Jump to content

Εκπρόθεσμη διακοπή και κώλυμα λόγω μεταβολών


Recommended Posts

Προσπαθώ να κάνω μια εκπρόθεσμη διακοπή σε ατομική επιχείρηση (Κατ' ουσίαν ανενεργή) με ημερομηνία τού 2008. Πέρσι τον Ιούλιο τού 2012 πήγα στο Μητρώο και δήλωσα τον θάνατο τού συζύγου τής επιχειρηματία και ο Προϊστάμενος μου λέει ότι έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω και αντιστοίχιση Κ.Α.Δ. , που δεν έγινε χρονικά όταν έπρεπε απ΄τον προηγούμενο λογιστή.

 

Οπότε έγιναν οι δύο αυτές μεταβολές, μία τής χηρείας και μία η αντιστοίχιση του Κ.Α.Δ..

 

Τώρα όμως υψώνουν τείχος και μου λένε ότι λόγω των συγκεκριμένων "μεταβολών" δεν μπορώ να κάνω εκπρόθεσμη μεταβολή πριν από τον Ιούλιο τού 2012 ...

Πέρα από το αν είναι λογικό, ισχύει κάτι τέτοιο;;;

Link to comment
Share on other sites

ΣΕ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΟΥ ΠΗΓΕ ΣΕ ΕΛΓΚΤΗ , ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΕΓΙΝΕ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ.
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΙΠΑΝ ΙΣΧΥΕΙ.ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΘΟΥΝ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΔ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟΤΕ Η ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΗΤΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ "ΕΝΕΡΓΗ".

Link to comment
Share on other sites

ΣΕ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΟΥ ΠΗΓΕ ΣΕ ΕΛΓΚΤΗ , ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΕΓΙΝΕ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ.

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΙΠΑΝ ΙΣΧΥΕΙ.ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΘΟΥΝ ΟΤΙ ΑΦΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΔ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟΤΕ Η ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΗΤΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ "ΕΝΕΡΓΗ".

 

Επιτέλους θα σταματήσετε να κάνετε ότι σας λένε, και να ψάξετε και λίγο.

 

ΠΟΛ.1068/19.3.2001

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2001

Αρ. Πρωτ.: 1030160/650/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Β'

2. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Α'

Τηλέφωνο: 3375186-187

ΠΟΛ.: 1068

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών.

1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19.3.2001

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης του πραγματικού χρόνου διακοπής εργασιών των επιτηδευματιών στις περιπτώσεις που η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται εκπρόθεσμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1γ' του άρθρου 36 του Ν.2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας", προβλέπεται ότι η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών υποβάλλεται στη ΔΟΥ για μεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 40.000 δρχ. μέχρι 400.000 δρχ., περιοριζόμενο στο 1/3 κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών αναφέρεται σε χρονική περίοδο πριν από την 11.9.1997 (ημερομηνία ισχύος της προαναφερόμενης διάταξης), επιβάλλονται τα παλαιά πρόστιμα της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986 (σχετ. η υπ' αριθ. 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ.1317/1997 διαταγή).

2. Περαιτέρω με την παρ. 7 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ.1169/9.6.1998 ΑΥΟ, ορίζεται ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις μεταβολής ή διακοπής εργασιών πέραν του ενός (1) έτους, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας πριν τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης.

3. Με βάση τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων διακοπής εργασιών, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να διενεργείται ο προσήκων φορολογικός έλεγχος, προκειμένου να διαπιστώνεται η εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου (απόδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ, φορολογία εισοδήματος, τυχόν υπεραξία άρθρου 13 του Ν.2238/1994 κ.λπ.) και παράλληλα ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών.

4. Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου διακοπής εργασιών, θα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, τα εξής στοιχεία:

α) Η μη έκδοση και η μη λήψη στοιχείων του ΚΒΣ κατά το κρινόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών και η μη ύπαρξη κάθε είδους εγγραφών στα τηρηθέντα βιβλία κατά το ίδιο διάστημα.

Ειδικά για τη μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, θα ζητείται σε κάθε περίπτωση σχετική επιβεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα VIES της Διεύθυνσης ΦΠΑ.

β) Η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.) κατά το παραπάνω διάστημα, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

γ) Η μη άσκηση από το συγκεκριμένο επιτηδευματία επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το ίδιο διάστημα.

Η διαπίστωση αυτή γίνεται, ανάλογα και με τη φύση της δραστηριότητας, με επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) στο χώρο που λειτουργούσε προηγούμενα η επιχείρηση και με παράλληλη υποχρεωτική διερεύνηση και συνεκτίμηση των αντικειμενικών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με την άσκηση ή μη δραστηριότητας κατά το κρινόμενο χρονικό διάστημα (συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου που λειτουργούσε προηγούμενα η επιχείρηση σε άλλον μισθωτή και δηλώσεις - Εντυπα Ε2 του εκμισθωτή, σε περίπτωση που το ακίνητο ήταν μισθωμένο, δήλωση ή μη εισοδήματος από ιδιόχρηση, σε περίπτωση που αυτό είναι ιδιόκτητο, υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, π.χ. λογαριασμών ΔΕΗ, σε κάθε περίπτωση που το ακίνητο δηλώνεται κενό κ.λπ.).

5. Υστερα από τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα προβαίνετε στην εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών του επιτηδευματία, χορηγώντας σ' αυτόν τη σχετική βεβαίωση, με την επιβολή σε βάρος του τού προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω προστίμου.

Τα ανωτέρω ισχύουν, ανεξάρτητα αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών του επιτηδευματία. Ειδικά, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λπ.), είναι υποχρεωτική η κατάθεση της λύσης του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της βεβαίωσης διακοπής εργασιών, χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης του νομικού προσώπου να είναι δεσμευτική για την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.

6. Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση που δεν πληρούνται αθροιστικά οι τρεις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές (π.χ. λόγω μη προσκόμισης των βιβλίων και στοιχείων από το φορολογούμενο κ.λπ.), δεν θα γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, εκτός αν από άλλα στοιχεία που προσκομίζει ο επιτηδευματίας προκύπτει με βεβαιότητα ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών.

Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση που κατά το κρινόμενο χρονικό διάστημα έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ., δεν θα γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, δεδομένου ότι με την υποβολή των δηλώσεων, έστω και μηδενικών, υποδηλώνεται ότι δεν έχει υπάρξει διακοπή εργασιών.

7. Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης διακοπής εργασιών, θα συντάσσεται από τον υπάλληλο που ορίζεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ιδιαίτερη έκθεση, με τις διαπιστώσεις, τις επαληθεύσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου ως προς τον πραγματικό χρόνο διακοπής, η οποία θα επισυνάπτεται στη δήλωση διακοπής εργασιών και θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για τη χορήγηση ή μη της σχετικής βεβαίωσης διακοπής εργασιών.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΟΛ.1028/21.2.2003

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2003

Αριθμ.Πρωτ.:1016769/389/ΔΜΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ: Β΄

2. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 12η - ΤΜΗΜΑ: Α΄

2. Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ 14η - ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΠΟΛ 1028

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών.

.Σε συνέχεια της 1030160/650/ΔΜ/ ΠΟΛ.1068/19.3.2001 εγκυκλίου διαταγής με θέμα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών και με αφορμή ερωτήματα ως προς τον πραγματικό χρόνο παύσης εργασιών, στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α., διευκρινίζουμε τα εξής:

1, Με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι στις περιπτώσεις που κατά το κρινόμενο διάστημα, έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις Φ.Ε & ΦΠΑ, το έννομο αποτέλεσμα παράγεται από το πραγματικό γεγονός της παύσης εργασιών της επιχείρησης και όχι από το τυπικό γεγονός της υποβολής μηδενικών δηλώσεων.

Επομένως μηδενικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν μπορούν, κατ' αρχήν, να αποτελέσουν αιτία να αποστερηθεί ο φορολογούμενος του δικαιώματος του, να υποβάλλει τη δήλωση διακοπής των εργασιών του εκπρόθεσμα με ημερομηνία διακοπής την ημερομηνία πραγματικής παύσης εργασιών του.

2. Έτσι, εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών θα γίνεται δεκτή και στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α,, εφόσον από τα πραγματικά περιστατικά ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. διαπιστώνει με βεβαιότητα τον πραγματικό χρόνο της διακοπής εργασιών.

3. Ειδικότερα όμως ως προς την υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος διακρίνονται τα κατωτέρω:

Α) Για τις αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή μεταποίησης, οι οποίες έχουν υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για χρήσεις μέχρι και τη χρήση 1998, δεν θα γίνεται σε καμιά περίπτωση δεκτή η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών μέχρι και της χρήσης 1994, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονταν στις διατάξεις περί αντικειμενικών κριτηρίων άρθρου 33 του Ν.2238/1994 όπως αυτές ίσχυαν (καθότι οι εν λόγω διατάξεις είχαν εφαρμογή για τη χρήση αυτή ακόμη και επί αδράνειας) ή μέχρι και της χρήσης

γενικά που φορολογήθηκε με βάση τις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση.

Β) Για τις λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις (παροχής υπηρεσιών και μικτές) καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για χρήσεις μέχρι και τη χρήση 1998 και υπάγονταν στις διατάξεις περί αντικειμενικών κριτηρίων ( άρθρα 33 και 51 του Ν.2238/1994 , αντίστοιχα, όπως ίσχυαν για τις χρήσεις αυτές), δεν θα γίνεται σε καμιά περίπτωση δεκτή η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, μέχρι και της χρήσης για την οποία υποβλήθηκε μηδενική δήλωση.

4. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις Φορολογίας, Εισοδήματος και Φ.Π.Α. ή και στις περιπτώσεις που δεν έχουν υποβληθεί καθόλου δηλώσεις, θα γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών, εφόσον ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών διαπιστώνεται με βάση τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1068/19.3.2001 . Οι τυχόν υποβληθείσες μηδενικές δηλώσεις στις περιπτώσεις αυτές που ανάγονται σε χρόνο μετά τον πραγματικό χρόνο διακοπής εργασιών δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.

5. Τέλος, επισημαίνεται ότι, ειδικά επί επιχειρήσεων που κατέχουν Δ.Χ. ή επαγγελματικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, δεν θα γίνεται σε καμιά περίπτωση δεκτή εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών που ανάγεται σε χρόνο πριν από το χρόνο μεταβίβασης του αυτοκινήτου ή κατάθεσης των πινακίδων του.

6. Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν οι οδηγίες και διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί με την ανωτέρω εγκύκλιο ΠΟΛ.1068/19.3.2001 .

 

Link to comment
Share on other sites

O Nίκος έχει δίκιο

αλλά, το πρόβλημα μάλλον είναι στο ότι τεχνικά το μητρώο στις ΔΟΥ δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να καταχωρήσουν ημερομηνίες προηγούμενες της τελευταίας μεταβολής.

"κλείδωσαν" δλδ οι ημερομηνίες στο μητρώο και δεν μπορεί να "πάει" 

Το μητρώο κεντρικά δεν μπορεί να αλλάξει ή να ξεκλειδώσει το σύστημα;

Link to comment
Share on other sites

Nίκο, έτσι είναι και μου τα ανέπτυξε εν ολίγοις και ο Προϊστάμενος στον Έλεγχο. Αλέκο, το ρώτησα αλλά ως συνήθως μουλάρωσαν όλοι και σήκωσαν ψηλά τα χέρια ... Θα το δω πάντως.

 

Η περίπτωση είναι αρκετά εώς πολύ περίπλοκη, αλλά θεωρώ κλειδί  αυτό το ξεμπλοκάρισμα αφού αυτές οι κρίσιμες μεταβολές δεν συνιστούν απόδειξη ότι συνεχίζει την άσκηση επιτηδεύματος! Κατ' ουσίαν θα πληρωθεί αρκετά υψηλό πρόστιμο για την διακοπή απλά, με διακοπή το 2012 πάει ψηλά το κασέ και πολύ άδικα ...

Link to comment
Share on other sites

O Nίκος έχει δίκιο

αλλά, το πρόβλημα μάλλον είναι στο ότι τεχνικά το μητρώο στις ΔΟΥ δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να καταχωρήσουν ημερομηνίες προηγούμενες της τελευταίας μεταβολής.

"κλείδωσαν" δλδ οι ημερομηνίες στο μητρώο και δεν μπορεί να "πάει" 

Το μητρώο κεντρικά δεν μπορεί να αλλάξει ή να ξεκλειδώσει το σύστημα;

 

Αλέκο στέλνουν FAX και το ξεκλειδώνουν κεντρικά.

 

 

Nίκο, έτσι είναι και μου τα ανέπτυξε εν ολίγοις και ο Προϊστάμενος στον Έλεγχο. Αλέκο, το ρώτησα αλλά ως συνήθως μουλάρωσαν όλοι και σήκωσαν ψηλά τα χέρια ... Θα το δω πάντως.

 

Η περίπτωση είναι αρκετά εώς πολύ περίπλοκη, αλλά θεωρώ κλειδί  αυτό το ξεμπλοκάρισμα αφού αυτές οι κρίσιμες μεταβολές δεν συνιστούν απόδειξη ότι συνεχίζει την άσκηση επιτηδεύματος! Κατ' ουσίαν θα πληρωθεί αρκετά υψηλό πρόστιμο για την διακοπή απλά, με διακοπή το 2012 πάει ψηλά το κασέ και πολύ άδικα ...

 

Το πρόστιμο (117 έως 1170 συμβιβαζόμενο στο 1/3), είναι ασύγκριτα χαμηλότερο από τα λοιπα κόστη . Μόνο τον ΟΑΕΕ των τεσσάρων ετών να υπολογίσεις θα καταλάβεις την διαφορά.

Link to comment
Share on other sites

Έχω μια περίπτωση που δεν μου δώσανε ούτε  κλειδάριθμο. Είχε αλλάξει την ταυτότητα του και δεν καταχωρούν τα νέα στοιχεία γιατί λέει μετά δεν θα μπορεί να κάνει εκπρόθεσμη διακοπή με ημερομηνία 1999. "Θεωρείτε λέει ως λάθος του υπαλλήλου και δεν αναλαμβάνω εγώ το λάθος" .

Link to comment
Share on other sites

Έχω μια περίπτωση που δεν μου δώσανε ούτε  κλειδάριθμο. Είχε αλλάξει την ταυτότητα του και δεν καταχωρούν τα νέα στοιχεία γιατί λέει μετά δεν θα μπορεί να κάνει εκπρόθεσμη διακοπή με ημερομηνία 1999. "Θεωρείτε λέει ως λάθος του υπαλλήλου και δεν αναλαμβάνω εγώ το λάθος" .

 

Στέλνουν FAX και το ξεκλειδώνουν κεντρικά λέμε.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...