Jump to content

Recommended Posts

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

 

Δηλώνουμε τα πιστωτικά απο τους λογ/σμους της ΔΕΗ στον 659;

Τις δαπάνες στον 807;

Ποιες οι προυποθέσεις;

 

ΠΑΡΑΘΕΤΩ:

ΠΟΛ.1101/6.8.2009

IV. Φορολογία εισοδήματος
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινοποιούμενης απόφασης, ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο.
Για το εν λόγω θέμα σας γνωρίζουμε, ότι αυτό ρυθμίστηκε και νομοθετικά με το άρθρο 36 του Ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α’). Ειδικότερα, με την παρ. 1 προβλέπεται, ότι τα κέρδη των φυσικών προσώπων (μη επιτηδευματιών) καθώς και των πολύ μικρών επιχειρήσεων (ατομικών επιχειρήσεων, προσωπικών εταιρειών κ.λπ.), που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6.5.2003, τα οποία προέρχονται από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» ή άλλον προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw», μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 8/Α’), απαλλάσσονται της φορολογίας.
Με την παρ. 2 προβλέπεται, ότι η απαλλαγή των πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., δημόσιας, δημοτικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού, παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα υπόψη κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του ΚΦΕ, κατά το μέρος που διανέμονται κάθε φορά.


Περαιτέρω, σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, στους κωδικούς 659-660 γράφονται  τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία "Δ.Ε.Η. Α.Ε." ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο "Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκων Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw", κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α').

 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

 

ΑΝ ΟΧΙ ΤΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ;;;

 

απόσπασμα από την ΠΟΛ.1007/2008

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994 «Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 αυτού του νόμου».

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι οι οικιακοί καταναλωτές που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα και διαθέτουν την παραγόμενη ενέργεια στη Δ.Ε.Η. ή στο ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), ασκούν εμπορική επιχείρηση και στο εισόδημα που αποκτούν από αυτήν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος.

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ) ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι κάθε ημεδαπό φυσικό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, αναφερόμενο στο εξής με τον όρο «επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.

Συνεπώς σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις οι οικιακοί καταναλωτές που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα και διαθέτουν την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ ή στο ΔΕΣΜΗΕ και οι οποίοι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος ασκούν εμπορική επιχείρηση χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων κ.λ.π.).

 

ΚΩΔ:087 ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ Φ/Β ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΜΠΑΙΝΕΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ 087;;

 

Όσον αφορά τον κωδικό 087, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, σε αυτόν αναγράφεται  περιοριστικά το συνολικό ποσό της δαπάνης που  για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον  Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3614/2007 ή και για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που θα προκύψουν μετά από ενεργειακή επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3661/2008 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του και αφορούν:

α) Την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για παρεμβάσεις στο υφιστάμενο σύστημα που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης και μόνωση σωληνώσεων.

β) Την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.

γ) Την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας.

δ) Την αγορά και εγκατάσταση αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταΐκά, μικρές ανεμογεννήτριες) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ψύξης  θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών.

ε) Τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτήρια με τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων / κουφωμάτων (συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά καλύμματα, παντζούρια και ρολά) και τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος ή/και στην οροφή (δώμα ή στέγη).

στ) Τη δαπάνη για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από αρμόδιο επιθεωρητή. Η δαπάνη επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση του φόρου κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

 

ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ - ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ;

Link to comment
Share on other sites

Εντελώς μπακαλίστικα είδα οτι το επίδομα μειώνει το τεκμήριο... δλδ το τεκμίριο που υπολογίζει είναι 4.480 (τεκμ. αυτοκ.) + 3000 (τεκμ. διαβ.) - 2.900 (επίδομα ΟΑΕΔ) = 4.580

Τώρα γιατί και πως... δεν γνωρίζω.

 

Καλησπέρα,

 

Νομίζω ότι είναι σωστό.Γιατί μένει φορολογητέο εισόδημα 4580 δηλαδή αφορολόγητο.Οπότε θα πάρει πίσω τα 7 ευρώ.

 

3000+4480=7480 και 7480-2900=4580<5000 που ειναι το αφορολογητο.οποτε ενταξει θεωρω

 

Ας πω κι εγώ. :P

Εντάξει είναι. Σωστή η εκκαθάριση !!! :)

Καλησπέρα :)

Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και τις απαντήσεις σας!Την αποστέλλω!!

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και τις απαντήσεις σας!Την αποστέλλω!!

Κράτησε την αδελφέ αυτά βλέπει ο Θεοχάρης και λέει ότι η ροή συνεχίζεται κανονικά.

Link to comment
Share on other sites

Προσθέτω λιθαράκι για το Ε2:

 

Μίσθωση γραφείων, αυτοτελώς ιδιοκτησιών, που εκμισθώνονται ενιαία σε μισθωτή. Στο Ε9 είναι δηλωμένα σωστά ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες και έτσι "έρχονται" και στο Ε2.

 

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με Taxisnet, η ορθά αποδεκτή απεικόνιση είναι η εξής:

 

Στην πρώτη γραμμή ακινήτου, αναγράφουμε κανονικά τα πλήρη στοιχεία του μισθωτή μας (ΑΦΜ-Επωνυμία-Αρ.παροχής ρεύματος) ΚΑΙ το ποσό του ενοικίου.

Στα επόμενα ακίνητα αναγράφουμε τον αριθμό παροχής ρεύματος, την περίοδο μίσθωσης και τους μήνες, και στο όνομα του μισθωτή αναγράφουμε ΕΝΙΑΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ.

 

Ελπίζω να βοηθά. Μήπως να φτιάχναμε και κανένα θέμα με λύσεις σε τέτοια ζητήματα;

Link to comment
Share on other sites

καλή σας μέρα, 

έχω μια περίπτωση ενός πελάτη, ο οποίος έστειλε μόνος του τη δήλωση, με μηδενικό εισόδημα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δεν συμπλήρωσε τον 049 και δήλωσε φιλοξενούμενος στο παιδί του ΓΙΑ 6 μήνες. Κατόπιν θυμήθηκε ότι είχε ένα μισθωτήριο στο όνομά του για τους πρώτους 6 μήνες αλλά δεν έχει τις αποδείξεις ενοικίου και μου ζήτησε να του κάνω ότι χρειάζεται. Στην χειρόγραφη που θα κατατεθεί στην ΔΟΥ, εφόσον θα προκύπτει τεκμαρτό λόγω της κατοικίας θα μπορ ω να συμπληρώσω τον 049? και αν όχι θα υπολογιστεί φόρος βάσει του τεκμαρτου χωρίς αποδείξεις?  

Ευχαριστώ 

Link to comment
Share on other sites

εγω προσωπικα θα του ελεγα να ειδοποιησει τον ιδιοκτητη μα νη το βαλει και δε θα εκανα τιποτα

Link to comment
Share on other sites

καλή σας μέρα, 

έχω μια περίπτωση ενός πελάτη, ο οποίος έστειλε μόνος του τη δήλωση, με μηδενικό εισόδημα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δεν συμπλήρωσε τον 049 και δήλωσε φιλοξενούμενος στο παιδί του ΓΙΑ 6 μήνες. Κατόπιν θυμήθηκε ότι είχε ένα μισθωτήριο στο όνομά του για τους πρώτους 6 μήνες αλλά δεν έχει τις αποδείξεις ενοικίου και μου ζήτησε να του κάνω ότι χρειάζεται. Στην χειρόγραφη που θα κατατεθεί στην ΔΟΥ, εφόσον θα προκύπτει τεκμαρτό λόγω της κατοικίας θα μπορ ω να συμπληρώσω τον 049? και αν όχι θα υπολογιστεί φόρος βάσει του τεκμαρτου χωρίς αποδείξεις?  

Ευχαριστώ 

Με εμπρόθεσμη μπορείς

Link to comment
Share on other sites

εισοδηματικη ενισχυση ρητινης απο Δασικο συναιταιρισμο σε πιους Κωδικους παει

 

 

Ευχαριστω!

 

EDIT: ας υποθεσουμε οτι πηραμε 5000 ευρω, πρεπει το αναλογο ποσο να φαινεται και στον 4Β με το αντικειμενικό συστημα?

 

βασικα για να καλύψω τεκμηρια γινεται ολο αυτο :ph34r:

Link to comment
Share on other sites

φορολογούμενος που απεβίωσε μέσα στο 2013 πρέπει να υποβάλει χωριστά απο την σύζυγο του φορολογική δήλωση; 

 

 

οχι το 14 θα κανουν χωριστα

Link to comment
Share on other sites

Από τη στιγμή που κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, ο φορολογούμενος έχει πεθάνει, η δήλωση υποβάλλεται ξεχωριστά

Link to comment
Share on other sites

Από τη στιγμή που κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, ο φορολογούμενος έχει πεθάνει, η δήλωση υποβάλλεται ξεχωριστά

Κι εμένα με έχει μπερδέψει αυτό το ζήτημα, απο συζητήσεις με υπαλλήλους της ΔΟΥ μου είπαν ότι θα υποβάλλουν και για το 12 ξεχωριστές δηλώσεις. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι παράλογο να υποβάλλουν χωριστές αφού ήταν εν ζωή και έγγαμοι για το 2012,όπως επίσης είναι άδικο να φορολογηθεί με τεκμήρια κάποιος από τους δύο τα οποία καλύπτονταν από το οικογενειακό εισόδημα. Αν κάποιος συνάδελφος έχει να με παραπέμψει σε κάποια απόφαση ή διάταξη ή έγγραφο θα τον παρακαλούσα να το ανεβάσει.

Link to comment
Share on other sites

Κι εμένα με έχει μπερδέψει αυτό το ζήτημα, απο συζητήσεις με υπαλλήλους της ΔΟΥ μου είπαν ότι θα υποβάλλουν και για το 12 ξεχωριστές δηλώσεις. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι παράλογο να υποβάλλουν χωριστές αφού ήταν εν ζωή και έγγαμοι για το 2012,όπως επίσης είναι άδικο να φορολογηθεί με τεκμήρια κάποιος από τους δύο τα οποία καλύπτονταν από το οικογενειακό εισόδημα. Αν κάποιος συνάδελφος έχει να με παραπέμψει σε κάποια απόφαση ή διάταξη ή έγγραφο θα τον παρακαλούσα να το ανεβάσει.

εμένα πάλι συνάδελφε απο την μια δου μου είπαν μαζί απο την άλλη χωριστά...εγώ ήξερα χωριστά..

Link to comment
Share on other sites

εμένα πάλι συνάδελφε απο την μια δου μου είπαν μαζί απο την άλλη χωριστά...εγώ ήξερα χωριστά..

Κατάλαβα....πάλι του Κουτρούλη ο γάμος (στην μακάβρια περίπτωση μας θάνατος) θα γίνει και με αυτό! Νομίζω ότι ειδικά φέτος έχει παραγίνει η κατάσταση! 

Link to comment
Share on other sites

εγω προσωπικα θα του ελεγα να ειδοποιησει τον ιδιοκτητη μα νη το βαλει και δε θα εκανα τιποτα

Με το μισθωτήριο που έχει κατατεθεί στην εφορία? δεν θα υπάρξει πρόβλημα?

Link to comment
Share on other sites

καλή σας μέρα, 

έχω μια περίπτωση ενός πελάτη, ο οποίος έστειλε μόνος του τη δήλωση, με μηδενικό εισόδημα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δεν συμπλήρωσε τον 049 και δήλωσε φιλοξενούμενος στο παιδί του ΓΙΑ 6 μήνες. Κατόπιν θυμήθηκε ότι είχε ένα μισθωτήριο στο όνομά του για τους πρώτους 6 μήνες αλλά δεν έχει τις αποδείξεις ενοικίου και μου ζήτησε να του κάνω ότι χρειάζεται. Στην χειρόγραφη που θα κατατεθεί στην ΔΟΥ, εφόσον θα προκύπτει τεκμαρτό λόγω της κατοικίας θα μπορ ω να συμπληρώσω τον 049? και αν όχι θα υπολογιστεί φόρος βάσει του τεκμαρτου χωρίς αποδείξεις?  

Ευχαριστώ 

Γνώμη μου είναι αν θέλεις να το κάνεις όπως πρέπει θα κάνεις συμπληρωματική,επειδή είναι εμπρόθεσμη θα βάλεις αποδείξεις (δες το βιβλιαράκι),οι αποδείξεις ενοικίου δεν χρειάζονται αρκεί υπεύθυνη δήλωση (θα πάρει τον ιδιοκτήτη για το ποσό) και το πιο πιθανόν το τεκμήριο του σπιτιού θα τον αφήσει κάτω από 5.000 για τους 6 μήνες και θα παραμείνει αφορολόγητος. Αν θέλεις κάνεις αυτό που πρότεινε ο συνάδελφος Τάσος, και 6 μήνες τον δηλώνεις φιλοξενούμενο και 6 μήνες παραμένει αόρατος στο διάστημα  :D

Link to comment
Share on other sites

καλή σας μέρα, 

έχω μια περίπτωση ενός πελάτη, ο οποίος έστειλε μόνος του τη δήλωση, με μηδενικό εισόδημα, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δεν συμπλήρωσε τον 049 και δήλωσε φιλοξενούμενος στο παιδί του ΓΙΑ 6 μήνες. Κατόπιν θυμήθηκε ότι είχε ένα μισθωτήριο στο όνομά του για τους πρώτους 6 μήνες αλλά δεν έχει τις αποδείξεις ενοικίου και μου ζήτησε να του κάνω ότι χρειάζεται. Στην χειρόγραφη που θα κατατεθεί στην ΔΟΥ, εφόσον θα προκύπτει τεκμαρτό λόγω της κατοικίας θα μπορ ω να συμπληρώσω τον 049? και αν όχι θα υπολογιστεί φόρος βάσει του τεκμαρτου χωρίς αποδείξεις?  

Ευχαριστώ 

γιατί τις κάνουν μόνοι τους τις δηλώσεις αφού είναι σίγουρο ότι θα μπερδευτούν? εμείς κλέφτες θα γίνουμε? :lol:

Link to comment
Share on other sites

φορολογούμενος που απεβίωσε μέσα στο 2013 πρέπει να υποβάλει χωριστά απο την σύζυγο του φορολογική δήλωση; 

 

Θα υποθεσω οτι εχεις τους κωδικους του θανοντος

αρθ. 61 παρ 2 περ α

2.Για τους εγγάμους, για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 5, υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.Ειδικά, υποχρεούνται να επιδώσουν φορολογική δήλωση ο καθένας χωριστά για το συνολικό εισόδημα του οι σύζυγοι όταν:

α) Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.

 

Πως θα αποδειξουμε οτι ο θανων ...ζουσε και κατ εντολην του χρησιμοποιηθηκαν οι κωδικοι ?

ΑΝ και εγω ειμαι απο αυτους που ΔΕΝ συμφωνουν με αυτο, θα πρεπει να κανουν χωριστα δηλωση ..............

Μαλλον δεν θελεις να μπλεξεις ,

ΑΝ αποφασισεις διαφορετικα, μην την υποβαλεις απο το γραφειο σου και γενικα απο δικους σου Η/Υ

Link to comment
Share on other sites

Γνώμη μου είναι αν θέλεις να το κάνεις όπως πρέπει θα κάνεις συμπληρωματική,επειδή είναι εμπρόθεσμη θα βάλεις αποδείξεις (δες το βιβλιαράκι),οι αποδείξεις ενοικίου δεν χρειάζονται αρκεί υπεύθυνη δήλωση (θα πάρει τον ιδιοκτήτη για το ποσό) και το πιο πιθανόν το τεκμήριο του σπιτιού θα τον αφήσει κάτω από 5.000 για τους 6 μήνες και θα παραμείνει αφορολόγητος. Αν θέλεις κάνεις αυτό που πρότεινε ο συνάδελφος Τάσος, και 6 μήνες τον δηλώνεις φιλοξενούμενο και 6 μήνες παραμένει αόρατος στο διάστημα  :D

Θα ακολουθήσω τον "δρόμο" της συμπληρωματικής..Ευχαριστώ πολύ

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα στα μελη  ... και καλό κουράγιο σε ολους μας!

ερωτηση σχετικα με το Ε1

ενα βημα πριν την οριστικη υποβολη της δηλωσης πρεπει να επιλεξω αν ποσα που εχουν ληφθει ως επιδοματα λογω αναπηριας {δηλωνονται στον κωδικο 659} ,

 

ανηκουν στις λοιπες περιπτωσεις εισοδηματος ή στα λοιπα εισοδηματα αρθρο 6 κφε

 

ψαχνω πληροφοριες γκουγκλαροντας αλλα δεν βρισκω κατι , αν μπορει καποιος να βοηθησει , ευχαριστω εκ των προτερων!

Link to comment
Share on other sites

Θα ακολουθήσω τον "δρόμο" της συμπληρωματικής..Ευχαριστώ πολύ

Υπολόγισε του τα τεκμήρια από πριν όμως,μήπως του προκύπτει φόρος.

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα στα μελη  ... και καλό κουράγιο σε ολους μας!

ερωτηση σχετικα με το Ε1

ενα βημα πριν την οριστικη υποβολη της δηλωσης πρεπει να επιλεξω αν ποσα που εχουν ληφθει ως επιδοματα λογω αναπηριας {δηλωνονται στον κωδικο 659} ,

 

ανηκουν στις λοιπες περιπτωσεις εισοδηματος ή στα λοιπα εισοδηματα αρθρο 6 κφε

 

ψαχνω πληροφοριες γκουγκλαροντας αλλα δεν βρισκω κατι , αν μπορει καποιος να βοηθησει , ευχαριστω εκ των προτερων!

γιατί ποσοστό αναπηρίας πρόκειται;κινητική ή απο άλλη πάθηση; διάβασε και την πολ.1149/2013.αν είναι κινητική ή τυφλότητας μην ξεχάσεις τους κωδ. στην πρώτη σελίδα εφόσον είναι πάνω απο 80%.πιστεύω ότι διαβάζοντας την πολ θα βγάλεις άκρη

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...