Jump to content
 • 0

Οι νέες ρυθμίσεις του ν. 4174/13 –νέα πρόστιμα για μη έκδοση στοιχείων, έκδοση εικονικών και πλαστών. Παραδείγματα. Οι Εκκρεμείς υποθέσεις. Μια πρώτη ματιά.


Eumilos.
 Share

Question

Τα νέα πρόστιμα του ΚΦΔιαδ. Ν.4174/26-7-13  για πλαστά και εικονικά στοιχεία – παραδείγματα με το νέο και το παλαιό καθεστώς.

                           {Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)

                            

                                 {και εν ...συντμήσει  ΚΩ.ΦΟ.ΔΙΑ...?.}

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή.

2. Γενική παρουσίαση των νέων διατάξεων με παραδείγματα (νέο και παλαιό καθεστώς).

3. Εκκρεμείς Υποθέσεις.

4. Το κείμενο του νέου Νόμου 4174/13

5. Οι καταργημένες διατάξεις.

6. Links.

 

 

1. Εισαγωγή

1. Με το άρθρο 55§2  του Ν 4174/13 (ΚΦΔιαδ) άλλαξαν  τα πρόστιμα για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, καθώς και για έκδοση ή αποδοχή εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων. Τώρα αν είναι επί το επιεικέστερο ή όχι με μια πρώτη ματιά φαίνονται ότι είναι πολύ επιεικέστερα, αλλά .?....  Πράγματι τα πρόστιμα για τα εικονικά και πλαστά  ήταν εξοντωτικά με αποτέλεσμα να βεβαιώνονται ιδιαιτέρως μεγάλα ποσά που τελικά να μην είναι δυνατόν να εξοφληθούν και έτσι πέραν των άλλων έφτασαν τα ληξιπρόθεσμα σε τόσο μεγάλα ύψη.  Και ενώ εδώ φαίνεται γίνεται μια ....διόρθωση, ανακοινώθηκαν για την αδήλωτη εργασία (μαύρη εργασία) πρόστιμα των 10.549,44 € (υπάλληλος) για κάθε μη δηλωμένο εργαζόμενο και φοβάμαι ότι πάει να δημιουργηθεί μια νέα ... δεξαμενή μεγάλων ληξιπροθέσμων??? Φτάνουν  στα όρια του εξοντωτικού?? και το παράξενο είναι ότι το ομολογούν όλοι…..

2. Τα νέα πρόστιμα ισχύουν άμεσα και ήδη τρέχουν. Ισχύς από 26/7/13 τη μέρα δηλαδή που ψηφίστηκε ο νόμος 4174/13. Κατά ρητή διάταξη του άρθρου 66 του νέου νόμου  από 26/7/13 καταργήθηκαν :

α)  η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του Ν.2523/97, η περ α΄ μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, η περ. β΄ η έκδοση εικονικών κλπ και η περ. γ΄ για λήπτες εικονικών τιμολογίων από αγρότες.

β) η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2523/97 πρόστιμα ΦΠΑ για πλαστά, εικονικά στοιχεία.

Στο τέλος έχουμε το κείμενο του νόμου με τις παλιές διατάξεις όπως  ίσχυσαν μέχρι 25/7/13 για διευκόλυνση και σύγκριση με τις νέες. Ήδη το Τaxheaven, όπως πάντα πρώτο στην κωδικοποίηση,  έχει τροποποιήσει τις νέες διατάξεις, βλ. Κωδικοποιημένοι Νόμοι, Ποινολόγιο Ν. 2523/97)

...Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 26-07-2013.

3. Υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις, και ήδη τρέχουν και προθεσμίες αφού απαιτείται η υποβολή δήλωσης επιλογής, αιτήματος, κλπ,  των  νέων διατάξεων, ειδικότερα:  Κατά ρητή διατύπωση του άρθρου 66 επίσης του νέου νόμου ορίζονται:  Εξαιρετικά, οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο δημοσίευσης αυτού και επισύρουν πρόστιμα των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997 ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 54 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου. Ανάλογα με τη περίπτωση η προθεσμία είναι 15 ημέρες από τον χρόνο έκδοσης της ΑΕΠ, αν εκδόθηκε ΑΕΠ και δεν έγινε επίλυση σε 45 ημέρες κλπ, Αναφερόμαστε επόμενα αναλυτικά.

4. Δίδεται νέος ορισμός του εικονικού και πλαστού και ταυτόχρονα ισχύουν και οι ορισμοί του άρθ, 19§3,4 του Ν. 2523/97??????

5. Σε κάθε περίπτωση για τον λήπτη εικονικών μειώνονται τα πρόστιμα  ή  ακόμη και μηδενίζονται, αν ο λήπτης αποδείξει ότι τελούσε σε καλή πίστη πχ προσκόμιση επιταγών,  Ενταλμάτων τραπεζών, συμφωνητικά κλπ με επί πλέον επιβάρυνση όμως του εκδότη του στοιχείου. 

6. Στον  ΚΩ.ΦΟ.ΔΙΑ. δεν μπόρεσα να δω πουθενά  ότι στον συμβιβασμό μειώνονται τα πρόστιμα. Ο ευρών  αμειφθήσεται...???  Για την ιστορία ο συμβιβασμός τουλάχιστον πρέπει να  ισχύει  μέχρι 31/12/13,   ως έγινε αλλαγή με το άρθρο 74 παρ. 8στ΄ του Ν. 4172/13, και ως ισχύει το άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 2523/97. (περιορισμός στο 1/3, εάν καταβληθεί το 20%) βλ, τη σχετ διάταξη. Link

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528    βλ. άρθρο 74 του νόμου.

7. Δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός για τους αγρότες, αντιμετωπίζονται και αυτοί πλέον όπως ο υπόλοιπος κόσμος...... Δεν προβλέπεται ευνοϊκή μεταχείριση στα εικονικά. Εξάλλου από 1/1/14 οι αγρότες  τηρούν βιβλία απλογραφικά.

 

2. Γενική παρουσίαση των νέων διατάξεων

   Με κορμό το νέο άρθρο 55  του  Ν. 4174/13 του νέου Κώδικα φορολογικής διαδικασίας το οποίο αντικατέστησε τα άρθρα 5§10β,  και το άρθρο   6, του Ν 2523/97 που  τροποποιεί τις διατάξεις που προβλέπουν για τα πρόστιμα των εικονικών και πλαστών,  επιχειρούμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά, γιατί ανατρέπουν το καθεστώς ριζικά που ίσχυε μέχρι σήμερα, εφαρμόζονται ήδη από 26/7/13, καθώς και τρέχουν και προθεσμίες για εκκρεμείς υποθέσεις περί υπαγωγής των στο νέο καθεστώς. Εν αναμονή της ερμηνευτικής εγκυκλίου........

 

2.2 Άρθρο 55 του Ν 4174/13
Για τον νέο νόμο οι παραβάσεις φοροδιαφυγής είναι τέσσερις.
 

2.3.Παραβάσεις φοροδιαφυγής
1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται:
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα βιβλία πλασματικές ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα,
β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα,
γ) η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων,
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές,
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, φορολογική αρχή. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.
Σχόλια

α) Ταυτόχρονα για το τι είναι εικονικό ή πλαστό ορίζουν  και οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 και 4 του Ν. 2523/97, κανονικά πρέπει να καταργηθούν από 26/7/13. Διαλέξτε και πάρτε….????

β) Δεν αλλάζουν οι ορισμοί για πότε ένα στοιχείο  είναι   εικονικό και πότε ανακριβές.

γ) Όπως απαριθμούνται οι παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι τίποτε άλλο από τα άρθρα 17, 18 και 19 του Ν. 2523/97 (Φοροδιαφυγή στο εισόδημα, ΦΠΑ και εικονικά αντίστοιχα). Με μόνη διαφορά ότι δεν έχει ποσά φόρων????
 

2.4. Μη έκδοση στοιχείου με αξία μεγαλύτερη των 5.000,00
2. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

 

Παράδειγμα1

Καταλογίζεται παράβαση στις 31/7/13 για μη έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 20.000,00

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

20.000χ40%=8.000,00

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

20.000χ100%=20.000,00 (ισόποσο)

 

Παράδειγμα2

Καταλογίζεται παράβαση στις 31/8/13 για μη έκδοση ΑΛΠ  6.000,00

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

6.000χ40%=2.400,00 αλλά θα καταλογιστεί τελικά 2.500,00(το ελάχιστο)

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

6.000χ100%=6.000,00 (ισόποσο)

 

2.5 Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.

 

Παράδειγμα

Καταλογίζεται παράβαση στις 25/10/13 για  έκδοση πλαστού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ100%=10.000,00

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2=20.000,00 (διπλάσιο)

Σημείωση. Στο λήπτη πλαστού δεν καταλογίζεται παράβαση.

2.6. Έκδοση ή λήψη εικονικών
γ) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιμο της περίπτωσης γ' μειώνεται ως εξής:

 

Παράδειγμα

Καταλογίζεται παράβαση στις  25/3/14 για  έκδοση εικονικού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00 ως προς στην συναλλαγή

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ50%=5.000,00

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2=20.000,00 (διπλάσιο)

 

2.7. Μερικώς εικονικό χωρίς  να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της εικονικότητας
αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου.

2.8.Εικονικότητα ως προς τον εκδότη

ββ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκμαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον λήπτη. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο που επιβάλλεται στον εκδότη διπλασιάζεται.

(σημαντική διάταξη σώζει αθώο κόσμο που έπεσε θύμα ... απατεώνων )

Παράδειγμα 1

Καταλογίζεται παράβαση στις  25/3/14 για  έκδοση εικονικού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00 ως προς τον εκδότη. (μη προσκόμιση επιταγών, εντάλματα καταθέσεων κλπ εξόφλησης από τον λήπτη)

α) Εκδότης

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ25%;=2.500,00.

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2χ50%=10.000,00.

β) Λήπτης

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ25%=2.500,00

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2χ50%=10.000,00.

 

Παράδειγμα 2

Καταλογίζεται παράβαση στις  20/11/13 για  έκδοση εικονικού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00 ως προς τον εκδότη. (με προσκόμιση επιταγών, εντάλματα καταθέσεων κλπ εξόφλησης από τον λήπτη)

α) Εκδότης

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ25%χ2=5.000,00 (διπλασιασμός)

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2χ50%=10.000,00.

β) Λήπτης

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ0,00=0,00 Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2χ50%=10.000,00.

Εδώ πρόκειται για μεγάλη αλλαγή η οποία ήταν και αναμενόμενη. Είχαν εκδοθεί πολλές αποφάσεις δικαστηρίων που δικαίωναν όσους είχαν καλή πίστη. Είχαν πέσει πολλές υγιείς επιχειρήσεις θύματα απατεώνων.

2.9. Λήπτης εικονικού.

γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

Παράδειγμα

Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής.?.. αλλά άνετα μπορεί να συμβεί το παρακάτω....

Καταλογίζεται παράβαση στις  25/7/14 για  λήψη εικονικού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00 το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία, αλλά το τιμολόγιο αυτό  δηλώθηκε ως λογιστικά διαφορά στην  ΚΦΑ.( η λήψη αυτή δεν επέφερε μείωση εισοδήματος)

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ15%=1.500,00

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2 =20.000,00 (διπλάσιο)

 

2.10. Εικονικότητα χωρίς απώλεια εσόδων με υποκρυπτόμενη συναλλαγή.
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος.

Παράδειγμα

Δεν ξέρω και εδώ τι γίνεται.??? αλλά  να μια σκέψη που ίσως μπορεί...

??.  και μάλιστα με επιφύλαξη,,, ας ανεβάσει κάποιος άλλος κάτι ..... ή να περιμένουμε την ερμηνευτική όπου πιστεύω θα απαριθμήσει περιπτώσεις.

Παράδειγμα

Πιθανόν. ? Καταλογίζεται παράβαση στις  25/8/14 για  έκδοση  εικονικού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00 για ένα τεχνικό έργο  που ενώ εκδόθηκε τιμολόγιο από την Α&Β ΟΕ το έργο διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκε από τον εταίρο Α.  ( η λήψη αυτή δεν επέφερε μείωση εισοδήματος και πρόκειται για πραγματική συναλλαγή και είναι και υποκρυπτόμενος, ο εταίρος...)

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

1χ500,00=500,00

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2 =20.000,00

(το ανωτέρω παράδειγμα με επιφύλαξη.......)

Αν και δεν γνωρίζουμε σε ποιες περιπτώσεις αναφέρεται και ποιοι υπάγονται, πρόκειται πάντως για ..χάδι στην ουσία ατιμωρησία..., όσοι υπαχθούν στη περίπτωση αυτή στην ουσία απαλλάσσονται........

2.11. Πρόστιμο ΦΠΑ
δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.
Παράδειγμα1

Καταλογίζεται πρόστιμο στις  25/6/14 για  λήψη  εικονικού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00 με ΦΠΑ 2.300,00.

Ι) Πρόστιμο ΦΠΑ  με τον Ν. 4174/13

2.300χ50%=1.150,00€

ΙΙ) Πρόστιμο ΦΠΑ  με τον Ν. 2523/97

2.300,00χ3=6.900,00€.

Παράδειγμα2

Καταλογίζεται πρόστιμο σε αγρότη του ειδικού καθεστώτος στις  25/9/13 για  λήψη  εικονικού – πλαστού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής τιμολόγιο αγοράς χρήσης 2010 αξίας   10.000,00 με με το οποίο έλαβε ΦΠΑ  επιστροφή 1.100,00.

Ι) Πρόστιμο ΦΠΑ με τον Ν. 4174/13

1.100χ50%=550,00€

ΙΙ) Πρόστιμο ΦΠΑ με τον Ν. 2523/97

1.100,00χ3=3.300,00€.

 

2.12 Συμβιβασμός

Τα παραπάνω πρόστιμα συμβιβάζονται; Εκχωρεί συμβιβασμός; Παραθέτω τη νέα διάταξη του άρθρου 74 παρ. 8στ΄ του ν. 4172/13.

«6. Με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ, εάν καταβληθεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του οφειλόμενου ποσού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων, για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου, του πρακτικού αποδοχής της διαφοράς ή του δικαστικού συμβιβασμού, μήνα, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.

    Ειδικά τα πρόστιμα για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 και τις παραβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου, περιορίζονται, κατά την πράξη αποδοχής ή δικαστικό συμβιβασμό, στο ένα δεύτερο (1/2) αυτών εάν το ύψος του προστίμου καταβληθεί εφάπαξ και είναι μέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ και στην περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ μειώνεται στο ένα δεύτερο (1/2), εφόσον καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα που διενεργείται το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή ο δικαστικός συμβιβασμός, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.»

    ζ. Οι διατάξεις της περίπτωσης στ' της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τις αποφάσεις επιβολής προστίμου που θα εκδοθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και μετά.

Σχόλια

Τα πρόστιμα μέχρι 31/12/13 σίγουρα συμβιβάζονται όπως αναφέρεται παραπάνω στο 1/3 ή στο ½ ανάλογα με τη περίπτωση και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ. (καταργήθηκαν οι δόσεις) Τι θα γίνει από 1/1/14 … θα δούμε……..

Για τις εκκρεμείς υποθέσεις να δούμε και τις  αναλυτικές οδηγίες της ερμηνευτικής…. 
 

3. Εκκρεμείς Υποθέσεις

Ορίζει σχετικά το άρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις. Εν συντομία ισχύει:

α) Υποθέσεις που δεν εκδόθηκαν ΑΕΠ

 Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής Α.Ε.Π

β) Υποθέσεις που εκδόθηκαν ΑΕΠ

Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα και δεν βρίσκονται ακόμη σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα, δηλαδή μέχρι 9/9/13 (5 ημέρες Ιούλιος, 31 Αύγουστος, 9 Σεπτέμβριος =45μέρες)

γ)  Υποθέσεις που εκδόθηκαν ΑΕΠ

Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα.
δ) Υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων, και ΣτΕ

Για τις υποθέσεις προστίμων των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι δύνανται με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο δημοσίευσης του Κώδικα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης μετά από συζήτηση, σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 να ζητήσουν το δικαστικό συμβιβασμό με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των προστίμων ανά καταλογιστική πράξη.

Στ) Αν δεν γίνουν τα παραπάνω, τότε..

Υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες δεν υποβάλλεται αίτηση για την Ειδική Διαδικασία του άρθρου 63 του Κώδικα, κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.

Συμπέρασμα. Οι προθεσμίες τρέχουν............... ήδη πέρασαν από 26/7/13 μέχρι σήμερα 21/8/13,  26 ημέρες.

   Η υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση πριν της υποβολή κατάθεσης προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

 

 

4. Το κείμενο του νέου Νόμου 4174/13

4.1) άρθρο 55 ν.4174/13

Αρθρο 55  Παραβάσεις φοροδιαφυγής
1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται:
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα βιβλία πλασματικές ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα,
β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα,
γ) η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων,
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές,
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, φορολογική αρχή. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.
2. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.
γ) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιμο της περίπτωσης γ' μειώνεται ως εξής:
αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (
25%) της αξίας του στοιχείου.
ββ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά
στο πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκμαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον λήπτη. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο που επιβάλλεται στον εκδότη διπλασιάζεται.
γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) της αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους
πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος.
δ) Στο Φ.Π.Α.,
όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.
3. Η επιβολή προστίμων και η σχετική διοικητική διαδικασία σύμφωνα με τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο νόμο.
4. Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική διαδικασία, δεν χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα.
4.2. άρθρο 66 ν.4174/13

Αρθρο 66  Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 7 εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, σε όλες τις χρήσεις για τις οποίες, κατά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα. δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, ή έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, αλλά δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου.
2. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος. (Σημ. ο νόμος δημοσιεύθηκε 26/7/13)
3. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κώδικα ισχύουν από 1ης Αυγούστου 2013.
4. Εξαιρετικά οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο δημοσίευσης αυτού και επισύρουν πρόστιμα των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997 ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 54 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω, ανά κατηγορία υποθέσεων:
α. Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής Α.Ε.Π.. Εξαιρετικά, για τις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής οι σχετικές Α.Ε.Π. μπορεί να εκδοθούν απευθείας με βάση το νέο καθεστώς, εφόσον πριν την έκδοσή τους ο υπόχρεος υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση επιλογής των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της Α.Ε.Π..
β. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα και δεν βρίσκονται ακόμη σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα.
γ. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα.
5. Στις παραπάνω περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4, αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων με το ευνοϊκότερο καθεστώς είναι ο Προϊστάμενος της Αρχής που εξέδωσε την πράξη. Κατά της πράξης αυτής που εκδίδεται στη βάση του ευνοϊκότερου καθεστώτος δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί δικαστικού και διοικητικού συμβιβασμού. Στην παραπάνω περίπτωση γ' της παραγράφου 4 το ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρμόζεται στο πλαίσιο του διοικητικού συμβιβασμού ή ενδικοφανούς προσφυγής. Ο διοικητικός συμβιβασμός ή η αποδοχή της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των προστίμων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Το αίτημα για υπαγωγή στο ευνοϊκότερο καθεστώς υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή ή στην αρμόδια Επιτροπή των άρθρων 70Α και 70Β του ν. 2238/1994 κατά περίπτωση.
6. Για τις υποθέσεις προστίμων των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι δύνανται με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο δημοσίευσης του Κώδικα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης μετά από συζήτηση, σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 να ζητήσουν το δικαστικό συμβιβασμό με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των προστίμων ανά καταλογιστική πράξη. Αρμόδιος για τη διενέργεια του συμβιβασμού είναι ο Προϊστάμενος της αρχής που εξέδωσε την πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική δίκη καταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143, παράγραφος 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αφού υποβληθεί αντίγραφο του πρακτικού συμβιβασμού στο αρμόδιο δικαστήριο. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού εφαρμόζεται αναλόγως.
7. Εξαιρετικά οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 55 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων κατά τις διατάξεις του Κώδικα, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού.
9. Υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες δεν υποβάλλεται αίτηση για την Ειδική Διαδικασία του άρθρου 63 του Κώδικα, κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.
10. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί, πέραν αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος, δεν επιστρέφονται.

 

5. Οι καταργημένες διατάξεις

5.1) άρθρο 5§10 α΄,β΄, γ΄ του Ν. 2523/9710. Οι παρακάτω περιπτώσεις, επίσης, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2), όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στις κατ` ιδία διατάξεις, με τις οποίες προσδιορίζεται και η τιμή του κατά περίπτωση ισχύοντος συντελεστή βαρύτητας:  α) Οταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψή της συναλλαγής ή μέρους αυτής η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των "χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ" επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε. Θεωρείται απόκρυψή της συναλλαγής και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με τη συνολική της αξία και η περίπτωση διακίνησης αγαθών χωρίς το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.  Οταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας της συναλλαγής επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται από την περίπτωση α` της παράγραφου 2, κατά περίπτωση. "Ειδικά στις περιπτώσεις που προκύπτει το ύψος  της συνολικής αποκρυβείσας αξίας, χωρίς να προσδιορίζεται το πλήθος των  συναλλαγών ως και η αξία μιας εκάστης ξεχωριστά, επιβάλλεται πρόστιμο  ισόποσο της συναλλαγής, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να  υπερβεί το δεκαπενταπλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠ.1, με εξαίρεση τις περιπτώσεις  που ο υπόχρεος τηρεί βιβλίο αγορών, οπότε το ανωτέρω πρόστιμο  επιβάλλεται μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%)." β) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη  εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή  εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό  στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιμο  ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρηση,  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των "χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ" Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη  κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιμο κατ` εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων  8 και 9."Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας. Οταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας το πρόστιμο της περίπτωσης αυτής, επιβάλλεται μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). "Η ίδια μείωση ισχύει και για το λήπτη εικονικού στοιχείου στην περίπτωση που η  εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη."  Κατ` εξαίρεση στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων από φορολογική ταμειακή μηχανή (φ.τ.μ.) του ν 1809/1988, στις οποίες τα εκτυπούμενα ατομικά στοιχεία του εκδότη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α` της παραγράφαυ 2, εφόσον οι εκδοθείσες αποδείξεις έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στα τηρούμενα βιβλία τσυ κατόχου - χρήστη επιτηδευματία, η δε φ.τ.μ. έχει δηλωθεί από αυτόν στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1809/1988. γ) Στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., λήπτες  εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο ή  μέρος αυτής, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται για την περίπτωση  γ΄ της παραγράφυ 8 του  άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως της αξίας των  στοιχείων αυτών. Εφόσον η εικονικότητα των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου ανάγεται  αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο στους  αγρότες -λήπτες των στοιχείων."
5.2) άρθρο 6 του Ν. 2523/97
"1. Στο Φ.Π.Α. όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή." 

ΥΓ1. Οι νέες διατάξεις είναι επιεικέστερες, αλλά αν έγινε ορθολογισμός των προστίμων ας το κρίνει καθένας μόνος του. Και να δούμε αν από 1/1/14 θα υπάρχει μείωση των προστίμων στον Συμβιβασμό..... Ψάχνω αλλά δεν βρίσκω τίποτα…. στον ΚΩ.ΦΟ.ΔΙΑ.

ΥΓ2.  Αν κάποιοι βοηθούνται ..... υπέρμετρα από τις νέες ρυθμίσεις,  από τις αιτήσεις γενικά  που θα υποβληθούν περί υπαγωγής θα διαπιστωθεί ποιοι έκαναν χρήση των νέων διατάξεων και ήταν  ΄΄ μάνα εξ ουρανού ΄΄ ??? Ειδικά αυτή η περίπτωση  η δδ΄ που το πρόστιμο του εικονικού μετατρέπεται σε 500,00 δεν ξέρω ποιοι θα υπαχθούν;….? Να έχει πχ πρόστιμο 50.000 και να γίνει 500,00??? Χαράς ευαγγέλια. Θέλουμε και τη γνώμη σας εδώ. Ηδη δειλά-δειλά κυκλοφορούν φήμες με ονόματα κλπ........ Θα δείξει....?...

ΥΓ3. Για περισσότερα διαβάστε το κείμενο του νόμου, και να αναμένουμε την κυκλοφορία της ερμηνευτικής του, που έπρεπε ήδη να είχε δοθεί σε κυκλοφορία και την οποία θα έχετε για οδηγό?? Οι νέες διατάξεις είναι πλέον σε ισχύ όπως αναφέραμε από 26/7/13  και οι προθεσμίες τρέχουν..

ΥΓ.4 Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος να το διορθώσουμε  ΄΄επί τω ορθώ ΄΄ ? Κάτι μπορεί να μας ξέφυγε μέσα σε αυτόν τον ορυμαγδό… Το θέμα όπως και όλα τα άλλα μέχρι σήμερα είναι ανοιχτού κώδικα…

ΥΓ.5. Όταν θα εκδοθεί η ερμηνευτική θα τη βάλουμε με link για την  αρτιότητα του θέματος.

ΥΓ.6. Και πολλοί αγρότες που πέσανε θύματα σε επιστροφές ΦΠΑ μπορεί να κάνουν χρήση των νέων διατάξεων.

ΥΓ 7. Έχουμε ολική ανατροπή όλου του σκηνικού. Θα χρειασθούν νέα σεμινάρια, νέα  βιβλία, και πολύ διάβασμα………. Από την αρχή πάλι…. Στα θρανία???

 

 

6. Links

1)  N. 4174/13   ΚΩ.ΦΟ.ΔΙΑ.

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529/hl/4174

2). N. 4172/13   Ο νέος ΚΦΕ

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528

3) N. 2523/97  ποινολόγιο (άρθρο 9 παρ. 6)

 http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8

4. σχετικό λινκ με τα πρόστιμα που ίσχυαν πριν

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=73085

 

 

Τετάρτη 21/8/2013

 

Eumilos.

 

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Συμφωνώ. Αν πχ υποβάλλεις τον Απρίλιο του 2014 μία ΦΠΑ Μαρτίου του 2013 θα σου βγάλει ταυτότητα με 1,5/μήνα από τότε που έπρεπε να υποβάλλεις μέχρι και τις 20/04/14 που θα πρέπει να πληρώσεις. Αλλά αν δεν πληρώσεις μέχρι και 20/04/14, ξεκινάνε οι προσαυξήσεις του αρ. 53 & 57. 

εάν έχεις δηλ. μια του 2ου τρίμηνου του 2013 ,κατατεθημένη αλλα απλήρωτη,συνεχίζει με 1% εσαεί?δεν μπαινουν οι τόκοι αρ.53 και 57 από 01/01/14? 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

εάν έχεις δηλ. μια του 2ου τρίμηνου του 2013 ,κατατεθημένη αλλα απλήρωτη,συνεχίζει με 1% εσαεί?δεν μπαινουν οι τόκοι αρ.53 και 57 από 01/01/14? 

Άλλο πράγμα είπα εγώ. Υποβολή δήλωσης του 13 μέσα στο 14.

 

Δεν είπα για βεβαιωμένα χρέη του 13. Για αυτά δεν έχω απάντηση. Θεωρώ πως από 01/01/14 θα τρέχουν με του 4174.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αλήθεια για χρέη παλιά (πχ βεβαιωμένα εντός του 2013 ή και παλαιότερα, απλήρωτα όμως μέχρι τώρα) θα ισχύουν τα πρόστιμα του άρθρου 57?

Μήπως έχει να κάνει με το πότε αποκτήθηκε ο εκτελεστός τίτλος, οπότε τα παλαιότερα βεβαιωμένα τη γλιτώνουν? 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αλήθεια για χρέη παλιά (πχ βεβαιωμένα εντός του 2013 ή και παλαιότερα, απλήρωτα όμως μέχρι τώρα) θα ισχύουν τα πρόστιμα του άρθρου 57?

Μήπως έχει να κάνει με το πότε αποκτήθηκε ο εκτελεστός τίτλος,=> ΝΑΙ

οπότε τα παλαιότερα βεβαιωμένα τη γλιτώνουν? 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ενδεχομένως τα πρόστιμα να μην ισχύσουν για τροποποιητικές, μόνο οι προσαυξήσεις, όποιος έχει tweeter ας μπεί να δεί την κουβέντα. Άλλο θέλανε μάλλον, άλλο ψηφίσανε. Αν κάποιος από τους διαχειριστές έχει κάποια επικοινωνία με τον γενικό ας του εξηγήσει τί έχει ψηφιστεί, ώστε να το αλλάξουν σύντομα αν γίνεται.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟ. ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΔ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΣ. ΤΩΡΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ,ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ,ΑΛΛΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΑΝ ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΔ ΣΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα σας , μια ερώτηση για να μην ανοίγω νέο θέμα, πόσο είναι το πρόστιμο εαν μια εταιρεία υποχρεούταν να έχει ταμειακή αλλά δεν έβαλε διότι στην κύρια δραστηριότητα απαλλάσσεται της ταμειακής και σε δευτερεύουσα ο τζίρος το έτος είναι το πολύ 300 € (νερά εμφιαλωμένα) και δεν θέλει να βάλει ταμειακή αλλά κόβει χειρόγραφα απόδειξη λιανικής για τις πωλήσεις αυτές.?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα σας , μια ερώτηση για να μην ανοίγω νέο θέμα, πόσο είναι το πρόστιμο εαν μια εταιρεία υποχρεούταν να έχει ταμειακή αλλά δεν έβαλε διότι στην κύρια δραστηριότητα απαλλάσσεται της ταμειακής και σε δευτερεύουσα ο τζίρος το έτος είναι το πολύ 300 € (νερά εμφιαλωμένα) και δεν θέλει να βάλει ταμειακή αλλά κόβει χειρόγραφα απόδειξη λιανικής για τις πωλήσεις αυτές.?

100 ευρώ λογικά. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο σε αυτά τα προστίματα με τον ΚΦΔ Ν4174/2013(πρέπει να τον διαβάσω κ'αποια στιγμή) αν είναι απλογραφικά ή διπλογραφικά τα βιβλία

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα σας , μια ερώτηση για να μην ανοίγω νέο θέμα, πόσο είναι το πρόστιμο εαν μια εταιρεία υποχρεούταν να έχει ταμειακή αλλά δεν έβαλε διότι στην κύρια δραστηριότητα απαλλάσσεται της ταμειακής και σε δευτερεύουσα ο τζίρος το έτος είναι το πολύ 300 € (νερά εμφιαλωμένα) και δεν θέλει να βάλει ταμειακή αλλά κόβει χειρόγραφα απόδειξη λιανικής για τις πωλήσεις αυτές.?

 

Τι ακαθάριστα έσοδα έχει η κύρια δραστηριότητα ; Τι αντικείμενο εργασιών ; Υπάρχει πχ πρατήριο πώλησης σχετικό ;

Εξετάσατε αν μπορείτε να ενταχθείτε στα οριζόμενα :

 

...

12.12.1 Με την παράγραφο αυτή παρέχεται η δυνατότητα, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις, οι οντότητες να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής χειρόγραφα ή μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό και χωρίς να κάνουν χρήση των υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο που πουλά λιανικά στους υπαλλήλους του, δεν απαιτείται να χρησιμοποιεί φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Αντίθετα, στην περίπτωση που λειτουργεί πρατήριο λιανικής πώλησης, απαιτείται η χρησιμοποίηση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

...

 

της 1003 31/12/14 ;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τι ακαθάριστα έσοδα έχει η κύρια δραστηριότητα ; Τι αντικείμενο εργασιών ; Υπάρχει πχ πρατήριο πώλησης σχετικό ;

Εξετάσατε αν μπορείτε να ενταχθείτε στα οριζόμενα :

 

 

της 1003 31/12/14 ;

Δεν ξέρω αν εντάσσεται, η ερώτηση αφορά πχ  γυμναστήριο , ατομική με β κατηγορίας μικρό συνολικό τζίρο κάτω απο 100.000 €, με αυτόματο πωλητή δικό της τον οποίο θα τον εφοδιάζει όταν αδειάζει ή ακόμη και με ψυγείο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΠΑΝΔΑΙΣΊΑ   ….ΠΡΟΣΤΊΜΩΝ   του    ν.4174/13 

                  (συγκεντρωμένα..)

 

1) Τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. - Δημοσιεύθηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ.1252/20-11-15

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22291

 

2) Η εκπρόθεσμη δήλωση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) - Η παράβαση, τα πρόστιμα και οι ασάφειες των διατάξεων (ανάλυση tax heaven)

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26125

 

3) Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9: Ένα μόνο πρόστιμο όταν επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές(ανάλυση tax heaven)

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26409

 

4) Ποιά είναι τα πρόστιμα των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) (ανάλυση tax heaven)

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26400

 

5) Τα νέα πρόστιμα και οι ποινές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.-Ν.4174/26-7-2013) με τις νέες αλλαγές του Ν.4337/17-10-2015 - Πρακτικά θέματα με χρηστικούς πίνακες και παραδείγματα. Ανάλυση του Γιώργου Δ. Χριστόπουλου.
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22065

 

6. Ο τύπος  γράφει…

http://www.protothema.gr/economy/article/529941/se-ishu-o-neos-timokatalogos-prostimon-tis-eforias/

 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=89643

 

http://tvxs.gr/news/ellada/filiko-gia-toys-mikro-parabates-skliro-gia-toys-megalo-forofygades-neo-poinologio-tis-ef

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1015440/pos-allazei-to-poinologio-tis-eforias

Link to comment
Share on other sites

 • 0

το μόνο που δεν ανακοινώνουν ποτέ είναι ο τόκος υπερημερίας που οφείλει το δημόσιο στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις από υπερκαθυστερημένες επιστροφές φόρων κλπ οφειλών

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΠΑΝΔΑΙΣΊΑ   ….ΠΡΟΣΤΊΜΩΝ   του    ν.4174/13 

                  (συγκεντρωμένα..)

 

1) Τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. - Δημοσιεύθηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ.1252/20-11-15

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22291

 

2) Η εκπρόθεσμη δήλωση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) - Η παράβαση, τα πρόστιμα και οι ασάφειες των διατάξεων (ανάλυση tax heaven)

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26125

 

3) Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9: Ένα μόνο πρόστιμο όταν επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές(ανάλυση tax heaven)

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26409

 

4) Ποιά είναι τα πρόστιμα των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) (ανάλυση tax heaven)

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26400

 

5) Τα νέα πρόστιμα και οι ποινές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.-Ν.4174/26-7-2013) με τις νέες αλλαγές του Ν.4337/17-10-2015 - Πρακτικά θέματα με χρηστικούς πίνακες και παραδείγματα. Ανάλυση του Γιώργου Δ. Χριστόπουλου.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22065

 

6. Ο τύπος  γράφει…

http://www.protothema.gr/economy/article/529941/se-ishu-o-neos-timokatalogos-prostimon-tis-eforias/

 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=89643

 

http://tvxs.gr/news/ellada/filiko-gia-toys-mikro-parabates-skliro-gia-toys-megalo-forofygades-neo-poinologio-tis-ef

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1015440/pos-allazei-to-poinologio-tis-eforias

 

Τροποποιητικές Ε9 - Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής - Εκκαθαρίσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26852

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...