Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
LandS

Μεταβίβαση υποκαταστήματος

Question

"Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Kώδικα Bιβλίων και Στοιχείων."

Προκύπτει το εξής:

Εξάγουμε το ελάχιστο ποσό υπεραξίας του υποκαταστήματος αυτοτελώς, ή ως ποσοστό του ελαχίστου ποσού υπεραξίας ολόκληρης της επιχείρησης;

Εάν ισχύει το δεύτερο, ποιά είναι η βάση επιμερισμού;

Εάν ισχύει το πρώτο, πως χειριζόμαστε την "επιχειρηματική αμοιβή";

Συγχωρήστε το επείγον, αν αυτά έχουν ήδη απαντηθεί στο forum, και μας διαφεύγουν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

22 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Guest stefanos72

Lands,

πιστεύω ότι τα παρακάτω σε καλύπτουν :

Το Υπουργείο Οικονομικών ενεργώντας κατ΄εντολή της παραγρ. 11 του άρθρου 3 του Ν.2753/99 προχώρησε στην έκδοση της απόφασης 1119720/1980/Α 0012/ΠΟΛ.1259/22.12.1999 με βάση την οποία προσδιορίζεται το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής.

Αναλυτικά η απόφαση αυτή προβλέπει τα παρακάτω:

1. Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ολόκληρης επι­χείρησης και εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής σε υ­πόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 εξευρίσκεται με. την αφαίρεση του κόστους απόκτησης από την ελάχιστη αξία μεταβίβασης, ό­πως τα ποσά αυτών προσδιορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 της παρούσας.

2. Η ελάχιστη αξία μεταβίβασης προκύπτει ως ακολούθως:

α. Αν από το μέσο όρο των εισοδημάτων, προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ., ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμε­τάλλευσης, αν πρόκειται για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, των πέντε τελευταίων ετών πριν από την μεταβίβαση αφαιρεθούν:

αα. Η ετήσια αμοιβή η οποία προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση ερ­γασίας των εμποροϋπαλλήλων , που ισχύει κατά την 1η 1 Ιανουαρίου κάθε έτους, για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας, χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη ε­κατοντάδα χιλιάδας. Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

ββ. Οι τόκοι επί των ίδιων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι υπολογίζο­νται με βάση το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ε­τήσιας διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν από την υποβολή της δήλωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 . Ως ίδια κεφάλαια λαμβά­νονται τα προκύπτοντα από τα τηρούμενα βιβλία Γ’ κατηγορίας ή από το καταστατικό της εταιρίας αν αυτή τηρεί βιβλία κατώτερης κατηγορίας. Τα ίδια κεφά­λαια δεν μπορούν να είναι σε καμία περίπτωση κατώτερα του ενός εκατομμυρί­ου (1.000.000) δραχμών.

β. Το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσών των παραπάνω πε­ριπτώσεων α και β ® αναπροσαρμόζεται με την εφαρμογή της σταθερής ληξι­πρόθεσμης ράντας

1-υ n

α = R όπου:

i

• α, το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, και αποτελεί την άΰλη αξία της επιχείρησης.

• R, το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της επιχείρησης.

• η, πενταετές μελλοντικό χρονικό διάστημα που προσδοκάται το υπερ­κέρδος.

υ n = 1/(1+i) n

•, η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από πέντε (5) έτη είναι μία

δραχμή.

• i = το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

γ. Το προκύπτον αποτέλεσμα μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή (α) προσαυξάνεται με τους

ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης:

Έτη λειτουργίας

Συντελεστές

Πάνω από 3 μέχρι 5

25%

Πάνω από 5 μέχρι 10

50%

Πάνω από 10 μέχρι 15

75%

Πάνω από 15

100%

Προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, ή τηρούν βιβλία αγορών, οι πιο πάνω συντελεστές πε­ριορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Όταν η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζονται μερίδια έχει προέλθει από με­τατροπή η συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και πριν από τη μεταβίβαση των με­ριδίων της, έχει υποβάλλει λιγότερες από τρεις (3) δηλώσεις φορολογίας εισο­δήματος για την εξεύρεση του μέσου όρου των εισοδημάτων ή των ολικών α­ποτελεσμάτων εκμετάλλευσης έχει ανάλογη εφαρμογή η παράγραφος 4 της αριθμ. 11127/11072/ΠΟΛ.1233/ΒΟ012/2.12.1999 απόφασης του Υπουργού Οικο­νομικών.

δ. Το ποσό που προκύπτει κατά τα ανωτέρω πολλαπλασιάζεται με το πο­σοστό συμμετοχής του μεταβιβάζοντος, και το ποσό που προκύπτει είναι η ελά­χιστη αξία μεταβίβασής του.

3. Ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται αυτό που πράγματι καταβλήθηκε και το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 της παρούσας.

Εξαιρετικά όταν μεταβιβάζονται εταιρικά μερίδια, μερίδες κλπ. που έχουν α­ποκτηθεί πριν από τις 17.11.1999 ως κόστος απόκτησης τους λαμβάνεται η αξία τους, όπως αυτή προσδιορίστηκε οριστικά κατά την απόκτησή τους ή η αξία τους όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό, εφόσον δεν έχει λάβει χώρα ο­ποιαδήποτε μεταβίβασή τους.

4. Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μεριδίων εταιρίας περιορισμένης ευθύνης εξευρίσκεται με την αφαίρεση του κόστους απόκτησης τους από την ελάχιστη αξία του. Για την εξεύρεση της ελάχιστης αξίας των με­ριδίων εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφο 1,2,3 και 4 της 1112719/11072/ΠΟΛ.1233/Β0012/2.12.99 απόφασης του Υπουργού Οικονομι­κών μειωμένου του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης : α) με την εμπορική αμοιβή της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 της παρούσας, όταν ο μεταβιβάζων είναι διαχειριστής και έχει ποσοστό συμμετοχής από πενή­ντα τοις εκατό (50%) και πάνω και β) με τον τόκο επί των ιδίων κεφαλαίων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 της παρούσας.

Ως κόστος απόκτησής τους λαμβάνεται αυτό που προκύπτει με ανάλογη ε­φαρμογή της προηγούμενης παραγράφου 3.

6. Σε περίπτωση που από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμ­φωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προκύπτει σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, για τον προσδιορισμό της ελάχιστης υπεραξίας λαμβάνεται υπόψη αυτή η μεγαλύτερη αξία.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικές με την απόφαση αυτή καθώς και παραδείγματα δόθηκαν για την εγκύκλιο 1030026/10403/Β 0012/ΠΟΛ.1108/22-3-2000 (σελίδες 224 Α - 229 Α Ε7 2000).

Με την εγκύκλιο 1007749/159/Α 0012/ΠΟΛ.1018/25.1.2000 το Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε την εμπορική αμοιβή και το επιτόκιο για τον προσδιορισμό της υπεραξίας. Η εγκύκλιος αυτή προβλέπει τα εξής:

"Σχετικά με το παραπάνω θέμα, για την εφαρμογή της 1119720/1980/Α΄0012/ΠΟΛ.1259/22.12.99 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η εμπορική αμοιβή για το οικονομικό έτος 1999 ανερχόταν σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.600.000) δραχμές. Το ίδιο ποσό εμπορικής αμοιβής ισχύει και από 1.1.2000 και μετά.

Το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας ανερχόταν από 17.11.99 μέχρι και 29.11.1999 σε 9,07%, (συντελεστής προσαρμογής από τη ράντα 3,8825), από 30.11.99 μέχρι και 13.12.99 σε 8,88% (συντελεστής προσαρμογής από τη ράντα 3,9017) και από 14.12.1999 σε 8,26% (συντελεστής προσαρμογής από τη ράντα 3,9654). Για νεότερη μεταβολή του, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, μεριδίων ΕΠΕ κτλ. που έγιναν από 17.11.1999 μέχρι και 29.11.99 για τις οποίες υποβλήθηκαν δηλώσεις φόρου υπεραξίας του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 χωρίς τον προσδιορισμό αυτής σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, για λόγους χρηστής διοίκησης γίνονται δεκτές συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου υπεραξίας με την εφαρμογή της απόφασης χωρίς κυρώσεις, εφόσον υποβληθούν μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2000".

Με εκτίμηση,

Στέφανος

___1259_1999.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αγαπητοί συνάδελφοι LandS,

Η μεταβίβαση υποκαταστήματος θεωρείται ως μεταβίβαση επιχείρησης και η υπεραξία

φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%.(Φορολ.Εισοδήματος Σταματόπουλος-

Κραβοκύρης.άρθρο 13 θέμα 25α)

Άρα το πρόβλημα πλέον μετατοπίζεται μόνο στο πως θα βγει η υπεραξία,διότι η επι-

χειρηματική αμοιβή είναι η ίδια με αυτή που ισχύει στην μεταβίβαση όλης της επιχεί-

ρησης.

Τώρα εαν το υποκατάστημα που μεταβιβάζεται εξάγει αυτοτελώς αποτελέσματα,δεν

νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα στην εξαγωγή της υπεραξίας.

Εαν δεν εξάγει αποτελέσματα και είναι δύσκολο να βγεί λογιστικώς, τότε μελετήστε

την ΠΟΛ.1053/2003 μήπως και βρείτε κάτι που να σας βοηθήσει στην περίπτωσή σας.

Πάντως έχω την εντύπωση ότι έστω και δύσκολα,μπορείτε να εκτιμήσετε την υπερ-

αξία του υποκαταστήματος,ακόμα και αν δεν βγάζει αυτοτελώς αποτελέσματα.

Εαν δεν μπορείτε να βρείτε το θέμα 25α,γράψτε μου να σας το ανεβάσω.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ευχαριστούμε πολύ FAFOUTIS.

Θα συνταχτούμε με την άποψή σου.

Το αποτέλεσμα ( η μάλλον η συνεισφορά του στο αποτέλεσμα της επιχείρησης) του υποκαταστήματος, εφόσον έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ, δεν είναι δύσκολο να εξευρεθεί. (Κοπιαστικό λιγάκι).

Ο υπολογισμός της εμπορικής αμοιβής στο 100%, προκύπτει από Νόμο, Εγκύκλιο, απόφαση Υπουργού, ή είναι λογική συνέπεια του "αυτοτελώς";

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Οι επιχειρήσεις τι μορφή έχουν? Το αντικείμενο εργασιών είναι εφικτό να το μάθουμε?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Οι επιχειρήσεις τι μορφή έχουν? Το αντικείμενο εργασιών είναι εφικτό να το μάθουμε?

Τίποτα το εξωτικό, ατομική επιχείρηση, β΄κατηγορίας, εστιατόρια.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ο υπολογισμός της εμπορικής αμοιβής στο 100% προκύπτει,από το ότι ..............

η μεταβίβαση υποκαταστήματος θεωρείται ως μεταβίβαση επιχείρησης...........όπως

αναφέρει το θέμα που σας ανέφερα,και όχι ως μεταβίβαση μέρους επιχείρησης.

Με αυτό το σκεπτικό είχε συμφωνήσει και ελεγκτής ο οποίος διεκπεραίωσε μεταβί-

βαση υποκαταστηματος σε δική μου περίπτωση,και σε ανύποπτο χρόνο.

Σας αναγράφω το εν λόγω θέμα για να έχετε ολοκληρωμένη άποψη.

Όταν υποκατάστημα επιχείρησης μεταβιβάζεται με όλα τα περιουσιακά του στοιχεία

(πάγιο εξοπλισμό,αυλα στοιχεία όπως αέρας,πελατεία κλπ.)είναι προφανές ότι η

μεταβίβαση του υποκαταστήματος θεωρείται ως μεταβίβαση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΗΣ γιατι το υποκατάστημα που βρίσκεται σε διαφορετική τοποθεσία από εκεί-

νη που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης αποτελεί ένα αυτοτελές λειτουργικό σύ-

νολο,του οποίου η μεταβίβαση όπως και η μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης

επιτρέπει στον αγοραστή να συνεχίσει την άσκηση της ίδιας επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας...................

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Επειδή μάλλον βρήκατε αρκετή & περιτή δουλειά, δεν το ξαναψάχνετε για τυχόν εξαιρέσεις?

Σε αυτό που έγραψε ο συνάδελφος FAFOUTIS συμφωνώ, η αμοιβή διαιρείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. π.χ. ύπαρξη 2 αδειών...κλπ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Guest

Αγαπητοί Lands,

Έχω την εντύπωση ότι δεν υπολογίζεται φόρος υπεραξίας στην περίπτωση μεταβίβασης υποκαταστήματος.

Δείτε την 10526999/1082/Α0012/30-5-2003.

Ευχαριστώ

sting

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Δείτε την 10526999/1082/Α0012/30-5-2003.

Αυτό είναι το θέμα 13.18 στο βιβλίο Αντωνοπουλου - Κατουδη και έχει να κάνει με την προθεσμία των 6 μηνών. Δεν νομίζω πως ταιριάζει στην περίπτωση. Αν όμως το υποκατάστημα αλλάζει "έδρα" τότε δεν οφείλεται υπεραξία.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest stefanos72

Επειδή η αρχική ερώτηση των Lands ζητούσε κάτι συγκεκριμμένο, η κουβέντα προχώρησε πιο πέρα όσον αφορά το αρχικό ερώτημα. Όμως , δεν αναφέρουν λεπτομερώς το γεγονός οι Lands, πράγμα το οποίο, κατά την προσωπική μου γνώμη, κάνει δύσκολη οποιαδήποτε συνέχιση του θέματος, για παράδειγμα είναι πώληση υποκαταστήματος ; Είναι μεταφορά υποκαταστήματος; Αν εξετάσουμε το θέμα σε γενικές γραμμές αυτό που αναφέρει ο FAFOUTIS είναι σωστό, πάντως , με το όλο το θάρρος της γνώμης, θα προσθέσω τα κάτωθι, και πρόθυμα θα δεκτώ οποιαδήποτε παρατήρηση από συνάδελφο :

Αρχικά, υπεραξία σύμφωνα με το Ν. 2238/94, άρθρο 13 ( Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 13 )είναι κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την μεταβίβαση:

α) ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής (αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λ.π.), ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 ( Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Π.Δ. 186/1992 άρθρο 9 )του ΚΒΣ.

Η υπεραξία αυτή λογίζεται ως εισόδημα και φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%. ( αρ.15 παρ.1 Ν.2459/97 ).

Θεωρείται επίσης υπεραξία και κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχονται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος (συναφές με την άσκηση της επιχείρησης, όπως δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων), και φορολογείται με συντελεστή 30% ( αρ.6 παρ.1 Ν.2386/96 ), ήδη από 1.1.2003 20% (Ν.3091/2002).

Θεωρείται επίσης υπεραξία και κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από τον μισθωτή προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνο του ή μαζί με τον οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει και φορολογείται με συντελεστή 25% ( αρ.4 παρ.3 Ν.2390/96 ), ήδη από 1.1.2003 20% (Ν.3091/2002).

Μέχρι εδώ πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι, συνεχίζοντας

Δεν υπολογίζεται υπεραξία στις περιπτώσεις εκμίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης καταστήματος, ακόμη και αν λειτουργούσε και πριν σε αυτό επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, εφόσον δε διαπιστώνεται ότι ο ιδιοκτήτης του εισέπραξε επιπλέον κάποιο ποσό πέρα από τα συμφωνηθέντα μισθώματα που αναγράφονται στο συμβόλαιο (Εγκ.Υ.Ο 1056246 / ΠΟΛ.1196/20-6-00 ).

Επίσης, αν είναι απλή μεταφορά υποκαστήματος, ισχύει αυτό που ανάφερε ο Γρηγόρης, δηλαδή δεν υπάρχει υπεραξία.

Τα διαδικαστικά :

Υπόχρεος καταβολής φόρου

Υπόχρεος σε καταβολή του φόρου είναι ο ΠΩΛΗΤΗΣ του μεριδίου ή της επιχείρησης ο οποίος θα εισπράξει το κέρδος ή την ωφέλεια πάνω στην οποία θα υπολογισθεί και ο φόρος 20% ( αρ.13 παρ 1. Ν. 2238/94 ( Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 13 παρ. 1 )). Η καταβολή θα γίνει με υποβολή σχετικής δήλωσης στην Δ.Ο.Υ της έδρας της επιχείρησης και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.

Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας που προκύπτει επιβαρύνεται με τον αναφερόμενο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το εταιρικό μερίδιο. Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από τον δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί μαζί με αυτήν ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το μεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα, για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται (αρ.6 παρ 1 Ν. 2386/96).

Κλείνοντας θα ζητήσω συγνώμη από τους συναδέλφους, για πιθανή μη κατανόηση του θέματος.

Με εκτίμηση,

Στέφανος

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Όλοι οι συνάδελφοι που συνέβαλαν στη συζήτηση αυτή είχαν και κάτι χρήσιμο να προσθέσουν.

Η περίπτωση αφορά απλή πώληση του υποκαταστήματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι 'μας χάλασαν' η διευκρίνηση ή και το ψάξιμο και άλλων πτυχών.

Η γνώμη μας συντάσσεται με αυτή του FAFOUTIS, ως προς το συγκεκριμμένο.

Τώρα, σε περίπτωση που ο αρχικός ιδιοκτήτης-πωλητής αποδεχτεί πρόταση του υποψήφιου αγοραστή για δημιουργία Ο.Ε. αντί αγοραπωλησίας, τότε ο νέος θα οφείλει φόρο υπεραξίας κατά το ποσοστό συμμετοχής του. Ενώ ο σημερινός ιδιοκτήτης θα απαλλαγεί.

Σωστά;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Τώρα, σε περίπτωση που ο αρχικός ιδιοκτήτης-πωλητής αποδεχτεί πρόταση του υποψήφιου αγοραστή για δημιουργία Ο.Ε. αντί αγοραπωλησίας, τότε ο νέος θα οφείλει φόρο υπεραξίας κατά το ποσοστό συμμετοχής του. Ενώ ο σημερινός ιδιοκτήτης θα απαλλαγεί.

Σωστά;

Καλημέρα είναι λίγο πρωί για μενα σήμερα, αλλά νομίζω ότι το έθεσες ανάποδα, ο πωλητής οφείλει να αποδόσει τον φόρο, γιατί αυτός έχει το όφελος από την πώληση. Μισό όμως να το ξανακοιτάξω. Οκ, δες την ΠΟΛ 1216/26.07.1996 ή θέμα 13.46 Αντωνόπουλος Κατούδης, αν δε το έχεις ζήτα το και στο στέλνω.

Edited by grzokas

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Καλημέρα είναι λίγο πρωί για μενα σήμερα, αλλά νομίζω ότι το έθεσες ανάποδα, ο πωλητής οφείλει να αποδόσει τον φόρο, γιατί αυτός έχει το όφελος από την πώληση. Μισό όμως να το ξανακοιτάξω. Οκ, δες την ΠΟΛ 1216/26.07.1996 ή θέμα 13.46 Αντωνόπουλος Κατούδης, αν δε το έχεις ζήτα το και στο στέλνω.

Τώρα δεν έχουμε πώληση αλλά εισφορά. Εις είδος από των "πωλητή" και σε χρήμα (;) από τον "αγοραστή".

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Όταν ιδρύεται εταιρία με εισφορά χρημάτων από τον ένα εταίρο και εισφορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού άλλης επιχείρησης που διακόπτει τις εργασίες της από τον άλλο, οφείλεται φόρος υπεραξίας από το δευτερο εταίρο.

Σε περίπτωση συστασης προσωπικής εταιρίας της οποίας το κεφάλαιο θα αποτελείται από εισφορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που προέρχεται από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση η οποία διακόπτει τις εργασίες της γι' αυτό τον σκοπό και μετρητά του άλλου συμμετέχοντος εταίρου, θα υπολογιστεί υπεραξία για το φορέα της επιχείρησης που διακόπτει τις εργασίες της και με τα δεδομένα αυτής. (μέσος όρος κερδων κλπ κλπ)

Σχετ. 1038656/696/Α0012/10.04.2001 ΚΑΙ 1052699/1082/Α0012/30.05.2003 ΕΓΓΡΑΦΑ

Πηγή

θέμα 13.27

Αντωνόπουλος - Κατουδης.

Σε καλύπτει αυτό, δεν σε καλύπτει?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Όχι βέβαια. Πως να καλύψει αφού λείπει ολόκληρο κομμάτι:

Φόρος υπεραξίας:Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις.: (Yπ. Oικ. 1052699/30.5.2003)

...................................................................

δ) Kατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας δεν οφείλεται φόρος δωρεάς για τον εισφέροντα την ατομική του επιχείρηση στο κεφάλαιο αυτής, εφόσον η εισφορά αυτή δεν υπερβαίνει την αξία του ποσοστού συμμετοχής του εισφέροντος στην υπό σύσταση ομόρρυθμη εταιρία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απόκτηση ποσοστού μεγαλύτερου από την εισφερόμενη αξία, αποτελεί δωρεά και οφείλεται φόρος.

................................................................................

...

Παρατήρηση:

Υπάρχει λογική αντίφαση μεταξύ των δύο φράσεων της ανωτέρω παραγράφου ή η χρήση του κινητού βλάπτει;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Όχι βέβαια. Πως να καλύψει αφού λείπει ολόκληρο κομμάτι:

Φόρος υπεραξίας:Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις.: (Yπ. Oικ. 1052699/30.5.2003)

...................................................................

δ) Kατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας δεν οφείλεται φόρος δωρεάς για τον εισφέροντα την ατομική του επιχείρηση στο κεφάλαιο αυτής, εφόσον η εισφορά αυτή δεν υπερβαίνει την αξία του ποσοστού συμμετοχής του εισφέροντος στην υπό σύσταση ομόρρυθμη εταιρία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απόκτηση ποσοστού μεγαλύτερου από την εισφερόμενη αξία, αποτελεί δωρεά και οφείλεται φόρος.

................................................................................

...

Παρατήρηση:

Υπάρχει λογική αντίφαση μεταξύ των δύο φράσεων της ανωτέρω παραγράφου ή η χρήση του κινητού βλάπτει;

:D:D Δεν το ξέρατε ότι η χρήση του κινητού βλάπτει????

Απορώ πως δεν το ξέρατε βάλτε hands free να περιορίσετε τις επιπτώσεις πρίν είναι αργά :D:D

Συγνώμη πάντως που το μισό κέιμενο δεν το έγραψα, προφανώς είναι σε κάποιο άλλο θέμα το οποίο δεν το πρόσεξα. :D

Κλειδί στην υπόθεση με λίγα λόγια είναι η αξία του κεφαλαίου που εισφέρετε από τους εταίρους, οπότε το θέμα λύθηκε.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ΑΙΑΝΟΣ
"Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Kώδικα Bιβλίων και Στοιχείων."

Προκύπτει το εξής:

Εξάγουμε το ελάχιστο ποσό υπεραξίας του υποκαταστήματος αυτοτελώς, ή ως ποσοστό του ελαχίστου ποσού υπεραξίας ολόκληρης της επιχείρησης;

Εάν ισχύει το δεύτερο, ποιά είναι η βάση επιμερισμού;

Εάν ισχύει το πρώτο, πως χειριζόμαστε την "επιχειρηματική αμοιβή";

Συγχωρήστε το επείγον, αν αυτά έχουν ήδη απαντηθεί στο forum, και μας διαφεύγουν.

ΑΓΑΠΗΤΗ LANDS

ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 26 ΕΩΣ 28-02-2004 ΕΙΧΑΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΕΙΧΑ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

ΤΟ ΘΕΜΑ KAI TOTE ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΣΑΣ.ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΙΧΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΕ FAX.

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΡΚΟΥΜΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
ΑΓΑΠΗΤΗ LANDS

ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 26 ΕΩΣ 28-02-2004 ΕΙΧΑΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΕΙΧΑ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

ΤΟ ΘΕΜΑ KAI TOTE  ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΣΑΣ.ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΟΥ ΕΙΧΑΝ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΙΧΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΕ FAX.

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΡΚΟΥΜΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Όχι βέβαια. Πως να καλύψει αφού λείπει ολόκληρο κομμάτι:

Φόρος υπεραξίας:Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις.: (Yπ. Oικ. 1052699/30.5.2003)

...................................................................

δ) Kατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας δεν οφείλεται φόρος δωρεάς για τον εισφέροντα την ατομική του επιχείρηση στο κεφάλαιο αυτής, εφόσον η εισφορά αυτή δεν υπερβαίνει την αξία του ποσοστού συμμετοχής του εισφέροντος στην υπό σύσταση ομόρρυθμη εταιρία. Σε κάθε άλλη περίπτωση,

Εγώ από την παράγραφο αυτή καταλαβαίνω τα εξής :

Ας πούμε ο Α και ο Β αποφασίζουν να συστήσουν μια Ο.Ε.

Ο Α θα εισφέρει στο κεφάλαιο της εταιρείας 20.000,00 ευρώ και ο Β εισφέρει την ατομική του επιχείρηση , η καθαρή περιουσία της οποίας είναι 80.000,00 ευρώ.

Το κεφάλαιο λοιπόν της Ο.Ε. είναι 100.000,00 ευρώ και ο Α συμμετέχει με ποσοστό 20 % , ο δε Β με ποσοστό 80 % .

Αν όμως ο Β λάβει ποσοστό 90 % με την εισφορά της ατομικής του αντί για 80 % , τότε οφείλεται φόρος άτυπης δωρεάς.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Μετά τη παρέμβαση του ΑΙΑΝΟΣ βρήκαμε το παρακάτω:

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=3098

Πραγματικά, η παραπάνω σύνδεση ήταν αυτή που είχαμε υπόψη ότι υπήρχε, έχοντας λησμονήσει που, όταν (ξανα)θέσαμε το ερώτημα.

Μετά από την υπενθύμιση, είμαστε αναγκασμένοι να ξαναθέσουμε το ζήτημα, τουλάχιστον ως προς την "εμπορική αμοιβή", και τον επιμερισμό της. Μια και υπάρχουν διαφορετικές εμπειρικές λύσεις ( Μεταξύ του εγγράφου που επικαλείται ο ΑΙΑΝΟΣ, και του ελέγχου που υπέστη ο FAFOUTIS ). Και επειδή scripta manent, έχουμε συμφωνήσει και με τις δύο !!!!!!!!!!!!!

Όσο για το άλλο θέμα, που μπήκε στη συνέχεια, με μια προσεκτικότερη ανάγνωση, ξεπεράσαμε το φαινομενικό παράδοξο. (ένα hands free είναι χρήσιμο, ακόμα και αν δεν οδηγείς, παρόλο που εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη η συνδιάλεξη κατά την οδήγηση)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ευχαριστούμε τον ΑΙΑΝΟΣ για την αποστολή του fax που μέσω προσωπικού μηνύματος ζητήσαμε.

Το resume είναι: Επιμερισμός βάσει τζίρου σε ότι αφορά μέσο όρο κερδών, ετήσια αμοιβή (sic), και τόκους . Χρόνια λειτουργίας του υποκαταστήματος για το συντελεστή παλαιότητας.

Όσο αφορά τη Καθαρή θέση, α,β ή γ κατηγορίας με αυτοτελή εξαγωγή, τα δεδομένα του υποκαταστήματος, επιμερισμός βάσει τζίρου στη περίπτωση γ κατηγορίας χωρίς αυτοτελή εξαγωγή.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...