτηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή την αξιολόγησή τους.

5. Οι παραβάσεις του παρόντος Κώδικα παραγράφονται με την πάροδο τριετίας από την τέλεσή τους. Κάθε όμως πράξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή η υποβολή εγκλήσεως καθώς και κάθε πράξη ποινικής δίωξης, διακόπτει την παραγραφή.

Link to comment
Share on other sites

Συμβατική υποχρέωση υπάρχει και απο τα δύο μέρη.Ο ενας να υποβαλει συγκνετρωτικες καταστάσεις και ο αλλος να πληρωσει  για αυτες τις συγκεντρωτικες καταστασεις.

Πρέπει λοιπον να εξετάσουμε ποιος απο τους δυο παρεβη τις συμβατικες του υποχρεώσεις πριν στησουμε καποιον στο εδωλιο.

Link to comment
Share on other sites

Ο '' άνεργος πρώην συμβασιούχος'' δημοσιογράφος πήγαινε 1 φορά τον χρόνο (μη νόμιμα δηλαδή δεν ενημέρωνε κάθε μήνα) στον λογιστή απότι φαίνεται να του φτιάξει την φορολογική δήλωση! Δεν θα υπήρχε σχέση B2B, αλλά B2C προφανώς (αφού δεν είχε και ΦΠΑ....!), γι αυτό δεν έστειλε ΜΥΦ το λογιστικό γραφείο (ΚΑΛΩΣ - ΚΑΚΩΣ κανείς δεν θα ασχολήθηκε π.χ. τον Οκτώβρη να θυμηθεί ένα τύπο που έρχεται 1 φορά τον χρόνο κάθε Μάιο για τη δήλωση)... Απλά ο δημοσιογράφος δεν πλήρωνε κάθε μήνα λογιστή για ενημέρωση και λοιπές εργασίες και το γραφείο ποτέ δεν τον θυμήθηκε για ΜΥΦ... Και οι δυο κάπου έχουν λάθος και κάπου έχουν δίκιο κατά τη γνώμη μου. Απλά ο δημοσιογράφος όσα χρήματα γλύτωσε για μηνιαία τήρηση σε λογιστή τόσα χρόνια, τα πλήρωσε σε πρόστιμα για ΜΥΦ.... 

 

Εκτός εάν υπήρχε έγγραφη συμφωνία για κάτι διαφορετικό... Τότε θα πάτε δικαστικώς και θα δικαιωθείτε! 

Link to comment
Share on other sites

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17881

 

Αριθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013

Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών

 

Άρθρο 10

Ευθύνη και Υποχρεώσεις του παρέχοντος υπηρεσίες Λογιστή Φοροτεχνικού

1. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ή ηθική ζημία που προκάλεσε με υπαίτια πράξη ή παράλειψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών στον πελάτη ή εργοδότη του, κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Ο αποδέκτης των υπηρεσιών φέρει το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης υπαιτιότητας.

Για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες, ιδίως:

• το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο μέχρι τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας,

• η πληρότητα των στοιχείων που παρέδωσε ο ζημιωθείς,

• ο εύλογος απαιτούμενος χρόνος για αντίστοιχη υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο φόρτο κάποιων χρονικών περιόδων,

• η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας,

• η ελευθερία δράσης που δόθηκε στο Λογιστή Φοροτεχνικό στο πλαίσιο της ανατεθείσας εργασίας και

• το αν ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων.

3. Η ύπαρξη ή δυνατότητα τελειότερης υπηρεσίας κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή μεταγενέστερα δε θεμελιώνει άνευ ετέρου υπαιτιότητα.

4. Εάν η υπηρεσία δεν παρασχεθεί για λόγους που αφορούν τον παρέχοντα υπηρεσίες, τότε ο πελάτης δικαιούται να λάβει ό,τι κατέβαλε ως αντίτιμο για τη μη παρασχεθείσα υπηρεσία.

5. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με πελάτη του πρέπει να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο( fax ή mail) και να του παρασχεθεί εύλογος χρόνος, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες, να βρει άλλο συνεργάτη ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) που τηρεί.

6. Σε περιπτώσεις που ο πελάτης δε συμμορφώνεται με τις έγγραφες ή προφορικές υποδείξεις του ή παραβαίνει ηθελημένα τη φορολογική νομοθεσία η μη συνέχιση της συνεργασίας μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση της προηγούμενης προθεσμίας.

7. Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας με πελάτη, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του πελάτη του στο συνάδελφο του που θα συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών, μετά από έγγραφη εντολή του πελάτη ή σχετικό έγγραφο αίτημα του συναδέλφου. Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να μην αναλάβει τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στον πελάτη εάν στο ως άνω πρωτόκολλο δεν αναφέρεται ρητά ότι έχουν εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο, οι αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν.

 

Άρθρο 15

Διοικητικές Κυρώσεις

1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα επισύρει πέραν των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις παρακάτω κυρώσεις:

• έγγραφη επίπληξη,

• χρηματική ποινή ή πρόστιμο έως 3.000 ευρώ. Το παραπάνω πρόστιμο ή χρηματική ποινή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ.

Τα ποσά των παραπάνω κυρώσεων θεωρούνται έσοδα του ΟΕΕ και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

• προσωρινή αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών και

• οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, εφόσον έχει παραβιάσει καθ' υποτροπή τον παρόντα Κώδικα και του έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

2. Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινείται είτε αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας που συνιστάται με το άρθρο 16 της παρούσας, είτε κατόπιν καταγγελίας Λογιστή Φοροτεχνικού ή Ελεγκτικού Φορέα ή τρίτου.

3. Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός ή οποιοσδήποτε Ελεγκτικός Φορέας ή τρίτος υποχρεούται να καταγγείλει γραπτώς προς την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου κάθε παράβαση του παρόντος Κώδικα που έχει υποπέσει στην αντίληψή του, αναφέροντας ρητά το ονοματεπώνυμο του Λογιστή Φοροτεχνικού ή την επωνυμία του Φορέα που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς και τα περιελθόντα σε γνώση του αποδεικτικά στοιχεία. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από την Επιτροπή Τηρήσεως Δεοντολογίας μόνο στον αναφερόμενο Λογιστή Φοροτεχνικό ή Φορέα, ο οποίος και καλείται για παροχή εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν πειθαρχική δίωξή του.

4. Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων αναστέλλεται αν για την ίδια πράξη εκκρεμεί ποινική δίωξη, μετά το τέλος της οποίας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της, συνεχίζεται.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διαδικασία επιβολής κυρώσεων δεν αναστέλλεται και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα με ειδικά προς τούτο αιτιολογημένη απόφασή τους, επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, ανεξάρτητα από την άσκηση ή μη ποινικής διαδικασίας ή την πρόοδό της, ιδίως σε περίπτωση διάπραξης παραβάσεων που αφορούν την απόκτηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή την αξιολόγησή τους.

5. Οι παραβάσεις του παρόντος Κώδικα παραγράφονται με την πάροδο τριετίας από την τέλεσή τους. Κάθε όμως πράξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή η υποβολή εγκλήσεως καθώς και κάθε πράξη ποινικής δίωξης, διακόπτει την παραγραφή.

Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση

Link to comment
Share on other sites

Νομίζω ότι τα δεδομένα που παραθέτει ο κ. yiannish είναι ελλειπή για να καταλήξουμε εμείς σε συμπέρασμα για το είδος της σχέσης μεταξύ λογιστή και φορολογούμενου.

 

Υποθέτω ότι λειτουργεί στα πλαίσια της εξυπηρέτησης ενός συναδέλφου του (νυν ανέργου) χωρίς κι ο ίδιος να γνωρίζει τις λεπτομέρειες της μεταξύ τους σχέσης.

 

Νομίζω ότι οι επιθετικές δημοσιεύσεις και η κριτική γιατί παραβίασε τους όρους είναι υπερβολική.

Ο άνθρωπος είναι ευγενής

 

 

Εν προκειμένω το μεγάλο θέμα δεν είναι ποιός από τους δύο ευθύνεται για μια τυπική παράβαση αλλά πως ένας υπάλληλος μετατρέπεται τύποις σε επιτηδευματία επειδή έτσι ορίζει η νεοφιλελεύθερη αντίληψη της αποδιάρθρωσης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων.

Link to comment
Share on other sites

Και μια χρηστική πληροφορία..

 

Επειδή όπως είπατε τα πρόστιμα αφορούν 2006-2011, ελπίζω να έχει υποβάλει την συγκεντρωτική του 2012 και να θυμηθεί την συγκεντρωτική του 2013 .. αλλιώς ο λογαριασμός θα ανέβει κι άλλο.

Link to comment
Share on other sites

Με λίγα λόγια , από την στιγμή που το επάγγελμα δεν είναι κατοχυρωμένο και είναι "ελεύθερο" ,σκεφτείτε την ΕΣΗΕΑ  την δικιά σας.

 

 

ΑΝ ,ΑΝ ,ΑΝ είναι μέλος ο δημοσιογράφος που έγραψε πχ. το άρθρο το συκοφαντικό ,μπορεί να επιληφθεί του ζητήματος ,

 

εάν δεν είναι, που θα τον καταγγείλω εγώ?

 

ή θα τον πιάσω και θα του πω λάθος στοιχεία έχεις ,οπότε επανόρθωσε ή θα πάω στο δικαστήριο.

Link to comment
Share on other sites

Αν έχει γίνει αυτό με τις συγκεντρωτικές στον δημοσιογράφο από το γραφείο το θεωρώ απαράδεκτο. Από αυτό που διάβασα πιθανόν να μην είχε και ΦΠΑ και προτίμησε ο δημοσιογράφος να μην ενημέρωνε τα βιβλία του κάθε μήνα όπως προβλέπετε διότι  είπατε ότι μια φορά το χρόνο του συμπλήρωνε το βιβλίο και του έκανε την δήλωση ,δεν δηλώνει ( Κάθε χρόνο υπέβαλε τη δήλωσή του και συμπλήρωνε το Βιβλίο του ) και σταθερή  επαγγελματική σχέση. Αν το ειχαν συζητήσει και ο φοροτεχνικός του είπε δεν έχετε υποχρέωση υποβολής ΚΕΠΥΟ αυτό δείχνει άγνοια. Όμως μπορώ να πω ότι αρκετοί πελάτες για να αποφύγουν την μηνιαία αμοιβή πιστεύοντας ότι γνωρίζουν τα φορολογικά, δεν επιλέγουν ένα λογιστή να τους τηρεί τα βιβλία σε μηνιαία βάση και αποφασίζουν ότι μια φορά τον χρόνο θα πάνε σε ένα λογιστικό γραφείο να δώσουν μια εντολή στο φοροτεχνικό να τους συμπληρώσει το βιβλίο και να τους κάνει μια δήλωση, νομίζοντας ότι είναι εντάξει με την εφορία . Σε αυτή την περίπτωση πιστεύω και εγώ ακόμα δεν θα καθόμουν να δώσω πληροφορίες η’ διευκρινήσεις στον πελάτη σχετικά με τις υποχρεώσεις του , γιατί ο πελάτης φαίνεται <<Διαβασμένος>>.  Θα ήθελα να μάθω αν όντως είχε συμφωνία έστω και προφορική με τον μήνα για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών από τον φοροτεχνικό. Εάν έχει συμβεί αυτό και δεν πήγαινε ο δημοσιογράφος απλώς μια φορά τον χρόνο στον φοροτεχνικό και του έδινε εντολή να κάνει 1 – 2 η 3 εργασίες το θεωρώ μεγάλο σφάλμα να μην έχει σταλεί η συγκεντρωτική ΚΒΣ. Αν τελικά ο φοροτεχνικός είχε συμφωνία τήρησης σε μηνιαία βάση και πλήρη υποστήριξη στα φορολογικά θέματα του δημοσιογράφου, καλό είναι να απευθυνθείτε σε ένα Νομικό να σας πει πως μπορείτε να κινηθείτε και αν προβλέπετε κάτι συμφώνα με την Ελληνική νομοθεσία.

Συμφωνώ και γνωρίζω πολύ καλά αυτό που λέτε. Ωστόσο ,ο συγκεκριμένος δεν είχε συμφωνία για μηνιαία παροχή υπηρεσιών. Και συγκεκριμένα κάθε χρόνο (επειδή γνωρίζω τη διαδικασία) δεν πήγαινε και άφηνε εναν όγκο αποδείξεων,όπως κάνουν πολλοί, αλλά CD με αναλυτικά έξοδα εσοδα ανα μήνα σε excel και αποδείξεις αρχειοθετημένες πάντα ανα μήνα και ανα ημέρα για να διευκολύνει τη δουλειά του ανθρώπου. Είναι ένα δύσκολο θέμα και για τις δύο πλευρές 

Link to comment
Share on other sites

Προς τι η συντεχνιακή έξαρση και η επιθετικότητα κύριοι?

 

Καταγγελία στο Ο.Ε.Ε. (βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας) και αγωγή για αποζημίωση.

 

 

Υ.Γ. Kitsos εκτός από μεγάλος αγωνιστής είσαι και σωστός επαγγελματίας... συγχαρητήρια!

δεν θα με κρίνεις εσύ και to σινάφι σου  . άσε να με κρίνουν άνθρωποι που με ξέρουν από κοντά .

 επαγγελματίες επαναστάτες είσαστε μόνο εσείς . εμείς  απλά το παλεύουμε

Link to comment
Share on other sites

Συμβατική υποχρέωση υπάρχει και απο τα δύο μέρη.Ο ενας να υποβαλει συγκνετρωτικες καταστάσεις και ο αλλος να πληρωσει  για αυτες τις συγκεντρωτικες καταστασεις.

Πρέπει λοιπον να εξετάσουμε ποιος απο τους δυο παρεβη τις συμβατικες του υποχρεώσεις πριν στησουμε καποιον στο εδωλιο.

Τελικά τις πλήρωσε σε άλλον για να μπορέσει να βεβαιώσει το πρόστιμο. Ποιος αποφεύγει ή αγνοεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις; Πρώτη φορά έμαθε για τις λίστες στην εφορία οταν ήταν ήδη πολύ αργά. Ρώτησα 15 δημοσιογράφους που γνωρίζω παρόμοιας περίπτωσης: μλποκάκι ΕΡΤ, 700 ευρώ το μήνα, απαλλαγή απο ΦΠΑ και ΟΑΕΕ λογω ΕΡΤ (ως μοναδικός πελάτης), μια φορά το χρόνο στο λογιστή κ.λπ. Ουδείς αντιμετωπίζει τέτοιο θέμα. 

Link to comment
Share on other sites

οπότε αυτό έγινε ,πήγε ο καψερός να γλιτώσει  20 ευρώ το μήνα και τα πλήρωσε πολλαπλάσια με τα πρόστιμα.

 

γιατί διαφορετικά θα ήταν ,αν ο λογιστής τον είχε εντάξει στις μηνιαίες υποχρεώσεις του γραφείου.

 

έπιασε την λίστα των συγκεντρωτικών τις τσέκαρε και είπε οκ στάλθηκαν όλες.

 

που να θυμόνταν τον Οκτώβρη ,τον πελάτη που είχε έλθει τον Ιούνιο για την δήλωση ,ότι είχε συγκεντρωτική?

 

εάν τύχαινε και πήγαινε στο γραφείο ή τηλεφωνούσε θα τον θυμόταν.

 

Φυσικά μετά την δήλωση θα έπαιρνε και όλα τα χαρτιά μαζί του ...για να μην θυμίζει κάτι την παρουσία του!!!

Link to comment
Share on other sites

δεν θα με κρίνεις εσύ και to σινάφι σου  . άσε να με κρίνουν άνθρωποι που με ξέρουν από κοντά .

 επαγγελματίες επαναστάτες είσαστε μόνο εσείς . εμείς  απλά το παλεύουμε

 

 

Μη βλέπεις φαντάσματα και μη μυγιάζεσαι.

 

Ο άνθρωπος έκανε μία ερώτηση για θέμα δεοντολογίας και η πρώτη σου αντίδραση ήταν "θα του ... τα @@".

 

Δηλαδή από πόσο κοντά πρέπει να σε ξέρω για να πω πόσο επαγγελματίας και ευαίσθητος για τα κακώς κείμενα του κλάδου είσαι?

Link to comment
Share on other sites

Οι λίστες (καταστάσεις) τιμολογίων υπάρχουν για να αποτρέπουν τη μη καταχώρηση παραστατικών

 

Όταν μετά από ασυμφωνία των καταστάσεων προκύπτει ότι τα παραστατικά είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρόστιμο (πχ 50,00 ευρώ) ως αμοιβή για το χρόνο που απαιτήθηκε για τον έλεγχο

 

Δημοσιογράφοι είσαστε , αναδείξτε το !

Link to comment
Share on other sites

Καλύτερα να κάνει μήνυση στο ΥΟ που υποχρεώνει τους μπλοκάκηδες σε ενάρξεις, τήρηση βιβλίων κλπ

 

Ο φίλος σας πήγαινε στον συνάδελφο για απλή σύνταξη και υποβολή δήλωσης

Δήλωση πλήρωνε, δήλωση έπαιρνε... 

 

Μήπως θα έπρεπε σε κάθε έναν που περνάει απ'έξω να παραδίδουμε σεμινάρια ???

Link to comment
Share on other sites

Επίσης οι συμβάσεις έργου με μπλοκάκι,

υπάρχουν για να καταστρατηγούνται τα όποια εργατικά δικαιώματα μας έχουν απομείνει..

και να δημιουργούν υποχρεώσεις στον εργαζόμενο που δεν του αντιστοιχούν.

Δείτε πως θα προβάλετε κι αυτό το ζήτημα.

Link to comment
Share on other sites

Οι λίστες (καταστάσεις) τιμολογίων υπάρχουν για να αποτρέπουν τη μη καταχώρηση παραστατικών

 

Όταν μετά από ασυμφωνία των καταστάσεων προκύπτει ότι τα παραστατικά είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρόστιμο (πχ 50,00 ευρώ) ως αμοιβή για το χρόνος που απαιτήθηκε για τον έλεγχο

 

Δημοσιογράφοι είσαστε , αναδείξτε το

 

Πολύ σωστά δεδομένου οτι τα ποσά μπορούν να εξακριβωθούν απο το βιβλίο.. Ενας απλός έλεγχος αρκεί για την επιβεβαίωση.  

Link to comment
Share on other sites

Επίσης οι συμβάσεις έργου με μπλοκάκι,

υπάρχουν για να καταστρατηγούνται τα όποια εργατικά δικαιώματα μας έχουν απομείνει..

και να δημιουργούν υποχρεώσεις στον εργαζόμενο που δεν του αντιστοιχούν.

Δείτε πως θα προβάλετε κι αυτό το ζήτημα.

 

 

Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα και θα έπρεπε να αναδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με κοινή δράση όλων των εργαζόμενων.

Αντ΄αυτού εμείς ανταγωνιζόμαστε ο ένας κλάδος τον άλλο σε μια αρένα που τους όρους της διαμάχης ορίζουν άλλοι από τα θεωρεία των επισήμων

Link to comment
Share on other sites

Αναδείξτε σας παρακαλούμε επίσης και αυτά που περιλαμβάνονται εδώ: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/17591

και ελάτε να διαμαρτυρηθούμε μαζί την Παρασκευή στην πλατεία Συντάγματος.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...