Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
domi

Μεταβίβαση ΦΙΧ μέσα στο 2014 και υπεραξία

Question

Γνωρίζει κανένας συνάδελφος πως να υπολογίσω (να υποβάλλω) την υπεραξία για πώληση ΦΙΧ επειδή στην ΔΟΥ μου λεν ότι δεν είναι αρμόδιοι πλέον αυτοί, αλλά και στο taxis δεν υπάρχει εφαρμογή για υπολογισμό και έκδοση ταυτότητας πληρωμής.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Τελικά υπαρχει υπεραξία σε πώληση αγροτικού αυτοκινήτου? ξεκαθαρίστικε το θέμα ή οχι ακομα?

 

Υπεραξία μπορεί να υπάρχει δήλωση όμως και προκαταβολή φόρου δεν υπάρχει με τον 4172/2013.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Υπεραξία μπορεί να υπάρχει δήλωση όμως και προκαταβολή φόρου δεν υπάρχει με τον 4172/2013.

Δηλαδή δεν πάμε εφορία για δήλωση υπεραξίας εαν η τιμή πώλησης είναι κάτω από την αποσβσθέντα αξία. Π.χ. αναποσβεστη αξία 500  τιμή πώλησης 450, πάμε μόνο υπουργείο μεταφορών με το τιμολόγιο?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μετά από  μεγάλη προσπάθεια ο προϊστάμενος της   Δ     Δ  Ο Υ  ΑΘΗΝΩΝ έπραξε αυτό που ορίζει ο Νόμος

υπέγραψε την δήλωση υπεραξίας με την παρατήρηση  

 

ο φόρος υπεραξίας μεταβίβασής θα αποδοθεί με την υποβολή  δήλωση φόρου εισοδήματος   βάσει του Ν.4223/13 παρ.11 άρθρο 26  

 

 

11. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 22 που έχει ως εξής:
«22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.»

 

σε συνδυασμό  με το άρθρο  21 του ν.4172 /13

 

Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

 

 

αφορά μεταβίβαση ΙΧΕ από ΟΕ σε ΟΕ με απλογραφικά βιβλία .

 

για βοήθεια των συναδέλφων που ταλαιπωρούνται  με το θέμα υπεραξίας  κατά την μεταβίβαση ΙΧΕ 

 

 

 

ΚΩΣΤΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

 

 

www.seminarialogistikis.gr

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μετά από  μεγάλη προσπάθεια ο προϊστάμενος της Δ  Ο Υ  ΑΘΗΝΩΝ έπραξε αυτό που ορίζει ο Νόμος

υπέγραψε την δήλωση υπεραξίας με την παρατήρηση  

 

ο φόρος υπεραξίας μεταβίβασής θα αποδοθεί με την υποβολή  δήλωση φόρου εισοδήματος   βάσει του Ν.4223/13 παρ.11 άρθρο 26  

 

 

11. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 22 που έχει ως εξής:

«22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.»

 

σε συνδυασμό  με το άρθρο  21 του ν.4172 /13

 

Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

 

 

αφορά μεταβίβαση ΙΧΕ από ΟΕ σε ΟΕ με απλογραφικά βιβλία .

 

 

 

ΚΩΣΤΑΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

 

 

http://www.seminarialogiatikis.gr

 

Δεν θέλω να επιμένω αλλά το έχω ξαναγράψει. Πιστεύω ότι ο φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ΙΧ δεν έχει καταργηθεί.

 

Εμπίπτει στο ΝΔ 1146/1972 (οι διατάξεις του οποίου δεν βλέπω να έχουν καταργηθεί), όχι στους ΚΦΕ.

 

Άρθρο 5

2. Οπου δια την κατάρτισιν συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, απαιτείται εκ του νόμου να λαμβάνεται υπ' όψιν ή να σημειούται εν αυτώ η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, αύτη υπολογίζεται ως το πηλίκον το προκύπτον εκ της διαιρέσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος οριζομένων προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου του οχήματος δια συντελεστού ίσου προς τα δέκα οκτώ χιλιοστά της μονάδος (0,018). Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος, η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, εκτός αν προκύπτει μεγαλύτερη με βάση το συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, οπότε και λαμβάνεται υπόψη αυτή. 

Η ούτως εξευρισκομένη αξία του οχήματος ως εμπορεύματος φορολογείται αυτοτελώς επί συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), υποβαλλομένης προς τούτο σχετικής δηλώσεως υπό του πωλητού εις τον Οικονομικόν Έφορον αυτού προ της συντάξεως της πράξεως μεταβιβάσεως. Ο αναλογών φόρος καταβάλλεται εις εξ (6) ίσας μηνιαίας δόσεις της πρώτης καταβαλλομένης συν τη υποβολή της δηλώσεως. Η αξία αύτη δύναται να υπαχθή εις φόρον εισοδήματος βάσει των γενικώς εν ισχύι διατάξεων περί φορολογίας εισοδημάτων, εφ' όσον ήθελε συμπεριληφθή μετά των λοιπών εισοδημάτων του φορολογουμένου εις την υποβαλλομένην υπ' αυτού δήλωσιν φορολογίας εισοδήματος, του οικείου οικονομικού έτους, άλλως θεωρείται εξαντληθείσα η φορολογική του υποχρέωσις δια της αυτοτελούς φορολογήσεως ταύτης. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο προκύπτων βεβαιωθείς ή καταβληθείς φόρος εισοδήματος εκ της αυτοτελούς φορολογήσεως της αξίας του μεταβιβασθέντος οχήματος ως εμπορεύματος, συμψηφίζεται προς τον οφειλόμενον βάσει της δηλώσεως φόρον κατά την εκκαθάρισιν αυτής υπό του Οικονομικού Εφόρου, το δε τυχόν επί πλέον βεβαιωθέν, κατά τα ανωτέρω, ποσόν φόρου εκπίπτεται ή επιστρέφεται, κατά περίπτωσιν.

 Εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια, η οποία προκύπτει από τη μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση. Σ' αυτή την περίπτωση η οικεία δήλωση μεταβίβασης του οχήματος υποβάλλεται χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος.

 Επίσης εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση οχήματος που ανήκει σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α').

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Τελικα τωρα για την μεταβιβαση ΦΙΧ απο εναν ιδιωτη σε αλλον ιδιωτη χρειαζεται βεβαιωση υπεραξιας απο ΔΟΥ?

Μπορει να γινει μεταβιβαση χωρις την βεβαιωση αυτη?

ΝΑΙ η ΟΧΙ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

 

http://www.eea.gr/gr/el/category/4

09/09/2014

Προβλήματα στη μεταβίβαση Φορτηγού Ι.Χ.

Ανταποκρινόμενο στις διαμαρτυρίες πολλών μελών του, το Επιμελητήριό μας απέστειλε στις 6/2/2014 έγγραφο προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μεταφέροντας τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη μεταβίβαση φορτηγών Ι.Χ. ύστερα από την εφαρμογή του Ν.4172/13 (ΦΕΚ /Α΄/167/2013) και την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 2238/94 που προέβλεπαν τη υποβολή δήλωσης προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και πληρωμή υπεραξίας του προς μεταβίβαση φορτηγού Ι.Χ. της επιχείρησης, καθώς και την υποχρεωτική προσκόμιση σχετικού εγγράφου στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών κατά τη μεταβίβαση. Με το ως άνω έγγραφο ζητήσαμε την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου για τη διαδικασία μεταβίβασης φορτηγού Ι.Χ. από 1ης/1/2014, με δεδομένο ότι: α) καταργήθηκε η μέχρι 31/12/2013 διαδικασία υποβολής στις Δ.Ο.Υ. δήλωσης υπεραξίας,  β) οι επαγγελματίες δεν υποχρεώνονται πλέον να προσκομίζουν στις Δ.Ο.Υ. τιμολόγια και άδεια κυκλοφορίας οχήματος και γ) δεν προβλέπεται η υποβολή μηδενικής δήλωσης υπεραξίας.

        Ουδέποτε λάβαμε απάντηση στα ερωτήματά μας και επειδή το πρόβλημα στην αγορά συνεχίζεται, επανήλθαμε στις 24/7/2014 με νέο έγγραφό μας προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

             Τελικά, στις 29/8/2014 το Υπουργείο με έγγραφό του μας ενημερώνει ότι έχει επανειλημμένως αποστείλει στο Υπουργείο Οικονομικών ερώτημα για το θέμα και δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη παροχής διευκρινίσεων προς τις Δ.Ο.Υ., καθώς εκκρεμούν ενώπιον των περιφερειακών υπηρεσιών διαδικασίες μεταβίβασης φορτηγών αυτοκινήτων.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Τα ίδια χθες στην τοπική ΔΟΥ...

-Μα ο νόμος λέει πως δεν αποδίδεται φόρος υπεραξίας

-Εσύ θέλεις να μεταβιβάσεις το αυτοκίνητο ναί ή όχι;

-Ναι.

-Το υπουργέιο θα σου ζητήσει δήλωση υπεραξίας απο εμάς άρα...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Συνάδελφοι , απο ότι καταλαβαίνω ΚΑΙ θα αποδοθεί φόρος υπεραξίας ΚΑΙ θα προσαυξήσει τα έσοδα η πώληση του παγίου με 26% !

Δεν είναι διπλουπολογισμός;

Δεν θυμάμαι τι γινόταν παλαιότερα στα Β κατηγορίας; Συμψηφιζόταν ο φόρος υπεραξίας με τον φόρο εισοδήματος;

Φέτος τί θα κάνουμε;

Με συγχωρείτε δεν θυμάμαι τους σχετικούς κωδικούς στο Ε3 (ή στο Ε1 θυμάμαι έμπαινε κάπου η πώληση ΦΙΧ)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΑΞΙ; ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΜΟΝΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εάν κάποιος γνωρίζει θα μπορούσε να με ενημερώσει:

Κάτοχος αγροτικής εκμετάλευσης έχει στην ιδιοκτησία του Φ.Ι.Χ που πρόκειται να το πουλήσει.

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει υπεραξία στην πώληση ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

αυτό ψάχνω και εγώ εδώ και πολύ ώρα.δεν μπορώ να βγάλω άκρη.ισχύει ή δεν ισχύει η κατάργηση;αν κάποιος γνωρίζει ας μας πει γιατι είναι μυστηριο θέμα.βασει του 4172/13 προσωπικά θεωρ΄'ω ότι καταργηθηκε και θα πάει να φορολογηθεί κανονικά στα έσοδα της επιχειρησης.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με το υπουργείο με παρέπεμψαν στη Δ.Ο.Υ και όταν τους είπα ότι ούτε και αυτοί ήξεραν μου δήλωσαν επίσης άγνοια.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Η υπεραξία ισχύει.

OK ισχύει.

Στην μεταβίβαση ΦΙΧ μαζί με το συνόλο ατομικής Β κατηγορίας για την κάλυψη μεριδίου ΙΚΕ επιβάλλεται φόρος?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μήπως γνωρίζει κάποιος εάν υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με την υπεραξία ΦΙΧ ?     Σε ερώτηση στο Υ.Ο. μου είχαν πει να απευθυνθώ σε Δ.ΟΥ. και σε Δ.Ο.Υ. μου είπανε ότι αφού το σύστημα του Υ.Ο. ειναι ακόμα ανοικτό, την υπολογίζουν!  Τελικά ο 4172/13 τι ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σήμερα με πολύ κόπο τελείωσα 2 υπεραξίες ΦΙΧ με το παλιό γνωστό σύστημα. Το Συγκοινωνιών απαιτεί υπεραξία,  στην ΔΟΥ τους ανέφερα ότι έχει καταργηθεί αλλά τελικά άκρη δεν βρήκα.

Έτσι προχώρησα στις υπεραξιες.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σήμερα με πολύ κόπο τελείωσα 2 υπεραξίες ΦΙΧ με το παλιό γνωστό σύστημα. Το Συγκοινωνιών απαιτεί υπεραξία,  στην ΔΟΥ τους ανέφερα ότι έχει καταργηθεί αλλά τελικά άκρη δεν βρήκα.

Έτσι προχώρησα στις υπεραξιες.

 

Δεν έχει καταργηθεί.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σήμερα με πολύ κόπο τελείωσα 2 υπεραξίες ΦΙΧ με το παλιό γνωστό σύστημα. Το Συγκοινωνιών απαιτεί υπεραξία,  στην ΔΟΥ τους ανέφερα ότι έχει καταργηθεί αλλά τελικά άκρη δεν βρήκα.

Έτσι προχώρησα στις υπεραξιες.

 

 

αν δεν προχωρουσες ,   απλα ,  θα ειχες ,  τα  φιχ  ,  χωρις πινακιδες , αραγμενα σε κανα  χωραφι      :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν έχει καταργηθεί.

Καλησπέρα,

μπορώ να ρωτήσω, τι γίνετε στην περιπτωση που

αδελφος χαρισε στην αδελφη του το ΙΧ αυτοκινητο του 1.400 κυβικα τον Σεπτεμβριο του 2014

σε ποιο κωδικο θα το καταχωρήσω στην δήλωση και πως. Η αδελφη είναι ανεργη και εχει μοναδικο εισοδημα ενοικιο 400,00 ευρω,

που και αυτο της το εχει κατασχεσει η εφορεια για οφειλες

με συγχωρητε για την ερωτηση αλλα δεν εχω την δικη σας εμπειρεια και πελαγωνω με τα πιο απλα θεματα

Σας ευχαριστω εκ των προτερω

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σήμερα στην ΙΒ' για μεταβίβαση ΦΙΧ μου έδωσαν τα έντυπα υπεραξίας , τα οποία θα συμπληρωθούν τύποις , χωρίς να προκύπτει καταβολή , απλά για το υπουργείο συγκοινωνιών.

Ετσι μου μετέφεραν.

 

Θα δούμε αύριο τι θα προκύψει.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σήμερα στην ΙΒ' για μεταβίβαση ΦΙΧ μου έδωσαν τα έντυπα υπεραξίας , τα οποία θα συμπληρωθούν τύποις , χωρίς να προκύπτει καταβολή , απλά για το υπουργείο συγκοινωνιών.

Ετσι μου μετέφεραν.

 

Θα δούμε αύριο τι θα προκύψει.

 

Γιατί δεν προκύπτει καταβολή? Το ίδιο το έντυπο που σας έδωσαν τι γράφει επάνω?

Γράφει τίποτε για 2238/1994? Όχι.

Ο συντελεστής του εντύπου είναι αυτός του 2238/1994? Όχι.

 

Έχουμε μπερδευτεί μεταξύ μας μου φαίνεται. Περιμένουμε την ερμηνεία από τους υπαλλήλους της κάθε ΔΟΥ. Μπορεί να έχω μπερδευτεί πρώτος εγώ. Όμως, η υπεραξία φορολογείται αυτοτελώς με το ΝΔ 1142/1972 με 25%:

 

2. Οπου δια την κατάρτισιν συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, απαιτείται εκ του νόμου να λαμβάνεται υπ' όψιν ή να σημειούται εν αυτώ η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, αύτη υπολογίζεται ως το πηλίκον το προκύπτον εκ της διαιρέσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος οριζομένων προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου του οχήματος δια συντελεστού ίσου προς τα δέκα οκτώ χιλιοστά της μονάδος (0,018). Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος, η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, εκτός αν προκύπτει μεγαλύτερη με βάση το συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, οπότε και λαμβάνεται υπόψη αυτή. 

Η ούτως εξευρισκομένη αξία του οχήματος ως εμπορεύματος φορολογείται αυτοτελώς επί συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), υποβαλλομένης προς τούτο σχετικής δηλώσεως υπό του πωλητού εις τον Οικονομικόν Έφορον αυτού προ της συντάξεως της πράξεως μεταβιβάσεως. Ο αναλογών φόρος καταβάλλεται εις εξ (6) ίσας μηνιαίας δόσεις της πρώτης καταβαλλομένης συν τη υποβολή της δηλώσεως. Η αξία αύτη δύναται να υπαχθή εις φόρον εισοδήματος βάσει των γενικώς εν ισχύι διατάξεων περί φορολογίας εισοδημάτων, εφ' όσον ήθελε συμπεριληφθή μετά των λοιπών εισοδημάτων του φορολογουμένου εις την υποβαλλομένην υπ' αυτού δήλωσιν φορολογίας εισοδήματος, του οικείου οικονομικού έτους, άλλως θεωρείται εξαντληθείσα η φορολογική του υποχρέωσις δια της αυτοτελούς φορολογήσεως ταύτης. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο προκύπτων βεβαιωθείς ή καταβληθείς φόρος εισοδήματος εκ της αυτοτελούς φορολογήσεως της αξίας του μεταβιβασθέντος οχήματος ως εμπορεύματος, συμψηφίζεται προς τον οφειλόμενον βάσει της δηλώσεως φόρον κατά την εκκαθάρισιν αυτής υπό του Οικονομικού Εφόρου, το δε τυχόν επί πλέον βεβαιωθέν, κατά τα ανωτέρω, ποσόν φόρου εκπίπτεται ή επιστρέφεται, κατά περίπτωσιν.

 Εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια, η οποία προκύπτει από τη μεταβίβαση αγροτικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί γεωργική επιχείρηση. Σ' αυτή την περίπτωση η οικεία δήλωση μεταβίβασης του οχήματος υποβάλλεται χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος.

 Επίσης εξαιρείται από την αυτοτελή φορολογία η ωφέλεια που προκύπτει από τη μεταβίβαση οχήματος που ανήκει σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α').

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×