Jump to content

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ 01/01/2014


cathy
 Share

Recommended Posts

ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ 

ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΣΕ ΧΩΡΙΟΥΔΆΚΙ ΉΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΈΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΉΡΗΣΗ ΒΙΒΛΊΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΣΉΜΕΡΑ .

 

1) ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ;;; 

 

2)Ο ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ( ΕΊΝΑΙ ΤΈΤΟΙΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ) ΘΑ ΈΧΕΙ ΠΕΡΙΚΟΠΈΣ ΣΤΗΝ ΣΎΝΤΑΞΗ ΈΑΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ;;

 

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΟΊΓΕΙ ΌΛΟ ΚΑΙ ΌΛΟ 1,5 ( ΜΕ ΤΟ ΖΌΡΙ ) ΜΉΝΑ ΤΟ ΧΡΌΝΟ .

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ...

Link to comment
Share on other sites

ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ 

ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΣΕ ΧΩΡΙΟΥΔΆΚΙ ΉΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΈΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΉΡΗΣΗ ΒΙΒΛΊΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΣΉΜΕΡΑ .    ήταν ? 

 

1) ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ;;; 

 

2)Ο ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ( ΕΊΝΑΙ ΤΈΤΟΙΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ) ΘΑ ΈΧΕΙ ΠΕΡΙΚΟΠΈΣ ΣΤΗΝ ΣΎΝΤΑΞΗ ΈΑΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ;;

 

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΟΊΓΕΙ ΌΛΟ ΚΑΙ ΌΛΟ 1,5 ( ΜΕ ΤΟ ΖΌΡΙ ) ΜΉΝΑ ΤΟ ΧΡΌΝΟ .

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ...

Link to comment
Share on other sites

ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ 

ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΣΕ ΧΩΡΙΟΥΔΆΚΙ ΉΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΈΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΉΡΗΣΗ ΒΙΒΛΊΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΣΉΜΕΡΑ .

 

1) ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ;;; 

 

2)Ο ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ( ΕΊΝΑΙ ΤΈΤΟΙΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ) ΘΑ ΈΧΕΙ ΠΕΡΙΚΟΠΈΣ ΣΤΗΝ ΣΎΝΤΑΞΗ ΈΑΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ;;

 

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΟΊΓΕΙ ΌΛΟ ΚΑΙ ΌΛΟ 1,5 ( ΜΕ ΤΟ ΖΌΡΙ ) ΜΉΝΑ ΤΟ ΧΡΌΝΟ .

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ...

 

 

 

ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ 

ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ΣΕ ΧΩΡΙΟΥΔΆΚΙ ΉΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΈΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΉΡΗΣΗ ΒΙΒΛΊΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΣΉΜΕΡΑ .    ήταν ? 

 

1) ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ;;; 

 

2)Ο ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ( ΕΊΝΑΙ ΤΈΤΟΙΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ) ΘΑ ΈΧΕΙ ΠΕΡΙΚΟΠΈΣ ΣΤΗΝ ΣΎΝΤΑΞΗ ΈΑΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊ ΤΟ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ ;;

 

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΟΊΓΕΙ ΌΛΟ ΚΑΙ ΌΛΟ 1,5 ( ΜΕ ΤΟ ΖΌΡΙ ) ΜΉΝΑ ΤΟ ΧΡΌΝΟ .

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ...

 

 

Αν ήταν παραδοσιακό καφενείο και όχι σνακ-μπαρ... δεν ήταν ???

Link to comment
Share on other sites

 


Παράγραφος 2.

Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, οι μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών είναι φυσικά πρόσωπα (με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του 48 του ν. 2238/1994, όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις:

 

• Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

 

• Ο αντισυμβαλλόμενος προς στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Αυτός που έστω και ευκαιριακά παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά σε ιδιώτες είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ

 

Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.

 

Τονίζεται ότι λαμβανομένου υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου, δεν καταλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά.

 

Αλλά πρόσωπα μη υπόχρεα εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. είναι:

 

α) Ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος των διατάξεων των άρθρων 41 και 42 του Φ.Π.Α. και το εισόδημά του από την άσκηση της δραστηριότητάς του αυτής προσδιορίζεται στη Φορολογία Εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο. Έτσι υπόχρεοι εφαρμογής είναι ο αγρότης:

 

αα) του κανονικού καθεστώτος συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προαιρετικά επέλεξαν το καθεστώς αυτό

 

αβ) αυτός που πωλεί τα αγαθά του στη λαϊκή αγορά και μόνο για την πώληση αυτή

 

β) ο συγγραφέας και ο εισηγητής δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον βέβαια δεν είναι υπόχρεος εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ.για άλλη δραστηριότητα.

 

Νέοι υπόχρεοι εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ.

 

Με τις διατάξεις Κ.Φ.Α.Σ. είναι υπόχρεοι εφαρμογής του ορισμένα πρόσωπα που με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2του Κ.Β.Σ. δεν χαρακτηρίζονταν ως επιτηδευματίες. Τα πρόσωπα αυτά είναι:

 

α) Το φυσικό πρόσωπο που συστηματικά παρέχει υπηρεσίες σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248 Α') δεν θεωρείται ότι ασκεί δραστηριότητα υπαγόμενη στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

 

β) Το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με σχέση μίσθωσης έργου με φορέα εκτέλεσης ερευνητικού έργου το οποίο χρηματοδοτείται ή επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον το εισόδημά του φορολογείται στη Ζ1 πηγή. Εάν φορολογείται στη Ζ3 πηγή τότε μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις της προαναφερόμενης παραγράφου 2, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές.

 

γ) Οι παραπάνω αναφερόμενοι αγρότες. Τα παραπάνω πρόσωπα που από 1/1/2013 είναι υπόχρεα, για πρώτη φορά, εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. πρέπει κατ' αρχήν να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών. Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων αυτών η δήλωση έναρξης εργασιών στο τμήμα μητρώου μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι τον χρόνο έκδοσης του πρώτου φορολογικού στοιχείου προς τον αντισυμβαλλόμενο και όχι πέραν του χρόνου υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.

 

Παράγραφος 3.

Απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων.

 

Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής μόνο τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβησαν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Τα πρόσωπα αυτά που είναι υπόχρεα εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. έχουν όλες τις λοιπές υποχρεώσεις που τίθενται από τις διατάξεις του.

 

Εξαιρούνται από την απαλλαγή αυτή:

 

• Ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα.

 

• Αυτός που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

 

• Αυτός που εξάγει τα αγαθά του ανεξαρτήτως ποσοστού.

 

• Τα πρόσωπα της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ (εκμεταλλευτής χώρου διαμονής η φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων).

 

Νέα πρόσωπα απαλλασσόμενα από την τήρηση βιβλίων

 

Στην απαλλαγή εμπίπτουν πλέον και τα φυσικά πρόσωπα που με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. εξαιρούντο της απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων, εφόσον βέβαια τα έσοδά τους είναι κάτω των 10.000 ευρώ και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις. Τα πρόσωπα αυτά είναι:

 

• Ο υπόχρεος (πρώην επιτηδευματίας) που με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του προϊσχύοντος κώδικα τηρούσε πρόσθετο βιβλίο και με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν έχει υποχρέωση να τηρεί τις πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του κώδικα αυτού. Τέτοια πρόσωπα είναι ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, ο επισκευαστής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, ο εκμεταλλευτής αποθηκευτικού χώρου, ο ασκών παραϊατρικό επάγγελμα κ.λπ.

 

• Ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση.

 

• Ο υπόχρεος που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή μη.


από την 1004 πολ 

 

 

λέει για καφενέδες και δεν το βλέπω? 

Link to comment
Share on other sites

Να ρωτήσω και εγώ ξεχασμένος κάποιος από τα βουνα θυμήθηκε ότι το καλοκαίρι εχει ένα καφε που το ανοίγει μέχρι τώρα χωρίς φτμ παίρνει απαλλαγή αν έχει εσοδα κάτω από 5000? Και αν ναί πως θα το αποδείξει?Το καλό είναι ότι δεν θυμάται εάν έκανε έναρξη στην εφόρια από που να ξεκινήσω για να το βάλω σε καποια σειρά?αΔΕΙΑ ΛΈΙΕ ΌΤΙ ΈΧΕΙ ΕΔΏ ΚΑΙ 10 χρόνια.Περιμένω βέβαι να μου φέρει και ότι έχει απο χαρτιά να δω.

Link to comment
Share on other sites

Να ρωτήσω και εγώ ξεχασμένος κάποιος από τα βουνα θυμήθηκε ότι το καλοκαίρι εχει ένα καφε που το ανοίγει μέχρι τώρα χωρίς φτμ παίρνει απαλλαγή αν έχει εσοδα κάτω από 5000? ΝΑΙ

Και αν ναί πως θα το αποδείξει?ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ

Το καλό είναι ότι δεν θυμάται εάν έκανε έναρξη στην εφόρια από που να ξεκινήσω για να το βάλω σε καποια σειρά?ΔΕΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

αΔΕΙΑ ΛΈΙΕ ΌΤΙ ΈΧΕΙ ΕΔΏ ΚΑΙ 10 χρόνια.Περιμένω βέβαι να μου φέρει και ότι έχει απο χαρτιά να δω.

Link to comment
Share on other sites

διάβασες κάτι τέτοιο στην ερώτηση ?

 

για σνακ μπαρ μιλάει και μάλιστα επιμένοντας 

Για παραδοσιακό καφενείο το βλέπω με απαλλαγή λόγω τζίρου.

Αυτό με το σνακ μπαρ ειναι μαλακια μην τρελαίνεσαι

Link to comment
Share on other sites

ΔΕΝ  ΞΈΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΓΙΑΤΊ Ο ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΉΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΠΙΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ ΜΑΖΊ ΤΟΥ ΚΑΙ ΈΤΣΙ ΥΠΟΛΟΓΊΖΩ ΌΤΙ ΕΊΧΕ ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΛΟΓΌ ΤΣΊΡΟ ΚΑΙ ΌΤΙ ΣΤΟ ΧΩΡΊΟ ΕΊΝΑΙ ΌΛΟΙ ΚΑΙ ΌΛΟΙ 259 ΚΆΤΟΙΚΟΙ ( ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΙΣ "ΓΚΑΣΤΤΡΟΜΈΝΕΣ " ) .

ΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΆΝΩ  ΤΏΡΑ ...ΑΠΛΌΣ ΈΛΕΓΑ ΝΑ ΖΗΤΉΣΩ ΝΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΣΌΜΕΝΟΥΣ ..ΣΩΣΤΌ Ή ΛΆΘΟΣ ;;;;;;;;;;;;;;;

ΙΔΟΎ Η ΑΠΟΡΊΑ ΜΟΥ  ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΠΆΛΙ ...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΠΟΥΛΑΕΙ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ( ΟΧΙ ΠΛΑΝΟΔΙΩΣ) . ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2013 ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛ 1023/20-01-2014 ΤΟ 2014 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :
1 Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 26% ;

2. ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΘΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ;

3. ΜΗΠΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ  ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ( ΑΓΡΟΤΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ) ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕ 13% ;

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

ΠΟΛ.1024/17.1.2014
..........

Σημειώνεται ότι εάν οι πωλήσεις από λαϊκές αγορές δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ ετησίως, δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

 

Σας παρακαλώ για μια γρήγορη επιβεβαίωση, αγρότης που 1/1/2014 είχε πάρει απαλλαγη με βάση τα παραπάνω, συνεχίζει να μην έχει υποχρέωση έκδοσης στοιχείων απο ΦΤΜ;

 

Μήπως με τις νέες αποφάσεις για απαλλαγή ΦΠΑ και τους υπόχρεους έκδοσης λιανικών αποδείξεων δεν ισχύει; Δεν βρίσκω κάπου να συνεχίζει η διάταξη αυτή.

 

Τι πρέπει να κάνω; Να βγάλω απο την αναστολή την ΦΤΜ; Με κωδικό 36:ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; ή ΚΩΔ:22 ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;

-Ανάγνωση μνήμης απο τεχνικό,

έκδοση με ΦΠΑ 0% και αναγραφή στις αποδείξεις «χωρίς ΦΠΑ-απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων»  ;

 

Εχω θέμα με το μητρώο και προθεσμίες;

Για τον Ιανουάριο που έχει ήδη πάει λαικές χωρίς να εκδόσει αποδείξεις;

 

Δεν αντέχω άλλο με αυτές τις αλλαγές!


 
Link to comment
Share on other sites

Επαναφέρω το θέμα γιατί πραγματικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη.

 

Αναφέρομαι σε:

-αγρότη που εώς 31/12/2013 πουλούσε σε λαικές κατα το γνωστό καθεστώς με ταμειακή-φπα-βιβλία και παρέμενε και αγρότης του ειδικού καθεστώτος η εικόνα του στο μητρώο ήταν:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ : Β

 ΥΠΑΓΩΓΗ ΦΠΑ : ΝΑΙ

 ΚΑΘΕΣΤΩΣ : ΑΓΡΟΤΩΝ-ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ Ν3842/2010 Ν3943/2011

 

-απο 1/1/2014 με βάση την ΠΟΛ.1024/17.1.2014  πήρε απαλλαγή και απο βιβλία και απο στοιχεία , η εικόνα του στο μητρώο αυτή τη στιγμή είναι

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ :ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ

 ΥΠΑΓΩΓΗ ΦΠΑ : ΝΑΙ

 ΚΑΘΕΣΤΩΣ : ΑΓΡΟΤΩΝ

 

Με βάση τα ΕΛΠ καταλαβαίνω πως λόγω της δραστηριότητας της λαικής δεν απαλλάσεται ούτε απο ταμειακή ούτε απο βιβλία, κάνω λάθος;

 

Αρα τι γίνεται τώρα, επιστρέφει στο καθεστώς των βιβλίων για τη λαική , αλλά χωρις υπαγωγή ΦΠΑ λογω τζίρου <10.000 , και παράλληλα παραμένει αγρότης του ειδικού για τη λοιπή δραστηριότητα; 

 

Πως θα γίνει κάτι τέτοιο πρακτικά στο μητρώο; Θα διατηρήσω την δραστηριότητα αγρότης ειδικού δευτερέουσα και θα κάνω κύρια πχ καλλιέργεια πατατών και θα έχω και για την λαική απαλλαγή φπα;;;;;

 

Λίγο βοήθει γιατί έχω μπλεχτεί!!!! :wacko: :wacko: :wacko:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Επαναφέρω το θέμα, καθώς θέλω να ρωτήσω αν νέα επιχείρηση "παραδοσιακό καφενείο" σε χωριό με 25 κατοίκους πρέπει να έχει ταμιακή μηχανή ή όχι. Επίσης εάν γνωρίζεται αν μέσα στο καφενείο μπορεί να πουλάει και τρόφιμα όπως κρουασάν.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα, δε βλέπω πώς μπορεί να πάρει απαλλαγή από χρήση ταμειακής...

Με τον κατάλληλο ΚΑΔ πάντως μπορεί να πουλήσει ότι θέλεις!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...