Jump to content

Αιωνία σου η μνήμη Μάργκαρετ Θάτσερ


Recommended Posts

Η δήλωση του Κεν Λόουτς για το θάνατο της Μάργκαρετ Θάτσερ (όπως τη μεταδίδει ο «Guardian» στο live blog του για το θέμα):

«Η Μάργκαρετ Θάτσερ ήταν η πιο διχαστική και καταστροφική πρωθυπουργός της σύγχρονης εποχής.

Μαζική ανεργία, κλεισμένα εργοστάσια, κατεστραμμένες κοινότητες, αυτή είναι η κληρονομιά της.

Ήταν μια μαχήτρια και ο εχθρός της ήταν η βρετανική εργατική τάξη.
Στις νίκες της αυτές τη βοήθησαν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί ηγέτες του Εργατικού Κόμματος και πολλών συνδικάτων.

Η σημερινή άθλια κατάσταση οφείλεται στις πολιτικές που αυτή άρχισε.

Το βηματισμό της τον ακολούθησαν κι άλλοι πρωθυπουργοί, με πρώτο τον Τόνι Μπλερ.

Εκείνη ήταν ο οργανοπαίκτης κι αυτός ήταν η μαϊμού που χόρευε.
Θυμηθείτε τότε που αποκαλούσε τον Μαντέλα τρομοκράτη κι έπινε το τσάι της με τον βασανιστή και δολοφόνο Πινοτσέτ.
Πώς να την τιμήσουμε όπως της αξίζει;

Να ιδιωτικοποιήσουμε την κηδεία της.

Να τη βγάλουμε σε δημοπρασία και να την αναθέσουμε στη φθηνότερο μειοδότη.

Αυτό θα ήθελε και η ίδια».

 

 

Για το Μπέλφαστ, για το Γιόρκσαΐρ, για το Μπρίξτον…

 

 

 

680x452xrevellers-spray-bottle-champagne

 

Μια ματιά στo κύμα ενθουσιωδών αντιδράσεων ανθρώπων από όλο τον πλανήτη στα κοινωνικά δίκτυα αρκεί

για να επιβεβαιωθεί κάτι που ήδη ξέραμε: η Μάργκαρετ Θάτσερ πεθαίνει ως πιο λαομίσητη πολιτικός των τελευταίων δεκαετιών.

 

Η προ­σμο­νή του θα­νά­του της Θά­τσερ έγινε ανα­πό­σπα­στο τμήμα της κουλ­τού­ρας των «από κάτω» στη Βρε­τα­νία (αλλά και διε­θνώς), όπως εκ­φρά­στη­κε

με συν­θή­μα­τα, τρα­γού­δια κλπ. Το «πάρτι όταν πε­θά­νει», απο­δεί­χθη­κε πως δεν ήταν υπερ­βο­λι­κό αστείο. Στους δρό­μους του Μπρίξ­τον, της Γλα­σκώ­βης,

του Λιντς, του Μπέλ­φαστ ξέ­σπα­σαν πα­νη­γυ­ρι­σμοί και άνοι­ξαν σα­μπά­νιες και πολλά ακόμα πάρτι ορ­γα­νώ­νο­νται.

Στις κοι­νό­τη­τες των -κλει­στών πια- ορυ­χεί­ων στο Γιόρκ­σαϊρ οι πα­λιοί αν­θρα­κω­ρύ­χοι συ­γκε­ντρώ­θη­καν στις παμπς τους και γιόρ­τα­σαν το γε­γο­νός,

εκ­φρά­ζο­ντας θλίψη «μόνο για τους συ­να­δέλ­φους που δεν είναι πια μαζί μας, δεν πρό­λα­βαν να την δουν νεκρή».

Η διά­ση­μη ιστο­σε­λί­δα isthatcherdeadyet.​co.​uk  [«πέ­θα­νε η Θά­τσερ»] άλ­λα­ξε το «όχι ακόμα» με ένα πα­νη­γυ­ρι­κό

«ΝΑΙ! Η Μάρ­γκα­ρετ Θά­τσερ πέ­θα­νε» και καλεί τους επι­σκέ­πτες της να ενη­με­ρώ­σουν για το πώς θα το γιορ­τά­σουν. 

Είναι η «εκ­δί­κη­ση» των θυ­μά­των της πο­λι­τι­κής της, για τα οποία δεν έχυσε δάκρυ κα­νείς από τους με­γα­λο­σχο­λια­στές των ελίτ

που γρά­φουν ύμνους στην κυρία και επι­κρί­νουν τους «ασε­βείς».

Είναι η «εκ­δί­κη­ση» όσων θυ­μό­μα­στε:

Τον Μπό­μπι Σαντς και τους άλ­λους Ιρ­λαν­δούς απερ­γούς πεί­νας, που αφέ­θη­καν να πε­θά­νουν αιχ­μά­λω­τοι στα κελιά της Αυτού Με­γα­λειό­τη­τας,

για να απο­δεί­ξει η «Κυρία» ότι είναι «Σι­δη­ρά».

Τους αν­θρα­κω­ρύ­χους που σκο­τώ­θη­καν στις άγριες συ­γκρού­σεις με την αστυ­νο­μία στη διάρ­κεια της ηρω­ι­κής απερ­γί­ας τους.

Αλλά και όλους τους αν­θρα­κω­ρύ­χους, τις οι­κο­γέ­νειές τους, τον κόσμο των κοι­νο­τή­των τους που ρη­μά­χτη­καν οι ζωές τους από την νίκη

της Θά­τσερ και το κλεί­σι­μο των ορυ­χεί­ων.

Τους νε­κρούς στον «Πό­λε­μο των Φώ­κλαντ», τον οποίο εξα­πέ­λυ­σε για να μα­ζέ­ψει το πο­λι­τι­κό κε­φά­λαιο που χρεια­ζό­ταν στον πό­λε­μό της

ενά­ντια στο ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα. Ανά­με­σά τους, οι 323 ναύ­τες του Belgrano, το οποίο η Θά­τσερ έδωσε εντο­λή να βυ­θι­στεί

ενώ το πλοίο βρι­σκό­ταν εκτός της «ζώνης απο­κλει­σμού» και επι­χει­ρού­σε να απο­μα­κρυν­θεί από το βρε­τα­νι­κό στόλο.

Τα παι­διά σε όλη τη Βρε­τα­νία που στε­ρή­θη­καν το γάλα και το πρω­ι­νό που πα­ρεί­χαν τα δη­μό­σια σχο­λεία, προ­τού τα κα­ταρ­γή­σει η κυ­βέρ­νη­ση Θά­τσερ.

Τα εκα­τομ­μύ­ρια ερ­γα­ζο­μέ­νων και φτω­χών που είδαν το κοι­νω­νι­κό κρά­τος να δια­λύ­ε­ται, τα συν­δι­κά­τα και τα ερ­γα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα να συ­ντρί­βο­νται,

να χά­νουν τις δου­λειές τους μα­ζι­κά. Τα παι­διά και τα εγ­γό­νια αυτών των αν­θρώ­πων, που με­γά­λω­σαν σε φτω­χές οι­κο­γέ­νειες σε ρη­μαγ­μέ­νες πό­λεις

και «έμα­θαν» να μι­σούν τη Θά­τσερ, χωρίς να την έχουν καν προ­λά­βει.

Τους 96 νε­κρούς οπα­δούς της Λί­βερ­πουλ στο Χίλ­σμπο­ρο. Η απο­κά­λυ­ψη της αλή­θειας λίγο καιρό πριν, για τις ευ­θύ­νες της αστυ­νο­μί­ας και την

συ­νει­δη­τή κυ­βερ­νη­τι­κή συ­γκά­λυ­ψη, τους δι­καί­ω­σε. Όπως έγρα­ψε ο άγ­γλος αθλη­τι­κός συ­ντά­κτης για την κρι­τι­κή που δέ­χτη­κε η Μάν­τσε­στερ

Γιου­νάι­τεντ επει­δή δεν κρά­τη­σε ενός λε­πτού σιγή, «υπάρ­χουν του­λά­χι­στον 96 λόγοι για να μην τι­μη­θεί η Θά­τσερ».

Τα παι­διά του Μπρίξ­τον και κάθε άλλου δια­δη­λω­τή που τα κό­κα­λά του χτυ­πή­θη­καν από τα γκλο­μπς της αστυ­νο­μί­ας, του βα­σι­κού στη­ρίγ­μα­τος

της Θά­τσερ.

Τα θύ­μα­τα στη Χιλή του αγα­πη­μέ­νου της δι­κτά­το­ρα Πι­νο­σέτ (τον οποίο στή­ρι­ζε με οι­κο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή βο­ή­θεια). Τα θύ­μα­τα του απαρτ­χάιντ

στη Νότιο Αφρι­κή, το οποίο υπε­ρα­σπι­ζό­ταν θερμά κα­ταγ­γέ­λο­ντας το Αφρι­κα­νι­κό Εθνι­κό Κο­γκρέ­σο του Νέλ­σον Μα­ντέ­λα ως τρο­μο­κρα­τι­κή ορ­γά­νω­ση.

Τις γυ­ναί­κες, τους ομο­φυ­λό­φι­λους, τους με­τα­νά­στες, που μπή­καν στο στό­χα­στρο των συ­ντη­ρη­τι­κών πο­λι­τι­κών και ιδεών της, που έζη­σαν στο

ζο­φε­ρό γκρί­ζο τοπίο της Βρε­τα­νί­ας του ’80.

Τη μέρα του θα­νά­του της, το δη­μο­φι­λές συ­γκρό­τη­μα Cumbawamba, έδωσε στην κυ­κλο­φο­ρία το προ­α­ναγ­γελ­θέν εδώ και καιρό CD

«εις μνή­μην της Θά­τσερ». Στην πα­νη­γυ­ρι­κή τους ανα­κοί­νω­ση, που το­νί­ζει πως ναι θα συ­νε­χί­σου­με να πα­λεύ­ου­με, αλλά προς το παρόν μπο­ρού­με

να πιού­με και να χο­ρέ­ψου­με, απα­ντούν στους «πο­λι­τι­κά πο­λι­τι­σμέ­νους»: «Αν πρέ­πει να δεί­ξου­με λίγη ευ­λά­βεια και ευ­πρέ­πεια τέ­τοιες στιγ­μές,

εντά­ξει. Στέλ­νου­με τη βα­θύ­τε­ρή μας συ­μπά­θεια στις οι­κο­γέ­νειες όλων των θυ­μά­των της Μάρ­γκα­ρετ Θά­τσερ».

Η Θά­τσερ μι­σού­σε βαθιά τους «από κάτω» και το ίδιο βαθύ μίσος ει­σέ­πρατ­τε από τα χρό­νια της στην κυ­βέρ­νη­ση μέχρι τη μέρα του θα­νά­του της.

Ο άν­θρω­πος που πε­ριέ­γρα­ψε κα­λύ­τε­ρα από όλους αυτό το συ­ναί­σθη­μα ήταν ο David Hopper, γραμ­μα­τέ­ας της ένω­σης αν­θρα­κω­ρύ­χων του Durham.

Ο πρώην αν­θρα­κω­ρύ­χος έκλει­σε τα 70 τη Δευ­τέ­ρα και δή­λω­σε:

«Είναι από τα κα­λύ­τε­ρα γε­νέ­θλια που είχα ποτέ… κα­τέ­στρε­ψε την κοι­νό­τη­τά μας, τα χωριά μας, τους αν­θρώ­πους μας.

Το συν­δι­κά­το ανυ­πο­μο­νού­σε γι’ αυτή τη μέρα και χαί­ρο­μαι που έζησα να την δω να πε­θαί­νει.

Είναι μια με­γά­λη μέρα για όλους τους αν­θρα­κω­ρύ­χους, φα­ντά­ζο­μαι θα κά­νου­με αντι­δια­δή­λω­ση τη μέρα της κη­δεί­ας της».

 

Ο Μπό­μπι Σαντς, λίγο πριν πε­θά­νει, έγρα­ψε πως «εκ­δί­κη­σή μας θα είναι το γέλιο των παι­διών μας».

Δεν γί­νε­ται να μην το θυ­μη­θεί κα­νείς, βλέ­πο­ντας τα γέλια και τους πα­νη­γυ­ρι­σμούς στο Μπέλ­φαστ και αλλού.

Η τε­λι­κή δι­καί­ω­ση θα έρθει όταν θά­ψου­με μια για πάντα την «κλη­ρο­νο­μιά» της. 

Στα τσα­κί­δια Μάγκι Θά­τσερ.

http://rproject.gr/article/gia-mpelfast-gia-giorksair-gia-mprixton

Link to comment
Share on other sites

Γιατρέ, δεν είμαι μνησίκακος, αλλά αυτή η γυναίκα πίστεψε ότι ήταν αυτοκράτειρα χωρίς στέμμα . Η φωτογραφία της με τον λόγο της βασίλισσας στα χέρια της, δείχνει καθαρά τον χαρακτήρα της. Μπροστά της η Αγκέλα είναι ... άγγελος !  Αλλά βρήκε το τέλος που της άξιζε : Αλτσχάϊμερ ! Ο πατέρας μου έφυγε από αυτήν την αρρώστια, αν καταλάβαινε , θα προτιμούσε χίλιες φορές να ήταν καρκίνος. Η Ιστορία θα την τοποθετήσει εκεί που της αρμόζει, στα σκουπίδια....

Link to comment
Share on other sites

Ρε παιδιά εγω ημουν μικρός και δεν τα πολυθυμάμαι. Το μόνο που ξέρω σίγουρα ειναι οτι ο πόλεμος στα Φωκλαντς ξεκίνησε από τη Χουντα της Αργεντινής και όχι απο τη Θατσερ. Αν όμως αυτη η γυναικα ήταν τόσο τερας πως κέρδισε 3 εκλογικές αναμετρησεις. Απλα ρωτάω...

Link to comment
Share on other sites

Ρε παιδιά εγω ημουν μικρός και δεν τα πολυθυμάμαι. Το μόνο που ξέρω σίγουρα ειναι οτι ο πόλεμος στα Φωκλαντς ξεκίνησε από τη Χουντα της Αργεντινής και όχι απο τη Θατσερ. Αν όμως αυτη η γυναικα ήταν τόσο τερας πως κέρδισε 3 εκλογικές αναμετρησεις. Απλα ρωτάω...

Τα νησιά αυτά σε ποιον ανήκουν; Υπάρχουν αρκετά βιβλία για αυτόν τον πόλεμο, που εξηγούν ποιος ήρξατο χειρών αδίκων. Μελέτησε λίγο ιστορία , ξένη και ελληνική, ιδιαίτερα....Γιατί αν το πάς έτσι τον Β΄Παγκ, Πόλεμο τον κήρυξε η Αγγλία , όχι ο Χίτλερ, που εισέβαλε ειρηνικά στην Αυστρία, αν γνωρίζεις για το Ανσλους....

Link to comment
Share on other sites

Τα νησιά αυτά σε ποιον ανήκουν; Υπάρχουν αρκετά βιβλία για αυτόν τον πόλεμο, που εξηγούν ποιος ήρξατο χειρών αδίκων. Μελέτησε λίγο ιστορία , ξένη και ελληνική, ιδιαίτερα....Γιατί αν το πάς έτσι τον Β΄Παγκ, Πόλεμο τον κήρυξε η Αγγλία , όχι ο Χίτλερ, που εισέβαλε ειρηνικά στην Αυστρία, αν γνωρίζεις για το Ανσλους....

Με συγχωρεις άλλα εχω διαβάσει πολύ ιστορία στη ζωη μου και δε δεχομαι να με απαξιώνεις και να με ειρωνευεσαι λέγοντας μου ότι ουσιαστικα δε γνωρίζω τα στοιχειώδη επειδη δε συμφωνω μαζι σας. Δε θα ξανασυμμετασχω σε συζήτηση που δεν έχει σχεση με τα επσγγελματικα θέματα. Φαινεται ότι οι αριστεροι προτιμουν να συζητουν μόνοι τους...Δε θα τους την ξαναχαλάσω.

Link to comment
Share on other sites

Με συγχωρεις άλλα εχω διαβάσει πολύ ιστορία στη ζωη μου και δε δεχομαι να με απαξιώνεις και να με ειρωνευεσαι λέγοντας μου ότι ουσιαστικα δε γνωρίζω τα στοιχειώδη επειδη δε συμφωνω μαζι σας. Δε θα ξανασυμμετασχω σε συζήτηση που δεν έχει σχεση με τα επσγγελματικα θέματα. Φαινεται ότι οι αριστεροι προτιμουν να συζητουν μόνοι τους...Δε θα τους την ξαναχαλάσω.

Δικαίωμά σου να κάνεις ότι θέλεις. Εγώ αναφέρθηκα στην ιστορία, δεν είπα ότι δεν γνωρίζεις ιστορία, ούτε ειρωνεύτηκα ή απαξίωσα τις γνώσεις σου...

Link to comment
Share on other sites

Ρε παιδιά εγω ημουν μικρός και δεν τα πολυθυμάμαι. Το μόνο που ξέρω σίγουρα ειναι οτι ο πόλεμος στα Φωκλαντς ξεκίνησε από τη Χουντα της Αργεντινής και όχι απο τη Θατσερ. Αν όμως αυτη η γυναικα ήταν τόσο τερας πως κέρδισε 3 εκλογικές αναμετρησεις. Απλα ρωτάω...

 

Κι ο Χίτλερ με εκλογές βγήκε φίλε TAG. Επίσης, η Αγγλία και η Αργεντινή δεν είναι γειτονικές χώρες για να διεκδικήσουν κάποια αμφισβητούμενα νησιά...

Link to comment
Share on other sites

Ρε παιδιά εγω ημουν μικρός και δεν τα πολυθυμάμαι. Το μόνο που ξέρω σίγουρα ειναι οτι ο πόλεμος στα Φωκλαντς ξεκίνησε από τη Χουντα της Αργεντινής και όχι απο τη Θατσερ. Αν όμως αυτη η γυναικα ήταν τόσο τερας πως κέρδισε 3 εκλογικές αναμετρησεις. Απλα ρωτάω...

 

Τα νησιά Φώκλαντ είχαν προσαρτηθεί στην Αγγλία το 1833, μετά από την απόβαση μίας μοίρας του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, και πάντα στα πλαίσια της αποικιοκρατικής πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας... Οι Αργεντινοί από τότε διαμαρτύρονταν, αλλά ποιός θα τα έβαζε με την Μεγάλη Βρετανία;

Link to comment
Share on other sites

Τα νησιά Φώκλαντ είχαν προσαρτηθεί στην Αγγλία το 1833, μετά από την απόβαση μίας μοίρας του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, και πάντα στα πλαίσια της αποικιοκρατικής πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας... Οι Αργεντινοί από τότε διαμαρτύρονταν, αλλά ποιός θα τα έβαζε με την Μεγάλη Βρετανία;

Χμμ Κάτι μου θυμίζει αυτό.

Link to comment
Share on other sites

Ρε παιδιά εγω ημουν μικρός και δεν τα πολυθυμάμαι. Το μόνο που ξέρω σίγουρα ειναι οτι ο πόλεμος στα Φωκλαντς ξεκίνησε από τη Χουντα της Αργεντινής και όχι απο τη Θατσερ. Αν όμως αυτη η γυναικα ήταν τόσο τερας πως κέρδισε 3 εκλογικές αναμετρησεις. Απλα ρωτάω...

 

Πολύ καλά θυμάσαι.

Υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Νοτίου Αμερικής. Κάπου στο 1825 διαλύθηκαν και τότε η Βρετανία αναγνώρισε την ανεξαρτησία των Αργεντινών από τους Ισπανούς.

Το 1832, οι Αργεντίνοι, έστειλαν μια φρουρά η οποία έκανε ανταρσία και σκότωσαν τον καπετάνιο τους!!! Αυτή ήταν η μοναδική κυριαρχική παρουσία Αργεντινών στο νησί.

Αν αντέχεις συνέχισε στο http://en.wikipedia.org/wiki/United_Provinces_of_the_River_Plate

και στο http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_history_of_the_Falkland_Islands

Οι Αργεντίνοι διαμαρτυρήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια δηλαδή το ... 1884.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ιστορικοί χάρτες από το http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Argentina

που μας χαρίζουν την κάτωθι φανταστική απεικόνιση με πορτοκαλί χρώμα της Αργεντινής:

 

Uniedprovinces3.jpeg

 

Θυμήσου πως τα Φώκλαντς βρίσκονται στην "μύτη" της ηπείρου.

Αυτά για την ιστορία.

Όσο αφορά για την κ. Θάτσερ:

Ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου την επέλεξε δίνοντάς της το χρίσμα τρείς φορές και της επέτρεψε να τον κυβερνήσει έντεκα χρόνια.

Ούτε χούντα, ούτε δικτάτορες, ούτε συνταγματάρχες, ούτε νοθεία. Εκλογές κανονικά. Στήθηκαν οι κάλπες.

Επέδειξαν μεγάλη πολιτική ωριμότητα οι Βρετανοί έχοντας απίστευτη αίσθηση του δημοσίου συμφέροντος.

Θα χάσεις τον χρόνο αν περιμένεις ανάλογη ωριμότητα στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα υπάρχουν σχηματισμοί που ακόμα δεν έχουν μάθει να αποζημιώνουν τους υπαλλήλους τους για τις υπηρεσίες τους

ενώ μερικοί άλλοι νομίζουν πως θα κυβερνήσουν πουλώντας ~7000 κυριακάτικα φύλλα.

Link to comment
Share on other sites

Έτσι... Ο αντιαμερικανισμός και η αντιπάθεια προς οτιδήποτε καπιταλιστκο έκανε τους "προοδευτικους" να υποστηρίζουν μια επιθετικη ενεργεια ενος απανθρωπου καθεστωτος. Αν η αποσταση ήταν μονο κριτηριο για τον καθορισμο εθνικής κυριαρχίας θα έπρεπε και εμεις να παραδωσουμε ολα τα νησία του Ανατολικού Αιγαιου στους Τουρκους.

Link to comment
Share on other sites

Πολύ καλά θυμάσαι.

Υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Νοτίου Αμερικής. Κάπου στο 1825 διαλύθηκαν και τότε η Βρετανία αναγνώρισε την ανεξαρτησία των Αργεντινών από τους Ισπανούς.

Το 1832, οι Αργεντίνοι, έστειλαν μια φρουρά η οποία έκανε ανταρσία και σκότωσαν τον καπετάνιο τους!!! Αυτή ήταν η μοναδική κυριαρχική παρουσία Αργεντινών στο νησί.

Αν αντέχεις συνέχισε στο http://en.wikipedia.org/wiki/United_Provinces_of_the_River_Plate

και στο http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_history_of_the_Falkland_Islands

Οι Αργεντίνοι διαμαρτυρήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια δηλαδή το ... 1884.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ιστορικοί χάρτες από το http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Argentina

που μας χαρίζουν την κάτωθι φανταστική απεικόνιση με πορτοκαλί χρώμα της Αργεντινής:

 

Uniedprovinces3.jpeg

 

Θυμήσου πως τα Φώκλαντς βρίσκονται στην "μύτη" της ηπείρου.

Αυτά για την ιστορία.

Όσο αφορά για την κ. Θάτσερ:

Ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου την επέλεξε δίνοντάς της το χρίσμα τρείς φορές και της επέτρεψε να τον κυβερνήσει έντεκα χρόνια.

Ούτε χούντα, ούτε δικτάτορες, ούτε συνταγματάρχες, ούτε νοθεία. Εκλογές κανονικά. Στήθηκαν οι κάλπες.

Επέδειξαν μεγάλη πολιτική ωριμότητα οι Βρετανοί έχοντας απίστευτη αίσθηση του δημοσίου συμφέροντος.

Θα χάσεις τον χρόνο αν περιμένεις ανάλογη ωριμότητα στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα υπάρχουν σχηματισμοί που ακόμα δεν έχουν μάθει να αποζημιώνουν τους υπαλλήλους τους για τις υπηρεσίες τους

ενώ μερικοί άλλοι νομίζουν πως θα κυβερνήσουν πουλώντας ~7000 κυριακάτικα φύλλα.

 

Υπήρχε μία ήπειρος την οποία κατέλαβαν οι Ισπανοί αφού κατάκλεψαν και σκότωσαν χιλιάδες ιθαγενείς, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και επειδή εγώ δεν βαριέμαι, και κάτι λίγο σκαμπάζω από ξένες γλώσσες, η Αγγλία είναι αυτή που τελικά επικράτησε  (Ισπανία, Γαλλία, μέχρι και ο captain Hook τα είχε διεκδικήσει) στην συγκεκριμένη αποικία το 1833, και φυσικά χωρίς να ρωτήσει ούτε αυτή τους ντόπιους.

Link to comment
Share on other sites

Πολύ καλά θυμάσαι.

Υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Νοτίου Αμερικής. Κάπου στο 1825 διαλύθηκαν και τότε η Βρετανία αναγνώρισε την ανεξαρτησία των Αργεντινών από τους Ισπανούς.

Το 1832, οι Αργεντίνοι, έστειλαν μια φρουρά η οποία έκανε ανταρσία και σκότωσαν τον καπετάνιο τους!!! Αυτή ήταν η μοναδική κυριαρχική παρουσία Αργεντινών στο νησί.

Αν αντέχεις συνέχισε στο http://en.wikipedia.org/wiki/United_Provinces_of_the_River_Plate

και στο http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_history_of_the_Falkland_Islands

Οι Αργεντίνοι διαμαρτυρήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια δηλαδή το ... 1884.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ιστορικοί χάρτες από το http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Argentina

που μας χαρίζουν την κάτωθι φανταστική απεικόνιση με πορτοκαλί χρώμα της Αργεντινής:

 

Uniedprovinces3.jpeg

 

Θυμήσου πως τα Φώκλαντς βρίσκονται στην "μύτη" της ηπείρου.

Αυτά για την ιστορία.

Όσο αφορά για την κ. Θάτσερ:

Ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου την επέλεξε δίνοντάς της το χρίσμα τρείς φορές και της επέτρεψε να τον κυβερνήσει έντεκα χρόνια.

Ούτε χούντα, ούτε δικτάτορες, ούτε συνταγματάρχες, ούτε νοθεία. Εκλογές κανονικά. Στήθηκαν οι κάλπες.

Επέδειξαν μεγάλη πολιτική ωριμότητα οι Βρετανοί έχοντας απίστευτη αίσθηση του δημοσίου συμφέροντος.

Θα χάσεις τον χρόνο αν περιμένεις ανάλογη ωριμότητα στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα υπάρχουν σχηματισμοί που ακόμα δεν έχουν μάθει να αποζημιώνουν τους υπαλλήλους τους για τις υπηρεσίες τους

ενώ μερικοί άλλοι νομίζουν πως θα κυβερνήσουν πουλώντας ~7000 κυριακάτικα φύλλα.

 

Αγαπητέ γιατί ανησυχείτε;

Αυτό που ζούμε στην Ελλάδα είναι η εφαρμογή των ιδεών της Θάτσερ και κατ'επέκτασιν της σχολής του Φρίντμαν. 

Ωραία δεν περνάτε; 

Το ξαναγράφω: και ο Χίτλερ με εκλογές εξελέγη...

 

Υ.Γ. Αργεντίνοι, παλιοϊμπεριαλιστές. Ντροπή σας να επαναστατείτε εναντίον των Ευρωπαίων σωτήρων σας... Αν δεν βγάλετε τον Πρετεντέρη από το μυαλό σας, δεν πρόκειται να μάθετε να σκέφτεστε. Μόνο να αναπαράγετε αυτά που σας λένε, αυτά που διαβάζετε στις αστικές φυλλάδες των διαπλεκόμενων εκδοτών,κομιστών και λοιπών στηριγμάτων της "ωριμότητας" που νομίζετε πως πρεσβεύετε. 

Link to comment
Share on other sites

Ρε παιδιά εγω ημουν μικρός και δεν τα πολυθυμάμαι. Το μόνο που ξέρω σίγουρα ειναι οτι ο πόλεμος στα Φωκλαντς ξεκίνησε από τη Χουντα της Αργεντινής και όχι απο τη Θατσερ. Αν όμως αυτη η γυναικα ήταν τόσο τερας πως κέρδισε 3 εκλογικές αναμετρησεις. Απλα ρωτάω...

 

 

 

...................

Όσο αφορά για την κ. Θάτσερ:

Ο λαός του Ηνωμένου Βασιλείου την επέλεξε δίνοντάς της το χρίσμα τρείς φορές και της επέτρεψε να τον κυβερνήσει έντεκα χρόνια.

....................

 

 

Να υποθέσω ότι αντίστοιχη είναι η άποψή σας και για τον Τσάβες;

Από την πρώτη του εκλογή το 1998 μέχρι το θάνατό του κυβέρνησε επί 14 χρόνια.

Κέρδισε 4 προεδρικές εκλογές στις 4 (η τελεταία το 2012 και δεν πρόλαβε να ασκήσει τη θητεία του)

5 βουλευτικές εκλογές στις 5

4 δημοψηφίσματα στα 5

 

 

 

Όπως είπε χθες ο Καλαμούκης όταν του ζητήθηκε σχόλιο για  τη Θάτσερ.

Ο κόσμος γίνεται φτωχότερος όταν φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι του πολιτισμού, της τέχνης, της φιλοσοφίας κλπ...

Αντίθετα, με τους νεοφιλελεύθερους, ο κόσμος γίνεται φτωχότερος όταν γεννιούνται.

Link to comment
Share on other sites

Στην κορυφή το "The Witch Is Dead" μετά το θάνατο της Θάτσερ

 

Μια ανεπίσημη «συμφωνία» των Άγγλων, θέλοντας να περάσουν το κοινωνικοπολιτικό τους μήνυμα, ανεβάζει στην κορυφή των charts το τραγούδι "Dong Dong! The Witch Is Dead", το οποίο προέρχεται από το soundtrack της ταινίας του 1939, "The Wizard Of Oz".

Μια μέρα μετά τον θάνατο της "σιδηράς κυρίας", Μάργκαρετ Θάτσερ, βρέθηκαν τρείς εκδοχές του κομματιού στο Top200: της Judy Garland, της Ella Fitzgerald και των Munchkins.

Τελικά, αποφασίστηκε σύμπτυξη των τριών εκδοχών, οπότε η πωλήσεις του κομματιού από τον κάθε ερμηνευτή μετρούν προσθετικά στα charts, κι έτσι ο στόχος που είχε τεθεί εξαρχής, αυτός της πρωτιάς, μοιάζει εφικτός, με την πεντάδα να θεωρείται σχεδόν σίγουρη.

 

http://www.enikos.gr/lifestyle/136137,Sthn_koryfh_to_The_Witch_Is_Dead_meta_.html

Link to comment
Share on other sites

Συγγνωμη για αυτο που θα γραψω , και συγγνωμη απο ολο το φορουμ και απο τους διαχειριστες 

 

ΜΙΑ ΚΑΡ...........ΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟς ΛΙΓΟΤΕΡΗ .

 

Σ......Α ΣΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΗΣ . 

 

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΦΤΥΣΩ ΣΤΟ ΠΤΩΜΑ ΤΗΣ

 

Δεν ειμαι ουτε αναρχικος , ουτε μισω την εξουσια . ΓΙα τετοιους "ανθρωπους" σαν αυτην αισθανομαι μια απεραντη αηδια , αν δε , μου δινοταν η ευκαιρια ευχαριστως θα την σκοτωνα οσο ζουσε . Ευχομαι εκει που πηγε , αν την δεχτηκε κανενας πουθενα , να μετενσαρκωνεται σε μητερα των χιλιων παιδιων , μια φορα για καθε παιδι που σκοτωθηκε στο πολεμο που εφτιαξε για να σωσει το πολιτικο της τομαρι 

 

Αυτα . Τα ειπα και ξεσπασα . Και παλι συγγνωμη απο ολους για τη γλωσσα μου 

Link to comment
Share on other sites

Η εξήγηση στην αναπάντεχη παραίτηση της Θάτσερ δια στόματος Μητσοτάκη...."Είχαμε συναντηθεί την προηγούμενη μέρα"` :D  :D

Α ρε Μητσοτάκη αθάνατε!!!! 

 

Προσέξτε από  το 1.52 λεπτό

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=sB46JgW2Fck

Link to comment
Share on other sites

Συγγνωμη για αυτο που θα γραψω , και συγγνωμη απο ολο το φορουμ και απο τους διαχειριστες 

 

ΜΙΑ ΚΑΡ...........ΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟς ΛΙΓΟΤΕΡΗ .

 

Σ......Α ΣΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΗΣ . 

 

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΦΤΥΣΩ ΣΤΟ ΠΤΩΜΑ ΤΗΣ

 

Δεν ειμαι ουτε αναρχικος , ουτε μισω την εξουσια . ΓΙα τετοιους "ανθρωπους" σαν αυτην αισθανομαι μια απεραντη αηδια , αν δε , μου δινοταν η ευκαιρια ευχαριστως θα την σκοτωνα οσο ζουσε . Ευχομαι εκει που πηγε , αν την δεχτηκε κανενας πουθενα , να μετενσαρκωνεται σε μητερα των χιλιων παιδιων , μια φορα για καθε παιδι που σκοτωθηκε στο πολεμο που εφτιαξε για να σωσει το πολιτικο της τομαρι 

 

Αυτα . Τα ειπα και ξεσπασα . Και παλι συγγνωμη απο ολους για τη γλωσσα μου 

 

Η πολιτική καταδίκη ενός ιδεολογικού αντιπάλου δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσβάλλουμε και τη μνήμη ενός νεκρού ανθρώπου. 

Την κ.Θάτσερ δεν την γνώριζα προσωπικά και κρίνω, για την ακρίβεια κατακρίνω, την άθλια πολιτική της σταδιοδρομία. Δεν είναι σωστό όμως να μιλάμε έτσι για έναν νεκρό.

 

Υ.Γ. Κατερίνα, είδε τον Μητσοτάκη η Θάτσερ και την επόμενη μέρα έπεσε... χα χα χα... Μεγάλε βρυκόλακα...

Link to comment
Share on other sites

Υπήρχε μία ήπειρος την οποία κατέλαβαν οι Ισπανοί αφού κατάκλεψαν και σκότωσαν χιλιάδες ιθαγενείς, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και επειδή εγώ δεν βαριέμαι, και κάτι λίγο σκαμπάζω από ξένες γλώσσες, η Αγγλία είναι αυτή που τελικά επικράτησε  (Ισπανία, Γαλλία, μέχρι και ο captain Hook τα είχε διεκδικήσει) στην συγκεκριμένη αποικία το 1833, και φυσικά χωρίς να ρωτήσει ούτε αυτή τους ντόπιους.

 

1) Μιας και γνωρίζεις απ΄έξω την ιστορία της πολύπαθης αυτής ηπείρου,

2) μιας που ξεχειλίζεις από ενεργητικότητα ( αφού δεν βαριέσαι ),

3) μιας που κατέχεις περισσότερες από μια ξένες γλώσσες,

 

γιατί επιμένεις στην αναγραφή της μισής αλήθειας;

Είναι η δεύτερη φορά που το κάνεις στο ίδιο θέμα. Αφού λοιπόν ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ για τους αυτόχθονες γράψε και τις αποφάσεις τους. Μην στηρίζεσαι και μην ρισκάρεις επάνω στην άγνοια των συνομιλητών σου μόνο και μόνο για να δείξεις πως κατέχεις την απόλυτη άποψη και αλήθεια. Ομολογώ πάντως πως είσαι πανέξυπνη όσο και ταυτόχρονα άδικη.


 

Ο Doctor και ο Ype,

σίγουρα μέσα στην εντεκάδα των πρότυπων λογιστών. Ίσως, ξαναγράφω, ίσως, στην Μπαρτσελόνα των λογιστών να σκούπιζαν ενίοτε τον πάγκο αλλά στην ΑΕΚάρα των λογιστών και της καρδιάς μου θα έπαιρναν την φανέλα στο σπίτι τους.

Είναι ηλίου φαεινότερο πως έχετε επιλέξει διαφορετική συνιστώσα ο καθένας από εσάς για να προσδέσετε το βαγονέτο των ονείρων σας.

 

Ο ένας (doctor), δεν αποδέχεται την διαδικασία των εκλογών ως μέσο ανάδειξης ηγεσίας. "O λαός κάνει λάθη και αναδεικνύει μέχρι και Χίτλερ κύριε" μου βροντοφωνάζει.

Μα, αν ο κυρίαρχος λαός δεν επιλέξει τότε ποιος; Μια χούφτα ανθρώπων μήπως;

Doctor εκτός από κριτική ( στείρα και άγονη κατά την γνώμη μου ) θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και πολλαπλώς ωφέλιμο να γράφεις με πιο τρόπο και μέσα από ποιες διαδικασίες η συνιστώσα που ευαγγελίζεσαι έχει λύσει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα θέμα στο φόρουμ αντί να γράφεις για Πρετεντέρηδες και ελικόπτερα ( όπως στο θέμα με την Κύπρο ) να προβάλεις τις θέσεις σας. Δεν έχω άπλετο χρόνο να γράφω και μου αρέσει να παίζω με τον άβακά μου ωστόσο θα αφιέρωνα χρόνο για να διαβάσω τις προδιαγραφές, τις μεθόδους και την διαδικασία επιλογής ηγεσίας στο ενδεχόμενο επικράτησης της συνιστώσας σου, το μέτρημα με το τιμιόμετρο των στελεχών σας κ.ά..

Δεν αμφιβάλω για τις αγνές προθέσεις σου αλλά ο κόσμος έχει κουραστεί με τον μεγαλοϊδεαιτισμό σας που αποδεικνύεται τερεζίνα στο χαντάκι. Καλώς ή - αν πιστεύεις - κακώς, έγιναν εκλογές πέρυσι. Δεν σου φτάνει αυτό; Δεν πήρατε το μήνυμα από την συμμετοχή στην απεργία του Φεβρουαρίου; Δεν πήρατε το μήνυμα από την συμμετοχή στην ομιλία της Κοκκινιάς; 

 

Ο Ype μου ρίχνει το δόλωμα με τον "αριστερό" Τσάβες. Εντάξει, θα το τσιμπήσω και θα κάνω πως δεν το κατάλαβα.

Κοιτώντας τους παρακάτω πίνακες μπορεί κάποιος να πει: Ουάου, βρε τον κερατούκλη τον Τσάβες, διπλασίασε το κατά κεφαλή εισόδημα. Ουάου και ξανά ουάου.

 

(1)Βενεζουέλα

gallery_3937_117_71577.jpg

 

 

(2) Ελλάδα

gallery_3937_117_68085.jpg

 

Πηγές: Βενεζουέλα και Ελλάδα.

 

Για μένα όμως ο Τσάβες δεν θα μείνει στην μνήμη μου σαν τον μάγκα που διπλασίασε το κατά κεφαλή εισόδημα. Διότι δεν πρόκειται περί μαγκιάς. Παρέλαβε μια οικονομία στην οποία το 1/3 του ΑΕΠ προέρχεται από το πετρέλαιο και το οποίο από τα 15$/βαρέλι έφτασε στα 100$/βαρέλι στα χρόνια που κυβέρνησε. Φανταστείτε δηλαδή το οποιοδήποτε 1/3 της οικονομίας μας π.χ.ο τουρισμός να ανέβαινε 5-6 φορές, όχι εξαιτίας των δυνατοτήτων της ηγεσίας αλλά εξαιτίας των διεθνών συγκυριών. Ένας αυτόματος πιλότος ήταν υπερ-αρκετός ή ένας ... τίμιος. Διότι τον Τσάβες θα ήταν λάθος να τον συγκρίνουμε με την Ελλάδα ή με μια άλλη χώρα. Θα πρέπει να τον συγκρίνουμε με αυτό που παρέλαβε.

Πάμε στο ζουμί.

Παρέλαβε μια χώρα που την διοικούσε ένα καθεστώς - συμμορία - γκάγκστερς. Έφευγε ο κοσμάκης το πρωί για την δουλειά του, για το χωράφι, για οπουδήποτε και φίλαγε σταυρωτά την οικογένεια επειδή δεν γνώριζε αν θα τους ξαναδεί. Σταμάτησε ο κόσμος να πεθαίνει και να τον σκοτώνουν στα καλά καθούμενα. Για πια οικονομία λοιπόν και για πιο πολιτικό σύστημα και κουραφέξαλα να μιλήσουμε όταν τίθεται τέτοιου είδους θέμα επιβίωσης; Μέσα σε ένα τέτοιο μοτίβο ζωής και θανάτου, βρίσκεται και κάποιος ΤΙΜΙΟΣ που τραβά 2 χιλιόμετρα σωλήνα και φέρνει νερό κοντά στις γειτονιές. Η χαρά της νοικοκυράς από την μια μεριά με το νερό και από την άλλη μεριά οι άντρες που έβαλαν τον πισινό τους μέσα σε πλυμένο σώβρακο. Λέτε να βρίσκονται τυχαία 53 θέσεις χαμηλότερα στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης από την Ελλάδα

Ασφάλεια και επίπεδο ζωής. Έκανε σπουδαίο έργο. Το λέω, το γράφω και το πιστεύω ειλικρινά.

 

Όμως παληκάρια εγώ ζώ στην Ελλάδα δεν ζώ στην Βενεζουέλα. Συνεπώς βρείτε μου άλλο Κράτος - πρότυπο να ζηλέψω. Την ασφάλεια και το επίπεδο ζωής δεν την έκανε ο Τσάβες επειδή ήταν αριστερός. Την έκανε επειδή ήταν τίμιος, επειδή δεν σκότωνε τον κοσμάκη όπως αυτοί που διαδέχτηκε και επειδή χρησιμοποίησε την δύναμη που του έδωσε ο λαός προς μια θετική κατεύθυνση. Με αυτήν την έννοια "Μπράβο του".

Οικονομικά όμως ο οποιοσδήποτε τίμιος θα είχε καταφέρει τα ίδια πράγματα. Διότι όταν είσαι στον πάτο αρκεί να κουνήσεις μόνο το μικρό σου δακτυλάκι για να πάρεις το μέρισμα που σου αναλογεί σε αυτόν τον πλανήτη. Αν δε, σε βοηθήσουν και οι διεθνείς συγκυρίες τότε κερδίζεις και δημοψηφίσματα.

Μέχρι ένα σημείο όμως. Η Βενεζουέλα δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει την Ελλάδα. Πάντα στο τέλος της ημέρας θα έχει τα μισά.

Για την χώρα του ήταν ένας μεγάλος ηγέτης. Τους έδωσε πρωτίστως ασφάλεια. Η ασφάλεια δεν είναι αριστερή πολιτική.

 

Αυτή είναι η εντύπωση που απεκόμισα γι΄αυτόν. Ήταν τίμιος και ήταν έξυπνος επειδή βρήκε τρόπο να κερδίσει και να διαχειριστεί την δύναμη που του έδωσε ο κόσμος.

Ήταν όμως και ένας κοινός θνητός επειδή φοβήθηκε να αφήσει την καρέκλα νομίζοντας πως η δύναμη που αυτή του έδινε θα τον βοηθούσε να κερδίσει τον χάρο.

Έτσι νόμιζε και ο δικός μας ο λαοπλάνος και είχε 2 χρόνια να ταξιδέψει στην Ευρώπη το 1993-1995.

Το ίδιο κάνουν και ορισμένοι γέροι. Πρώτα παραδίδουν στον χάρο και μετά στους κληρονόμους.

Τέλος πάντων. Δεν θα σπεκουλάρω γράφοντας σε πια Κράτη συνηθίζεται η ανωτέρω πρακτική.......

Link to comment
Share on other sites

......

 

Ο Doctor και ο Ype,

σίγουρα μέσα στην εντεκάδα των πρότυπων λογιστών. Ίσως, ξαναγράφω, ίσως, στην Μπαρτσελόνα των λογιστών να σκούπιζαν ενίοτε τον πάγκο αλλά στην ΑΕΚάρα των λογιστών και της καρδιάς μου θα έπαιρναν την φανέλα στο σπίτι τους.

Είναι ηλίου φαεινότερο πως έχετε επιλέξει διαφορετική συνιστώσα ο καθένας από εσάς για να προσδέσετε το βαγονέτο των ονείρων σας.

 

Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, φιλοφρόνηση ή ειρωνία, αλλά το προσπερνώ. Άλλωστε δεν εχω ιδιαίτερες γνώσεις και σχέση με το ποδόσφαιρο. Ίσως ούτε με τη λογιστική αλλά αυτό είναι μια αναγκαστική επιλογή. Δεν ξέρω ακόμη τί σημαίνει "πρότυπος λογιστής". Ξέρω για πρότυπες μεθόδους και πρότυπα σχολεία αλλά εγώ σίγουρα στη δουλειά μου δεν βρίσκω τίποτα πρότυπο.

 

..............

Ο Ype μου ρίχνει το δόλωμα με τον "αριστερό" Τσάβες. Εντάξει, θα το τσιμπήσω και θα κάνω πως δεν το κατάλαβα.

Κοιτώντας τους παρακάτω πίνακες μπορεί κάποιος να πει: Ουάου, βρε τον κερατούκλη τον Τσάβες, διπλασίασε το κατά κεφαλή εισόδημα. Ουάου και ξανά ουάου.

 

..........................

 

Για μένα όμως ο Τσάβες δεν θα μείνει στην μνήμη μου σαν τον μάγκα που διπλασίασε το κατά κεφαλή εισόδημα. Διότι δεν πρόκειται περί μαγκιάς. Παρέλαβε μια οικονομία στην οποία το 1/3 του ΑΕΠ προέρχεται από το πετρέλαιο και το οποίο από τα 15$/βαρέλι έφτασε στα 100$/βαρέλι στα χρόνια που κυβέρνησε. Φανταστείτε δηλαδή το οποιοδήποτε 1/3 της οικονομίας μας π.χ.ο τουρισμός να ανέβαινε 5-6 φορές, όχι εξαιτίας των δυνατοτήτων της ηγεσίας αλλά εξαιτίας των διεθνών συγκυριών. Ένας αυτόματος πιλότος ήταν υπερ-αρκετός ή ένας ... τίμιος. Διότι τον Τσάβες θα ήταν λάθος να τον συγκρίνουμε με την Ελλάδα ή με μια άλλη χώρα. Θα πρέπει να τον συγκρίνουμε με αυτό που παρέλαβε.

Πάμε στο ζουμί.

Παρέλαβε μια χώρα που την διοικούσε ένα καθεστώς - συμμορία - γκάγκστερς. Έφευγε ο κοσμάκης το πρωί για την δουλειά του, για το χωράφι, για οπουδήποτε και φίλαγε σταυρωτά την οικογένεια επειδή δεν γνώριζε αν θα τους ξαναδεί. Σταμάτησε ο κόσμος να πεθαίνει και να τον σκοτώνουν στα καλά καθούμενα. Για πια οικονομία λοιπόν και για πιο πολιτικό σύστημα και κουραφέξαλα να μιλήσουμε όταν τίθεται τέτοιου είδους θέμα επιβίωσης; Μέσα σε ένα τέτοιο μοτίβο ζωής και θανάτου, βρίσκεται και κάποιος ΤΙΜΙΟΣ που τραβά 2 χιλιόμετρα σωλήνα και φέρνει νερό κοντά στις γειτονιές. Η χαρά της νοικοκυράς από την μια μεριά με το νερό και από την άλλη μεριά οι άντρες που έβαλαν τον πισινό τους μέσα σε πλυμένο σώβρακο. Λέτε να βρίσκονται τυχαία 53 θέσεις χαμηλότερα στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης από την Ελλάδα

Ασφάλεια και επίπεδο ζωής. Έκανε σπουδαίο έργο. Το λέω, το γράφω και το πιστεύω ειλικρινά.

 

Όμως παληκάρια εγώ ζώ στην Ελλάδα δεν ζώ στην Βενεζουέλα. Συνεπώς βρείτε μου άλλο Κράτος - πρότυπο να ζηλέψω. Την ασφάλεια και το επίπεδο ζωής δεν την έκανε ο Τσάβες επειδή ήταν αριστερός. Την έκανε επειδή ήταν τίμιος, επειδή δεν σκότωνε τον κοσμάκη όπως αυτοί που διαδέχτηκε και επειδή χρησιμοποίησε την δύναμη που του έδωσε ο λαός προς μια θετική κατεύθυνση. Με αυτήν την έννοια "Μπράβο του".

Οικονομικά όμως ο οποιοσδήποτε τίμιος θα είχε καταφέρει τα ίδια πράγματα. Διότι όταν είσαι στον πάτο αρκεί να κουνήσεις μόνο το μικρό σου δακτυλάκι για να πάρεις το μέρισμα που σου αναλογεί σε αυτόν τον πλανήτη. Αν δε, σε βοηθήσουν και οι διεθνείς συγκυρίες τότε κερδίζεις και δημοψηφίσματα.

Μέχρι ένα σημείο όμως. Η Βενεζουέλα δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει την Ελλάδα. Πάντα στο τέλος της ημέρας θα έχει τα μισά.

Για την χώρα του ήταν ένας μεγάλος ηγέτης. Τους έδωσε πρωτίστως ασφάλεια. Η ασφάλεια δεν είναι αριστερή πολιτική.

 

Αυτή είναι η εντύπωση που απεκόμισα γι΄αυτόν. Ήταν τίμιος και ήταν έξυπνος επειδή βρήκε τρόπο να κερδίσει και να διαχειριστεί την δύναμη που του έδωσε ο κόσμος.

Ήταν όμως και ένας κοινός θνητός επειδή φοβήθηκε να αφήσει την καρέκλα νομίζοντας πως η δύναμη που αυτή του έδινε θα τον βοηθούσε να κερδίσει τον χάρο.

Έτσι νόμιζε και ο δικός μας ο λαοπλάνος και είχε 2 χρόνια να ταξιδέψει στην Ευρώπη το 1993-1995.

Το ίδιο κάνουν και ορισμένοι γέροι. Πρώτα παραδίδουν στον χάρο και μετά στους κληρονόμους.

Τέλος πάντων. Δεν θα σπεκουλάρω γράφοντας σε πια Κράτη συνηθίζεται η ανωτέρω πρακτική.......

 

Δεν ήταν ακριβώς δόλωμα. Απλά από την δική σου τοποθέτηση προέκυπτε θετική κρίση για τη Θατσερ με μόνο κριτήριο τη διάρκεια της διακυβέρνησής της και τις εκλογικές της νίκες.

Το έγραψα συνεπώς για αντιπαραβολή με έναν κατασυκοφαντημένο άνθρωπο με μεγαλύτερες επιδόσεις στον ίδιο στίβο.

 

Ωφείλω να ομολογήσω ότι μ' αρέσει ο τρόπος που απάντησες. Μ΄αρ'εσει να μπορεί κάποιος να δει την εξέλιξη σε συγκεκριμένες χωροχρονικές συνθήκες κι όχι σε σύγκριση με άλλες συνθήκες σε άλλους τόπους.

Γενικά συμφωνώ στην κρίση σου με εξαίρεση το κόκκινο. Εγώ δεν ψάχνω κανένα κράτος πρότυπο. Θέλω στο δικό μου να υπάρχουν αρχές και κανόνες, να λαμβάνεται μέριμνα για τον λαό και να ζήσουμε σαν άνθρωποι με όσα έχουμε ξεκινώντας από την κάλυψη των βασικών αναγκών για όλους......

 

Το κατα κεφαλή εισόδημα έχω γράψει και παλιότερα ότι δεν μου λέει τίποτα. Για μένα είναι ένας "άχρηστος" δείκτης.....

Είναι σαν να πάμε το βράδυ σε μια ταβέρνα να φάω εγώ δυο μπριζόλες κι εσύ καμία κι όταν παραπονεθείς ότι πεινάς να σου απαντώ ότι είσαι γκρινιάρης γιατί φάγαμε μια μπριζόλα "κατά κεφαλή"

Θά 'χεις φυσικά δίκιο να μου φέρεις το πιάτο κατακέφαλα.

 

Για τον Τσάβες μιά σύντομη  άποψη θα βρείς εδώ.......

 

όμως εμένα μου έκανε εντύπωση και αυτό........

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php/topic/55880-ειδήσεις-άρθρα-από-τον-τύπο-έντυπο-και-ηλεκτρον/?p=526130

 

 

ΥΓ: θεωρώ λίγο ακροβατική την ερμηνεία σου για την τοποθέτηση του γιατρού περι των εκλογών (αν και δεν είμαι συνήγορός του)

Άλλο πράγμα είναι να λές ότι οι εκλογές δεν εξασφαλίζουν πάντα τη βέλτιστη λύση κι άλλο να λές ότι δεν αποδέχεσαι τη διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη κυβερνήσεων.

Link to comment
Share on other sites

Εμένα η κριτική του Κώστα μου θύμισε αυτό:
 
There is no alternative (TINA)
 
images.jpg

 
«Ξεχάστε εκείνα που ξέρατε, ανασκουμπωθείτε, εργαστείτε σκληρά, μη διεκδικείτε τίποτε, σοβαρευτείτε, πειθαρχήστε, υποταχθείτε, αποκηρύξτε εκείνα στα οποία έχετε είχατε κάποτε πιστέψει και, κυρίως, μετανοήστε για αυτό που έχετε κάποτε υπάρξει». Όπως θα μπορούσε να έχει πει ο Πιραντέλλο, είστε και πρέπει να είστε εκείνοι που σας λέμε πως είστε, επειδή έτσι μας αρέσει.
Εδώ ακριβώς εντοπίζονται τα άρρητα ιδεολογικά συμπαραδηλούμενα του συνδρόμου ΤΙΝΑ (There Is No Alternative). Δίχως να το λέει ρητά, η απόφανση ότι «δεν υπάρχουν άλλες υπαλλακτικές λύσεις» υπαινίσσεται επίσης ότι «δεν επιτρέπεται να υπάρξει άλλος υπαλλακτικός λόγος».  Με αυτή την έννοια, η «διαρκής κατάσταση ανάγκης» δεν αναφέρεται μόνο στις πολιτικές αποφάσεις και τα «πράγματα», αλλά επεκτείνεται και στις ιδέες, στις λέξεις και στον ίδιο τον λόγο. Δεν πρόκειται για μια «απλή» κατάσταση πολιτικής ανάγκης η οποία επικαθορίζεται από τις έκτακτες «περιστάσεις» που κάποτε ίσως θα περάσουν, αλλά για μία πολύ θεμελιακότερη και διαρκέστερη κατάσταση «λογικής ανάγκης» η οποία εντείνεται σε άπειρο χρόνο και η οποία, σε τελική ανάλυση, δεν είναι τίποτε άλλο από μια κατάσταση διαρκούς θεολογικής ανάγκης που κηρύσσεται από άμβωνος. Μπροστά στο χάος, μόνο ο ένας και μοναδικός αληθινός Θεός μπορεί να ξέρει, να προβλέπει, να ομιλεί, να εντέλλεται, άρα και να ανταμείβει και να τιμωρεί.
Αυτή άλλωστε είναι η πεμπτουσία όλων των μονοθεϊσμών που, όπως επισήμαινε ο Φρόυντ, οδήγησαν τελικώς στις θρησκευτικές και ιδεολογικές αδιαλλαξίες και στις δογματικές βεβαιότητες που έλειπαν χαρακτηριστικά από την κλασσική πολυθεϊστική ή ακόμα περισσότερο από την αναδυόμενη «αγνωστικιστική» αρχαιότητα. Και οι μονοθεϊσμοί οριοθετούν τις δικές τους κλειστές μεθόδους. Πράγματι, η ανάγκη να αναπαράγεται πιστά και με ακρίβεια η μία και μοναδική αλήθεια τείνει πάντα να υπηρετείται από ειδικά και συχνά «θεσπισμένα σώματα», που επιφορτίζονται με την αποκλειστική αρμοδιότητα να καλλιεργούν μονοπωλιακά και από καθέδρας έναν επίσημο και αυτονόητο λόγο.
 
ThereIsNoAlternativeCover.JPG
 
Παντού οι βεβαιότητες δίνουν τη θέση τους σε έρπουσες ανασφάλειες, όπως και παντού φαίνεται να καταρρέει το εσωτερικευμένο όραμα της συνεχούς προόδου και να χάνει την αξιοπιστία του ο επιμελώς καλλιεργημένος μύθος της μακροπρόθεσμα νομοτελειακής διήθησης του αυξανόμενου κοινωνικού πλούτου «προς τα κάτω» (το λεγόμενο trickle down effect) ενός μύθου που, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, συνέβαλε αποφασιστικά στην ευρύτερη νομιμοποίηση των φιλελεύθερων ανταπτυξιακών σχεδίων. Βαθμιαία αλλά σταθερά, η παραδοχή ότι η τρέχουσα κοινωνική δυναμική συνιστά «παίγνιο θετικού αθροίσματος», στο πλαίσιο του οποίου, εν δυνάμει τουλάχιστον, όλοι οι κοινωνοί μπορεί να ελπίσουν πως, «κάποτε», θα είναι δυνατόν, έστω υπό προϋποθέσεις, να ωφεληθούν και οι ίδιοι, ή τουλάχιστον τα παιδιά τους, παύει να είναι γενικά πιστευτή. Υπό τις νέες συνθήκες λοιπόν, φαίνεται να αντιστρέφεται η αφετηρία των αναπαραστάσεων που θεμελιώνουν την νομιμοποίηση. Όλο και περισσότερο θεωρείται πιθανό, ή ίσως και αυτονόητο, πως ακόμα και αν μπορεί ίσως να υπάρξει κάποια «πρόοδος», η πρόοδος αυτή θα αφορά πρωτίστως ή αποκλειστικά τους λίγους και μόνο    (Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Η Ελλάδα της λήθης και της αλήθειας, Αθήνα 2013 (β'έκδ.),σσ.188-95)
Link to comment
Share on other sites

1) Μιας και γνωρίζεις απ΄έξω την ιστορία της πολύπαθης αυτής ηπείρου,

2) μιας που ξεχειλίζεις από ενεργητικότητα ( αφού δεν βαριέσαι ),

3) μιας που κατέχεις περισσότερες από μια ξένες γλώσσες,

 

γιατί επιμένεις στην αναγραφή της μισής αλήθειας;

Είναι η δεύτερη φορά που το κάνεις στο ίδιο θέμα. Αφού λοιπόν ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ για τους αυτόχθονες γράψε και τις αποφάσεις τους. Μην στηρίζεσαι και μην ρισκάρεις επάνω στην άγνοια των συνομιλητών σου μόνο και μόνο για να δείξεις πως κατέχεις την απόλυτη άποψη και αλήθεια. Ομολογώ πάντως πως είσαι πανέξυπνη όσο και ταυτόχρονα άδικη.

 

1. Δεν ισχυρίστηκα ότι γνωρίζω απέξω την ιστορία της Αμερικής.

2. Η ενεργητικότητα δεν πάει πακέτο μόνο με τη μη βαρεμάρα.

3. Ούτε πολλές γλώσσες είπα ότι γνωρίζω, Αγγλικά μόνο, στις υπόλοιπες είμαι σε επίπεδο δημοτικού.

 

Πρέπει και εγώ να ομολογήσω ότι και εσύ είσαι πολύ έξυπνος, ειδικά στη διαχείριση του λόγου. Το ζητούμενο όμως σε μια συζήτηση δεν είναι εκεί. Δεν κάνουμε τεστ ευφυΐας εδώ. Και φυσικά δεν έχω υποστηρίξει ποτέ ότι κατέχω όλη την απόλυτη αλήθεια… Υπάρχει δηλαδή κάτι τέτοιο και δεν το ήξερα;

Θα προσπεράσω την ειρωνική σου διάθεση για να μιλήσουμε σοβαρά. Μια και αναφέρθηκες στην απόφαση των αυτοχθόνων, προφανώς θα εννοείς το δημοψήφισμα του 2013, όπου ψήφισαν 1649 κάτοικοι, και το αποτέλεσμα ήταν 99,8% υπέρ της παραμονής των νησιών στη Βρετανική επικράτεια. Ο πληθυσμός όμως είναι 3.140 κάτοικοι σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2008, αλλά μόνο οι 1.649 έχουν δικαίωμα ψήφου!!! Το οποίο σημαίνει ότι ψήφισε το 52% του πληθυσμού, οι οποίοι είναι Βρετανοί άποικοι!!!

 

Η εκτελεστική εξουσία είναι αρμοδιότητα της Βασίλισσας και εξασκείται από τον Αρμοστή, ο οποίος διορίζεται από την ίδια. Δεν υπάρχει νομοθετικό συμβούλιο, γιατί κατά την άποψη της Βρετανίας δεν υπάρχει ιθαγενής πληθυσμός…  

 

Φαντάζομαι να γνωρίζεις ότι παρόλο που η κυβέρνηση των Νήσων Φώκλαντ διευθύνεται πλήρως από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν εφαρμόζεται σε αυτό το έδαφος η Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί θεωρήθηκε ότι οι αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης υπό την καθοδήγηση της Βασίλισσας δεν θα μπορούσαν να προκληθούν σαν να ήταν αποφάσεις νόμου ενός διαμερίσματος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Link to comment
Share on other sites

Αυτό με την ομιλία της Κοκκινιά που ανέφερες, δεν το κατάλαβα καλά. Σε ποιά ομιλία αναφέρεσαι; Γιατί αν αναφέρεσαι σε αυτή της Χ.Α., άστο καλύτερα γιατί το γραφείο μας είναι σε απόσταση αναπνοής, και δούλευα εκείνο το βράδυ της "ομιλίας"...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...