Jump to content

Recommended Posts

Καλησπέρα,

Αν μπορούσατε θα ήθελα τη βοηθείας σας. 

 

Σε βεβαίωση από πελάτη αστυνομικό Πέρα των αμοιβών που φορολογούνται γράφει επισης γράφει:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΡ. 14 ΠΑΡ. 1&7 Ν. 2238.94

ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ           214,00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                          22,58

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ     191,42

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ   37,71

 

Σε ποιο κωδικό θα μπει το κάθε ποσό στο Ε1; Φορολογείται το εκλογικό επίδομα;

Στον 659 του Πιν. 6 το φορολογητέο ποσό και στον 433 του Πιν. τον παρακρατηθείς φόρο έτσι ή λάθος;

Μηπως εξαιρείται της εισφορας και μπαινει στον 657 του Πιν. 6;

 

Ευχαριστώ!!

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Πού ορίζεται οτι είναι αφορολόγητο,η αυτοτελώς φορολογούμενο?εκτός αν υπάγεται στα παρακάτω.

αρθρο 14

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση:
α) το άρθρο 1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α),
β) το ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α),
γ) το άρθρο 94 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α).

αρθρο 45

γ) Η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους και τις οικογένειες τους, το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα, που χορηγούνται σύμφωνα με τους ν. 4153/1961 (ΦΕΚ 45 Α'), α.ν. 513/1968 (ΦΕΚ 186 Α'), ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α') και ν. 303/1976 (ΦΕΚ 94 Α').

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα

Δείτε αν θέλετε κι αυτό:

 

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1016003/251/Α0012
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του εκλογικού επιδόματος του άρθρου 131 του ττ.δ.96/2007.
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά, με οποιαδήποτε μορφή και για οποιαδήποτε άλλη αιτία το οποίο αποκτάται γενικά από μισθωτούς.
2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι δεν είναι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες οι δαπάνες που καταβάλλονται από πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του δημοσίου των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. όπως ορίζονται με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') και του π.δ.200/1993 (ΦΕΚ 75 Α').
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του π.δ.96/2007 (ΦΕΚ 116 Α΄/5.6.07), (άρθρο 131 π.δ.351/2003) ορίζεται ότι για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, τη συγκέντρωση μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Εθνικού Τυπογραφείου και από υπαλλήλους αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετούν στις Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από τον απολύτως αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων ή των οικείων, κατά περίπτωση δικαστηρίων και δήμων και κοινοτήτων με καταβολή ειδικής αποζημίωσης που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται προσφορά πραγματικής εργασίας.
4. Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου και προεδρικού διατάγματος ορίζεται ότι οι αποζημιώσεις του άρθρου αυτού, πλην αυτών που καταβάλλονται σε ιδιώτες, θεωρούνται ως έξοδα κίνησης.
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το ποσό της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης που καταβάλλεται στους συμμετέχοντες στα ειδικά συνεργεία που συγκροτούνται από υπαλλήλους για την προσφορά πραγματικής εργασίας και σε αντάλλαγμα αυτής, αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται στο σύνολό του. Κατά την καταβολή του στους δικαιούχους πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε..

Link to comment
Share on other sites

Θα συμφωνήσω κι εγώ με τον συνάδελφο Μπάμπη ότι η ειδική εκλογική αποζημίωση προς τους συμμετέχοντες στα ειδικά συνεργεία λογίζεται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και σε όσες βεβαιώσεις έχουν περάσει από τα χέρια μου τις ανέγραφε στα εισοδήματα που φορολογούνται.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Αριθ. πρωτ.:Δ12Α 1072976 ΕΞ 4.5.2012
Φορολογική αντιμετώπιση ειδικής αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, κ.λπ. που διορίζονται κατά την διενέργεια βουλευτικών εκλογών

Αθήνα, 4 Μαΐου 2012
Αριθ. Πρωτ.:Δ12Α 1072976 ΕΞ 2012
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
2.Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ(15η) ΤΜΗΜΑ Β'
3.Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ(14η) ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου- - Λ. Στάθη - Δ. Σταθάς
Τηλέφωνο :210-3375314
FAX: 210-3375001
 
ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση ειδικής αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, κ.λπ. που διορίζονται κατά την διενέργεια βουλευτικών εκλογών.
 
Σε απάντηση σχετικής αίτησης σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
1. Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) με τις οποίες αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, η ειδική εκλογική αποζημίωση που χορηγείται στους δικαιούχους αυτού του άρθρου, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες που διορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φόρο εισοδήματος. Η ισχύς των πιο πάνω διατάξεων αρχίζει από την δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 11.4.2012, κατ' εφαρμογή του άρθρου 47 του ίδιου νόμου.
 
2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4.
 
3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΕ μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών, εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300€). Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κλπ κατά την καταβολή των αμοιβών και ο φόρος αποδίδεται κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 59 του ΚΦΕ.
 
4. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν προκύπτει ότι, η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες ιδιώτες γραμματείς και διερμηνείς που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, κατά την διενέργεια βουλευτικών εκλογών, θεωρείται εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, ως μη προερχόμενο από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος τους και υπάγεται σε φόρο με τις γενικές διατάξεις επί του ποσού της οποίας (εκλογικής αποζημίωσης) ενεργείται παρακράτηση φόρου στο ακαθάριστο ποσό με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), κατά την καταβολή της και εφόσον αυτή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ (300 €), κατ' εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος. 
 
Στο ίδιο ακαθάριστο ποσό διενεργούνται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων.
 
5. Προκειμένου για εκλογική αποζημίωση που καταβάλλεται σε δημοσίους υπαλλήλους, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων ενεργούνται στο ακαθάριστο ποσό της εκλογικής αποζημίωσης και η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% μειωμένη κατά ενάμιση τοις εκατό (1,5%) ενεργείται στο καθαρό ποσό αυτής που προκύπτει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ τρίτων και ανεξαρτήτως ύψους αυτής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ΚΦΕ.
 
Β. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
 
Οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες, που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του π δ. 96/2007, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, δεν ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια η ειδική εκλογική αποζημίωση που λαμβάνουν δεν υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και επομένως δεν αναλογεί ΦΠΑ στο έσοδο αυτό.
 
Γ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
 
1. Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων και όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση και εξακολουθεί να ισχύει (σχετ. έγγραφα μας 1000898/9/0015/13.1.1998, 1083546/666/0015/26.9.2001), η συμμετοχή ελευθέρων επαγγελματιών σε επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας κλπ. που συγκροτήθηκαν με Υπουργικές Αποφάσεις, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί άσκηση επιχειρηματικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας, κατά την έννοια των διατάξεων του ΚΒΣ και κατά συνέπεια δεν προσδίδει σ' αυτούς την ιδιότητα του επιτηδεύματα, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 
2. Ενόψει των ανωτέρω, για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους και άμισθους υποθηκοφύλακες που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών, εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΒΣ, απόδειξη δαπάνης από την Αρχή που καταβάλει τις υπόψη αποζημιώσεις, η οποία υποβάλλει για τις αμοιβές αυτές, συγκεντρωτική κατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος.
 
Διευκρινίζεται ότι στην προκειμένη περίπτωση τα παραστατικά πληρωμής των δικαιούχων που εκδίδονται από Δημόσια Αρχή, καλύπτουν την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης δαπάνης.
 
3. Για πληρέστερη ενημέρωση σας, σας στέλνουμε συνημμένα το έγγραφο 2/35302/0026/30.4.2012 του Γ.Λ.Κ. το οποίο ήδη σας έχει κοινοποιηθεί και επιπλέον για διευκόλυνση σας, αναλυτικό πίνακα κρατήσεων.
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Link to comment
Share on other sites

ΑΡΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 507 ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 605?

Οχι.

Για τους δημοσιους υπαλληλους ειναι εισοδημα απο μισθωτες υπηρεσιες.

Link to comment
Share on other sites

Οχι.

Για τους δημοσιους υπαλληλους ειναι εισοδημα απο μισθωτες υπηρεσιες.

ορθά...

 

5. Προκειμένου για εκλογική αποζημίωση που καταβάλλεται σε δημοσίους υπαλλήλους, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων ενεργούνται στο ακαθάριστο ποσό της εκλογικής αποζημίωσης και η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% μειωμένη κατά ενάμιση τοις εκατό (1,5%) ενεργείται στο καθαρό ποσό αυτής που προκύπτει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ τρίτων και ανεξαρτήτως ύψους αυτής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ΚΦΕ.
Link to comment
Share on other sites

ΑΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ?Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΑ ΠΑΕΙ?

ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΧΕΙ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ.ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ?

Link to comment
Share on other sites

ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΘΕΜΑ?Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΠΑΙΝΕΙ?

ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ?

Η ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ?

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ....

Link to comment
Share on other sites

Στην βεβαίωση αποδοχών των αστυνομικών για την εκλογική αποζημίωση αναφέρει το άρθρο 14 παρ1&7 του 2238/94. Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά από μισθωτές υπηρεσίες. Επομένως υποθέτω ότι το ποσό θα μπεί στους κωδικούς 659 και ο φόρος στον 433.

Link to comment
Share on other sites

Στην βεβαίωση αποδοχών των αστυνομικών για την εκλογική αποζημίωση αναφέρει το άρθρο 14 παρ1&7 του 2238/94. Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά από μισθωτές υπηρεσίες. Επομένως υποθέτω ότι το ποσό θα μπεί στους κωδικούς 659 και ο φόρος στον 433.

 

Καλημέρα

Δείτε αν θέλετε αυτό.

Link to comment
Share on other sites

Σε δικηγορους δεν έχουν δώσει βεβαιωση παρακράτησης για το ποσό της αποζημείωσης για τη συμμετοχή στις εκλογές...

Εχουν μόνο το δυπλότυπο απο την εφορία που αναφέρει το ποσό της παρακράτησης..

Γνωρίζει κάποιος κάτι επι του θέματος..

Link to comment
Share on other sites

Σε δικηγορους δεν έχουν δώσει βεβαιωση παρακράτησης για το ποσό της αποζημείωσης για τη συμμετοχή στις εκλογές...

Εχουν μόνο το δυπλότυπο απο την εφορία που αναφέρει το ποσό της παρακράτησης..

Γνωρίζει κάποιος κάτι επι του θέματος..

 

...

2. Ενόψει των ανωτέρω, για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους και άμισθους υποθηκοφύλακες που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών, εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15του ΚΒΣ, απόδειξη δαπάνης από την Αρχή που καταβάλει τις υπόψη αποζημιώσεις, η οποία υποβάλλει για τις αμοιβές αυτές, συγκεντρωτική κατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος.
 
Διευκρινίζεται ότι στην προκειμένη περίπτωση τα παραστατικά πληρωμής των δικαιούχων που εκδίδονται από Δημόσια Αρχή, καλύπτουν την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης δαπάνης.
...

 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13944

 

Καλησπέρα

Link to comment
Share on other sites

Και στο κωδικό της παρακράτησης πιο αφμ θα βάλουμε ότι έκανε τη παρακράτηση?

Τοι διπλότυπο δεν αναφέρει αφμ?

 

Στη θέση σας θα έβαζα τον ΑΦΜ του υπουργείου εσωτερικών (090056250) και ας έψαχναν αυτοί τον υφυπουργό για εξηγήσεις ...

:P:)

Link to comment
Share on other sites

Αφού είναι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες γιατί στις βεβαιώσεις τους γράφουν ότι εμπίπτει στο άρθρο 14 παρ.1 του ΚΦΕ ;

Σε διαφορετική περίπτωση (μισθωτές), δε θα έπρεπε να αναγράφει φόρο που αναλογεί και φόρο που παρακρατήθηκε;

 

659 σύμφωνα με τη βεβαίωση.

 

 

Από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτό:

 

"2.Τέλος, προκειμένου για εκλογική αποζημίωση που καταβάλλεται σε δημοσίους υπαλλήλους, οι
κρατήσεις υπέρ τρίτων ενεργούνται στο ακαθάριστο ποσό της εκλογικής αποζημίωσης και η
παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% μειωμένη κατά ενάμιση τοις εκατό (1,5%), ενεργείται στο
καθαρό ποσό αυτής που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού των κρ ατήσεων υπέρ τρίτων και
ανεξαρτήτως ύψους αυτής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε."

 

"κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57" άρα το χαρακτηρίζει ως εισόδημα από μισθωτές.

 

Άρα; στον κωδικό 301 σύμφωνα με την οδηγία...

 

 

Αν δείτε πως το έχουν εφαρμόσει:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΡ. 14 ΠΑΡ. 1&7 Ν. 2238.94

ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ           214,00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                          22,58

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ     191,42

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ   37,71

 

ασχέτως του ότι γράφουν άρθρο 14 παρ 1, το έχουν φορολογήσει σύμφωνα με το άρθρο 57:

Φορολογητέο: 191,42

Φόρος 20%: 38,24

μείον το 1,5% προκύπτει φόρος: 37,709 = 37,71

 

Άρα μάλλον έχουν κάνει λάθος παραπομπή σε νόμο, ενώ το έχουν αντιμετωπίσει σαν εισόδημα από μισθωτές.

 

Με λίγα λόγια: στον κωδικό 301.

Link to comment
Share on other sites

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με ΔΟΥ μου είπαν ότι θα φορολογηθεί σαν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (301,313) και ότι μάλλον πρόκειται για λάθος παραπομπή όταν αναφέρεται στο άρθρο 14.

Link to comment
Share on other sites

καλησπέρα σας!

 

εάν το καθαρό ποσό της εκλογικής αποζημίωσης συμπεριληφθεί στον κωδικό 301 μαζί με το καθαρό ποσό , ο παρακρατηθείς φόρος δεν θα πρέπει να μπει και αυτός στον 315 ?? η εγώ κάνω λάθος..??? γιατί χτυπάει "κόκκινο"..

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...