Jump to content

Το ΤΕΑΥΕΚ/ΤΕΑΙΤ μας τέλειωσε. Οι κρατήσεις παραμένουν ως είχαν;


Recommended Posts

"Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν. 4052/12, από 01/03/2013 έπαυσε οριστικά η λειτουργία του ΤΕΑΙΤ.
Οι Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΧ και ΤΕΑΕΙΓΕ έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), 

Http://www.teait.gr/# "

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Αφού καταργήθηκε σαν ΤΕΑΥΕΚ (ΤΕΑΙΤ) λογικά θα πρέπει κάποιος κάπως να ενημερώσει για το αν θα αλλάξουν τα έντυπα καταβολής των εισφορών, τα ποσοστά, οι λογ/μοί που καταθέτουμε στην τράπεζα....  :huh:

Link to comment
Share on other sites

Αυτό πάλι το ξέχασα , τι θα γίνει με αυτό το ταμείο, λήγει και ο μήνας ,έπερνα τηλέφωνο στην αρχή του μήνα αλλά δεν ήξεραν κάτι και στο σαιτ δεν γράφει κάτι .

Link to comment
Share on other sites

Σε τηλεφωνική εποικινωνία, που είχα με το Ταμείο, με πληροφόρησαν πως δεν αλλάζει κάτι, ούτε με το ποσοστό των εισφορών αλλά και ούτε με τον τρόπο απόδοσης (έντυπα, λογαριασμός ΕΤΕ κλπ).

Link to comment
Share on other sites

σήμερα που πλήρωσα στην εθνική τράπεζα κανονικά τα πήραν, με τα παλιά έντυπα και τον παλιό αριθμό λογαριασμού. δεν έχουν ειδοποίηση για τίποτα μου είπε ο υπάλληλος........

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Το ΤΕΑΥΕΚ καταργηθηκε  αλλά σε ποιο ταμείο ασφαλίζονται πλεον οι υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων κ που μπορω να βρω ποιες εινια οι προυποθέσεις...

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Να υποθέσω ότι πρέπει να ξανατρέξουμε τον υπολογισμό των δώρων?

 

Άρθρο 5
Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς
και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ
1. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς στο Ενιαίο Τα-
μείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθω-
τών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογί-
ζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσο-
στό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδο-
χών του εργαζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 22 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, και με την επιφύ-
λαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4024/2011 (Α΄226).

Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται: α) για
τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ-
ματα σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25%
και τον εργοδότη κατά 0,75% και β) για τους απασχο-
λούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυ-
χείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυ-
χεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται
σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1%
τον ασφαλισμένο.
2. Από 1.12.2013 το ποσό της εισφοράς των αυτοαπα-
σχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο Ενιαίο Ταμείο Επι-
κουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπολογίζεται σε ποσοστό
6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατα-
βάλλονται εισφορές στον αντίστοιχο φορέα κύριας α-
σφάλισης και βαρύνει τους ασφαλισμένους.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα-
ταργείται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 38 του ν. 4052/2012 (Α΄ 42), καθώς και κά-
θε άλλη αντίθετη με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο διά-
ταξη.

 

Link to comment
Share on other sites

Να υποθέσω ότι πρέπει να ξανατρέξουμε τον υπολογισμό των δώρων?

 

 

Το αρθρο 5 νομου?? (αν ισχυει ηδη το αρθρο 5 του νομου .....αν τα εχουμε τρεξει εννοειται ο επανυπολογισμος)

Απλα  αν ειναι προχειρο σε καποιον για να διαβασω το συνολο.

Ευχαριστω!

Link to comment
Share on other sites

Το αρθρο 5 νομου?? (αν ισχυει ηδη το αρθρο 5 του νομου .....αν τα εχουμε τρεξει εννοειται ο επανυπολογισμος)

Απλα  αν ειναι προχειρο σε καποιον για να διαβασω το συνολο.

Ευχαριστω!

 

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/16635

Link to comment
Share on other sites

ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΑΝΑ?

ΟΙ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΕΑΥΕΚ ΜΕ ΜΙΚΤΑ (103) ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ?

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΕΤΑ?

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΔΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟ ΔΩΡΟ

ΓΜΤ ΤΗΝ ΤΡΕΛΛΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΙ

ΑΠΟ ΤΟ 2014?

Link to comment
Share on other sites

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται εντός δεκαπέ-
ντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νό-
μου, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ κα-
θορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης και απόδο-
σης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταμεία, το
ύψος της αποζημίωσης - προμήθειας του ΙΚΑ για το σχε-
τικό έργο και ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λε-
πτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρ-
θρου.

Link to comment
Share on other sites

Πάντως μην βιάζεστε ..

Θα αναλάβουν την παράταση οι εταιρίες προγραμμάτων μισθοδοσίας.. :P

Όσο για τον Νόμο .. δεν θα είναι ο πρώτος που δεν εφαρμόστηκε..

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...