Jump to content
  • 0

Σύμβαση έργου σε κατασκευαστική-υπάρχει κάποιο υπόδειγμα εντύπου?


pilot
 Share

Question

καλησπέρα,

  μια κατασκευαστική εταιρία προσλαμβάνει διάφορους εργάτες και άλλους τεχνίτες για εργασία 

στο εργοτάξιο.

  η εξαρτημένη αυτή εργασία γίνεται με σύμβαση έργου.

 υπάρχει κάποιο έντυπο (υπόδειγμα) που θα πρέπει να υπογράψουν εργοδότης και εργαζόμενος

για να καλυφθεί ο εργοδότης κατά την λήξη του έργου? 

Link to comment
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

καλησπέρα,

  μια κατασκευαστική εταιρία προσλαμβάνει διάφορους εργάτες και άλλους τεχνίτες για εργασία 

στο εργοτάξιο.

  η εξαρτημένη αυτή εργασία γίνεται με σύμβαση έργου.

 υπάρχει κάποιο έντυπο (υπόδειγμα) που θα πρέπει να υπογράψουν εργοδότης και εργαζόμενος

για να καλυφθεί ο εργοδότης κατά την λήξη του έργου? 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αυτή η σύμβαση έργου συμφωνείτε την 01/07/2013, μεταξύ:

  •  

που αντιπροσωπεύεται από τον, αρ. ταυτότητας, εφεξής «ο εργοδότης» αφ' ενός, και ο

  •  «, Τ.Κ., , Α.Φ.Μ., ΑΔΤ:, ΔΟΥ, και θα αποκαλείται εφεξής «ο συμβαλλόμενος», συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα εξής:

1. Όροι και διατάξεις

Ο εργοδότης μισθώνει την υπηρεσία της συμβαλλόμενης, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο συμφωνεί να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί.

  •  

Η σύμβαση ισχύει έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνηθείσα εργασία μέσα στο χρονικό πλαίσιο που διευκρινίζεται.

Ημερομηνία έναρξης της εργασίας: 01 Ιουλίου 2013,  Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας: 31 Δεκεμβρίου  2014

Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την παροχή στο συμβαλλόμενο των σχετικών πληροφοριών, εγγράφων και οποιωνδήποτε άλλων πόρων απαραίτητων για να εκτελεί την συμφωνηθείσα εργασία. Σε περίπτωση διακοπής για οποιονδήποτε λόγο του έργου ή και καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη, θα καταβληθεί μόνο το ποσό της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας συντελεσθέν έργο.  

Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 12.300,00€ ευρώ προκειμένου ο συμβαλλόμενος να ολοκληρώσει την παραπάνω συμφωνηθείσα εργασία.

(Καθαρή Αξία 10.000,00€ και ΦΠΑ 23% 2.300,00€,  Παρακράτηση φόρου 20% 2.000,00€, Υπόλοιπο ποσό προς πληρωμή 10.300,00€)

Αυτή η αμοιβή περιλαμβάνει οποιεσδήποτε δαπάνες θα προέλθουν από την απόδοση της συμφωνηθείσας εργασίας. Αυτό το ποσό υπόκειται σε όλους τους νόμιμους φόρους και για την πληρωμή αυτή θα εκδοθούν τα αντίστοιχα παραστατικά. Η παρακράτηση αυτή θα αποδεικνύεται με έγγραφη μοναδική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον επιτηδευματία λήψης υπηρεσιών, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις (άρθρο 83 του ΚΦΕ, Ν 2238/1994 ).

Περαιτέρω, η ετήσια ως άνω αμοιβή θα καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, οπότε θα καθίσταται απαιτητό ένα μέρος της συνολικής αμοιβής (άρθρο 48 του ΚΦΕ, Ν 2238/1994 , σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ΚΒΣ, ΠΔ 186/1992 )

Σε περίπτωση που καθυστερήσει η ολοκλήρωση της εργασίας που έχει συμφωνηθεί λόγω ανωτέρων δυσκολιών στο συμβαλλόμενο, θα ισχύσει μια αμοιβή ποινικής ρήτρας των 20 ευρώ την εβδομάδα.

Επιπλέον, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει αυτήν την συμφωνία σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης λόγω ανωτέρων δυσκολιών στο συμβαλλόμενο ή σε περίπτωση καθυστερημένης ολοκλήρωσης λόγω τέτοιων αιτιών υπονοεί ότι ο εργοδότης αποτυγχάνει στις υποχρεώσεις του ως συνεργάτης στο αναφερθέν πρόγραμμα.

Ο συμβαλλόμενος συμφωνεί να ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα στα πλαίσια του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού, εκτός αν ο εργοδότης απαιτεί πρόσθετη εργασία ή υπηρεσίες που δεν έχουν συμφωνηθεί, οι οποίες θα αύξαναν σημαντικά την εργασία που απαιτείται από τον συμβαλλόμενο. Ο συμβαλλόμενος δεν θα χρεώσει οποιεσδήποτε αμοιβές εκτός από εκείνες που διευκρινίζονται σε αυτήν την σύμβαση χωρίς πρώτα να συμβουλευθεί τον εργοδότη και να επιτύχει μια συμφωνία σχετικά με αυτό.

Εάν κριθεί απαραίτητο για τον συμβαλλόμενο να υποβάλει νομική αγωγή για να απαιτήσει οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, έχει το δικαίωμα να συλλέξει, εκτός από τις ολικές ζημίες, τις δαπάνες συλλογής, συμπεριλαμβανομένων των λογικών αμοιβών του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Αυτή η συμφωνία θα αρχίσει την ημερομηνία που δηλώνεται ανωτέρω, και θα παραμείνει ουσιαστικά έως ότου ολοκληρωθούν κατάλληλα όλες οι υποχρεώσεις στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης.

2. Εξουσιοδοτήσεις από τον συμβαλλόμενο

Ο συμβαλλόμενος αντιπροσωπεύει και εγγυάται στον εργοδότη ότι έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να εκτελέσει την εργασία που απαιτείται, ότι θα εκτελέσει την εν λόγω εργασία με επαγγελματικό και ανταγωνιστικό τρόπο, ότι έχει τη δύναμη να εισαγάγει και να εκτελέσει αυτήν την συμφωνία. Εντούτοις, ο εργοδότης δεν θα καθορίσει ή δεν θα ασκήσει τον έλεγχο ως προς τις γενικές διαδικασίες, τη διαμόρφωση ή την υπεργολαβία απαραίτητα για την ικανοποιητική εργασία για τον εργοδότη.

3. Ανεξάρτητος Ανάδοχος

Ο συμβαλλόμενος αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας θα είναι απλώς ως ανεξάρτητος ανάδοχος. Ρητώς γίνεται κατανοητό ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι μια κοινοπραξία.

4. Εμπιστευτικότητα και μη-κοινοποίηση

Ο συμβαλλόμενος αναγνωρίζει και ομολογεί ότι αυτή η συμφωνία δημιουργεί μια εμπιστευτική σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρησιακές υποθέσεις του εργοδότη, πελάτες, προμηθευτές, πόροι χρηματοδότησης, ιδιότητες, μέθοδοι λειτουργίας, προγράμματα υπολογιστών, τεκμηρίωση, και άλλες τέτοιες πληροφορίες, είτε γραπτές, προφορικές, είτε άλλες, είναι εμπιστευτικής φύσης. Όλες αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη εφεξής συλλογικά αναφέρονται ως «εμπιστευτικές πληροφορίες.» 

Ο συμβαλλόμενος συμφωνεί ότι, εκτός από την κατεύθυνση του εργοδότη, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ή μετά από του όρου αυτής της συμφωνίας δεν θα αποκαλύψει οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο και ότι επάνω στη λήξη αυτής της συμφωνίας θα επιστρέψει στον εργοδότη όλα τα έγγραφα, τα δοκίμια, και άλλα υλικά στην κατοχή ή τον έλεγχό του που αφορούν τον εργοδότη.

                

Αφού συμφωνήθηκαν τα προαναφερόμενα, συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε δύο (2) πρωτότυπα. 

Link to comment
Share on other sites

  • 0

Eυχαριστώ για την απάντηση αλλά εγώ εννοώ μια σύμβαση έργου μεταξύ εργοδότη και μισθωτου η οποία όταν αποπερατωθεί το

έργο θα κατατεθεί στο ΕΡΓΆΝΗ το έντυπο Ε7 "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΡΓΟΥ"

 

Δεν εννοώ σύμβαση έργου με υπεργολάβο επιτηδευματία

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...