Jump to content
 • 0

Επισυναπτόμενο αρχείο σε πρόσληψη,αποχώρηση και καταγγελια συμβασης εσείς τι βάζετε?


pilot
 Share

Question

Καλησπέρα.

 

 Μια ίσως ηλίθια ερώτηση αλλά δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμη

Το επισυναπτόμενο αρχείο που στέλνουμε σε πρόσληψη,αποχώρηση και καταγγελια συμβασης ποιό είναι?

 

α)το έντυπο που βγαίνει από το εργάνη σε 3 σελίδες υπογεγραμμένο από εργαζομενο και εργοδότη? ή

 

β)το παλιό εντυπο που καταθέταμε χειρόγραφα παλια, επίσεις υπογεγραμμένο και σφραγισμένο?

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Καλησπέρα.

 

 Μια ίσως ηλίθια ερώτηση αλλά δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμη

Το επισυναπτόμενο αρχείο που στέλνουμε σε πρόσληψη,αποχώρηση και καταγγελια συμβασης ποιό είναι?

 

α)το έντυπο που βγαίνει από το εργάνη σε 3 σελίδες υπογεγραμμένο από εργαζομενο και εργοδότη? ή

 

β)το παλιό εντυπο που καταθέταμε χειρόγραφα παλια, επίσεις υπογεγραμμένο και σφραγισμένο?

 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του Υπ.Εργασίας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

 ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται οριστική μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων ή του ίδιου του εντύπου με ιδιόχειρες υπογραφές, όπου αυτό απαιτείται [αρθ.3, παρ.α,ε,ζ/iii Υ.Α.5072/6/25.02.2013]
1. Αρχείο εντύπου:
Προβλέπεται δυνατότητα για επισύναψη του προγράμματος εργασίας εργαζομένου (βλ. ανωτέρω)

 

4. Αρχείο εντύπου:
Επισυνάπτεται  το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο με υπογραφές εργοδότη – εργαζόμενου

 

 

 

 

 

Αν εσύ doctor καταλαβαίνεις τίποτα από αυτά πες μας κι εμάς τους χαζούς να καταλάβουμε κι εμείς

Link to comment
Share on other sites

 • 0

 ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Η ηλεκτρονική υποβολή καθίσταται οριστική μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων(του παλιού) ή του ίδιου του εντύπου(της Εργάνης δλδ) με ιδιόχειρες υπογραφές, όπου αυτό απαιτείται [αρθ.3, παρ.α,ε,ζ/iii Υ.Α.5072/6/25.02.2013]

1. Αρχείο εντύπου:

Προβλέπεται δυνατότητα για επισύναψη του προγράμματος εργασίας εργαζομένου (βλ. ανωτέρω)

 

4. Αρχείο εντύπου:

Επισυνάπτεται  το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο με υπογραφές εργοδότη – εργαζόμενου

 

 

 

 

 

Αν εσύ doctor καταλαβαίνεις τίποτα από αυτά πες μας κι εμάς τους χαζούς να καταλάβουμε κι εμείς

Link to comment
Share on other sites

 • 0

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17078/hl/28153%5C/126%5C/28.8.2013

 

Άρθρο 3
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων


α) Ο εργοδότης υποβάλλει τα έντυπα του άρθ. 2 της παρούσας, μετά σαρωμένων εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπου αυτά απαιτούνται, όπως είναι ιδίως η άδεια διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών, το βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις ανήλικων εργαζομένων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) – «ΕΡΓΑΝΗ» ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό.
β) Δυνατότητα πρόσβασης στο ανωτέρω ΠΣ έχουν μόνο οι εργοδότες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Τυχόν μεταβολές στοιχείων εργοδοτών, όπως αυτές ισχύουν και προσδιορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις, γνωστοποιούνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
δ) Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού, στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.
ε) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), η επισύναψη του αρχείου τού ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με την υπογραφή του εργαζομένου είναι προαιρετική
.
στ) Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε6 (καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση) υλοποιείται σε δύο στάδια
: Ο εργοδότης, αρχικά, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού τεθούν οι υπογραφές ιδιοχείρως του εργοδότη και του εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει την ηλεκτρονική υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο τού ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου με τις προαναφερθείσες υπογραφές.Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε6, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της ηλεκτρονικά σαρωμένης έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.
ζ) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 (Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας) υποβάλλονται υποχρεωτικά σαρωμένα ως συνημμένα, τα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας καθώς και οι σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές.
η) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε10 (Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) υποβάλλεται υποχρεωτικά σαρωμένο ως συνημμένο, το σώμα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και τυχόν παραρτήματα ή/και πίνακες αυτής, αφού έχουν τεθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές των αντισυμβαλλομένων μερών.
θ) Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία όλων των εντύπων καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από τον εργαζόμενο αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.
ι) i) Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν το μισθό ή το ημερομίσθιο για τις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, υπολειπομένου από τον νομοθετικά ορισμένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο όπως αυτός θεσμοθετήθηκε και προβλέπεται στην Υποπαράγραφο ΙΑ 11 του Ν. 4093/2012 .
ii) Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν την αναλογία μισθού ή ημερομισθίου για τις περιπτώσεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας, υπολειπομένου από την αντίστοιχη αναλογία μισθού ή ημερομισθίου από τον νομοθετικά ορισμένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, όπως αυτός θεσμοθετήθηκε και προβλέπεται στην υποπαράγραφο ΙΑ 11 του Ν.
4093/2012 .
iii) Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση των εντύπων του άρθρου 2 αν δεν συνυποβάλλονται τα υποχρεωτικά συνοδευτικά νομιμοποιητικά έγγραφα, όπου αυτά απαιτούνται, που αφορούν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και προβλέπονται ενδεικτικά στην παράγραφο α) του παρόντος.
ια) Ειδικά για τις περιπτώσεις εργοδοτών των κλάδων τουρισμού, επισιτισμού και συσκευασίας-διαλογής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που απασχολούν εποχικά εργαζόμενους καθώς και για τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης ( ΕΠΑ) που προσλαμβάνουν ως άμεσος εργοδότης εργαζομένους, δύνανται να υποβάλλουν τα έντυπα Ε3 και Ε7, με ομαδικό τρόπο καταχώρησης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε έντυπο.
ιβ) Μετά την παρέλευση διμήνου πραγματοποιείται αυτόματη διαγραφή από το ΠΣ των προσωρινών μη υποβληθέντων εντύπων.


 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Κι εγω έτσι το αντιλήφθηκα αρχικώς αλλά προβληματίστηκα στο ότι αφενώς τα παλιά έντυπα δεν έχουν τα ίδια στοιχεία που

 εμπεριέχονται στα έντυπα της εργάνης αφετέρου γιατί το ΥΕΚΑ δεν το λέει ξεκάθαρα και λέει αόριστα μετά την επισύναψη αρχείων ηλεκτρονικά σαρωμένων εγγράφων

 

Επίσεις είπα να δούμε οι περισότεροι τι αρχεία στέλνουν

Εγώ προσωπικά στέλνω τα έντυπα της εργάνης αλλά θα με βόλευε περισότερο να έστελνα τα παλιά έντυπα που είναι σε μια σελιδα

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ουπς sorry δεν είχε προλάβει να δημοσιευθεί η προηγουμενη ανάρτηση του gav και απάντησα χωρις γνώση αυτής.

 

Αρα επισυνάπτουμε τα έντυπα της εργάνης

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συγγνώμη συνάδελφοι αλλά όταν διαβάζουμε

 

α) Ο εργοδότης υποβάλλει τα έντυπα του άρθ. 2 της παρούσας, μετά σαρωμένων εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπου αυτά απαιτούνται

 

εσείς καταλαβαίνετε ότι πάντα κάτι επισυνάπτουμε?

 

Εγω πχ σε πρόσληψη έλληνα εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση δεν επισυνάπτω τίποτα.

Κάνω λάθος΄?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

μονο στην απολυση ειναι υποχρεωτικο να επισυναψεις το εντυπο... επισης στην μερικη απασχοληση πρεπει να στειλεις τα εντυπα σαρωμενα... σε οσους εχουν αδεια εργασιας επισυναπτουμε τα νομιμα εγγραφα...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα.

 

 Μια ίσως ηλίθια ερώτηση αλλά δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμη

Το επισυναπτόμενο αρχείο που στέλνουμε σε πρόσληψη,αποχώρηση και καταγγελια συμβασης ποιό είναι?

 

α)το έντυπο που βγαίνει από το εργάνη σε 3 σελίδες υπογεγραμμένο από εργαζομενο και εργοδότη? ή

 

β)το παλιό εντυπο που καταθέταμε χειρόγραφα παλια, επίσεις υπογεγραμμένο και σφραγισμένο?

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συγνωμη αλλα για να στειλουμε το εντυπο της εργανης πως γινεται?

 

Εγω στελνω το παλιο εντυπο με επισυναψη, αφου για να προχωρησει για παραδειγμα η καταγγελια απολυσης σου λεει υποχρεωτικα να επισυναψεις πρωτα το εντυπο.

 

Αρα πως επισυναπτεται το εντυπο της εργανης πρωτα αφου δεν εχει καν εκτυπωθει?Καταλαβαινω κατι λαθος?Ευχαριστω.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συγνωμη αλλα για να στειλουμε το εντυπο της εργανης πως γινεται?

 

Εγω στελνω το παλιο εντυπο με επισυναψη, αφου για να προχωρησει για παραδειγμα η καταγγελια απολυσης σου λεει υποχρεωτικα να επισυναψεις πρωτα το εντυπο.

 

Αρα πως επισυναπτεται το εντυπο της εργανης πρωτα αφου δεν εχει καν εκτυπωθει?Καταλαβαινω κατι λαθος?Ευχαριστω.

καταχωρηση στοιχειων απολυομενου στην ιστοσελιδα

αποθηκευση προσωρινη της καταγγελιας χωρις επισυναπτομενα

εκτυπωση της καταγγελιας απο εργανη

υπογραφες σφραγιδες

σκαναρισμα

 

επιστροφη στην ιστοσελιδα εργανη

επεξεργασια αποθηκευμενων απολυσεων επιλογη της συγκεκριμενης που ειχε αποθηκευτει

επισυναψη του σκαναρισμενου

και αποστολη 

πηραν το δρομο τους η απολυση και ο εργαζομενος

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αφού το λύσαμε το θέμα.. να ρωτήσω κι εγώ κάτι...

Αυτός που σχεδίασε τα έντυπα και ειδικά την εκτυπώσιμη μορφή τους.. πληρώθηκε?

Γιατί αν πληρώθηκε γι'αυτές τις αηδίες.. είναι όλοι τους για μπάτσες..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αφού το λύσαμε το θέμα.. να ρωτήσω κι εγώ κάτι...

Αυτός που σχεδίασε τα έντυπα και ειδικά την εκτυπώσιμη μορφή τους.. πληρώθηκε?

Γιατί αν πληρώθηκε γι'αυτές τις αηδίες.. είναι όλοι τους για μπάτσες..

Αστυνομικίνες ή απο τις άλλες ??? :D  :D  :D  :D  :D  :D

Link to comment
Share on other sites

 • 0

αρα για να συνοψίισω τα πράγματα, έχουμε τις εξείς περιπτώσεις (αναφέρομαι σε Ελληνα εργαζόμενο ενήλικο)

 

1)αναγγελία πρόσληψης= μπορούμε να μην επισυνάψουμε τίποτα

2)αναγγελια οικιοθ.αποχώρησης= μπορούμε να μην επισυνάψουμε τίποτα όπως παραπάνω

3)καταγγελία συμβασης= επισυνάπτουμε το έντυπο της εργάνης υποχρεωτικά

 

και να σημειώσω κι εγώ ότι η 3η σελίδα στα έντυπα, εκεί που πέφτουν κοι οι υπογραφές είναι όλα τα λεφτά.

ο σχεδιασμός αψογος.. ο γραφίστας εδωσε ρέστα..  πάει για βραβείο

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα, 

 

ένα χέρι βοηθείας..

 

υπάρχει άλλος τρόπος να στείλουμε αρχείο εκτός από σκανάρισμα?

 

λόγω τεχνικού προβλήματός μας.. με φαξ ας πούμε δέχονται να στείλουμε τη σύμβαση μερικής? 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα, 

 

ένα χέρι βοηθείας..

 

υπάρχει άλλος τρόπος να στείλουμε αρχείο εκτός από σκανάρισμα?

 

λόγω τεχνικού προβλήματός μας.. με φαξ ας πούμε δέχονται να στείλουμε τη σύμβαση μερικής? 

Σμαρτ φόουν δεν έχεις ? Με το ανδρόιδ μπορείς να το βγάλεις φωτο κ να το κάνεις μετατροπή σε πδφ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

εάν δεν έχεις πια το περιθώριο των 8 ημερών καλό θα ήταν να μιλήσεις μαζί τους..

 

εξήγησε το πρόβλημα..μπορεί και να το παραλάβουν χειρόγραφα προσκομίζοντας την ηλεκτρονική υποβολή της πρόσληψης και ότι άλλο υπάρχει..

 

καλησπέρα σοφία.... 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Σμαρτ φόουν δεν έχεις ? Με το ανδρόιδ μπορείς να το βγάλεις φωτο κ να το κάνεις μετατροπή σε πδφ

 

δεν το σκέφτηκα, έχει σαρωτή το τηλέφωνο, θα κάνω δοκιμή, σ'ευχαριστώ πολύ..

 

εάν δεν έχεις πια το περιθώριο των 8 ημερών καλό θα ήταν να μιλήσεις μαζί τους..

 

εξήγησε το πρόβλημα..μπορεί και να το παραλάβουν χειρόγραφα προσκομίζοντας την ηλεκτρονική υποβολή της πρόσληψης και ότι άλλο υπάρχει..

 

καλησπέρα σοφία.... 

 

καλησπέρα Δημήτρη, θα δοκιμάσω να το σκανάρω με το τηλ και βλέποντας και κάνοντας..

 

σ'ευχαριστώ πολύ  :)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Να ρωτήσω κάτι στην υποβολή του Ε 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πιο έντυπο υποβάλλουμε? Το έντυπο Ε9 το εκτυπώνουμε το σκανάρουμε  αφού το σφραγίσουμε ή το κλασσικό έντυπο της σύμβασης μερικής απασχόλησης σαν αυτό  και αφού το υπογράψει ο εργαζόμενος το σφραγίζουμε το σκανάρουμε και το υποβάλλουμε;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Να ρωτήσω κάτι στην υποβολή του Ε 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πιο έντυπο υποβάλλουμε? Το έντυπο Ε9 το εκτυπώνουμε το σκανάρουμε  αφού το σφραγίσουμε ή το κλασσικό έντυπο της σύμβασης μερικής απασχόλησης σαν αυτό  και αφού το υπογράψει ο εργαζόμενος το σφραγίζουμε το σκανάρουμε και το υποβάλλουμε;

 

Καλησπέρα. Τη σύμβαση.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συμφωνώ τη σύμβαση για να υπάρχει η υπογραφή του εργαζομένου που δείχνει ότι αποδέχεται τους όρους...

 

ζ) Ε9 - Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας Ε9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου (Ε9) συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, αφού πρώτα σαρωθούν και αποθηκευτούν σε αρχείο μορφής *.PDF, τα έγγραφα:
α) ατομικών συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή
β) η απόφαση του εργοδότη για μονομερή επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας στο προσωπικό του, εφόσον πρώτα έχουν τεθεί σε αυτά οι απαιτούμενες υπογραφές. Σ.ΕΠ.Ε. αριθ. πρωτ: 30982/4.7.2013 Aριθ. πρωτ.: 28153/126/28.8.2013, Άρθρο 3 παράγραφος θ της απόφ. με Αριθμ. 29502/85/1.9.2014.
Εάν υποβληθούν περισσότερες από μία ατομικές συμβάσεις, αυτές θα πρέπει να αποθηκευτούν σε ένα και μόνο αρχείο. Επειδή υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου, από την ομάδα διαχείρισης του ΠΣ συστήνεται η ανάλυση του σαρωτή να ρυθμίζεται στα 150dpi και η σάρωση να μην είναι έγχρωμη Σ.ΕΠ.Ε. αριθ. πρωτ: 30982/4.7.2013 Aριθ. πρωτ.: 28153/126/28.8.2013. Οι συμφωνίες ή αποφάσεις γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Αριθμ. πρωτ.: 44493/933/24.1.2014 , αρ. 38 του ν.1892/1990 εφόσον δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. 44493/933/24.1.2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ή «ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» επιλέγεται και στην περίπτωση υποβολής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια ανανεώνεται ή παρατείνεται, όπως επίσης και σε περίπτωση υποβολής του σχετικού εγγράφου απόφασης παράτασης της μονομερούς επιβολής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας. Σ.ΕΠ.Ε. αριθ. πρωτ: 30982/4.7.2013

Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18483
© Taxheaven

 

Υπάρχει κανείς που δεν στέλνει την σύμβαση;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...