Jump to content
 • 0

Οι νέες ρυθμίσεις του ν. 4174/13 –νέα πρόστιμα για μη έκδοση στοιχείων, έκδοση εικονικών και πλαστών. Παραδείγματα. Οι Εκκρεμείς υποθέσεις. Μια πρώτη ματιά.


Question

Τα νέα πρόστιμα του ΚΦΔιαδ. Ν.4174/26-7-13  για πλαστά και εικονικά στοιχεία – παραδείγματα με το νέο και το παλαιό καθεστώς.

                           {Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)

                            

                                 {και εν ...συντμήσει  ΚΩ.ΦΟ.ΔΙΑ...?.}

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή.

2. Γενική παρουσίαση των νέων διατάξεων με παραδείγματα (νέο και παλαιό καθεστώς).

3. Εκκρεμείς Υποθέσεις.

4. Το κείμενο του νέου Νόμου 4174/13

5. Οι καταργημένες διατάξεις.

6. Links.

 

 

1. Εισαγωγή

1. Με το άρθρο 55§2  του Ν 4174/13 (ΚΦΔιαδ) άλλαξαν  τα πρόστιμα για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, καθώς και για έκδοση ή αποδοχή εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων. Τώρα αν είναι επί το επιεικέστερο ή όχι με μια πρώτη ματιά φαίνονται ότι είναι πολύ επιεικέστερα, αλλά .?....  Πράγματι τα πρόστιμα για τα εικονικά και πλαστά  ήταν εξοντωτικά με αποτέλεσμα να βεβαιώνονται ιδιαιτέρως μεγάλα ποσά που τελικά να μην είναι δυνατόν να εξοφληθούν και έτσι πέραν των άλλων έφτασαν τα ληξιπρόθεσμα σε τόσο μεγάλα ύψη.  Και ενώ εδώ φαίνεται γίνεται μια ....διόρθωση, ανακοινώθηκαν για την αδήλωτη εργασία (μαύρη εργασία) πρόστιμα των 10.549,44 € (υπάλληλος) για κάθε μη δηλωμένο εργαζόμενο και φοβάμαι ότι πάει να δημιουργηθεί μια νέα ... δεξαμενή μεγάλων ληξιπροθέσμων??? Φτάνουν  στα όρια του εξοντωτικού?? και το παράξενο είναι ότι το ομολογούν όλοι…..

2. Τα νέα πρόστιμα ισχύουν άμεσα και ήδη τρέχουν. Ισχύς από 26/7/13 τη μέρα δηλαδή που ψηφίστηκε ο νόμος 4174/13. Κατά ρητή διάταξη του άρθρου 66 του νέου νόμου  από 26/7/13 καταργήθηκαν :

α)  η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του Ν.2523/97, η περ α΄ μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, η περ. β΄ η έκδοση εικονικών κλπ και η περ. γ΄ για λήπτες εικονικών τιμολογίων από αγρότες.

β) η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2523/97 πρόστιμα ΦΠΑ για πλαστά, εικονικά στοιχεία.

Στο τέλος έχουμε το κείμενο του νόμου με τις παλιές διατάξεις όπως  ίσχυσαν μέχρι 25/7/13 για διευκόλυνση και σύγκριση με τις νέες. Ήδη το Τaxheaven, όπως πάντα πρώτο στην κωδικοποίηση,  έχει τροποποιήσει τις νέες διατάξεις, βλ. Κωδικοποιημένοι Νόμοι, Ποινολόγιο Ν. 2523/97)

...Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 26-07-2013.

3. Υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις, και ήδη τρέχουν και προθεσμίες αφού απαιτείται η υποβολή δήλωσης επιλογής, αιτήματος, κλπ,  των  νέων διατάξεων, ειδικότερα:  Κατά ρητή διατύπωση του άρθρου 66 επίσης του νέου νόμου ορίζονται:  Εξαιρετικά, οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο δημοσίευσης αυτού και επισύρουν πρόστιμα των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997 ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 54 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου. Ανάλογα με τη περίπτωση η προθεσμία είναι 15 ημέρες από τον χρόνο έκδοσης της ΑΕΠ, αν εκδόθηκε ΑΕΠ και δεν έγινε επίλυση σε 45 ημέρες κλπ, Αναφερόμαστε επόμενα αναλυτικά.

4. Δίδεται νέος ορισμός του εικονικού και πλαστού και ταυτόχρονα ισχύουν και οι ορισμοί του άρθ, 19§3,4 του Ν. 2523/97??????

5. Σε κάθε περίπτωση για τον λήπτη εικονικών μειώνονται τα πρόστιμα  ή  ακόμη και μηδενίζονται, αν ο λήπτης αποδείξει ότι τελούσε σε καλή πίστη πχ προσκόμιση επιταγών,  Ενταλμάτων τραπεζών, συμφωνητικά κλπ με επί πλέον επιβάρυνση όμως του εκδότη του στοιχείου. 

6. Στον  ΚΩ.ΦΟ.ΔΙΑ. δεν μπόρεσα να δω πουθενά  ότι στον συμβιβασμό μειώνονται τα πρόστιμα. Ο ευρών  αμειφθήσεται...???  Για την ιστορία ο συμβιβασμός τουλάχιστον πρέπει να  ισχύει  μέχρι 31/12/13,   ως έγινε αλλαγή με το άρθρο 74 παρ. 8στ΄ του Ν. 4172/13, και ως ισχύει το άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 2523/97. (περιορισμός στο 1/3, εάν καταβληθεί το 20%) βλ, τη σχετ διάταξη. Link

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528    βλ. άρθρο 74 του νόμου.

7. Δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός για τους αγρότες, αντιμετωπίζονται και αυτοί πλέον όπως ο υπόλοιπος κόσμος...... Δεν προβλέπεται ευνοϊκή μεταχείριση στα εικονικά. Εξάλλου από 1/1/14 οι αγρότες  τηρούν βιβλία απλογραφικά.

 

2. Γενική παρουσίαση των νέων διατάξεων

   Με κορμό το νέο άρθρο 55  του  Ν. 4174/13 του νέου Κώδικα φορολογικής διαδικασίας το οποίο αντικατέστησε τα άρθρα 5§10β,  και το άρθρο   6, του Ν 2523/97 που  τροποποιεί τις διατάξεις που προβλέπουν για τα πρόστιμα των εικονικών και πλαστών,  επιχειρούμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά, γιατί ανατρέπουν το καθεστώς ριζικά που ίσχυε μέχρι σήμερα, εφαρμόζονται ήδη από 26/7/13, καθώς και τρέχουν και προθεσμίες για εκκρεμείς υποθέσεις περί υπαγωγής των στο νέο καθεστώς. Εν αναμονή της ερμηνευτικής εγκυκλίου........

 

2.2 Άρθρο 55 του Ν 4174/13
Για τον νέο νόμο οι παραβάσεις φοροδιαφυγής είναι τέσσερις.
 

2.3.Παραβάσεις φοροδιαφυγής
1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται:
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα βιβλία πλασματικές ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα,
β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα,
γ) η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων,
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές,
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, φορολογική αρχή. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.
Σχόλια

α) Ταυτόχρονα για το τι είναι εικονικό ή πλαστό ορίζουν  και οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 3 και 4 του Ν. 2523/97, κανονικά πρέπει να καταργηθούν από 26/7/13. Διαλέξτε και πάρτε….????

β) Δεν αλλάζουν οι ορισμοί για πότε ένα στοιχείο  είναι   εικονικό και πότε ανακριβές.

γ) Όπως απαριθμούνται οι παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι τίποτε άλλο από τα άρθρα 17, 18 και 19 του Ν. 2523/97 (Φοροδιαφυγή στο εισόδημα, ΦΠΑ και εικονικά αντίστοιχα). Με μόνη διαφορά ότι δεν έχει ποσά φόρων????
 

2.4. Μη έκδοση στοιχείου με αξία μεγαλύτερη των 5.000,00
2. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

 

Παράδειγμα1

Καταλογίζεται παράβαση στις 31/7/13 για μη έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 20.000,00

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

20.000χ40%=8.000,00

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

20.000χ100%=20.000,00 (ισόποσο)

 

Παράδειγμα2

Καταλογίζεται παράβαση στις 31/8/13 για μη έκδοση ΑΛΠ  6.000,00

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

6.000χ40%=2.400,00 αλλά θα καταλογιστεί τελικά 2.500,00(το ελάχιστο)

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

6.000χ100%=6.000,00 (ισόποσο)

 

2.5 Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.

 

Παράδειγμα

Καταλογίζεται παράβαση στις 25/10/13 για  έκδοση πλαστού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ100%=10.000,00

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2=20.000,00 (διπλάσιο)

Σημείωση. Στο λήπτη πλαστού δεν καταλογίζεται παράβαση.

2.6. Έκδοση ή λήψη εικονικών
γ) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιμο της περίπτωσης γ' μειώνεται ως εξής:

 

Παράδειγμα

Καταλογίζεται παράβαση στις  25/3/14 για  έκδοση εικονικού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00 ως προς στην συναλλαγή

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ50%=5.000,00

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2=20.000,00 (διπλάσιο)

 

2.7. Μερικώς εικονικό χωρίς  να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της εικονικότητας
αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου.

2.8.Εικονικότητα ως προς τον εκδότη

ββ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκμαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον λήπτη. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο που επιβάλλεται στον εκδότη διπλασιάζεται.

(σημαντική διάταξη σώζει αθώο κόσμο που έπεσε θύμα ... απατεώνων )

Παράδειγμα 1

Καταλογίζεται παράβαση στις  25/3/14 για  έκδοση εικονικού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00 ως προς τον εκδότη. (μη προσκόμιση επιταγών, εντάλματα καταθέσεων κλπ εξόφλησης από τον λήπτη)

α) Εκδότης

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ25%;=2.500,00.

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2χ50%=10.000,00.

β) Λήπτης

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ25%=2.500,00

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2χ50%=10.000,00.

 

Παράδειγμα 2

Καταλογίζεται παράβαση στις  20/11/13 για  έκδοση εικονικού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00 ως προς τον εκδότη. (με προσκόμιση επιταγών, εντάλματα καταθέσεων κλπ εξόφλησης από τον λήπτη)

α) Εκδότης

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ25%χ2=5.000,00 (διπλασιασμός)

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2χ50%=10.000,00.

β) Λήπτης

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ0,00=0,00 Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2χ50%=10.000,00.

Εδώ πρόκειται για μεγάλη αλλαγή η οποία ήταν και αναμενόμενη. Είχαν εκδοθεί πολλές αποφάσεις δικαστηρίων που δικαίωναν όσους είχαν καλή πίστη. Είχαν πέσει πολλές υγιείς επιχειρήσεις θύματα απατεώνων.

2.9. Λήπτης εικονικού.

γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

Παράδειγμα

Δεν ξέρω τι θέλει να πει ο ποιητής.?.. αλλά άνετα μπορεί να συμβεί το παρακάτω....

Καταλογίζεται παράβαση στις  25/7/14 για  λήψη εικονικού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00 το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία, αλλά το τιμολόγιο αυτό  δηλώθηκε ως λογιστικά διαφορά στην  ΚΦΑ.( η λήψη αυτή δεν επέφερε μείωση εισοδήματος)

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

10.000χ15%=1.500,00

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2 =20.000,00 (διπλάσιο)

 

2.10. Εικονικότητα χωρίς απώλεια εσόδων με υποκρυπτόμενη συναλλαγή.
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος.

Παράδειγμα

Δεν ξέρω και εδώ τι γίνεται.??? αλλά  να μια σκέψη που ίσως μπορεί...

??.  και μάλιστα με επιφύλαξη,,, ας ανεβάσει κάποιος άλλος κάτι ..... ή να περιμένουμε την ερμηνευτική όπου πιστεύω θα απαριθμήσει περιπτώσεις.

Παράδειγμα

Πιθανόν. ? Καταλογίζεται παράβαση στις  25/8/14 για  έκδοση  εικονικού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00 για ένα τεχνικό έργο  που ενώ εκδόθηκε τιμολόγιο από την Α&Β ΟΕ το έργο διαπιστώθηκε ότι εκτελέστηκε από τον εταίρο Α.  ( η λήψη αυτή δεν επέφερε μείωση εισοδήματος και πρόκειται για πραγματική συναλλαγή και είναι και υποκρυπτόμενος, ο εταίρος...)

Ι) Πρόστιμο με τον Ν. 4174/13

1χ500,00=500,00

ΙΙ) Πρόστιμο με τον Ν. 2523/97

10.000χ2 =20.000,00

(το ανωτέρω παράδειγμα με επιφύλαξη.......)

Αν και δεν γνωρίζουμε σε ποιες περιπτώσεις αναφέρεται και ποιοι υπάγονται, πρόκειται πάντως για ..χάδι στην ουσία ατιμωρησία..., όσοι υπαχθούν στη περίπτωση αυτή στην ουσία απαλλάσσονται........

2.11. Πρόστιμο ΦΠΑ
δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.
Παράδειγμα1

Καταλογίζεται πρόστιμο στις  25/6/14 για  λήψη  εικονικού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής  10.000,00 με ΦΠΑ 2.300,00.

Ι) Πρόστιμο ΦΠΑ  με τον Ν. 4174/13

2.300χ50%=1.150,00€

ΙΙ) Πρόστιμο ΦΠΑ  με τον Ν. 2523/97

2.300,00χ3=6.900,00€.

Παράδειγμα2

Καταλογίζεται πρόστιμο σε αγρότη του ειδικού καθεστώτος στις  25/9/13 για  λήψη  εικονικού – πλαστού τιμολογίου Δελτίου Αποστολής τιμολόγιο αγοράς χρήσης 2010 αξίας   10.000,00 με με το οποίο έλαβε ΦΠΑ  επιστροφή 1.100,00.

Ι) Πρόστιμο ΦΠΑ με τον Ν. 4174/13

1.100χ50%=550,00€

ΙΙ) Πρόστιμο ΦΠΑ με τον Ν. 2523/97

1.100,00χ3=3.300,00€.

 

2.12 Συμβιβασμός

Τα παραπάνω πρόστιμα συμβιβάζονται; Εκχωρεί συμβιβασμός; Παραθέτω τη νέα διάταξη του άρθρου 74 παρ. 8στ΄ του ν. 4172/13.

«6. Με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ, εάν καταβληθεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του οφειλόμενου ποσού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων, για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου, του πρακτικού αποδοχής της διαφοράς ή του δικαστικού συμβιβασμού, μήνα, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.

    Ειδικά τα πρόστιμα για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 και τις παραβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου, περιορίζονται, κατά την πράξη αποδοχής ή δικαστικό συμβιβασμό, στο ένα δεύτερο (1/2) αυτών εάν το ύψος του προστίμου καταβληθεί εφάπαξ και είναι μέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ και στην περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ μειώνεται στο ένα δεύτερο (1/2), εφόσον καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα που διενεργείται το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή ο δικαστικός συμβιβασμός, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.»

    ζ. Οι διατάξεις της περίπτωσης στ' της παρούσας παραγράφου ισχύουν για τις αποφάσεις επιβολής προστίμου που θα εκδοθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και μετά.

Σχόλια

Τα πρόστιμα μέχρι 31/12/13 σίγουρα συμβιβάζονται όπως αναφέρεται παραπάνω στο 1/3 ή στο ½ ανάλογα με τη περίπτωση και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ. (καταργήθηκαν οι δόσεις) Τι θα γίνει από 1/1/14 … θα δούμε……..

Για τις εκκρεμείς υποθέσεις να δούμε και τις  αναλυτικές οδηγίες της ερμηνευτικής…. 
 

3. Εκκρεμείς Υποθέσεις

Ορίζει σχετικά το άρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις. Εν συντομία ισχύει:

α) Υποθέσεις που δεν εκδόθηκαν ΑΕΠ

 Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής Α.Ε.Π

β) Υποθέσεις που εκδόθηκαν ΑΕΠ

Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα και δεν βρίσκονται ακόμη σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα, δηλαδή μέχρι 9/9/13 (5 ημέρες Ιούλιος, 31 Αύγουστος, 9 Σεπτέμβριος =45μέρες)

γ)  Υποθέσεις που εκδόθηκαν ΑΕΠ

Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα.
δ) Υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων, και ΣτΕ

Για τις υποθέσεις προστίμων των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι δύνανται με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο δημοσίευσης του Κώδικα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης μετά από συζήτηση, σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 να ζητήσουν το δικαστικό συμβιβασμό με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των προστίμων ανά καταλογιστική πράξη.

Στ) Αν δεν γίνουν τα παραπάνω, τότε..

Υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες δεν υποβάλλεται αίτηση για την Ειδική Διαδικασία του άρθρου 63 του Κώδικα, κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.

Συμπέρασμα. Οι προθεσμίες τρέχουν............... ήδη πέρασαν από 26/7/13 μέχρι σήμερα 21/8/13,  26 ημέρες.

   Η υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση πριν της υποβολή κατάθεσης προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο.

 

 

4. Το κείμενο του νέου Νόμου 4174/13

4.1) άρθρο 55 ν.4174/13

Αρθρο 55  Παραβάσεις φοροδιαφυγής
1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται:
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα βιβλία πλασματικές ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα,
β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα,
γ) η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων,
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές,
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, φορολογική αρχή. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.
2. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.
γ) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιμο της περίπτωσης γ' μειώνεται ως εξής:
αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (
25%) της αξίας του στοιχείου.
ββ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά
στο πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκμαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον λήπτη. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο που επιβάλλεται στον εκδότη διπλασιάζεται.
γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) της αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους
πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος.
δ) Στο Φ.Π.Α.,
όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.
3. Η επιβολή προστίμων και η σχετική διοικητική διαδικασία σύμφωνα με τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο νόμο.
4. Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική διαδικασία, δεν χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα.
4.2. άρθρο 66 ν.4174/13

Αρθρο 66  Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 7 εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, σε όλες τις χρήσεις για τις οποίες, κατά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα. δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, ή έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, αλλά δεν έχει γίνει έναρξη του ελέγχου.
2. Ειδικά οι διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 10 του Κώδικα ισχύουν για τις παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία ισχύος αυτού με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 55, το οποίο ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 και η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος. (Σημ. ο νόμος δημοσιεύθηκε 26/7/13)
3. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κώδικα ισχύουν από 1ης Αυγούστου 2013.
4. Εξαιρετικά οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως το χρόνο δημοσίευσης αυτού και επισύρουν πρόστιμα των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997 ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 54 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω, ανά κατηγορία υποθέσεων:
α. Για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής Α.Ε.Π.. Εξαιρετικά, για τις υποθέσεις της περίπτωσης αυτής οι σχετικές Α.Ε.Π. μπορεί να εκδοθούν απευθείας με βάση το νέο καθεστώς, εφόσον πριν την έκδοσή τους ο υπόχρεος υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση επιλογής των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της Α.Ε.Π..
β. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα και δεν βρίσκονται ακόμη σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα.
γ. Για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί Α.Ε.Π. και βρίσκονται σε στάδιο διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατόπιν αιτήματος διοικητικού συμβιβασμού ή άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα.
5. Στις παραπάνω περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4, αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων με το ευνοϊκότερο καθεστώς είναι ο Προϊστάμενος της Αρχής που εξέδωσε την πράξη. Κατά της πράξης αυτής που εκδίδεται στη βάση του ευνοϊκότερου καθεστώτος δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί δικαστικού και διοικητικού συμβιβασμού. Στην παραπάνω περίπτωση γ' της παραγράφου 4 το ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρμόζεται στο πλαίσιο του διοικητικού συμβιβασμού ή ενδικοφανούς προσφυγής. Ο διοικητικός συμβιβασμός ή η αποδοχή της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των προστίμων σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Το αίτημα για υπαγωγή στο ευνοϊκότερο καθεστώς υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή ή στην αρμόδια Επιτροπή των άρθρων 70Α και 70Β του ν. 2238/1994 κατά περίπτωση.
6. Για τις υποθέσεις προστίμων των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι υπόχρεοι δύνανται με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του Κώδικα ή σε περίπτωση που κατά το χρόνο δημοσίευσης του Κώδικα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης μετά από συζήτηση, σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 να ζητήσουν το δικαστικό συμβιβασμό με βάση το ευνοϊκότερο καθεστώς για το σύνολο των προστίμων ανά καταλογιστική πράξη. Αρμόδιος για τη διενέργεια του συμβιβασμού είναι ο Προϊστάμενος της αρχής που εξέδωσε την πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική δίκη καταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143, παράγραφος 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αφού υποβληθεί αντίγραφο του πρακτικού συμβιβασμού στο αρμόδιο δικαστήριο. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού εφαρμόζεται αναλόγως.
7. Εξαιρετικά οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κώδικα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, εφόσον το νέο καθεστώς του άρθρου 55 του Κώδικα επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον υπόχρεο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων κατά τις διατάξεις του Κώδικα, κατ' εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού.
9. Υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, για τις οποίες δεν υποβάλλεται αίτηση για την Ειδική Διαδικασία του άρθρου 63 του Κώδικα, κρίνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν, κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης.
10. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί, πέραν αυτών που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος, δεν επιστρέφονται.

 

5. Οι καταργημένες διατάξεις

5.1) άρθρο 5§10 α΄,β΄, γ΄ του Ν. 2523/9710. Οι παρακάτω περιπτώσεις, επίσης, θεωρούνται αυτοτελείς παραβάσεις, για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2), όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στις κατ` ιδία διατάξεις, με τις οποίες προσδιορίζεται και η τιμή του κατά περίπτωση ισχύοντος συντελεστή βαρύτητας:  α) Οταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψή της συναλλαγής ή μέρους αυτής η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των "χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ" επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε. Θεωρείται απόκρυψή της συναλλαγής και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με τη συνολική της αξία και η περίπτωση διακίνησης αγαθών χωρίς το συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.  Οταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας της συναλλαγής επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται από την περίπτωση α` της παράγραφου 2, κατά περίπτωση. "Ειδικά στις περιπτώσεις που προκύπτει το ύψος  της συνολικής αποκρυβείσας αξίας, χωρίς να προσδιορίζεται το πλήθος των  συναλλαγών ως και η αξία μιας εκάστης ξεχωριστά, επιβάλλεται πρόστιμο  ισόποσο της συναλλαγής, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να  υπερβεί το δεκαπενταπλάσιο της ΒΑΣ. ΥΠ.1, με εξαίρεση τις περιπτώσεις  που ο υπόχρεος τηρεί βιβλίο αγορών, οπότε το ανωτέρω πρόστιμο  επιβάλλεται μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%)." β) Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη  εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή  εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό  στοιχείο, συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιμο  ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρηση,  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των "χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ" Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ιδιαίτερη  κατηγορία αυτοτελούς παράβασης και επιβάλλεται το πρόστιμο κατ` εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων  8 και 9."Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας. Οταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας το πρόστιμο της περίπτωσης αυτής, επιβάλλεται μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). "Η ίδια μείωση ισχύει και για το λήπτη εικονικού στοιχείου στην περίπτωση που η  εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη."  Κατ` εξαίρεση στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων από φορολογική ταμειακή μηχανή (φ.τ.μ.) του ν 1809/1988, στις οποίες τα εκτυπούμενα ατομικά στοιχεία του εκδότη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α` της παραγράφαυ 2, εφόσον οι εκδοθείσες αποδείξεις έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στα τηρούμενα βιβλία τσυ κατόχου - χρήστη επιτηδευματία, η δε φ.τ.μ. έχει δηλωθεί από αυτόν στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1809/1988. γ) Στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., λήπτες  εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολο ή  μέρος αυτής, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται για την περίπτωση  γ΄ της παραγράφυ 8 του  άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως της αξίας των  στοιχείων αυτών. Εφόσον η εικονικότητα των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου ανάγεται  αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο στους  αγρότες -λήπτες των στοιχείων."
5.2) άρθρο 6 του Ν. 2523/97
"1. Στο Φ.Π.Α. όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή." 

ΥΓ1. Οι νέες διατάξεις είναι επιεικέστερες, αλλά αν έγινε ορθολογισμός των προστίμων ας το κρίνει καθένας μόνος του. Και να δούμε αν από 1/1/14 θα υπάρχει μείωση των προστίμων στον Συμβιβασμό..... Ψάχνω αλλά δεν βρίσκω τίποτα…. στον ΚΩ.ΦΟ.ΔΙΑ.

ΥΓ2.  Αν κάποιοι βοηθούνται ..... υπέρμετρα από τις νέες ρυθμίσεις,  από τις αιτήσεις γενικά  που θα υποβληθούν περί υπαγωγής θα διαπιστωθεί ποιοι έκαναν χρήση των νέων διατάξεων και ήταν  ΄΄ μάνα εξ ουρανού ΄΄ ??? Ειδικά αυτή η περίπτωση  η δδ΄ που το πρόστιμο του εικονικού μετατρέπεται σε 500,00 δεν ξέρω ποιοι θα υπαχθούν;….? Να έχει πχ πρόστιμο 50.000 και να γίνει 500,00??? Χαράς ευαγγέλια. Θέλουμε και τη γνώμη σας εδώ. Ηδη δειλά-δειλά κυκλοφορούν φήμες με ονόματα κλπ........ Θα δείξει....?...

ΥΓ3. Για περισσότερα διαβάστε το κείμενο του νόμου, και να αναμένουμε την κυκλοφορία της ερμηνευτικής του, που έπρεπε ήδη να είχε δοθεί σε κυκλοφορία και την οποία θα έχετε για οδηγό?? Οι νέες διατάξεις είναι πλέον σε ισχύ όπως αναφέραμε από 26/7/13  και οι προθεσμίες τρέχουν..

ΥΓ.4 Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο λάθος να το διορθώσουμε  ΄΄επί τω ορθώ ΄΄ ? Κάτι μπορεί να μας ξέφυγε μέσα σε αυτόν τον ορυμαγδό… Το θέμα όπως και όλα τα άλλα μέχρι σήμερα είναι ανοιχτού κώδικα…

ΥΓ.5. Όταν θα εκδοθεί η ερμηνευτική θα τη βάλουμε με link για την  αρτιότητα του θέματος.

ΥΓ.6. Και πολλοί αγρότες που πέσανε θύματα σε επιστροφές ΦΠΑ μπορεί να κάνουν χρήση των νέων διατάξεων.

ΥΓ 7. Έχουμε ολική ανατροπή όλου του σκηνικού. Θα χρειασθούν νέα σεμινάρια, νέα  βιβλία, και πολύ διάβασμα………. Από την αρχή πάλι…. Στα θρανία???

 

 

6. Links

1)  N. 4174/13   ΚΩ.ΦΟ.ΔΙΑ.

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529/hl/4174

2). N. 4172/13   Ο νέος ΚΦΕ

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528

3) N. 2523/97  ποινολόγιο (άρθρο 9 παρ. 6)

 http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8

4. σχετικό λινκ με τα πρόστιμα που ίσχυαν πριν

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=73085

 

 

Τετάρτη 21/8/2013

 

Eumilos.

 

Link to post
Share on other sites
 • Answers 68
 • Created
 • Last Reply

Top Posters For This Question

Top Posters For This Question

Popular Posts

Τα νέα πρόστιμα του ΚΦΔιαδ. Ν.4174/26-7-13  για πλαστά και εικονικά στοιχεία – παραδείγματα με το νέο και το παλαιό καθεστώς.                            {Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)              

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ   ΤΟΥ     Ν.4174/13   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   1) Πρόλογος. 2) Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη υποβολή. 2.1) Κυρώσεις για υποβολή Εκπρόθεσμης δήλωσης (μη παρακρατούμενου φόρου) 2.2) Κυρώσεις για υποβολή Εκ

Eumilie σε ευχαριστούμε πάρα πολύ   για τον κόπο που έκανες  και τη  γενναιοδωρία σου να μας διαθέσεις και πάλι αυτό το άρθρο .... Θα κρατήσω αυτά τα ΥΓ...Θέλει πολύ διάβασμα  !!!

Recommended Posts

 • 0

ΥΓ3. Για περισσότερα διαβάστε το κείμενο του νόμου, και να αναμένουμε την κυκλοφορία της ερμηνευτικής του, που έπρεπε ήδη να είχε δοθεί σε κυκλοφορία .. 

ΥΓ 7. Έχουμε ολική ανατροπή όλου του σκηνικού. Θα χρειασθούν νέα σεμινάρια, νέα  βιβλία, και πολύ διάβασμα………. Από την αρχή πάλι…. Στα θρανία???

 

 

 

Eumilie σε ευχαριστούμε πάρα πολύ   για τον κόπο που έκανες  και τη  γενναιοδωρία σου να μας διαθέσεις και πάλι αυτό το άρθρο ....

Θα κρατήσω αυτά τα ΥΓ...Θέλει πολύ διάβασμα  !!!

Link to post
Share on other sites
 • 0

 

ΥΓ2.  Αν κάποιοι βοηθούνται ..... υπέρμετρα από τις νέες ρυθμίσεις,  από τις αιτήσεις γενικά  που θα υποβληθούν περί υπαγωγής θα διαπιστωθεί ποιοι έκαναν χρήση των νέων διατάξεων και ήταν  ΄΄ μάνα εξ ουρανού ΄΄ ??? Ειδικά αυτή η περίπτωση  η δδ΄ που το πρόστιμο του εικονικού μετατρέπεται σε 500,00 δεν ξέρω ποιοι θα υπαχθούν;….? Να έχει πχ πρόστιμο 50.000 και να γίνει 500,00??? Χαράς ευαγγέλια. Θέλουμε και τη γνώμη σας εδώ. Ηδη δειλά-δειλά κυκλοφορούν φήμες με ονόματα κλπ........ Θα δείξει....?...

 

 

 

Ενα μεγάλο ευχαριστούμε και πάλι Ηλία.

Πολύ καλή δουλειά. Πότε πρόλαβες και "μελέτησες" τον 4174.

Ούτε τον 4172 δεν πρόλαβα να "διαβάσω" :)

Οσο για το ΥΓ.2 είναι σίγουρα φωτογραφική διάταξη :P (για τα κίτρινα αφεντικά του ποδοσφαίρου;Πας στοίχημα; :P )

 

ΥΓ. Καλά ρε αθεόφοβε, δουλεύεις και στις διακοπές :P :P :P

Link to post
Share on other sites
 • 0

 

Τα νέα πρόστιμα του ΚΦΔιαδ. Ν.4174/26-7-13  για πλαστά και εικονικά στοιχεία – παραδείγματα με το νέο και το παλαιό καθεστώς.

                       ...................................................................................................................

ΥΓ 7. Έχουμε ολική ανατροπή όλου του σκηνικού. Θα χρειασθούν νέα σεμινάρια, νέα  βιβλία, και πολύ διάβασμα………. Από την αρχή πάλι…. Στα θρανία???

 

Eumilos.

 

Αγαπητέ συνάδελφε, πέρα από τα θερμά μου συγχαρητήρια για την αξιοθαύμαστη δουλειά σου και για την αρτιότητα των αναλύσεων που αφιλοκερδώς και πλουσιοπάροχα μας δίνεις, αλλά και τις επιφυλάξεις σου, που αναφέρεις για τις πολλές ασάφειες των νόμων, κρατώ το τελευταίο Υ.Γ. για να τονίσω ότι ποτέ δεν πρέπει να εφησυχάζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Πάλι λοιπόν, στα σεμινάρια, μια ζωή στα θρανία , από το δημοτικό μέχρι τα έδρανα της ΑΣΟΕΕ, να ακούμε σαν καλοί μαθητές τους εισηγητές να μας εξηγούν τα ανεξήγητα. Αναρωτιέμαι όμως πως στην ευχή ξέρουν αυτοί, αυτά που εμείς δεν καταλαβαίνουμε;

 Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Ηλία....

Link to post
Share on other sites
 • 0

Διάβασα αργά απόψε την ομάδα εργασίας που συστάθηκε για την υλοποίηση του ΚΦΕ :

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17048

 

Παράλληλα διάβασα ένα ενδιαφέρον άρθρο του έγκριτου συναδέλφου κ. Κορομηλά στην Ημερησία, πάνω στο ίδιο θέμα. Την απλούστευση και κατανοητή, χωρίς αμφισβητήσεις , διατύπωση του νέου Κ.Φ.Σ. Ενα φορολογικό νόμο χωρίς ασάφειες , χωρίς παραπομπές σε προηγούμενες διατάξεις , όπως ο ΚΦΑΣ, χωρίς την έκδοση δεκάδων ΠΟΛ και την συνηθισμένη παράγραφο, περί έκδοσης υπουργικής απόφασης για την υλοποίηση των διατάξεων που περιέχονται σε αυτόν. Χρόνια το ακούω , το διαβάζω αλλά πάντα τρέχουμε σε σεμινάρια ή αγοράζουμε (εγώ όχι) την 3η ή 6η ή 16η έκδοση του ίδιου βιβλίου, εμπλουτισμένη με τις νέες ΠΟΛ ή τις προσωπικές ερμηνείες του συγγραφέα. 

  Αλλά και πολλοί από μας ,ασφαλώς θα αντιμετωπίζουν τις ασαφείς φορολογικές διατάξεις, του ΚΦΑΣ ή του ΚΦΕ με την δική τους ερμηνεία , που την αντιπαραθέτουν στις απόψεις των εφοριακών, που και αυτοί με την σειρά τους τις ερμηνεύουν κατά το δοκούν και όπως συμφέρει την υπηρεσία τους...

  Είναι μεγάλο το θέμα ενός σταθερού σε βάθος πενταετίας, νόμου, ξεκάθαρου και λεπτομερούς, που δεν επαρκεί αυτός ο χώρος. Ομως παρέθεσα τις παραπάνω σκέψεις μου για να προβληματισθούμε και , κυρίως , για αναρωτηθούμε γιατί ΔΕΝ ΜΕΤΕΧΟΥΝ στην παραπάνω επιτροπή εργασίας, εκπρόσωποι του κλάδου μας, είτε αυτοί ανήκουν στην ΠΟΦΕΕ (ακούει κανείς;; ), είτε στο Ο.Ε.Ε. (που είναι οι Οικονομολόγοι ;; ) είτε ακόμη και εκλεκτοί συνάδελφοι (και υπάρχουν πολλοί) , μη ενταγμένοι στα πρωϊνάδικα  με μόνιμη καθημερινή παρουσία (υπάλληλοι γαρ) και αποπροσανατολιστικές απόψεις για τα φορολογικά. Ακόμη και πρώην πεπειραμένα ανώτερα στελέχη του ΥΠ.ΟΙΚ. με μακρόχρονη εμπειρία και γνώση των φορολογικών αντικειμένων, που σήμερα για διάφορους λόγους μένουν εκτός διοίκησης, των οποίων τα ονόματα είναι γνωστά στους παλιότερους από μας και δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. 

  Η ομάδα εργασίας παραπάνω αποτελείται από εφοριακούς και μόνο από αυτούς. Αλλά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει λόγος και αντίλογος και από τον δικό μας κλάδο, που θα κληθούμε αύριο να εφαρμόσουμε, εκόντες -  άκοντες, τις αποφάσεις που θα πάρουν αυτοί οι κύριοι ; Μήπως θα έπρεπε η "ανωτάτη" μας ηγεσία να σκύψει λίγο από τον "Ολυμπο" που έχει εγκατασταθεί και να ενδιαφερθεί , να θυμίσει, ότι και εμείς είμαστε εδώ και όχι σαν άβουλα όργανα της πολιτείας, αλλά σαν μοχλός που θα βάλει μπροστά αυτήν τη περιβόητη ανάκαμψη και ανάπτυξη, που τέσσερα χρόνια τώρα και για άλλα τόσα ίσως , την ακούμε αλλά δεν την βλέπουμε. 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Η ερμηνευτική  κυκλοφόρησε, ΠΟΛ 1210/6-9-2013

Άργησε... Ο νόμος ψηφίστηκε 26/7/13

 

το link της ΠΟΛ..

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17139

 

θα ακολουθήσουν θεωρώ και άλλες....... Η προθεσμία μέχρι 9/9/13 παρείλθε για  όσους ήθελαν να κάνουν χρήση των νέων διατάξεων ???  Δεν θα δώσουν άλλη;;;?......

Κανονικά θάπρεπε...

Ο συμβιβασμός  όπου είχαμε πριν μείωση προστίμων, με τον νέο Νόμο μας τελείωσε..?. αργότερα θα επικαιροποιήσω την ανάλυση ...

Χρήζει μελέτης...

 

ΥΓ. Προσοχή στον ορισμό του πλαστού με τον νέο νόμο.

....................

Πριν

Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.

............

Τώρα

Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές.

Link to post
Share on other sites
 • 0

 

Σας λέει κάτι αυτή η είδηση (αν αληθεύει) από το Zougla,gr ;

Ποιο «ισοδύναμο μέτρο» ετοιμάζουν;

 

Πήραν πίσω το πρόστιμο για όσους δεν κόβουν αποδείξεις

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013, 18:40

Αποσύρθηκε, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, η διάταξη για την επιβολή προστίμου τουλάχιστον 1.000 ευρώ σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης.

Το μέτρο εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 

Συγκεκριμένα η επίμαχη διάταξη περιλαμβάνονταν στο άρθρο 33 του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου και προέβλεπε ότι όποιος δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικών συναλλαγών τιμωρείται – πέραν των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων – με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ αν η αξία της συναλλαγής είναι χαμηλότερη από 1.000 ευρώ, ενώ αν υπερβαίνει το συγκεκριμένο ποσό επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. 

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ

 

"2.10. Εικονικότητα χωρίς απώλεια εσόδων με υποκρυπτόμενη συναλλαγή.

δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο και με

ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος."

 

λέω....

Εκδίδεται ΤΔΑ για πχ έπιπλα (που είναι για το σπίτι - πραγματικότητα) αλλά τελικά ο επιχειρηματίας το καταχωρεί σαν επαγγελματική δαπάνη (με αναγραφή από τον εκδότη άλλης δ/νσης - της επαγγελματικής-  αλλά δεν πάνε εκεί τα έπιπλα)

Link to post
Share on other sites
 • 0

Υπάρχει περίπτωση να ανατραπούν οι..... "ανατρεπτικές" ημερομηνίες, που ...προσδιορίστηκαν "πολύ απλόχερα", ντάλα καλοκαίρι (κατα την πεπατημένη) και μάλλιστα ...κυνικότατα απο την Λευκάδα...?

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ   ΤΟΥ     Ν.4174/13

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

1) Πρόλογος.

2) Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη υποβολή.

2.1) Κυρώσεις για υποβολή Εκπρόθεσμης δήλωσης (μη παρακρατούμενου φόρου)

2.2) Κυρώσεις για υποβολή Εκπρόθεσμης δήλωσης  (Παρακρατούμενοι φόροι)

3) Κυρώσεις (Μετά από έλεγχο).

3.1) Κυρώσεις για μη υποβολή δήλωσης ή ανακριβή (μη παρακρατούμενου φόρου)

3.2) Κυρώσεις για  μη υποβολή δήλωσης ή ανακριβή (μετά από έλεγχο).   (Παρακρατούμενοι φόροι)

4) Συνέργεια (§60)

5) Απαλλαγή προστίμων λόγω ανωτέρας βίας (§61)

6) Καταβολή προστίμων

7) Η ισχύς των νέων προστίμων.

8) Το πρόστιμο 10%, 20%,30% που έγινε ΄΄χαμός’’  στην  TV.

9) Ta όρια (ποσά)  για τις παραβάσεις φοροδιαφυγής.

10) Εφαρμογές.

11)  Σχετικά άρθρα του Ν.4174/13.

12) Links.

 

1. Πρόλογος

Τα πρόστιμα για εικονικά, πλαστά κλπ ήδη τα έχουμε αναλύσει στο αρχή του  θέματος αυτού (§55) γιατί ήδη εφαρμόζονται από το 2013.(Προσοχή. Με τον ΕΝΦΙΑ πήραν πίσω την ευνοϊκή  διάταξη για τον λήπτη που είχε εξοφλήσει με κατάθεση στη τράπεζα???). Στην ανάλυση αυτή θα επιχειρήσουμε να ...φωτίσουμε?? τα υπόλοιπα πρόστιμα που θα ισχύουν από 1/1/2014. Ο νέος νόμος 4174/13 ...βρίθει άρθρων όπως και προστίμων? . Αφιερώνει 8?? ξεχωριστά άρθρα??? για τα πρόστιμα…, και φέρει πολύ μεγάλες ανατροπές... Είναι Εξοντωτικά και μάλιστα σε μια περίοδο που η αγορά και γενικά οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν. Πρόκειται για Καταιγίδα προστίμων???(Απαγορεύεται;;  να υποβληθεί δήλωση εκπρόθεσμη ή τροποποιητική, ή ακόμη να μην υποβληθεί, θεσμοθετήθηκαν πρόστιμα που σου παίρνουν τα κεφάλι και προσοχή και στην ΥΠΟτροπή?).

Για να γίνουν  όμως κατανοητά  πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις κάτωθι έννοιες.

α) Επιβάλλεται πρόστιμο σε κάθε υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ή τροποποιητικής. (ακόμη και στη περίπτωση που προκύπτει ποσό για καταβολή???)

β) Επιβάλλεται πρόστιμο  όταν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν υποβλήθηκε δήλωση ή αυτή που υποβλήθηκε ήταν ανακριβής.

Ανάλογα κατηγοριοποιείται και το πρόστιμο.

Επίσης αν η δήλωση αφορά παρακρατούμενους  φόρους ή όχι.

  Τέλος καταργήθηκε ο συμβιβασμός. Μέχρι τώρα σε περιπτώσεις συμβιβασμών τα πρόστιμα μειώνονταν σε 1/3. ή σε ½ κλπ. Τώρα μας τελείωσε αυτό με ότι σημαίνει αυτό. Προσοχή μεγάλη λοιπόν..??

 

2. Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη υποβολή.

2.1 Κυρώσεις για υποβολή Εκπρόθεσμης δήλωσης (μη παρακρατούμενου φόρου)

Για κάθε δήλωση μη παρακρατούμενου φόρου που υποβάλλεται εκπρόθεσμα ισχύουν οι κάτωθι κυρώσεις:

α) Τόκος για κάθε μήνα καθυστέρησης ( η πάλαι ποτέ ..προσαύξηση). (§53)  Το ετήσιο  επιτόκιο ακόμη δεν καθορίστηκε από τον ΓΓΔΕ, υπολογίζεται όμως ότι θα είναι 8,50% το χρόνο. Αν γίνει αναγωγή σε μήνα 0,70% μηνιαίο.

Πχ για 5 μήνες καθυστέρησης θα είναι 5χ0,70=3,50%.

β) αυτοτελή πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί ή όχι. (§54)

        Μη τήρηση βιβλίων ........100,00

        Απλογραφικά βιβλία ....1.000,00

        Διπλογραφικά βιβλία ....2.500,00

γ) Κλιμακούμενο Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης. (§57) Το άρθρο είχε λίφτινγκ με τον ΕΝΦΙΑ.

Πρόστιμο για 2 μήνες καθυστέρησης  =  δεν επιβάλλεται.

Πρόστιμο για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 2 μήνες πρόστιμο 10% της οφειλής.

Πρόστιμο για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 1 έτος,  πρόστιμο  20% της οφειλής.

Πρόστιμο για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 2 έτη,  πρόστιμο   30% της οφειλής.

Πχ, Υποβάλλεται η φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2015 με 11 μήνες καθυστέρηση με χρεωστικό υπόλοιπο 1.500,00. Σύμφωνα με τα παραπάνω το πρόστιμο θα είναι 1.500,00χ20%=300,00

δ) Πρόστιμο λόγω υποτροπής. (54§3).

Υποτροπή της ίδιας πρώτη φορά παράβασης εντός πενταετίας το πρόστιμο διπλασιάζεται (Χ2).)  Υποτροπή της ίδιας παράβασης δεύτερη φορά  εντός πενταετίας το πρόστιμο τετραπλασιάζεται(Χ4).???

 

2.2 Κυρώσεις για υποβολή Εκπρόθεσμης δήλωσης  (Παρακρατούμενοι φόροι)

Για κάθε δήλωση παρακρατούμενου φόρου που υποβάλλεται εκπρόθεσμα ισχύουν οι κάτωθι κυρώσεις:

α) Τόκος για κάθε μήνα καθυστέρησης ( η πάλαι ποτέ ..προσαύξηση). (§53)  Το ετήσιο  επιτόκιο ακόμη δεν καθορίστηκε από τον ΓΓΔΕ, υπολογίζεται όμως ότι θα είναι 8,50% το χρόνο. Αν γίνει αναγωγή σε μήνα 0,70% μηνιαίο1.

1 Προσοχή: μήπως με  την απόφαση του ΓΓΔΕ θα  προβλέπεται μεγαλύτερο επιτόκιο για τους παρακρατούμενους φόρους. ?? ίδωμεν..

Πχ για 5 μήνες καθυστέρησης θα είναι 5χ0,70=3,50%.

β) αυτοτελή πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί ή όχι. (§54)

        Μη τήρηση βιβλίων ........100,00

        Απλογραφικά βιβλία ....1.000,00

        Διπλογραφικά βιβλία ....2.500,00

Πχ υποβάλλεται δήλωση ΦΠΑ με πιστωτικό υπόλοιπο 259,00 εκπρόθεσμα για τον 5/14 από ΕΕ με διπλογραφικά βιβλία, έχει πρόστιμο 2.500,00 ?? το οποίο και δεν συμβιβάζεται..... (τέλος η μείωση που γίνονταν πάλαι με τον συμβιβασμό. Θα πρέπει πρώτα να πηγαίνεις στη τράπεζα, να πάρεις δάνειο για να πληρώσεις το πρόστιμο.??.. άντε τώρα να υποβάλλεις για όλη τη χρήση 12  εκπρόθεσμες δηλώσεις ή 12 τροποποιητικές....). Κάτι πρέπει να γίνει.... Θα έχουμε δράματα, εγκεφαλικά κλπ???? {12χ2.500,00=30.000,00}????????

γ) Κλιμακούμενο Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης. (§57)

Πρόστιμο για 2 μήνες καθυστέρησης  =  δεν επιβάλλεται.

Πρόστιμο για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 2 μήνες πρόστιμο 10% της οφειλής.

Πρόστιμο για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 1 έτος  πρόστιμο  20% της οφειλής.

Πρόστιμο για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 2 έτη  πρόστιμο   30% της οφειλής.

Πχ, Υποβάλλεται η  δήλωση ΦΠΑ για τον μήνα 1/2015 με 13 μήνες καθυστέρηση με χρεωστικό υπόλοιπο 1.500,00. Σύμφωνα με τα παραπάνω το πρόστιμο θα είναι 1.500,00χ20%=300,00

δ) Πρόστιμο λόγω υποτροπής.

Υποτροπή της ίδιας πρώτη φορά παράβασης εντός πενταετίας το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Υποτροπή της ίδιας παράβασης δεύτερη φορά  εντός πενταετίας το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.??

 

3) Κυρώσεις (Μετά από έλεγχο).

3.1) Κυρώσεις για μη υποβολή δήλωσης ή ανακριβή (Μετά από έλεγχο).

Κυρώσεις για μη υποβολή δήλωσης ή ανακριβή (μη παρακρατούμενου φόρου)

Για κάθε δήλωση μη παρακρατούμενου φόρου που υποβάλλεται εκπρόθεσμα ισχύουν οι κάτωθι κυρώσεις:

α) Τόκος για κάθε μήνα καθυστέρησης ( η πάλαι ποτέ ..προσαύξηση). (§53)  Το ετήσιο  επιτόκιο ακόμη δεν καθορίστηκε από τον ΓΓΔΕ, υπολογίζεται όμως ότι θα είναι 8,50% το χρόνο. Αν γίνει αναγωγή σε μήνα 0,70% μηνιαίο.

Πχ για 6 μήνες καθυστέρησης θα είναι 6χ0,70=4,20%.

β) αυτοτελή πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί ή όχι. (§54)

        Μη τήρηση βιβλίων .........100,00

        Απλογραφικά βιβλία ....1.000,00

        Διπλογραφικά βιβλία ....2.500,00

γ) Κλιμακούμενο Πρόστιμο μη υποβολής  δήλωσης ή ανακριβούς  ανάλογα με το ύψος της οφειλής. (§58)

i. Ανακριβής δήλωση.

   Πρόστιμο στο 10% του ποσού της διαφοράς αν το ποσό ανέρχεται στο 5%-20% του ποσού της φορολογικής δήλωσης.

    Πρόστιμο στο 30% του ποσού της διαφοράς αν το ποσό υπερβαίνει το 20% του ποσού της φορολογικής δήλωσης.

    Πρόστιμο στο 100% του ποσού της διαφοράς αν το ποσό υπερβαίνει το 50% του ποσού της φορολογικής δήλωσης και η ανακρίβεια οφείλεται στην πρόθεση του φορολογούμενου. .

ii. Μη υποβολή

Πρόστιμο 100%.  Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.
    Πχ, Μετά από έλεγχο στη δήλωση φορολογικού έτους 2015, καταλογίστηκαν λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψε επί πλέον φόρος ποσό 8.000,00 και έτσι το  τελικό ποσό του φόρου διαμορφώθηκε από  40.00,00 + 8.000,00=48.000,00 (Φόρος βάσει ελέγχου).

Επειδή το ποσό των 8.000,00 είναι ίσο με 20% (40.000χ20%)

 Σύμφωνα με τα παραπάνω το πρόστιμο θα είναι 40.000,00χ10%=4.000,00

δ) Πρόστιμο λόγω υποτροπής. (54§3).

Υποτροπή της ίδιας πρώτη φορά παράβασης εντός πενταετίας το πρόστιμο διπλασιάζεται.)  Υποτροπή της ίδιας παράβασης δεύτερη φορά  εντός πενταετίας το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.

 

3.2) Κυρώσεις για  μη υποβολή δήλωσης ή ανακριβή (μετά από έλεγχο).   (Παρακρατούμενοι φόροι)

Για κάθε δήλωση παρακρατούμενου φόρου που δεν υποβάλλεται ή υποβάλλεται ανακριβώς  ισχύουν οι κάτωθι κυρώσεις:

α) Τόκος για κάθε μήνα καθυστέρησης ( η πάλαι ποτέ ..προσαύξηση). (§53)  Το ετήσιο  επιτόκιο ακόμη δεν καθορίστηκε από τον ΓΓΔΕ, υπολογίζεται όμως ότι θα είναι 8,50% το χρόνο. Αν γίνει αναγωγή σε μήνα 0,70% μηνιαίο1.

1 Προσοχή: μήπως με  την απόφαση του ΓΓΔΕ θα προβλέπεται μεγαλύτερο επιτόκιο για τους παρακρατούμενους φόρους. ??

Πχ για 10 μήνες καθυστέρησης θα είναι 10χ0,70=7,00%.

β) αυτοτελή πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία που τηρεί ή όχι. (§54)

        Μη τήρηση βιβλίων ........100,00

        Απλογραφικά βιβλία ....1.000,00

        Διπλογραφικά βιβλία ....2.500,00

γ1)  Πρόστιμο ΜΗ  υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου . (§59)

Πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε (στο 100%)

Πχ, Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν αποδόθηκε ο ΦΠΑ του  Β΄ τριμήνου 2014, ποσού 1.800,00. Σύμφωνα με τα παραπάνω επιβάλλεται και πρόστιμο:

1.800,00χ100%=1.800,00

γ2) Ανακριβής δήλωση.

   Πρόστιμο στο 10% του ποσού της διαφοράς αν το ποσό ανέρχεται στο 5%-20% του ποσού της φορολογικής δήλωσης.

    Πρόστιμο στο 30% του ποσού της διαφοράς αν το ποσό υπερβαίνει το 20% του ποσού της φορολογικής δήλωσης.

    Πρόστιμο στο 100% του ποσού της διαφοράς αν το ποσό υπερβαίνει το 50% του ποσού της φορολογικής δήλωσης και η ανακρίβεια οφείλεται στην πρόθεση του φορολογούμενου. .

Προσοχή. Από το γ1 ή το γ2 θα ισχύει ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή πρόστιμο ανακρίβειας ή πρόστιμο μη δήλωσης.

 δ) Πρόστιμο λόγω υποτροπής.

Υποτροπή της ίδιας πρώτη φορά παράβασης εντός πενταετίας το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Υποτροπή της ίδιας παράβασης δεύτερη φορά  εντός πενταετίας το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.??

 

4. Συνέργεια (§60)

Σύμφωνα με το άρθρο 60 στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος υπόκειται κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει, ή υποθάλπτει, ή υποκινεί ή συνεργεί για παραβάσεις του κώδικα αυτού.

  Πχ Λογιστής δεν προβαίνει στην αναμόρφωση των κερδών με την προσθήκη των λογιστικών διαφορών ποσού 9.000,00  στο φορολογικό έτος 2015.  Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή θα του καταλογιστούν τα ίδια πρόστιμα με την επιχείρηση??????.

 

5. Απαλλαγή προστίμων λόγω ανωτέρας βίας (§61)

 Να και κάτι θετικό.??... Μπορεί για ανωτέρω βία μετά από σχετικό αίτημα στον ΓΓΔΔ να ζητήσει την απαλλαγή από τόκους, η πρόστιμα λόγω ανώτερης βίας. Δεν   δίνεται όμως  απαλλαγή σε ανακρίβεια και σε παραβάσεις φοροδιαφυγής. Τώρα τι είναι ανωτέρα βία, είναι ένα θέμα παλαιό.....

Πχ Η ασθένεια του λογιστή, βλάβη υπολογιστή, βλάβη ΤΑΧΙΣ, πυρκαγιά, κλπ. μπορούν να χαρακτηριστούν;;;

 

6. Καταβολή προστίμων

  Τόκοι και πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης καταλογισμού ή επιβολής.. Ο υπόχρεος, όμως, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή (πρόκειται για ΄΄ ένσταση ΄΄ που είναι υποχρεωτική και όταν δεν ευδοκιμήσει τότε κατατίθεται προσφυγή)  με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν.  Η Δ.Ο.Υ.  αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή του υπόχρεου, συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις αυτής, εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (ΥΕΕ) της Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα το εκατό τοις εκατό (100%) του αμφισβητούμενου ποσού από τη Φορολογική Διοίκηση, καταβάλλεται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αναστέλλεται η καταβολή του υπολοίπου.κλπ
 

7) Η ισχύς των νέων προστίμων.

Για το από πότε ισχύουν τα νέα ΄΄τσουχτερά ΄΄ πρόστιμα ορίζει το άρθρο  50 του νόμου ΕΝΦΙΑ που ψηφίστηκε στις 21/12/13 και τροποποιεί το άρθρο 66 του 4174/14 παρ. 1 (παρ.15,17,18 και 19)

15. Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 υπολογίζεται σε μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα. (δηλαδή από 1/1/16 θα υπολογίζεται για κάθε ημέρα καθυστέρησης?????)

17. Στις πράξεις καταλογισμού οποιουδήποτε φόρου που εκδίδονται μετά την 1.1.2014 και αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως την 31.12.2013, εξακολουθούν να επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

18. Για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

19. Για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α΄ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Συμπέρασμα. Πάλι καλά για τα παλαιά θα επιβάλλονται τα πρόστιμα του Ν.2523/97.

 

8) Το πρόστιμο 10%, 20%,30% που έγινε χαμός στις TV επιβλήθηκε και στα βεβαιωμένα χρέη στο ταμείο της Δ.Ο.Υ..

Κατά τη ψήφιση του νομοσχεδίου για τους πλειστηριασμούς  που έγινε την ίδια ημέρα με τον ΕΝΦΙΑ (βλ.Πολύδωρας) έγινε απλά ενσωμάτωση του άρθρου 57 του Ν.4174/13 στον  ΚΕΔΕ.

Στο άρθρο 7 παρ. 6 του νέου νόμου για τους πλειστηριασμούς ορίζεται:

6. Το άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:«Άρθρο 6  Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής

1. Για οποιοδήποτε ποσό χρέους γίνεται ληξιπρόθεσμο, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει τόκους και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53 και 57 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως ισχύει. Προκειμένου περί δημοσίων εσόδων, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Κώδικα, πλην των τελωνειακών, το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυξάνεται σε έξι (6) μήνες. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις των οφειλών, οι οποίες προέρχονται από επιβολή προστίμων σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

Για χρέη από συμβάσεις οι τόκοι ορίζονται ως ανωτέρω, εκτός αν προβλέπεται άλλη ρύθμιση με ρητό όρο της σύμβασης, και υπολογίζονται από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας που πρέπει, σύμφωνα με τη σύμβαση, να καταβληθεί η οφειλή μερικά ή ολικά.

Δηλαδή το πρόστιμο (10%,20%,30%) του άρθρου 57 θα καταλογίζεται και στα βεβαιωμένα χρέη στο Ταμείο????? Αλλά μετά από 6 μήνες, (μας κάναν τη χάρη....?.. καλοσύνη τους…?)

9) Ta όρια (ποσά)  για τις παραβάσεις φοροδιαφυγής

Τα ποσά για να χαρακτηριστεί μια μη απόδοση φόρου κλπ  ότι είναι παράβαση φοροδιαφυγής, ορίστηκε το ποσό των  10.000,00 για φυσικά πρόσωπα και για βιβλία απλογραφικά και 60.000,00 για βιβλία διπλογραφικά. Ήτοι:

 5. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013

«Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης που έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή ποσού φόρου τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογικό έτος, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων

(60.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.»

6. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013

«Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση θεωρείται η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεμία φορολογία, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.»

Αρχίσανε οι διακρίσεις.............?......

 

10. Εφαρμογές.

1. Υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 από ιδιώτη και δεν προκύπτει φόρος για καταβολή

Πρόστιμο: 100,00.

2. Υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 από ΑΕ και δεν προκύπτει φόρος για καταβολή

Πρόστιμο: 100,00.

3. Υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 από ΟΕ με  διπλογραφικά βιβλία  και δεν προκύπτει φόρος για καταβολή

Πρόστιμο: 100,00.

(τα ποσά δεν συμβιβάζονται)

 

4. Υποβάλλεται δήλωση ΦΜΥ του μηνός 7/14 από επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία,  ποσού 2.000,00 αντί στις 20/8/14 στις 19/11/14. 

 

Κύρια οφειλή:2.000,00, καθυστέρηση 3 μήνες, έστω επιτόκιο 0,70%.

1.Κύρια οφειλή................................................................=2.000,00

1. Τόκος: 3χ0,70=2,10 άρα τόκος=2.000χ2,10%=        42,00

2. Πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία ..........................    1.000,00

3. Κλιμακούμενο πρόστιμο(μήνες 3)....2.000χ10%=    200,00

Συνολική οφειλή.........................................................     3.242,00

4. Πρόστιμο λόγω υποτροπής?

Το ποσό δεν συμβιβάζεται.

 

5. Μετά από έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν αποδόθηκε ο ΦΠΑ του μηνός  5/2014  ποσού 10.000,00 σε επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία και έχουν παρέλθει 10 μήνες.

1. Κύρια οφειλή................................................................=10.000,00

2. Τόκος: 10χ0,70=7,00 άρα τόκος=10.000χ7,00%=    700,00

3. Πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία ..........................      2.500,00

4. Πρόστιμο μη υποβολής (10.0000,00χ100%)         10.00000

Συνολική οφειλή.........................................................     23.200,00

5. Πρόστιμο λόγω υποτροπής?

Το ποσό δεν συμβιβάζεται.

 Σημείωση. Υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις.

 

6. Υποβάλλεται η δήλωση ΦΠΑ  (βιβλία απλογραφικά) Δ΄ τρίμηνο 2014 με 13 μήνες καθυστέρηση ποσού 4.000,00.  

1.Κύρια οφειλή................................................................= 4.000,00

1. Τόκος: 13χ0,70=9,10 άρα τόκος=4.000χ9,10%=     364,00

2. Πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία ..........................     1.000,00

3. Κλιμακούμενο πρόστιμο(μήνες 13)....4.000χ20%=    800,00

Συνολική οφειλή.........................................................      6.164,00

4. Πρόστιμο λόγω υποτροπής?

Το ποσό δεν συμβιβάζεται.

 

11. Σχετικά άρθρα Ν. 4174/13
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Αρθρο 53
1. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού. 
2. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή επιστροφής του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες φορολογικές οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού. 
3. Τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται. 
4. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

τόκων καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο 54

Διαδικαστικές παραβάσεις
1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο 
ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,
η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
γ) χίλια (1.000) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
δ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση όταν συντρέχει η παράβαση της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1.
3. Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.
Αρθρο 55. Παραβάσεις φοροδιαφυγής

1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως«φοροδιαφυγή» νοείται:
α) η απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή φόρου εισοδήματος. Ως απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων νοείται και η περίπτωση κατά την οποία καταχωρούνται στα βιβλία 
ανύπαρκτες ή εικονικές ολικά ή μερικά δαπάνες ή γίνεται επίκληση στη φορολογική δήλωση τέτοιων δαπανών, ώστε να μην εμφανίζονται καθαρά εισοδήματα ή να εμφανίζονται αυτά μειωμένα. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη εισοδημάτων θεωρείται η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης που έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή ποσού φόρου τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογικό έτος, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση θεωρείται η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεμία φορολογία τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
γ) η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων,
δ) η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της 
Φορολογικής Διοίκησης σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές,
ε) η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην 
Φορολογική Διοίκηση. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.

στ. η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων, εφόσον η συνολική αποκρυβείσα αξία ανέρχεται τουλάχιστον σε πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ,
ζ. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ,
η. η απόκρυψη στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο ή συνθέτουν το αντικείμενο του ειδικού φόρου ακινήτων (ν. 3091/2002) με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή του ειδικού φόρου ακινήτων,
θ. η απόκρυψη οποιασδήποτε φορολογητέας ύλης με μη υποβολή δήλωσης ή με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με σκοπό τη μη πληρωμή οποιουδήποτε άλλου φόρου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως απόκρυψη θεωρείται η μη απόδοση για κάθε φορολογικό έτος ή κάθε φορολογική υπόθεση ποσού φόρου τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.

2. α) Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε με ελάχιστο ύψος προστίμου στην περίπτωση αυτή το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.
β) Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας του στοιχείου.
γ) Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων 
ή νόθευσης αυτών καθώς και καταχώρησης στα βιβλία, αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείοεπιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου είναι μερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται για το μέρος της εικονικής αξίας.
Εξαιρετικά στις κατωτέρω περιπτώσεις το πρόστιμο της περίπτωσης γ' μειώνεται ως εξής:
αα) Όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου.
ββ) Όταν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά στο πρόσωπο του εκδότη, στο λήπτη του εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του στοιχείου. 
Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου έχει εξοφλήσει μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή αξιογράφων πλήρως την αξία του τιμολογίου και τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας στον εκδότη του στοιχείου και καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση τα σχετικά παραστατικά με αναφορά στο εικονικό στοιχείο τεκμαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον λήπτη. Σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο που επιβάλλεται στον εκδότη διπλασιάζεται.
γγ) Στον λήπτη εικονικού στοιχείου επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του στοιχείου, εφόσον η λήψη του στοιχείου δεν είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
δδ) Όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, η οποία αποδεικνύεται ότι αφορά άλλη υποκρυπτόμενη πραγματική συναλλαγή και κατά συνέπεια η έκδοση του εικονικού στοιχείου δεν επιφέρει καμία απώλεια εσόδων σχετικά με φόρους, επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση μη προσήκοντος στοιχείου, ύψους πεντακοσίων ευρώ ανά στοιχείο και με ανώτατο ύψος προστίμου πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά ελεγχόμενο φορολογικό έτος.
δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι. 

3. Η επιβολή προστίμων και όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο νόμο. 
4. Πληροφορίες ή έγγραφα, τα οποία αφορούν ποινική διαδικασία, δεν χορηγούνται στη Φορολογική Διοίκηση χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα.

5. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να ερευνά παραβάσεις του παρόντος Κώδικα και άλλων νόμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού χωρίς να θίγεται η εφαρμογή του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

Αρθρο 56. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς  Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κώδικα επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα χιλιοστό (1/1000) των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων του υπόχρεου φορολογουμένου. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και σε περίπτωση που ο Φάκελος Τεκμηρίωσης δεν τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Κώδικα, ή υποβάλλεται με μη πλήρες ή μη επαρκές περιεχόμενο.
2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή μη διάθεσης του Φακέλου Τεκμηρίωσης της παραγράφου1 του άρθρου 21 του Κώδικα στη Φορολογική Διοίκηση επιβάλλεται πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα εκατοστό (1/100) των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε διόρθωσης κερδών, του υπόχρεου φορολογούμενου. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

3. Σε περίπτωση υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.
Αρθρο 57

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο(2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Το πρόστιμο των προηγούμενων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής.

Αρθρο 58
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που
προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,
γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση. Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου.

Αρθρο 59
Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων
Στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε.

Αρθρο 60
Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της σύμφωνα με τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος.

  Αρθρο 61
Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας
1. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Απαλλαγή δεν χορηγείται, αν δεν έχουν εξοφληθεί, πριν από το αίτημα απαλλαγής, όλοι οι φόροι για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή δεν χορηγείται για τόκους και πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση, καθώς και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις φοροδιαφυγής.
2. Το αίτημα απαλλαγής απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα και:
α) υποβάλλεται εγγράφως,
β) περιέχει τα στοιχεία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου,
γ) φέρει την υπογραφή του φορολογουμένου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, και
δ) περιγράφει όλα τα γεγονότα και περιλαμβάνει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία.
3. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών και κοινοποιεί την απόφαση στον φορολογούμενο. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός της ανωτέρω περιόδου, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

  Η κωδικοποίηση από την ομάδα του TAXHEAVEN. ,μπορεί να υπάρχουν αλλαγές. Mε το πράσινο νέα διάταξη, το κόκκινο διαγράφεται, το μπλε τροποποιείται. 

    Κάναμε μια προσπάθεια να απλοποιήσουμε τα νέα πρόστιμα. Αν κάπου υπάρχει κάποιο λάθος να το διορθώσουμε... (δεν διεκδικούμε το αλάθητο..) Έτσι όπως είναι τα άρθρα δημιουργούνται προβλήματα και έχουμε και τις αλλαγές που εμπεριέχονται στο νόμο για τον ΕΝΦΙΑ που ψηφίστηκε στις 21/12/13...  Κατά την γνώμη μας θέματα υπάρχουν με την υποτροπή, και στα άρθρα 57 και 58.  Ελπίζουμε να βγεί και η ερμηνευτική και να τα επιλύσει..... Βέβαια μπορεί να επιλυθούν,… το θέμα είναι, πως θα πληρωθούν....???

 

Θέμα  για λύση

Μπορεί κάποιος να  υπολογίσει τα πρόστιμα και το τελικό ποσό που θα καταλογιστεί σε επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία, αν  μετά από έλεγχο που θα γίνει στο πχ έτος 2014, διαπιστωθεί  ότι δεν υπέβαλλε 12 μηνιαίες δηλώσεις ΦΜΥ για ένα  υπάλληλο που απασχολούσε με ποσό μηναίο φμυ πχ 25,00::?? (συνολική οφειλή ΦΜΥ 12χ25=300,00). Θ α έχουμε και υποτροπή…..?? Το ποσό  αυτό των προστίμων ποιος θα το πληρώσει???  (περιμένω  την λύση - απάντηση…?.) Μήπως το ποσό είναι εξωπλανητικό.???? Βρε που πάμεεε……?....

 

Επίλογος

Ο Κώδικας φορολογίας Εισοδήματος ΚΦΕ 4172/13, (Νέος Νόμος), Κώδικας Φορολογικής διαδικασίας- πρόστιμα, Ν.4174/13, (Νέος Νόμος), ΚΕΔΕ άλλαξαν-αλλάζουν τα πάντα, ο ΚΦΑΣ αλλάζει ριζικά, το ΕΓΛΣ πάει,  θα έχουμε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), τα εργατικά – ασφαλιστικά αλλαγές κάθε μήνα, δεν έμεινε τίποτε όρθιο???? Εισάγονται πρόστιμα εξωγήινα??? τόσο στα φορολογικά όσο και στα εργατικά??? Τι να πρωτοδιαβάσει κανείς, τι σεμινάρια να παρακολουθήσει, πόσα βιβλία πρέπει να αγοράσει;;; Στα θρανία πάλι και να δούμε ........ πότε θα σταματήσει αυτός ο ορυμαγδός των αλλαγών............... και οι ευθύνες όλο και μεγαλώνουν-μεγαλώνουννν .... Από πού να προστατευθεί κανείς;;;;;

 

12) Links.

1. Ο Ν.4174/12.  http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17803

2. Ο ΕΝΦΙΑ http://www.taxheaven.gr/pagesdata/e-enfia-pap.pdf

 

 

Ας τα ξεχάσουμε προς το παρόν........

 

Εύχομαι σε όλους ΥΓΕΙΑ,  ΥΓΕΙΑ

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο έτος 2014.

 

Χριστούγεννα 2013

 

Eumilos.

 

 

               Και δεν ξεχνάμε,  δεν πρέπει να .....ΥΥποτροπιάζουμε  έρχεται το χ2 και χ4.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ηλία καλημέρα και χρόνια πολλά.

 

Σ' ευχαριστούμε και πάλι για το Χριστουγεννιάτικο δώρο σου.

 

Πολύ καλή δουλειά και πάλι.

 

Να είσαι καλά φίλε.

 

Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά με υγεία σε σένα και στην οικογένεια. 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά.

 

Μία απορία:

αρ.54

1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,

 

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1,

 

Εκεί δεν εμπίπτουν οι πιστωτικές ΦΠΑ, αρχικές ή τροποποιητικές, εκκαθαριστικές κλπ που δεν προκύπτει φόρος?

 

Επίσης, μια επιβεβαίωση: Με τον ΕΝΦΙΑ λύνεται το θέμα των παλιών δηλώσεων (πχ ΦΠΑ) που υποβάλλονται το 2014. Πάνε με τα παλιά πρόστιμα (2523), έτσι δεν είναι? Μπας και "κάνουμε Χριστούγεννα".

 

Ευχαριστώ και πάλι.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά.

Μία απορία:

αρ.54

1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1,

Εκεί δεν εμπίπτουν οι πιστωτικές ΦΠΑ, αρχικές ή τροποποιητικές, εκκαθαριστικές κλπ που δεν προκύπτει φόρος?

Επίσης, μια επιβεβαίωση: Με τον ΕΝΦΙΑ λύνεται το θέμα των παλιών δηλώσεων (πχ ΦΠΑ) που υποβάλλονται το 2014. Πάνε με τα παλιά πρόστιμα (2523), έτσι δεν είναι? Μπας και "κάνουμε Χριστούγεννα".

Ευχαριστώ και πάλι.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Επίσης αυτό:

 

Αρ. 59

"Στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε."

 

Πώς προκύπτει ότι καταλογίζεται μόνο μετά από έλεγχο?

 

Εγώ καταλαβαίνω ότι αφορά, εκτός από μη υποβολή, και οποιαδήποτε εκπρόθεσμη δήλωση ή καταβολή παρακρατούμενου.

Link to post
Share on other sites
 • 0

   H επιστημονική  ομάδα του TAXHEAVEN ανέβασε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση και θεωρώ ότι έτσι θα ερμηνευθούν οι διατάξεις,  όταν ……..αξιωθούν και  εκδώσουν την ερμηνευτική…..   Η μόνη ΄΄διαφορά΄΄  μας είναι  ότι  το πρόστιμο το ισόποσο καταλογίζεται σε κάθε περίπτωση (εκπρόθεσμη ή μη υποβολή) και μάλλον έτσι πρέπει να είναι…. Το θέμα μας προβλημάτισε και   εύλογη ήταν και η ερώτηση του συναδ. PONZI

Το σχετικό link

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17894

από τα παραδείγματα προκύπτουν:

1) Για  ΦΠΑ ποσού 200,00 εκπρόθεσμη απόδοση (καθυστέρηση 9 ημερών) από βιβλία διπλογραφικά φτάνει μέχρι 2.500,00?????????????????? και σε τελικό  ποσοστό 1.250%?????, αν είναι δυνατόν…?

2) Επίσης  και ΦΜΥ 900,00 με 1 χρόνο  και δυο μήνες καθυστέρηση φτάνει μέχρι 3.661,00????????????  Και Τελικό  ποσοστό 406%???????????

Και που να υπολογίσεις και υποτροπή πχ υποβολή 12 τροποποιητικών δηλώσεων στο ΦΠΑ…

 

Γίναμε η κατάλληλη χώρα για να γίνουν επενδύσεις…. Επενδυτές... σπεύσατε… .?

 

Αν τελικά τα πρόστιμα ισχύσουν έτσι(και είναι σίγουρο), βλέπω, θα έχουν δουλειά  οι δικηγόροι γιατί πιστεύω ότι θα κριθούν στα δικαστήρια ΄΄αντισυνταγματικά΄΄…  Το πρώτο παράδειγμα είναι πολύ χαρακτηριστικό....  Όταν για ένα Τέλος Επιτηδεύματος  400,00 και 600,00 έγινε χαμός, θα γίνει επανάσταση όταν θα έρθει η ώρα καταλογισμού αυτών των προστίμων………..και δυστυχώς ήγκικε-έφτασε….ΦΟΒΑΜΑΙ, όταν θα αρχίσουν να καταλογίζονται δεν θα είναι πλέον «διαχειρίσιμα» με ότι αυτό συνεπάγεται …….

 

Λέτε να καθυστερούν γιατί φοβούνται  να δώσουν παραδείγματα για να μην  τα ΄΄πάρουν ΄ στην συνέχεια τα ΜΜΕ, και  γίνει το έλα να δεις…??.

Έστω και την ύστατη στιγμή να λογικευθούν….

 

Καλή Χρονιά – Υγεία-

Eumilos

 

ΥΓ.  για την εισφορά αλληλεγγύης έγινε  σήμερα 31/12/13, το έλα να δεις στις Δ.Ο.Υ  και  τη ζητάνε όλοι ΄ πίσω, ότι κρατήθηκε παράνομα και αντισυνταγματικά??  Υποβλήθηκαν χιλιάδες αιτήσεις................. Λέτε να επιστραφεί..... 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Επικαιροποιημένα  παραδείγματα  με σχόλια   (updated)

 

Α) Πρόστιμα ΦΠΑ

 

Εφαρμογή 1η

Υποβάλλεται  η περιοδική δήλωση ΦΠΑ  (διπλογραφικά βιβλία)  με χρεωστικό υπόλοιπο 1.000,00, του μηνός ΝΟΕ-2013  στις 20/2/14 και ο φόρος και ο  φόρος  πληρώνεται στις 20/6/2014

1.      Αρχική οφειλή    ……………………… ……………….........1.000,00

2.      Προσαυξ (μην.χ1,5%)   2χ1,5%=3% , 1.000,00χ3%=           30,00

3.      Τόκος  (4χ0,70% =2,80%)        άρα 1.030,00χ2,80%=           28,84

4.      Πρόστιμο κλιμακούμενο εκπροθέσμου 1.030,00χ10%   ….  103,00                   

                            Συνολικό ποσό                                                       1.161,84

Σχόλια.

1.      Είναι δήλωση  ΦΠΑ του 2013  και  έχει προσαύξηση 1,5%  Ν. 2523/97

2.      Αφού δεν πληρώθηκε ο φόρος, η δήλωση έγινε εκτελεστός τίτλος και βεβαιώνεται όλο το ποσό από το ΤΑXIS. (Από-Συσχετίστηκε (αποδέσμευση)  πλέον η υποβολή της δήλωσης από την πληρωμή και το ποσό βεβαιώνεται άμεσα).

3.      Άρα από 20/2/14 και μέχρι 20/6/14 και  καταλογίζεται τόκος 0,70% (Επιτόκιο 8,5%? 4 μήνες)

4.      Επειδή ο φόρος πληρώνεται μετά από  4 μήνες έχει και το κλιμακούμενο πρόστιμο του άρθρου 57. (διάστημα  μεγαλύτερο το 2 μηνών μέχρι 1 έτος.)

Σημείωση. Εδώ  βαστάμε μια επιφύλαξη  μήπως καταλογιστεί το νέο  κλιμακούμενο πρόστιμο του ΚΕΔΕ. ( άρθρο 7 παρ. 6 του νέου νόμου 4224/13). ?

 

Εφαρμογή 2η

  Υποβάλλεται  η περιοδική δήλωση ΦΠΑ  (απλογραφικά βιβλία)  με χρεωστικό υπόλοιπο 5.000,00, του Β΄ τριμήνου 2014   στις 19/11/14

(Η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα άρα το ποσό εφάπαξ- (όχι σε δόσεις).

1.      Αρχική οφειλή    ………………………       ……… ………...5.000,00

2.      Τόκοι μηνχ0,70%    4χ0,70=2,80%.....5.000,00χ2,80%...     140,00

3.      Πρόστιμο κλιμακούμενο εκπροθέσμου 5.000,00χ10%          500,00

4.      Πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία                      …………..   1.000,00

5.      Υποτροπή………….. (πρώτη φορά)                                         0,00

                     Σύνολο                                                                  6.640,00

     

Σχόλια.

1.      Είναι δήλωση του ΦΠΑ  2014  και  έχει τόκο (υπολογίζεται με 8,50% ετήσιο)

2.      Παρείλθαν  4 μήνες άρα κλιμακούμενο πρόστιμο 10% του §57

3.      Διοικητικό πρόστιμο 1.000,00 για βιβλία απλογραφικά

4.      Δεν καταλογίζεται πρόστιμο του §58 (ανακρίβεια μετά από έλεγχο, καθώς επίσης και §59 το οποίο αφορά ΜΟΝΟ παρακρατούμενους φόρος.

 

 

Εφαρμογή 3η

  Υποβάλλεται  η περιοδική δήλωση ΦΠΑ  (διπλογραφικά βιβλία)  με πιστωτικό υπόλοιπο , του ΙΑΝ  2014   στις 19/4/14

1.      Αρχική οφειλή    ……………………………… ……….     ..0,00

2.      Τόκοι μηνχ0,70%    4χ0,70=2,80%.....5.000,00χ2,80%...       0,00

3.      Πρόστιμο κλιμακούμενο εκπροθέσμου 5.000,00χ10%            0,00

4.      Πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία                      …………..   2.500,00

5.      Υποτροπή………….. (πρώτη φορά)                                            0,00

                                  Σύνολο                                                              2.500,00

 

Σχόλια.

1.      Καταλογίζεται πρόστιμο διοικητικό ανάλογα με τα βιβλία.

 

 

Εφαρμογή 4η

Υποβάλλεται  η περιοδική δήλωση ΦΠΑ  (διπλογραφικά βιβλία)  με πιστωτικό  υπόλοιπο  του μηνός ΟΚΤ-2013  στις 21/1/14

1.      Πρόστιμο  ………………………………….100,00

(Δεν συμβιβάζεται)

 

Σχόλια.

1.      Περιορισμός του άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α΄ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, δηλαδή 100,00.

 

 

Β)  Παρακρατούμενος φόρος ΦΜΥ

 

Εφαρμογή 1η

  Υποβάλλεται  η προσωρινή  δήλωση ΦΠΑ  (απλογραφικά βιβλία)  με χρεωστικό υπόλοιπο 5.000,00, του μηνός Απριλίου  2014   στις 19/11/14 (Ημ. 20/5/2014)

(Η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα άρα το ποσό εφάπαξ- (όχι σε δόσεις).

1        Αρχική οφειλή    ……………………………      … …………... .5.000,00

2        Τόκοι μηνχ0,70%    5χ0,70=3,50%.....5.000,00χ3,50%...  … .   175,00

3        Πρόστιμο κλιμακούμενο εκπροθέσμου 5.000,00χ10%        …    500,00

4        Πρόστιμο ανάλογα με τα βιβλία                      ……………….   1.000,00

5        Πρόστιμο §59 εκπροθέσμου παρακρατούμενου …100% ..     5.000,00

6        Υποτροπή………….. (πρώτη φορά)                                               0,00

                     Σύνολο                                                                       11.675,00

 

Σχόλια.

1        Είναι δήλωση του 2014  και  έχει τόκο (υπολογίζεται με 8,50% ετήσιο)

2        Παρείλθαν  5 μήνες άρα κλιμακούμενο πρόστιμο 10% του §57

3        Διοικητικό πρόστιμο 1.000,00 για βιβλία απλογραφικά

4        Καταλογίζεται πρόστιμο του  §59  (ισόποσο) το οποίο αφορά παρακρατούμενους φόρος.

 

Γ) . Τροποποιητικές δηλώσεις πιστωτικές.

   Κατά πάσα πιθανότητα όταν έχει υποβληθεί αρχική και υποβάλλεται τροποποιητική πιστωτική δεν θα καταλογίζεται πρόστιμο;;. Αναμένουμε την ερμηνευτική. …..

 

Δ) Γενικά σχόλια

 

1.      Ο ΦΠΑ δεν είναι φόρος παρακρατούμενος,,,,,,.

2.      Αποδεσμεύεται η υποβολή από την  πληρωμή. Όλες οι δηλώσεις θα παραλαμβάνονται και δεν θα απορρίπτονται.Θα βεβαιώνεται γιατί είναι εκτελεστός  Τίτλος.

3.       Τα επιτόκιο θα είναι 8,5%, έτσι κυκλοφορεί και 6% όταν θα επιστρέφει το Δημόσιο?? (Αδικία και εδώ??)

4.      Θα καταργηθεί άμεσα το 10άρικο στο ΦΠΑ και θα γίνει σε 2 δόσεις σε εμπρόθεσμη   υποβολή.

5.      Φήμες, .... η ημερομηνία υποβολής του ΦΠΑ από 20 πάει 26  (Να και κάτι καλό??)

6.      Από το 2016 πρώτα θα εισπράττουν τα πρόστιμα κλπ και μετά το κεφάλαιο? τι θυμίζει τι….

7.      Αν δεν υποβάλλονται δηλώσεις  ΦΠΑ μπορεί να βγει φύλλο με εκτιμώμενο ποσό ΦΠΑ και με πρόστιμο 20%΄, και να επιδοθεί. Αν υποβληθούν στη συνέχεια οι δηλώσεις και βεβαιώθηκε περισσότερο,  Διαγράφεται. ???   Όσοι χρωστάν ΦΠΑ .......ας σπεύσουν.. 

 

Δεκτές  τυχόν διορθώσεις ……………….. Ας γίνει γόνιμος διάλογος, ..

 

Μέχρι την έκδοση της ερμηνευτικής……?….

 

Τα πρόστιμα είναι μεγάλα, και η κατάργηση της μείωσης στο συμβιβασμό τα κάνει πιο τρομακτικά…?. Κάτι πρέπει να γίνει πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται… Ειδικά η υποτροπή επιτείνει πιο πολύ τη κατάσταση?

 

 

LINKS σχετικά

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17894

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=93515&page=5

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=94072

 

Θεοφάνια 2014

 

                                      Eumilos.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εφαρμογή πρώτη : Σωστός

 

Εδώ  βαστάμε μια επιφύλαξη  μήπως καταλογιστεί το νέο  κλιμακούμενο πρόστιμο του ΚΕΔΕ. ( άρθρο 7 παρ. 6 του νέου νόμου 4224/13). ?

 

Οχι δεν εφαρμόζεται. Ως πιό ειδικές οι διατάξεις του ΚΦΔ υπερισχύουν  για τις δηλώσεις και τους φόρους που αφορά ο ΚΦΔ. Οι διατάξεις του ΚΕΔΕ για τις προσαυξήσεις ισχύουν για άλλες οφειλές προσς το δημόσιο εκτός αυτών που ορίζονται από τον ΚΦΔ

 

Εφαρμογή 2 : Σωστός .

 

 

Εφαρμογή 3 : Σωστός .  (τροποποιητική εξομοιώνεται σε κάποιες περιπτώσεις με εκπρόθεσμη σύμφωνα με το άρθρο 19 ΚΦΔ)

 

Εφαρμογή 4 : Σωστός .

 

 

Παρακρατούμενοι:

 

Εφαρμογή πρώτη : Σωστός

 

 

Γ) . Τροποποιητικές δηλώσεις πιστωτικές.

Δεν χρειάζεται ερμηνευτική κατά την άποψή μου, θεωρείται εκπρόθεσμη από την οποία όμως δεν προκύπτει ποσό φόρου άρα 100,00 ευρώ. Μακάρι η ερμηνευτική να το αλλάξει.

 

 

Δ) Γενικά σχόλια

4,5  Σωστός έχουνε προωθηθεί ήδη διατάξεις στο Υποικ γι αυτές τις αλλαγές . Θα το διαβάσετε στις αυριανές μας ειδήσεις.  

7. Θα γίνει χαμός με αυτή την διάταξη .

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εφαρμογή πρώτη : Σωστός

 

Οχι δεν εφαρμόζεται. Ως πιό ειδικές οι διατάξεις του ΚΦΔ υπερισχύουν  για τις δηλώσεις και τους φόρους που αφορά ο ΚΦΔ. Οι διατάξεις του ΚΕΔΕ για τις προσαυξήσεις ισχύουν για άλλες οφειλές προσς το δημόσιο εκτός αυτών που ορίζονται από τον ΚΦΔ

 

Εφαρμογή 2 : Σωστός .

 

 

Εφαρμογή 3 : Σωστός .  (τροποποιητική εξομοιώνεται σε κάποιες περιπτώσεις με εκπρόθεσμη σύμφωνα με το άρθρο 19 ΚΦΔ)

 

Εφαρμογή 4 : Σωστός .

 

 

Παρακρατούμενοι:

 

Εφαρμογή πρώτη : Σωστός

 

 

Γ) . Τροποποιητικές δηλώσεις πιστωτικές.

Δεν χρειάζεται ερμηνευτική κατά την άποψή μου, θεωρείται εκπρόθεσμη από την οποία όμως δεν προκύπτει ποσό φόρου άρα 100,00 ευρώ. Μακάρι η ερμηνευτική να το αλλάξει.

 

 

Δ) Γενικά σχόλια

4,5  Σωστός έχουνε προωθηθεί ήδη διατάξεις στο Υποικ γι αυτές τις αλλαγές . Θα το διαβάσετε στις αυριανές μας ειδήσεις.  

7. Θα γίνει χαμός με αυτή την διάταξη .

Το  Γ για τις τροποποιητικές δηλώσεις  πιστωτικές που το στηρίζετε? Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Επειδή υποβάλλεται εκπρόθεσμα?  Η αρχική όμως είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα και τώρα δεν προκύπτει φόρος.  

Link to post
Share on other sites
 • 0

Το  Γ για τις τροποποιητικές δηλώσεις  πιστωτικές που το στηρίζετε? Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Επειδή υποβάλλεται εκπρόθεσμα?  Η αρχική όμως είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα και τώρα δεν προκύπτει φόρος.  

 

Στο άρθρο 19 του ΚΦΔ. Με την επιφύλαξη της ερμηνευτικής βέβαια

Link to post
Share on other sites
 • 0

 

Επικαιροποιημένα  παραδείγματα  με σχόλια   (updated)

 

Α) Πρόστιμα ΦΠΑ

 

....

 

 

Β)  Παρακρατούμενος φόρος ΦΜΥ

 

Εφαρμογή 1η

  Υποβάλλεται  η προσωρινή  δήλωση ΦΠΑ (ΦΜΥ μήπως εννοείτε?)  (απλογραφικά βιβλία)  με χρεωστικό υπόλοιπο 5.000,00, του μηνός Απριλίου  2014   στις 19/11/14 (Ημ. 20/5/2014)

(Η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα άρα το ποσό εφάπαξ- (όχι σε δόσεις).

1        Αρχική οφειλή    ……………………………      … …………... .5.000,00

 

.....

 

ΣΩΣΤΆ.  .... ΦΜΥ , Λάθος..... παραδρομή...

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Στο άρθρο 19 του ΚΦΔ. Με την επιφύλαξη της ερμηνευτικής βέβαια

Μα το άρθρο 19 δεν λέει πόσο είναι το πρόστιμο. Λέει ότι είναι εκπρόθεσμη. Άρα για περιόδους προ 2014 πάει με 2523 (δηλ. τίποτα) και από 2014 100€.

Ε? 

Link to post
Share on other sites