Jump to content
Sign in to follow this  
panagiotis

μείωση μισθού λόγω κινητού; θα κουφαθούμε;

Recommended Posts

Παίδες, διάβασα αυτό.  Ξέρει κανείς αν ισχύει; 

http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/se-poious-tha-ginei-meiosi-misthou-logo-tou-kinitou-tous

 

Σας φαίνεται απίστευτο; Κι όμως είναι αληθινό. Η νέα φορολογική νομοθεσία προβλέπει ότι μπορεί να γίνεται παρακράτηση φόρου από τον μισθό για το κινητό, το αυτοκίνητο ή οποιαδήποτε άλλη παροχή σε είδος. Εντός των ημερών, το υπουργείο Οικονομικών θα δώσει στη δημοσιότητα την απόφαση η οποία θα καθορίζει με ποιο τρόπο θα γίνεται η παρακράτηση αυτού του ποσού.

Η ιστορία έχει ως εξής: στον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος –ο οποίος έχει ήδη ενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014- προβλέπεται ότι «οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος». Έτσι, αν κάποιος έχει μια «εταιρική σύνδεσηarrow-10x10.png» κινητής τηλεφωνίας (όπου κατά πάσα πιθανότητα το ποσό ξεπερνάει τα 300 ευρώ ετησίως) είναι πλέον υποχρεωμένος να υποστεί τις συνέπειες
. Ποιες θα είναι αυτές; Ο λογιστής της εταιρείας, θα προσθέσει στο μισθό του το αντίτιμο των λογαριασμών του κινητού κάτι που θα έχει ως συνέπεια να επιβληθεί φόρος εισοδήματος αλλά και εισφορά αλληλεγγύης. Στην καλύτερη περίπτωση, ο φόρος θα ανέλθει στο 22%. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από το ύψος του μισθού καθώς το ποσό του κινητού, θα φορολογηθεί ανάλογα με το συνολικό ύψος των ετήσιων αποδοχών. Ειδικότερα:

1. Για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 22%

2. Για εισοδήματα από 25.001 ευρώ έως 42.000 ευρώ ο φόρος είναι 32% και

3. Για εισοδήματα από 42.001 ευρώ και πάνω, ο φορολογικός συντελεστής είναι 42%.

Επί του φόρου αυτού, θα πρέπει να προστεθεί και η εισφορά αλληλεγγύης η οποία επίσης κυμαίνεται με συντελεστή από 1% έως 4% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι το εισόδημα των μισθωτών (κατά συνέπεια και το εισόδημα σε είδος) υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Γνωρίζουμε ότι οι μισθωτοί προπληρώνουν τον φόρο εισοδήματος μέσα από τις κρατήσεις που γίνονται στον μισθό τους. Μέσα στον μήνα, θα εκδοθεί η απόφαση βάσει της οποίας θα γίνει η παρακράτηση από τους μισθούς του 2014arrow-10x10.png. Και στην επόμενη μισθοδοσία, θα αντιληφθούμε ότι θα υπάρξει μια μείωση λόγω του κινητού (ή του εταιρικού αυτοκινήτου). Ποια θα είναι αυτή η μείωση; Εξαρτάται από τον λογαριασμό. Αν φτάνει ετησίως στα 500 ευρώ (που σημαίνει ότι αυτό το ποσό θα φορολογηθεί με 23% αν συμπεριληφθεί και η εισφορά αλληλεγγύης), τότε ο φόρος θα είναι 115 ευρώ ετησίως ή 8,2 ευρώ μόνο λόγω του κινητού.

«Και γιατί να τα δηλώσει τα κινητά η εταιρεία θα σκεφτείτε;». Να είστε βέβαιοι ότι θα τα δηλώσει. Διότι η φορολογική νομοθεσία, προβλέπει ότι για να αναγνωριστεί ένας λογαριασμός κινητής τηλεφωνίαςarrow-10x10.png ή τα έξοδα ενός εταιρικού αυτοκινήτου ως επαγγελματική δαπάνη (κάτι που σημαίνει ότι η επιχείρηση θα μπορεί να αφαιρέσει αυτά τα έξοδα από τα φορολογητέα της κέρδη) θα πρέπει κάθε εταιρικό κινητό ή κάθε αυτοκίνητο να αντιστοιχεί και σε έναν φορολογούμενο.

Χειρότερη είναι η πρόβλεψη του νόμου για τα εταιρικά αυτοκίνητα. Η εταιρεία θα πρέπει να καταλογίζει ως εισόδημα στον φορολογούμενο το κόστος που εγγράφεται στα βιβλία ως δαπάνη του οχήματος. Λαμβάνονται υπόψη η απόσβεση, τα τέλη κυκλοφορίας, τα έξοδα συντήρησης, το χρηματοδοτικό κόστος για την αγοράarrow-10x10.pngτου οχήματος και κάθε άλλη δαπάνη. Κι ο εργαζόμενος που θα χρησιμοποιεί το εταιρικό αυτοκίνητο, θα φορολογείται για το 30% της δαπάνης. Αν λοιπόν η επιχείρηση έχει αγοράσει με δάνειο ένα αυτοκίνητο αξίας 30.000 ευρώ, οι ετήσιες δαπάνες μπορούν κάλλιστα να ανέρχονται στα 6000 ευρώ δεδομένου ότι θα συνυπολογιστούν τόκοι και αποσβέσεις. Ο εργαζόμενος, θα βρεθεί με πρόσθετο εισόδημα της τάξεως των 1800 ευρώ και θα πληρώσει πρόσθετο φόρο ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση θα είναι 414 ευρώ (23% του ποσού). Αυτό συνεπάγεται κι άλλη μείωση του μισθού κατά 29,5 ευρώ.

Πηγή: fpress

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και

συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήμα−

τα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο

υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής

σχέσης.

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφί−

σταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το

εργατικό δίκαιο,

β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την

οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης

εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα

να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον

τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,

γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μι−

σθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και

λειτουργών του Δημοσίου,

δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε

άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την

παροχή νομικών υπηρεσιών,

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή

νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία

(3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου

εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προ−

έρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή

νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσί−

ες και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που

θα εξέπιπταν, σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαί−

νουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα

(9.250) ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν

εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος

αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία

από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του παρόντος άρθρου.

3. Ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία

και συντάξεις θεωρούνται τα εξής:

α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα

ασθενείας, επίδομα εορτών, αποζημίωση μη ληφθεί−

σας άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια και φιλο−

δωρήματα,

β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κό−

στους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζη−

μίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου,

γ) αποζημίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο

εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου,

δ) παροχή οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνει ο

εργαζόμενος πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης,

ε) αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργα−

σιακής σχέσης,

στ) συντάξεις που χορηγούνται από κύριο και επικου−

ρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από

επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο,

ζ) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με

τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών

ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,

η) κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστά−

μενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

 

Άρθρο 13

Παροχές σε είδος

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων

2, 3, 4 και 5 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμ−

βάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού

συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παρο−

χών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300)

ευρώ ανά φορολογικό έτος.

2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος

σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή

νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε

χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογί−

ζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του κό−

στους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα

βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης πε−

ριλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών,

συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού

κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή

του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι

μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης δαπάνης

ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.

3. Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς

εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό

πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή

έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό

της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα

κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογι−

ακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το

επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο

αγοράς, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οι−

κονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν

κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω

ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται

έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού

κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκατα−

βολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο.

4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβά−

νει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό

πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων

προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά

το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μετα−

βίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η

εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος

είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστή−

ριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.

5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε

εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό

πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονι−

κό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο

ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή

σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία

τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακι−

νήτου.

Άρθρο 60

Φορολογικός συντελεστής

1. Το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συ−

ντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος

και των εφάπαξ παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση

φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του

άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη

αναγωγή του σε ετήσιο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ένα λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή, στη περίπτωση που ο υπάλληλος πληρώνει ο ίδιος το κινητό του, και δεν το πληρώνει η επιχείρηση, ακόμα και σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να γίνει;

Share this post


Link to post
Share on other sites

ο υπάλληλος κανονικά, όχι ο εργοδότης.  ο λογαριασμός του υπαλλήλου δεν μπαίνει στα έξοδα της επιχείρησης

Share this post


Link to post
Share on other sites

ο υπάλληλος κανονικά, όχι ο εργοδότης.  ο λογαριασμός του υπαλλήλου δεν μπαίνει στα έξοδα της επιχείρησης

 

Κακώς είναι ο υπάλληλος...

Όλο και κάποια στιγμή την ώρα της εργασίας θα μιλήσει με τη γκόμενα, αυτό θα έχει άμεση επίπτωση στην απόδοσή του (που μυαλό για δουλειά).

Έτσι αυτό θα αντισταθμιστεί γυρίζοντας τον αριθμό στο όνομα της δύσμοιρης εταιρείας (μαύρη ώρα που της έτυχε να έχει αυτόν τον υπάλληλο), για να έχει την απαραίτητη-αναλογική-έκπτωση δαπανών την ώρα που αυτός θα μιλάει με τη γκόμενα.

Και φυσικά θα συνεχίσει να το πληρώνει εκείνος (τι θα του πληρώνουμε και τα γαμ...??!) καί έτσι θα μας αφήσει καί ένα απόθεμα στο ταμείο να τα παίρνουν-μαύρα-οι αχυράνθρωποι στο ΔΣ καί όλα μέλι-γάλα...Καί για να είμαστε καί καλυμμένοι, μιας που ο αχάριστος με τα τρελά λεφτά που του δίνουμε μπορεί να μην πληρώνει το κινητό, κάνουμε καί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον υπάλληλο ότι ευθύνεται για πάσης φύσεως οφειλές προς τον πάροχο, θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής του (εκτός αν βγεί καμμιά ΠΟΛ καί την κάνει αθεώρητη) καί το κρύβουμε.

Έτσι δουλεύουν οι σοβαρές εταιρείες :ph34r: -κύριοι...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ο υπάλληλος κανονικά, όχι ο εργοδότης.  ο λογαριασμός του υπαλλήλου δεν μπαίνει στα έξοδα της επιχείρησης

Δηλαδή για να καταλάβω, ρωτάς αν ο λογαριασμός που έχει κάποιος ΙΔΙΩΤΗΣ στο όνομά του, θα προσαυξήσει για κάποιο λόγο το τυχόν εισόδημά του από μισθωτές υπηρεσίες ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ρωτάω αν ο λογαριασμός που πληρώνει ένα άτομο ο οποίος είναι υπάλληλος κάπου, σε μια ατομική επιχείρηση ας πούμε, θα πρέπει πλέον να παρακρατείται από τον εργοδότη.

π.χ. εγώ πέρνω κανονικά 700 ευρώ καθαρά και πληρώνω λογαριασμό δικό μου στη vodafone 50 ευρώ το μήνα, (όχι κινητό της επιχείρησης, δικό μου).

θα πρέπει ο εργοδότης να μου δίνει 650 ευρώ και να μου πληρώνει το λογ/σμο;  

Share this post


Link to post
Share on other sites

ρωτάω αν ο λογαριασμός που πληρώνει ένα άτομο ο οποίος είναι υπάλληλος κάπου, σε μια ατομική επιχείρηση ας πούμε, θα πρέπει πλέον να παρακρατείται από τον εργοδότη.

π.χ. εγώ πέρνω κανονικά 700 ευρώ καθαρά και πληρώνω λογαριασμό δικό μου στη vodafone 50 ευρώ το μήνα, (όχι κινητό της επιχείρησης, δικό μου).

θα πρέπει ο εργοδότης να μου δίνει 650 ευρώ και να μου πληρώνει το λογ/σμο;  

 

Εγώ αλλιώς το καταλαβαίνω: αν πληρώνει 50*12=600 ευρώ για το τηλέφωνο,  τότε στο μηνιαίο φορολογητέο εισόδημά του θα προστεθεί το ποσό των 600/14=42,86 ευρώ.

 

Τι ίσχυε δηλαδή μέχρι 31/12/2013:

 

μικτές αποδοχές: 844,35

ΙΚΑ (16,5%): 139,32

φορολογητέο εισόδημα: 844,35-139,32=705,03

ΦΜΥ: 5,03

εισφ.αλλ: 0,00

Καθαρές αποδοχές: 705,03-5,03=700 ευρώ

 

Τι ισχύει (μάλλον) από 1.1.2014:

 

μικτές αποδοχές: 844,35

ΙΚΑ (16,5%): 139,32

φορολογητέο εισόδημα: 844,35-139,32=705,03

φορολογητέο εισόδημα με προσαύξηση παροχών του άρθρου 13 του Ν.4172/2013: 705,03+42,86=747,89

ΦΜΥ: 14,32

εισφ.αλλ: 0,00

Καθαρές αποδοχές: 705,03-14,32=690,71 ευρώ

 

Τι λέτε;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατ' αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που περιγράφει ο συνάδελφος παραπάνω "ρωτάω αν ο λογαριασμός που πληρώνει ένα άτομο ο οποίος είναι υπάλληλος κάπου, σε μια ατομική επιχείρηση ας πούμε, θα πρέπει πλέον να παρακρατείται από τον εργοδότη.π.χ. εγώ πέρνω κανονικά 700 ευρώ καθαρά και πληρώνω λογαριασμό δικό μου στη vodafone 50 ευρώ το μήνα, (όχι κινητό της επιχείρησης, δικό μου).θα πρέπει ο εργοδότης να μου δίνει 650 ευρώ και να μου πληρώνει το λογ/σμο;" δεν αποτελεί παροχή.

 

Τώρα σε αυτό που λέει ο κύριος doctor (όπως είχε πει κάποτε μια ψυχή), το πάει απολογιστικά. Δηλαδή με αναγωγή του ετήσιου ποσού λογαριασμού του προηγούμενου έτους λογικά, διά 12. Λογικό ακούγεται, διότι δεν μπορείς αλλιώς να προβλέψεις αν το ετήσιο ποσό θα  ξεπεράσει το 300. Πάντως εγώ πιστεύω ότι εννοεί για λογαριασμούς του τρέχοντος έτους, με αναγωγή όσον αφορά την παρακράτηση, και τελική εκκαθάριση με τη δήλωση, όπως κάναμε από πρόπερσι με την έκτακτη εισφορά. Δηλαδή στις 31/3 θα προστεθεί ο λογαριασμός με ημερομηνία έκδοσης εντός του Μαρτίου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατ' αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που περιγράφει ο συνάδελφος παραπάνω "ρωτάω αν ο λογαριασμός που πληρώνει ένα άτομο ο οποίος είναι υπάλληλος κάπου, σε μια ατομική επιχείρηση ας πούμε, θα πρέπει πλέον να παρακρατείται από τον εργοδότη.π.χ. εγώ πέρνω κανονικά 700 ευρώ καθαρά και πληρώνω λογαριασμό δικό μου στη vodafone 50 ευρώ το μήνα, (όχι κινητό της επιχείρησης, δικό μου).θα πρέπει ο εργοδότης να μου δίνει 650 ευρώ και να μου πληρώνει το λογ/σμο;" δεν αποτελεί παροχή.

 

Τώρα σε αυτό που λέει ο κύριος doctor (όπως είχε πει κάποτε μια ψυχή), το πάει απολογιστικά. Δηλαδή με αναγωγή του ετήσιου ποσού λογαριασμού του προηγούμενου έτους λογικά, διά 12. Λογικό ακούγεται, διότι δεν μπορείς αλλιώς να προβλέψεις αν το ετήσιο ποσό θα  ξεπεράσει το 300. Πάντως εγώ πιστεύω ότι εννοεί για λογαριασμούς του τρέχοντος έτους, με αναγωγή όσον αφορά την παρακράτηση, και τελική εκκαθάριση με τη δήλωση, όπως κάναμε από πρόπερσι με την έκτακτη εισφορά. Δηλαδή στις 31/3 θα προστεθεί ο λογαριασμός με ημερομηνία έκδοσης εντός του Μαρτίου.

 

Ναι, πρόβλεψη κάνω κύριε VANMAS :ph34r::rolleyes:

Θα μου πεις τι είδους πρόβλεψη θα κάνεις στο εταιρικό αυτοκίνητο όσον αφορά επισκευές και συντηρήσεις; Επίσης τα κινητά έρχονται με ημερομηνίες π.χ. 16/12/13 με 15/1/14 (άντε διαχώρισε τώρα τι αντιστοιχεί στον κάθε μήνα....).

Εγώ το έκανα διά 14 για να ρολάρει σωστά ο ΦΜΥ στο έτος (είναι μπελάς με τα δώρα και το ε.α. και δεν βολεύει).

Επίσης θεωρώ πως θα πρέπει ο φόρος αυτός να μην μπαίνει κουβά με τον ΦΜΥ γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα διασταυρώσεων από το Υ.Ο, αλλά θα δημιουργηθεί ένας άλλος λογαριασμός.

Παπαριές μια ζωή, μας έχουν διαλύσει οι πούστηδες...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εγώ αλλιώς το καταλαβαίνω: αν πληρώνει 50*12=600 ευρώ για το τηλέφωνο,  τότε στο μηνιαίο φορολογητέο εισόδημά του θα προστεθεί το ποσό των 600/14=42,86 ευρώ.

 

Τι ίσχυε δηλαδή μέχρι 31/12/2013:

 

μικτές αποδοχές: 844,35

ΙΚΑ (16,5%): 139,32

φορολογητέο εισόδημα: 844,35-139,32=705,03

ΦΜΥ: 5,03

εισφ.αλλ: 0,00

Καθαρές αποδοχές: 705,03-5,03=700 ευρώ

 

Τι ισχύει (μάλλον) από 1.1.2014:

 

μικτές αποδοχές: 844,35

ΙΚΑ (16,5%): 139,32

φορολογητέο εισόδημα: 844,35-139,32=705,03

φορολογητέο εισόδημα με προσαύξηση παροχών του άρθρου 13 του Ν.4172/2013: 705,03+42,86=747,89

ΦΜΥ: 14,32

εισφ.αλλ: 0,00

Καθαρές αποδοχές: 705,03-14,32=690,71 ευρώ

 

Τι λέτε;

 

Διαφωνώ

 

Πιστεύω ότι με τις πρόσθετες παροχές (κινητού και ΕΙΧ) πρέπει να αυξηθούν οι ακαθάριστες αμοιβές και από τις νέες ακαθάριστες αμοιβές να γίνει παρακράτηση ΙΚΑ και ΦΜΥ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα,

 

Doctor διαφωνώ και εγώ με το σκεπτικό σου.

 

Συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι θα προστίθεται στις ακαθάριστες αμοιβές και θα παρακρατείτε ο ικας.

Το φιλαράκι σου ο ρομπέρτος νομίζεις χαζός είναι να μείνει έτσι.

Επίσης νομίζω ότι θα βάζουμε τις πρόσθετες παροχές και στην απδ.Με ειδικό κωδικό.

Η διάταξη από το ικα θα βγει προς το τέλος Φεβρουαρίου αλλά θα ισχύει από 01/01.

Και αν θέλουμε να το τραβήξουμε και άλλο οι παροχές θα πρέπει να γίνονται πρόβλεψη ώστε σε ενδεχόμενη πρόσληψη να δηλώνεται ο σωστός μισθός στην εργάνη.

 

Ε ρε τι τραβάμε!!!!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πάντως για να πω την αμαρτία μου (ή την παπ.......ά μου, όπως θέλετε πάρτε το) αυτού του είδους οι παροχές (κινητά, πιστωτικές) που σε ετήσια βάση δεν είναι αμελητέα ποσά, θα έπρεπε πιστεύω να θεωρούνται εισόδημα και να φορολογούνται. Αλλιώς να το γυρνάγαμε όλοι σε λίγα ένσημα μερικής και παροχή κάρτας και να τελειώναμε. Αφού εκεί που έχουν φτάσει οι μισθοί, ίσα ίσα για το σούπερ μάρκετ είναι. Αλλά η μηνιαία παρακράτηση σε τέτοια εισοδήματα όντως μου φαίνεται too much.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατ' αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που περιγράφει ο συνάδελφος παραπάνω "ρωτάω αν ο λογαριασμός που πληρώνει ένα άτομο ο οποίος είναι υπάλληλος κάπου, σε μια ατομική επιχείρηση ας πούμε, θα πρέπει πλέον να παρακρατείται από τον εργοδότη.π.χ. εγώ πέρνω κανονικά 700 ευρώ καθαρά και πληρώνω λογαριασμό δικό μου στη vodafone 50 ευρώ το μήνα, (όχι κινητό της επιχείρησης, δικό μου).θα πρέπει ο εργοδότης να μου δίνει 650 ευρώ και να μου πληρώνει το λογ/σμο;" δεν αποτελεί παροχή.

 

Τώρα σε αυτό που λέει ο κύριος doctor (όπως είχε πει κάποτε μια ψυχή), το πάει απολογιστικά. Δηλαδή με αναγωγή του ετήσιου ποσού λογαριασμού του προηγούμενου έτους λογικά, διά 12. Λογικό ακούγεται, διότι δεν μπορείς αλλιώς να προβλέψεις αν το ετήσιο ποσό θα  ξεπεράσει το 300. Πάντως εγώ πιστεύω ότι εννοεί για λογαριασμούς του τρέχοντος έτους, με αναγωγή όσον αφορά την παρακράτηση, και τελική εκκαθάριση με τη δήλωση, όπως κάναμε από πρόπερσι με την έκτακτη εισφορά. Δηλαδή στις 31/3 θα προστεθεί ο λογαριασμός με ημερομηνία έκδοσης εντός του Μαρτίου.

 

 

Ναι, πρόβλεψη κάνω κύριε VANMAS :ph34r::rolleyes:

Θα μου πεις τι είδους πρόβλεψη θα κάνεις στο εταιρικό αυτοκίνητο όσον αφορά επισκευές και συντηρήσεις; Επίσης τα κινητά έρχονται με ημερομηνίες π.χ. 16/12/13 με 15/1/14 (άντε διαχώρισε τώρα τι αντιστοιχεί στον κάθε μήνα....).

Εγώ το έκανα διά 14 για να ρολάρει σωστά ο ΦΜΥ στο έτος (είναι μπελάς με τα δώρα και το ε.α. και δεν βολεύει).

Επίσης θεωρώ πως θα πρέπει ο φόρος αυτός να μην μπαίνει κουβά με τον ΦΜΥ γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα διασταυρώσεων από το Υ.Ο, αλλά θα δημιουργηθεί ένας άλλος λογαριασμός.

Παπαριές μια ζωή, μας έχουν διαλύσει οι πούστηδες...

 

 

Καλησπέρα,

 

Doctor διαφωνώ και εγώ με το σκεπτικό σου.

 

Συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι θα προστίθεται στις ακαθάριστες αμοιβές και θα παρακρατείτε ο ικας.

Το φιλαράκι σου ο ρομπέρτος νομίζεις χαζός είναι να μείνει έτσι.

Επίσης νομίζω ότι θα βάζουμε τις πρόσθετες παροχές και στην απδ.Με ειδικό κωδικό.

Η διάταξη από το ικα θα βγει προς το τέλος Φεβρουαρίου αλλά θα ισχύει από 01/01.

Και αν θέλουμε να το τραβήξουμε και άλλο οι παροχές θα πρέπει να γίνονται πρόβλεψη ώστε σε ενδεχόμενη πρόσληψη να δηλώνεται ο σωστός μισθός στην εργάνη.

 

Ε ρε τι τραβάμε!!!!!!!!

 

 

Πάντως για να πω την αμαρτία μου (ή την παπ.......ά μου, όπως θέλετε πάρτε το) αυτού του είδους οι παροχές (κινητά, πιστωτικές) που σε ετήσια βάση δεν είναι αμελητέα ποσά, θα έπρεπε πιστεύω να θεωρούνται εισόδημα και να φορολογούνται. Αλλιώς να το γυρνάγαμε όλοι σε λίγα ένσημα μερικής και παροχή κάρτας και να τελειώναμε. Αφού εκεί που έχουν φτάσει οι μισθοί, ίσα ίσα για το σούπερ μάρκετ είναι. Αλλά η μηνιαία παρακράτηση σε τέτοια εισοδήματα όντως μου φαίνεται too much.

 

Σας έχει περάσει  από το μυαλό μήπως η απόφαση που θα εκδοθεί για τον τροπο παρακράτησης του ΦΜΥ λέει απλά ότι οι παροχές σε είδος δεν υποκεινται σε φορολόγηση στην πηγή;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα,

 

Doctor διαφωνώ και εγώ με το σκεπτικό σου.

 

Συμφωνώ με τον συνάδελφο ότι θα προστίθεται στις ακαθάριστες αμοιβές και θα παρακρατείτε ο ικας.

Το φιλαράκι σου ο ρομπέρτος νομίζεις χαζός είναι να μείνει έτσι.

Επίσης νομίζω ότι θα βάζουμε τις πρόσθετες παροχές και στην απδ.Με ειδικό κωδικό.

Η διάταξη από το ικα θα βγει προς το τέλος Φεβρουαρίου αλλά θα ισχύει από 01/01.

Και αν θέλουμε να το τραβήξουμε και άλλο οι παροχές θα πρέπει να γίνονται πρόβλεψη ώστε σε ενδεχόμενη πρόσληψη να δηλώνεται ο σωστός μισθός στην εργάνη.

 

Ε ρε τι τραβάμε!!!!!!!!

 

Λέτε να το κάνουν έτσι; Είναι ικανοί, δεν λέω... ακόμη και γι'αυτό.

 

Νικολή, δεν νομίζω η εγκύκλιος να ακυρώνει αυτά που γράφει το άρθρο 60.

 

Ας περιμένουμε λίγο. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο... Στο έλεος των γραφιάδων των υπουργείων.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Λέτε να το κάνουν έτσι; Είναι ικανοί, δεν λέω... ακόμη και γι'αυτό.

 

Νικολή, δεν νομίζω η εγκύκλιος να ακυρώνει αυτά που γράφει το άρθρο 60.

 

Ας περιμένουμε λίγο. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο... Στο έλεος των γραφιάδων των υπουργείων.

Καλημέρα,

 

Πλάκα έκανα αλλά........είναι ικανοί για όλα όπως το λέτε.

Περιμένουμε περιμένουμε περιμένουμε.Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ξέρεις κανείς συνάδερφος αν ισχύει το παρακάτω?

 

ότι οι αποζημιώσεις,από ομαδικά συμβόλαια ζωής, ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών για ιατρικά έξοδα προς τα εξαρτώμενα μέλη του κυρίως ασφαλισμένου, από δω και πέρα θα θεωρούνται εισόδημα? 

 

Κάποιος μου το σφύριξε και δεν μπορώ να βγάλω άκρη, αν ισχύει δηλαδή.

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σωστοί οι προβληματισμοί σας αλλά το άρθρο 13 παρ.1 του Ν.4172/2013 που αναφέρεται στις παροχές σε είδος στις οποίες πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου (άρθρο 60), θα ισχύσει από 01/01/2015 (παρ.22 άρθρου 72, όπως ισχύει με τον Ν.4223/2013).

 

Λογικά θα εκδοθεί ΠΟΛ για το πως θα αναγραφεί στις Βεβαιώσεις Αποδοχών του 2014.

 

Γιώργος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σωστοί οι προβληματισμοί σας αλλά το άρθρο 13 παρ.1 του Ν.4172/2013 που αναφέρεται στις παροχές σε είδος στις οποίες πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου (άρθρο 60), θα ισχύσει από 01/01/2015 (παρ.22 άρθρου 72, όπως ισχύει με τον Ν.4223/2013).

 

Λογικά θα εκδοθεί ΠΟΛ για το πως θα αναγραφεί στις Βεβαιώσεις Αποδοχών του 2014.

 

Γιώργος

 

Είσαι Θεός λέμε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σωστοί οι προβληματισμοί σας αλλά το άρθρο 13 παρ.1 του Ν.4172/2013 που αναφέρεται στις παροχές σε είδος στις οποίες πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου (άρθρο 60), θα ισχύσει από 01/01/2015 (παρ.22 άρθρου 72, όπως ισχύει με τον Ν.4223/2013).

 

Λογικά θα εκδοθεί ΠΟΛ για το πως θα αναγραφεί στις Βεβαιώσεις Αποδοχών του 2014.

 

Γιώργος

 

Respect ... Άμα ζούμε το 2015 θα το δούμε .... Χού Κέαρς ???!!!  .... Aααα και η ΠΟΛ θα βγει 30/4/15 .... μετά τη λήξη Υποβολής των Δηλώσεων !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εδώ και η ανακοίνωση του taxheaven.

Η απορία μου όμως είναι η εξής: μετατίθεται η παρακράτηση φόρου για τις παροχές για το 2015 ή μετατίθεται η μηνιαία παρακράτηση φόρου; Αυτό που άλλαξε είναι το άρθρο 60 (παρ.1) και όχι το άρθρο 13 το οποίο ισχύει κανονικά από 1/1/2014 με βάση το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4172/2013.

 

 

 

Η παρακράτηση φόρου για τις παροχές σε είδος μετατίθεται για το 2015

[09.01.2014]
 

 

Λύση στο γρίφο της παρακράτησης φόρου για τις παροχές σε είδος που θεωρούνται εισόδημα έδωσε το Υπ.Οικονομικών.

Μετέθεσε την ισχύ της διάταξης για την παρακράτηση του φόρου μετά την 1.1.2015.
Μέχρι τότε, υπάρχει αρκετός χρόνος για να σκεφτούν στο Υπ. Οικ. πως θα κάνουν παρακράτηση στην παροχή αυτοκινήτου, κινητού κατοικίας, κ.λπ. που από 1.1.2014 θεωρούνται εισόδημα σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Ε.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 4172/2013, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Στις παροχές σε είδος συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η παροχή αυτοκινήτου, παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, η παραχώρηση κατοικίας κλπ.

Σύμφωνα επίσης με την παράγραφο 1 του άρθρου 60, οι παροχές σε είδος υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου όπως ακριβώς και το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Το Υπ. Οικ. προβληματίστηκε με τη συγκεκριμένη διάταξη, αφού όπως είναι φυσικό, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η παρακράτηση φόρου στις ανωτέρω παροχές σε είδος.

Η λύση ήταν απλή.
Με το νόμο 4223/2014 (παρ 12 άρθρου 26) μετέθεσε την ισχύ της διάταξης του άρθρου 60  (προσθέτοντας μεταβατική διάταξη  στον 4172/2013 - άρθρο 72 παρ. 22)  που προβλέπει την παρακράτηση φόρου για τις παροχές σε είδος για το 2015. Μέχρι τότε κάποιος τρόπος θα βρεθεί. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και ο ΕΝΦΙΑ ένα χρόνο περίπου πήρε για να οριστικοποιηθεί.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...