Jump to content
 • 0
ASA

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΟΓΑΚ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ (ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ "ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ");

Question

Μόλις τώρα το έμαθα και ψάχνω πληροφορίες. Δεκτή η βοήθεια από όλους τους γνωρίζοντες το θέμα!!!

(πάνω που δεν είχαμε με τι να ασχοληθούμε τώρα που τελείωσε και το φπα)

Share this post


Link to post
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

ΚΑΛΗΜΈΡΑ  για όλα τα κρεοπωλεία έπρεπε να αγοράσουν καινουργια ζυγαρια και καθε μ΄να αποστολη  τα ισοζύγια?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΚΑΛΗΜΈΡΑ  για όλα τα κρεοπωλεία έπρεπε να αγοράσουν καινουργια ζυγαρια και καθε μ΄να αποστολη  τα ισοζύγια?

έχει κανείς κρεοπωλείο και να το τηρεί?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αυτο παλι,τωρα το βλεπω ! μηπως καποιος το ξερει,για  να μας το εξηγηση   τι ειναι? ;)   ποτε ξεφυτρωσε και ουτε καν το πηρα χαμπαρι....?ποοι ειναι υποχρεοι ? ισχυει και για τα κρεοπωλεια?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.elog.gr%2F(S(05ivdf45pvflsdbqeuduq5yg))%2FHypertrak%2FBinaryContent.aspx%3Fpagenb%3D21828&ei=jVZ5UtLgDaWK0AWPuYCQBQ&usg=AFQjCNHuqktjx72O3utsJ1Gu_LyqnaJmUA&bvm=bv.55980276,d.d2k

 

Το εψαξα λιγο.. βρηκα το πιο πανω το οποιο στο αρθρο 6. λεει:

ΑΡΘΡΟ 6

Τήρηση στοιχείων και μηνιαία ισοζύγια κρέατος
1. Όλες οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. α της
παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούνται να δια−
τηρούν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία πώλησης του
κρέατος και να θέτουν υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών
Αρχών, τα κατωτέρω:
α) Την μηνιαία εκτύπωση του «Ζ» που προκύπτει από τη
ζυγιστική μηχανή τους.
β) Το βιβλίο αποθήκης, όταν αυτό προβλέπεται από τη
φορολογική νομοθεσία, από το οποίο να προκύπτει το
είδος του κρέατος που αγοράσθηκε και πουλήθηκε, η πο−
σότητα αυτού και η «καταγωγή – προέλευσή» του, η οποία
αναγράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
απόφαση.
γ) Τα τιμολόγια αγοράς−πώλησης του κρέατος και τα
αντίστοιχα δελτία αποστολής που τα συνοδεύουν, αρχειο−
θετημένα χωριστά ανά ημερομηνία, όταν δεν προβλέπεται
από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία η τήρηση βιβλίου
αποθήκης.
δ) Οι παραγωγοί καθώς και όσοι εμπλέκονται στην δι−
ακίνηση και εμπορία ζώων και κρέατος υποχρεούνται να
εγγράφουν στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης την «κατα−
γωγή − προέλευσή» τους.
2. Όλες οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις της περίπτ. β
της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούνται να
διατηρούν αρχείο όλων των εμπορικών έγγραφων διακί−
νησης του κρέατος για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
πώλησης του κρέατος και να το θέτουν υπόψη των αρμο−
δίων Ελεγκτικών Αρχών και επιπλέον να τηρούν μηνιαίο
ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος, σύμφωνα με το
υπόδειγμα 1 του άρθρου 11 της παρούσας. Το ισοζύγιο
αυτό το αποστέλλουν στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑ−
ΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ, σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπη
μορφή, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής
αποστολής, το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα
από τον μήνα αναφοράς. Υποχρεωτικά στο μηνιαίο ισοζύγιο
καταχωρούνται στις αντίστοιχες στήλες οι ποσότητες του
νωπού και κατεψυγμένου κρέατος, που επεξεργάσθηκαν
ή/και εμπορεύθηκαν καθώς και των κρεατοσκευασμάτων
που παρασκευάσθηκαν, στην διάρκεια του μηνός αναφοράς.
Οι στήλες του «Μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων
κρέατος», που αφορούν τα αποθέματα κρέατος ως πρώτη
ύλη, το έτοιμο προϊόν που περιέχει κρέας και τα υποπροϊό−
ντα αυτού, συμπληρώνονται μόνο την πρώτη και τελευταία
ημέρα του κάθε μήνα.
Στην στήλη του ισοζυγίου που αφορά τα υποπροϊόντα
κρέατος, καταχωρείται το βάρος των οστών, του δέρματος
και του λίπους των υποπροϊόντων αυτών.
3. Από την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου
2, εξαιρούνται:

α) Τα σφαγεία, τα οποία υποχρεούνται στην τήρηση βι−
βλίου σφαγών, στο οποίο αναγράφεται η χώρα γέννησης
των ζώων προς σφαγή και ο κωδικός εκτροφής τους. Σε
περίπτωση που από τα συνοδευτικά έγγραφα του ζώου
δεν προκύπτει η χώρα γέννησής του, αναγράφεται η χώρα
προέλευσής του. Το βιβλίο σφαγών τίθεται υπόψη των αρ−
μοδίων Ελεγκτικών Αρχών και αντίγραφο αυτού αποστέλ−
λεται στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ,
σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπη μορφή, εφόσον δεν
υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, το αργό−
τερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα κα−
τάρτισής του. Από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής
της ηλεκτρονικής διασύνδεσης σφαγείων με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία θα οριστεί με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το βιβλίο σφαγών αποστέλ−
λεται στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
β) Τα καταστήματα αποκλειστικής λιανικής πώλησης
κρέατος.

Στις παραπάνω περιπτώσεις α και β στην περίπτωση
αγοράς από τον παραγωγό, η απόδοση της εισφοράς του
άρθρου 10 και οι σχετικοί έλεγχοι, γίνονται βάσει των εμπο−
ρικών εγγράφων.
4. Δεν εξαιρούνται από την υποβολή του ισοζυγίου κρέ−
ατος τα κρεοπωλεία που πωλούν με τιμολόγιο και ο αγο−
ραστής δεν είναι καταναλωτής–χρήστης αλλά έμπορος ή
άλλος κρεοπώλης για μεταπώληση.
Στην περίπτωση αυτή
εξαιρούνται οι κρεοπώλες, η χονδρική πώληση των οποί−
ων, αφορά πώληση ποσότητας κρέατος μέχρι 1 τόνο ανά
είδος κρέατος κατά τον προηγούμενο χρόνο. Αυτοί υπο−
χρεούνται στο τέλος κάθε έτους να υποβάλουν ισοζύγια
για όλα τα είδη του κρέατος στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ.
5. Οι μονάδες μεταποίησης κρέατος, όπως τα αλλαντοποι−
εία καθώς και μονάδες τυποποίησης κρέατος και παραγωγής
παρασκευασμάτων κρέατος εξαιρούνται από την υποβολή
μηνιαίου ισοζυγίου κρέατος, εφόσον κατά τον προηγούμε−
νο χρόνο επεξεργάστηκαν κάτω από 80 τόνους κρέατος.
Αυτές υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να υποβάλουν
αντίγραφα των παραστατικών διακίνησης του κρέατος στον
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΔΛΔ αν καταλαβα καλα ένα κρεοπωλείο εάν δεν ξεπερνά χονδρικώς τις πωλησεις πάνω από ένα τόνο στέλνουν τέλος του χρόνου?Αν το παίρνεις από σφαγείο πάει στο ισοζύγιο?Αν αγοράζεις απο κτηνοτρόφο?απογραφή απο το πουθενα

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σε τηλεφωνική εποικοινωνία που είχα μαζί τους μου είπαν οτι για να πληρώσει ένα κρεοπωλείο πρέπει να προκύπτει ποσό πληρωμής 50€ ανα τρίμηνο.

Οι εισφορά είναι 2/1000 επί των αγορών κρέατος ή γάλακτος από παραγωγούς (δηλ τιμολογιο αγοράς) και αντιστοιχεί σε αγορες 25.000€.

Επίσης μου είπαν οτι είναι πόλύ σπάνιο να πληρώσει κρεοπωλείο.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)   ΣΕΛΙΔΑ 4659

Ποσά ειδικής εισφοράς κάτω των 50 Ευρώ το πρώτο τρί− μηνο εφαρμογής και εν συνεχεία το ημερολογιακό εξάμηνο δεν καταβάλλονται.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

το ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος αν δεν σταλεί στον ΕΛΟΓΑΚ (που δεν έχει σταλεί...αλλά λέμε τώρα) τί επιπτώσεις  θα έχει ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×