Jump to content

Θεωρούνται εισοδήματα τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ;


Recommended Posts

Καλησπέρα.
 
Από φέτος είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων, ακόμα και των απαλλασσόμενων (στον κωδικό 659, έντυπο Ε1) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Αρθρο 8 Ν.4110/2013).

 

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.»Ομως, η υποχρέωση ισχύει και για τα προνοιακά επιδόματα αναπήρων;

Exουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εισοδήματος για να δηλωθούν;


041930/699/Α0012
Φορολογική αντιμετώπιση διατροφικού επιδόματος που χορηγείται σε μεταμοσχευμένο μυελού των οστών.
Αθήνα, 2 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ: 1041930/699/Α0012


ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση διατροφικού επιδόματος που χορηγείται σε μεταμοσχευμένο μυελού των οστών.
...........

4. Κατόπιν των ανωτέρω, το διατροφικό επίδομα των 266 ευρώ μηνιαίως που σας χορηγεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης Έβρου - Δ/νση Υγείας, λόγω μεταμόσχευσης μυελού των οστών, δεν αποτελεί εισόδημα, γιατί δεν φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αφού ούτε αντάλλαγμα παροχής εργασίας ούτε καρπό περιουσιακών σας στοιχείων αποτελεί, αλλά αποτελεί κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση των ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλεσθε λόγω της πάθησής σας (σχετ. το 1047517/1432/Α0012/8.12.2004 έγγραφό μας για επίδομα τυφλότητας).

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php/topic/73617-επιδομα-κοινωνικησ-προνοιασ-φορολογητεο-ή-απα/?p=345906

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
 • Replies 127
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Εντωμεταξύ, το βιβλιαράκι του Υπουργείου Οικονομικών επαναλαμβάνει και φέτος το ίδιο λάθος: ΚΩΔΙΚΟΙ 657-658. Γράψτε τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσονται από το φόρο ή φορολογού

Μόλις πιάσεις το ευαγγέλιό μας - ήτοι τον Ν.2238/1994 - στα χέρια σου και ψάλλεις από το άρθρο 9 την παράγραφο 4 τότε θα καταλάβεις όχι μόνο την αδιαφορία που πρέπει να δείχνουμε στο τι γράφει η βεβαί

Σωστό, εκτός αν είναι προστατευόμενο για άλλον λόγο.

Ανδρέα καλησπέρα ,

 

αντιγράφω από το βιβλιαράκι οδηγιών ,

 

Κωδικοί 659-660. Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία
απαλλάσσονται από το φόρο όπως εισόδημα από πράξεις RΕΡ0S, το εξωιδρυματικό
επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και
33
προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική αναπηρία άνω του 80%), συντάξεις αλλο-
δαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα
πολύτεκνης μητέρας, κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. και μη εισηγμέ-
νων στο Χ.Α.Α., ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, μερίσματα ημεδαπών και αλλο-
δαπών ναυτιλιακών εταιριών που απαλλάσονται από το φόρο κτλ.Γράψτε τα χρηματικά
ποσά ή τα έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο (π.χ.
τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων γραμ-
ματίων του Δημοσίου, τόκοι ομολόγων του Δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται
από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι ομολογιακών δανείων που
εκδίδονται στην αλλοδαπή, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας που έγινε
παρακράτηση φόρου 35%, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου, μερίσματα ημεδαπών
Α.Ε., κέρδη που διανέμουν ημεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισμοί, κλπ.), όπως αυτά
προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που τα βαρύνει καθώς και τα
μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες, αλλοδαπές Ε.Π.Ε. κ.λ.π.. Επισημαίνεται ότι
σε περίπτωση που οι τόκοι καταθέσεων αλλοδαπής προέλευσης καθώς και τα μερίσματα
αλλοδαπής προέλευσης, παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος πρέπει να αποδίδει ο
ίδιος το φόρο 10% και 25% αντίστοιχα με την υποβολή δήλωσης στη ΔΟΥ στην οποία υπά-
γεται. Περαιτέρω, στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν τα κέρδη φυσικών προσώπων και
πολύ μικρών επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της
6ης Μα_ου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία
"Δ.Ε.Η. Α.Ε." ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο "Ειδικό Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης ΦωτοβολταIκων Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw", κατόπιν αποφάσεως των Υπο-
υργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό-
σιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν.
3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α`).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις προσ-
διορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο, δεν θα αναγράφοται στους κωδικούς
αυτούς γιατί από τη χρήση 2011 και μετά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον περιορισμό των τεκμηρίων (σχετ. η
ΠΟΛ. 1079/12-4-2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών).Θα αναγράφονται όμως στους κωδικούς 995-996 προ-
κειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ.1167/2-8-2011 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών.
 

Απ' ότι βλέπεις δεν προκύπτει υποχρέωση αναγραφής των συγκεκριμένων επιδομάτων

Link to post
Share on other sites

Τι εννοείτε?

Γιατί δεν είναι μείζον?

 

Για κάποιον που λαμβάνει δύο επιδόματα από την Πρόνοια, είναι ένα σεβαστό ποσό ετησίως αν λάβουμε υπόψη την εισφορά αλληλεγγύης.

 

Επίσης, μια άλλη απορία που προκύπτει είναι:
Εφόσον δεν θεωρούνται εισοδήματα και γι΄αυτό δεν δηλώνονται, τότε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μείωση τεκμηρίων?

Link to post
Share on other sites
Εφιστούμε την προσοχή στα εξής:
Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει
την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν
αποτελεί προστατευόμενο μέλος.
Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο
φορολόγησης τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο.
......................................................................................................................................
Κωδικοί 659-660. Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία

απαλλάσσονται από το φόρο όπως εισόδημα από πράξεις RΕΡ0S, το εξωιδρυματικό
επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και
33 προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική αναπηρία άνω του 80%), συντάξεις αλλο-
δαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα
πολύτεκνης μητέρας, κέρδη από...................................................................................

 

Καταλαβαίνω ότι μπαίνουν και τα επιδόματα 659-660 και έχουν εισφορά αλληλεγγύης.

Εξαιρούνται ολικά τυφλοί και κινητικά ανάπηροι πάνω από 80% που μπαίνουν όμως σε 657-658.

 

Για να μην αναφέρω ότι σε ερμηνείες φορολογίας εισοδήματος αναφερόταν ότι τα επιδόματα

κοινωνικής πρόνοιας(Σταματόπουλος) ή οικονομική ενίσχυση σε άτομα με ειδικές ανάγκες

(Αντωνόπουλος-Κατούδης) χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένα, θεωρούνται εισόδημα

της παρ. 3 του άρθρου 48.

 

Από παλιότερη δημοσίευση

 

anast

TASOS KOTZIAGK

 • av-1946.jpg?_r=0
 • Gold Members
 • b_gold.gif
 • 5.407 Δημοσιεύσεις:
 • Gender:Male
 • Location:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καταχωρήθηκε 20 Απρίλιος 2007 - 05:51 μμ

Στεφανίδης, on Apr 20 2007, 05:33 PM, said:snapback.png

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ(Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΆΙ Ή ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ?

Απο Αντωνοπουλο-Κατουδη ερμηνεια ΦΕ εκδοση 2004 σελ.994

Με τις Γ4α/Φ225/161/1989 και Γ4γ/φ18/οικ. 6104/1998 υπουργικες αποφασεις και εγκρισεις των Υπ. Οικονομικων και Υγειας και Προνοιας χορηγηθηκε οικονομικη ενισχυση σε ατομα με ειδικες αναγκες. Η οικονομικη αυτη ενισχυση θεωρειται εισοημα απο ελευθερια επαγγελματα της παρ. 3 του αρθρου 48 του ΚΦΕ. (σχετ.1059519/95/Α0012/15.6.1999 εγγραφο)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

και Σταματόπουλος θέμα 63 άρθρου 48 έκδοση 2004.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Βέβαια τότε είχαμε περάσει από τον σοσιαλισμό του Κ. Σημίτη στο ανώτερο στάδιο του σοσιαλισμού

του Κ. Καραμανλή και δεν τα ακούμπαγε κανείς αυτά.

 

Τώρα που είμαστε αποικία χρέους τι άποψη θα έχουν οι τοποτηρητές ?

 

ΥΓ Αλήθεια το επίδομα ΔΛΟΕΜ των παιδιών του ΟΑΕΔ που μπαίνει?

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Απόψε στην εσπερίδα που έγινε στην πρώην ΑΣΟΕΕ ρώτησα στέλεχος του υπουργείου οικονομικών που απαντούσε σε πολλά ερωτήματα των παρευρισκομενων.

 

Σημείωσε το απαντητικό εγγραφο που αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση του διατροφικού επιδόματος και μου είπε ότι το θέμα χρειάζεται διευκρίνηση
διότι σήμερα δέχτηκε δυό φορές ερώτηση για τα προνοιακά επιδόματα αναπήρων.

Link to post
Share on other sites

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:

1. Θεωρούνται εισοδήματα τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ;

 

Αν ναι, τότε είναι υποχρεωτική η αναγραφή τους, καλύπτουν τεκμήρια και προσμετρούνται για εισφορά αλληλεγγύης, πλην των βαριά κινητικά αναπήρων από 80% και άνω.

 

Αν όχι, τότε μπορούν να αναγραφούν προαιρετικά στον πίνακα 6 για κάλυψη τεκμηρίων;
Σ΄αυτήν την περίπτωση όμως, θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς ENΩ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ; (!)

Link to post
Share on other sites

Εντωμεταξύ, το βιβλιαράκι του Υπουργείου Οικονομικών επαναλαμβάνει και φέτος το ίδιο λάθος:

ΚΩΔΙΚΟΙ 657-658. Γράψτε τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσονται από το φόρο
ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και απαλλάσονται σύμφωνα με την παρ.2 του αρ. 29
του ν.3986/2011 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα στους κωδικούς αυτούς αναγράφονται: οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών

και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%. Το σωστό είναι από 80% και άνω, βάσει άρθρου 29 Ν.3986/2011
Επίσης, αναγράφονται το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξά-
νεται η σύνταξη εφόσον καταβάλλονται σε ολικά τυφλούς ή σε κινητικά ανάπηρους άνω
του 80%.

Link to post
Share on other sites

Με το φοιτητικό επίδομα των 1000€ τι γίνεται;

...το οποίο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε καμμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/8129

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/240

Ιδιο πράγμα φαίνεται να είναι...

 

Χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο, πιστεύω πως τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ δεν πρέπει να δηλώνονται.

Εφόσον υπάρχει έγγραφο που αναφέρει ότι δεν έχουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εισοδήματος και πως αποτελούν κοινωνική παροχή για να μπορέσει να αντεπεξέλθει το ΑμεΑ στα ειδικά έξοδα που χρειάζεται να κάνει για να αντιμετωπίσει την πάθηση του, τότε δεν πρέπει να αναφέρονται καθόλου, ούτε καν για κάλυψη των τεκμηρίων αφού τα μόνα τεκμήρια που μπορούν να δημιουργηθούν λόγω της πάθησης, είναι το αναπηρικό αυτοκίνητο και η δαπάνη για βοηθητικό προσωπικό, για τα οποία έχει προβλεφθεί η απαλλαγή τους.

Link to post
Share on other sites

Αν η Διοίκηση ( η οποία θά 'πρεπε να φέρεται ως ενιαία οντότητα , Κεντρική διοίκηση , Πρώην Νομαρχία , Δημος κλπ) απαιτεί από τον πολίτη να δηλώσει στην ίδια ( Κεντρική Διοίκηση ) ,  το εν λόγω "εισόδημα" πρέπει να του χορηγεί  η περιφερειακή διοίκηση ( η Νομαρχία όπου υπάγεται η Πρόνοια ) και την ανάλογη βεβαίωση και μάλιστα με αναγραφή του είδος του εισοδήματος και να μη ταλαιπωρεί το ανάπηρο πολίτη και τον ταλαίπωρο Λογιστή . Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου ;  Επιτέλους πρέπει η αριστερά να γνωρίζει τι ποιεί η δεξιά . Έλεος .

Link to post
Share on other sites

Αν η Διοίκηση ( η οποία θά 'πρεπε να φέρεται ως ενιαία οντότητα , Κεντρική διοίκηση , Πρώην Νομαρχία , Δημος κλπ) απαιτεί από τον πολίτη να δηλώσει στην ίδια ( Κεντρική Διοίκηση ) ,  το εν λόγω "εισόδημα" πρέπει να του χορηγεί  η περιφερειακή διοίκηση ( η Νομαρχία όπου υπάγεται η Πρόνοια ) και την ανάλογη βεβαίωση και μάλιστα με αναγραφή του είδος του εισοδήματος και να μη ταλαιπωρεί το ανάπηρο πολίτη και τον ταλαίπωρο Λογιστή . Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου ;  Επιτέλους πρέπει η αριστερά να γνωρίζει τι ποιεί η δεξιά . Έλεος .

Η πρόνοια από χρόνια  μετά από αίτηση εκδίδει βεβαίωση με ποσό, ποσοστό αναπηρίας

και γενική αιτιολογία "βαριά αναπηρία" ή "εγεγγρ. στο μητρώο τυφλών".

Η ταλαιπωρία απαραίτητη.

Link to post
Share on other sites

(Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013)

...

 

Προς Υπουργείο Οικονομικών
Διεύθυνση Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα, 101 84

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)
Τηλέφωνα  210 3375325-6, 210 3375192, 210 3375301, Fax 210 3375001

Προς τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κο Δασκαλάκη Παντελή

και τoυς διευθυντές των τμημάτων της υπηρεσίας Δ12

Κοινοποίηση:
-Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ερώτημα για φορολογική αντιμετώπιση προνοιακών επιδομάτων για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη θέση του Υπουργείου με έγγραφο σας το οποίο περιλαμβάνεται στις Διοικητικές Λύσεις 2008 (Δ12):
«Αθήνα, 2 Μαΐου 2008
Αριθ. πρωτ: 1041930/699/Α0012
ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση διατροφικού επιδόματος που χορηγείται σε μεταμοσχευμένο μυελού των οστών.
...........
4. Κατόπιν των ανωτέρω, το διατροφικό επίδομα των 266 ευρώ μηνιαίως που σας χορηγεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης Έβρου - Δ/νση Υγείας, λόγω μεταμόσχευσης μυελού των οστών, δεν αποτελεί εισόδημα, γιατί δεν φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αφού ούτε αντάλλαγμα παροχής εργασίας ούτε καρπό περιουσιακών σας στοιχείων αποτελεί, αλλά αποτελεί κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση των ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλεσθε λόγω της πάθησής σας

(σχετ. το 1047517/1432/Α0012/8.12.2004 έγγραφό μας για επίδομα τυφλότητας)»

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη, ότι από φέτος είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων, ακόμα και των απαλλασσόμενων (στον κωδικό 659, έντυπο Ε1) της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Αρθρο 8 Ν.4110/2013), επιθυμώ α) να μου απαντήσετε εγγράφως και β) να δημοσιεύσετε την επίσημη θέση της διοίκησης για τη φορολογική αντιμετώπιση των επιδομάτων που δίνονται από την Πρόνοια στα ΑμεΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι εφόσον αυτά τα επιδόματα δεν είναι εισοδήματα, έτσι όπως συμπεραίνονται από την προηγούμενη θέση του Υπουργείου, εάν αναγραφούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ειδικά στον κωδικό 659) θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης ενώ δεν είναι εισοδήματα, παράλληλα δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια, διότι ως κοινωνικές παροχές που είναι, για να μπορέσει το ΑμεΑ να καλύψει τις ειδικές δαπάνες που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την πάθηση του, όσον αφορά τα τεκμήρια, αυτές θα ήταν η δαπάνη για αγορά/συντήρηση αναπηρικού ΙΧ και η δαπάνη για απασχόληση βοηθητικού προσωπικού, δαπάνες που έχει ήδη προβλεφθεί η απαλλαγή τους στα τεκμήρια όσον αφορά τα ΑμεΑ.
Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε, το συντομότερο, με επίσημο έγγραφο σας, ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση να δηλώσουν λάθος τα άτομα με αναπηρία τα βοηθήματα που λαμβάνουν από Πρόνοια και να κινδυνεύσουν να χρεωθούν άδικα με εισφορά αλληλεγγύης.
Επίσης, επιθυμώ να επισημάνω το λάθος στο βιβλιαράκι με τις οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης για δεύτερη συνεχή φορά και φέτος, όσον αφορά τη συμπλήρωση του κωδικού 657:
«ΚΩΔΙΚΟΙ 657-658…

 …Συγκεκριμένα στους κωδικούς αυτούς αναγράφονται: οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%.»
 

Το σωστό είναι από 80% και άνω, βάσει άρθρου 29 Ν.3986/2011.
Αυτό δείχνει ότι δεν λάβατε υπόψη την επιστολή μου με τίτλο:
« Αίτημα για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 29 Ν.3896 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 Ν.4024/11 όσον αφορά την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω»

το οποίο σας είχα στείλει από 1/6/2012 και παρ’ όλο που φροντίσατε να μου απαντήσετε, ωστόσο δεν φροντίσατε για την ορθή μεταφορά των όσων προβλέπει το άρθρο 29 Ν.3986/2011 στο βιβλιαράκι με τις οδηγίες και αυτό φυσικά θα έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας με αναπηρίες που θα πρέπει να προσέλθουν στις εφορίες, προκειμένου να αιτήσουν διαγραφή ποσού.

Με εκτίμηση,   

...

Δ/νση επικοινωνίας:  ...

Τηλ. Επικοινωνίας ...

 Email επικοινωνίας : ...

Link to post
Share on other sites

Σήμερα κάποιος παρέλαβε με το ταχυδρομείο "Κατάσταση Πληρωμών ανά Επιδοματούχο" από τον Δήμο Αθηναίων χωρίς αίτηση.

Έτσι λοιπόν θα κάνω μια απόπειρα προσέγγισης μέχρι να προκύψει κάτι από την ηγεσία!!!

 

Ξεκινώ από το άρθρο 61 του κώδικα εισοδήματος και συγκεκριμένα το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου:

 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούμενους του άρθρου 7.

 

Στην συνέχεια παίρνω από το άρθρο 7 και τις δυο παραγράφους του:

 

1.Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:
α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.
Eιδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
ε) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.
στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.
ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.
η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.

 

2. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως η' της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900,00) Ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων  (6.000,00) Ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου στο όριο του εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από το δικαιούχο:

α) το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος,

β) τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα, 

γ) έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση ή ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο και

δ) το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.
Δε θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα από εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα περιήλθε στον ανήλικο από κληρονομιά.

 

Δηλαδή:

Ακόμα κι αν κάποιος είναι >18 ετών συνεχίζει να θεωρείται ότι βαρύνει τον φορολογούμενο εφόσον έχει αναπηρία 67% και πάνω παρόλο που μπορεί να έχει εισόδημα έως 6.000,00€ από προνοιακά επιδόματα τα οποία ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη.

Ωστόσο το "ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη" δεν σημαίνει ότι δεν δηλώνονται. Σημαίνει απλώς ότι απαλλάσονται από το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ( άρθρο 6, παρ. 5 ). Επειδή όμως γεννάται θέμα με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τότε ο διαχωρισμός των εν λόγω επιδομάτων στους κωδικούς 659-660 και 657-658 θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπ΄όψιν το μέγεθος της αναπηρίας. Κάτι που ήδη γίνεται για πληθώρα ειδικών συντάξεων, συντάξεων 80% και πάνω ( που σημειωτέον χρειάστηκε ειδική αναφορά για την εξαίρεσή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ), πολυτεκνικά επιδόματα κ.λπ. ( ξανά άρθρο 6, παρ. 5 ).

67% και πάνω 659-660,

80% και πάνω 657-658 ( βλέπε ΠΟΛ.1167/2.8.2011 άρθρο 2, περ. α ).

 

Είδωμεν...

Link to post
Share on other sites

Στην περίπτωση που αδερφή δηλώνει σαν προστατευόμενο μέλος τον αδερφό της επειδή είναι άγαμος με ποσοστό αναπηρίας τα εισοδήματα τα οποία έχει ο αδερφός της θα δηλωθούν ως εισοδήματα της αδερφής της;Δηλαδή η σύνταξη την οποία λαμβάνει θα μπεί στον κωδικό 304 και το προνοιακό επίδομα στον 660.

Link to post
Share on other sites

Ιδιο πράγμα φαίνεται να είναι...

 

Χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο, πιστεύω πως τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ δεν πρέπει να δηλώνονται.

Εφόσον υπάρχει έγγραφο που αναφέρει ότι δεν έχουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εισοδήματος και πως αποτελούν κοινωνική παροχή για να μπορέσει να αντεπεξέλθει το ΑμεΑ στα ειδικά έξοδα που χρειάζεται να κάνει για να αντιμετωπίσει την πάθηση του, τότε δεν πρέπει να αναφέρονται καθόλου, ούτε καν για κάλυψη των τεκμηρίων αφού τα μόνα τεκμήρια που μπορούν να δημιουργηθούν λόγω της πάθησης, είναι το αναπηρικό αυτοκίνητο και η δαπάνη για βοηθητικό προσωπικό, για τα οποία έχει προβλεφθεί η απαλλαγή τους.

Μήπως υπάρχει κάποια  επίσημη απάντηση  αναφορικά με τα προνοιακά επιδόματα? για το αν θα πρέπει τελικά να δηλωθούν?

Link to post
Share on other sites

Στην περίπτωση που αδερφή δηλώνει σαν προστατευόμενο μέλος τον αδερφό της επειδή είναι άγαμος με ποσοστό αναπηρίας τα εισοδήματα τα οποία έχει ο αδερφός της θα δηλωθούν ως εισοδήματα της αδερφής της;Δηλαδή η σύνταξη την οποία λαμβάνει θα μπεί στον κωδικό 304 και το προνοιακό επίδομα στον 660.

Οχι, διότι δεν είναι δικά της εισοδήματα.

Το ότι ο αδερφος της την βαρύνει φορολογικά, δεν τον εμποδίζει να υποβάλει παράλληλα τη δική του φορολογική δήλωση, αν το θελήσει φυσικά.

 

Link to post
Share on other sites

Μήπως υπάρχει κάποια  επίσημη απάντηση  αναφορικά με τα προνοιακά επιδόματα? για το αν θα πρέπει τελικά να δηλωθούν?

Οχι. Αν αύριο δεν έχω κάτι από το ταχυδρομείο, θα ξαναστείλω φαξ στο υπουργείο.

Εντωμεταξύ, κανένας από τους φορείς που κοινοποίησα την επιστολή μου δεν έχει δείξει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής.

Link to post
Share on other sites

Παιδιά μια απορία, επειδή ξανάστειλα την επιστολή...
Μου είπαν ότι δεν υπάρχει πια ο κος Δασκαλάκης Παντελής στη διευθυνση φορολογίας εισοδήματος.

Ποιος είναι διευθυντής, ο Σταματόπουλος;

Link to post
Share on other sites

Σε ανάπηρο η βεβαίωση ΙΚΑ συντάξεως αναφερει ποσοστο 80% και έχει καθαρο φορολογητεο 8000,00 πάνω , επίσης έχει και αφορολόγητες αμοιβές 3750,00. Με τα νέα δεδόμένα επειδή δεν είναι πάνω από 80% , δηλώνονται τα 8000 στον 303 και τα 3750 στον 657 κλικάρωντας τον 913 και τον 001? Σωστά?

Link to post
Share on other sites

Σε ανάπηρο η βεβαίωση ΙΚΑ συντάξεως αναφερει ποσοστο 80% και έχει καθαρο φορολογητεο 8000,00 πάνω , επίσης έχει και αφορολόγητες αμοιβές 3750,00. Με τα νέα δεδόμένα επειδή δεν είναι πάνω από 80% , δηλώνονται τα 8000 στον 303 και τα 3750 στον 657 κλικάρωντας τον 913 και τον 001? Σωστά?

είμαο σωστός?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...