Jump to content

Δύναται ο πρόεδρος να συνάπτει συμβάσεις έργου με εξουσιοδότηση του Δ.Σ.;


Recommended Posts

Καλημέρα,

 

Μπορεί ο πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου να συνάπτει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών με ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς κάθε φορά να παίρνει απόφαση το Δ.Σ.;

 

Δηλαδή να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. τον πρόεδρο να υπογράφει τέτοιες συμβάσεις.

Αντίκειται αυτό σε κάποια διάταξη;

Link to comment
Share on other sites

Το τι μπορεί και τι δεν μπορεί καθορίζεται από τις αρμοδιότητες που του έχουν δοθεί κατά την συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα..

και από τυχόν προβλέψεις του καταστατικού της ΑΕ.

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα,

 

Μπορεί ο πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου να συνάπτει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών με ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς κάθε φορά να παίρνει απόφαση το Δ.Σ.;

 

Δηλαδή να εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. τον πρόεδρο να υπογράφει τέτοιες συμβάσεις.

Αντίκειται αυτό σε κάποια διάταξη;

Συνάδελφε, καλημέρα.

 Οταν συντάσσεται το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. υπάρχει μέσα η εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. στα αρμόδια πρόσωπα, συνήθως Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Δ.Σύμβουλο, όπως εκπροσωπούν το Δ.Σ. και δεσμεύουν την Εταιρεία , συνάπτοντας συμβάσεις με το τρίτους και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής και να εκτελούν και άλλες εργασίες, πλην εκείνων που χρειάζονται έγκριση από την Γ.Σ., η οποία αποφασίζει για την εγκυρότητα ή όχι των πράξεων αυτών. 

  Μια ματιά στις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. θα σου δείξει όλα τα παραπάνω.

  Μη ξεχνάς ότι στην νομιμοποίηση των εταιρειών στις Τράπεζες ή στις Δημόσιες υπηρεσίες , το πρώτο που ζητούν είναι αυτό το πρακτικό και την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ.

Φιλικά

Link to comment
Share on other sites

Σούλη ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.

 

Το καταστατικό της Α.Ε. ορίζει ότι:

"Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής"

 

αρκεί αυτό;

 

 

*

SARAKINOS ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Το καταστατικό λοιπόν δεν έχει απαγορευτική διάταξη..

Άρα δες τι λέει το πρακτικό συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα..

Link to comment
Share on other sites

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ που έχει δημοσιευτεί αναφέρει ότι: Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο από τάδε πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ο τάδε με ΑΦΜ τάδε κάοικος τάδε πρόεδρος Δ.Σ.

 

Αν δεν αναφέρεται ρητά μέσα σε εκείνο το πρακτικό ότι ο πρόεδρος μπορεί να υπογράφει συμβάσεις, δεν μπορεί να συνεδριάσει τώρα το Δ.Σ. και να αποφασίσει μια τέτοια εξουσιοδότηση; πρέπει να υπάρχει μέσα στο πρακτικό συγκρότησης σε σώμα;

Link to comment
Share on other sites

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ που έχει δημοσιευτεί αναφέρει ότι: Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο από τάδε πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ο τάδε με ΑΦΜ τάδε κάοικος τάδε πρόεδρος Δ.Σ.

 

Αν δεν αναφέρεται ρητά μέσα σε εκείνο το πρακτικό ότι ο πρόεδρος μπορεί να υπογράφει συμβάσεις, δεν μπορεί να συνεδριάσει τώρα το Δ.Σ. και να αποφασίσει μια τέτοια εξουσιοδότηση; πρέπει να υπάρχει μέσα στο πρακτικό συγκρότησης σε σώμα;

 

Αυτά τα ειδικότερα αναφερόμενα ποια είναι?

π.χ ένα πρακτικό γράφει...

 

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο  κο ........., ο οποίος δεσμεύει την εταιρεία υπογράφοντας γι’αυτήν , μόνος αυτός, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

 

Αυτό αρκεί...

 

Αν τα ειδικότερα αναλύονται... τότε θα πρέπει να κατονομάζεται και η υπογραφή συμβάσεων..

 

Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συνεδριάσει το ΔΣ και να τον εξουσιοδοτήσει για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην αρχική συγκρότηση σε σώμα.

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ και πάλι.

 

Καλό πρωινό!

 

Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συνεδριάσει το ΔΣ και να τον εξουσιοδοτήσει για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην αρχική συγκρότηση σε σώμα.

Link to comment
Share on other sites

Το σωστό είναι να συνεριάζει το Δ.Σ,γιατί μπορεί ο Πρόεδρος να κάνει συμβάσεις..... με τη κόρη του...,το γιό. του ....τη γυναίκα του ....κτλ που να μην ανταποκρίνονται στη δραστηριότητα της εταιρείας..

Link to comment
Share on other sites

Το σωστό είναι να συνεριάζει το Δ.Σ,γιατί μπορεί ο Πρόεδρος να κάνει συμβάσεις..... με τη κόρη του...,το γιό. του ....τη γυναίκα του ....κτλ που να μην ανταποκρίνονται στη δραστηριότητα της εταιρείας..

Μα ο λόγος της ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε κάποια πρόσωπα, είναι , βάσει του 2190 και όλων των καταστατικών, η ευελιξία και η ευχέρεια της γρήγορης αντιμετώπισης περιπτώσεων, που έχουν μικρή προθεσμία υπογραφής σύμβασης, π.χ. μειοδοτικός διαγωνισμός, άνοιγμα λογ/σμού, σύναψη δανείου για κάλυψη επειγουσών αναγκών, ρύθμιση χρεών, πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού, κ.λ.π. Το αν ο Πρόεδρος κάνει σύμβαση με το οικογενειακό του περιβάλλον, είναι ένα θέμα που θα αντιμετωπισθεί από την Γ.Σ. που θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την σύμβαση αυτή, αν δεν είναι νόμιμη ή αν αντιβαίνει στους κανόνες δεοντολογίας. Και μη ξεχνάτε ότι ο υπογράφων είναι και αποκλειστικά υπόλογος στην δικαιοσύνη, αν κάνει παράνομες πράξεις και η εταιρεία θα εγείρει εναντίον του αγωγή.

 Φαντασθείτε για μια ανάληψη επιταγής , να συγκαλείται το Δ.Σ. όταν τα μέλη του είναι σε διαφορετικά μέρη και θα πρέπει να συγκεντρωθούν λίγη ώρα πριν για να συντάξουν ανάθεση στον Πρόεδρο ή σε άλλον τρίτο.... 

Link to comment
Share on other sites

Μα ο λόγος της ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε κάποια πρόσωπα, είναι , βάσει του 2190 και όλων των καταστατικών, η ευελιξία και η ευχέρεια της γρήγορης αντιμετώπισης περιπτώσεων, που έχουν μικρή προθεσμία υπογραφής σύμβασης, π.χ. μειοδοτικός διαγωνισμός, άνοιγμα λογ/σμού, σύναψη δανείου για κάλυψη επειγουσών αναγκών, ρύθμιση χρεών, πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού, κ.λ.π. Το αν ο Πρόεδρος κάνει σύμβαση με το οικογενειακό του περιβάλλον, είναι ένα θέμα που θα αντιμετωπισθεί από την Γ.Σ. που θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την σύμβαση αυτή, αν δεν είναι νόμιμη ή αν αντιβαίνει στους κανόνες δεοντολογίας. Και μη ξεχνάτε ότι ο υπογράφων είναι και αποκλειστικά υπόλογος στην δικαιοσύνη, αν κάνει παράνομες πράξεις και η εταιρεία θα εγείρει εναντίον του αγωγή.

 Φαντασθείτε για μια ανάληψη επιταγής , να συγκαλείται το Δ.Σ. όταν τα μέλη του είναι σε διαφορετικά μέρη και θα πρέπει να συγκεντρωθούν λίγη ώρα πριν για να συντάξουν ανάθεση στον Πρόεδρο ή σε άλλον τρίτο.... 

Σωστά όλα αυτά αλλά μιλάμε για

 

 να συνάπτει συμβάσεις έργου ή συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών με ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς κάθε φορά να παίρνει απόφαση το Δ.Σ.;

Link to comment
Share on other sites

Τι να σου πω... όσες ΑΕ και αν έχω αναλάβει δεν χρειάστηκε απόφαση ΔΣ για την συνεργασία μας.. :)

Link to comment
Share on other sites

Μην τρελαθούμε,σε κάθε υπογραφή σύμβασης ,να θέλει απόφαση του δ.σ,αυτά που αναφέρουν 

οι παραπάνω συνάδελφοι Γιάννης και Σούλλης και οι άλλοι είναι αρκετά, γιατί αυτά αναφέρει και ο ν.2190/20

επίσης το καταστατικό ,αν δεν αναφέρει κάτι διαφορετικό και η συγκρότηση σε σώμα δίνει γενικές η ειδικές

αρμοδιότητες στον πρόεδρο η σε κάποιον άλλον ,εκτός αν απαγορεύει κάτι και να θέλει απόφαση του δ.σ.,

όλα αυτά εναπόκειται στην τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...