Jump to content

Εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας και περιεχόμενο τελικού ισολογισμού.


Recommended Posts

Παρ' ότι υπάρχουν πολλά παρόμοια θέματα στο φόρουμ δεν κατάφερα να βρω απάντηση στο πρόβλημα μου. Οποιος συνάδελφος γνωρίζει, τον παρακαλώ να  απαντήσει.

 

Το θέμα μου έχει ως εξής:

 

Tην 01/01/2013 έθεσα μια ανώνυμη εταιρεία σε εκκαθάριση. Σήμερα η εκκαθάριση έχει ουσιαστικά τελειώσει και σκοπεύω να υποβάλω τελικό ισολογισμό εκκαθάρισης με ημερομηνία 31/3/2013. Κατά το τρίμηνο της εκκαθάρισης προέκυψαν κέρδη και στην δήλωση εισοδήματος θα προκύψει φόρος που πρέπει να πληρωθεί. Συνεπώς ο τελικός ισολογισμός θα περιλαμβάνει στο παθητικό ΚΑΙ τον λογαριασμό 54. Επιτρέπεται αυτό ή θα μου τα γυρίσουν  πίσω ? και αν δεν επιτρέπεται τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω??

 

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.

Link to comment
Share on other sites

Και γιατί είναι υποχρεωτικό να εμφανιστεί αυτό και στο Παθητικό και όχι μόνο στον Πίνακα διανομής?

Ο 54 μπορεί να ενσωματωθεί στον λογαριασμό πλεονάσματος/ελλείμματος εκκαθάρισης.

Link to comment
Share on other sites

Συμφωνώ με τον SOULIS, γιατί πως θα πληρώσει το φόρο πριν τον τελικό ισολογισμό ? Γίνεται να κάνει προπληρωμή ? 

Αυτό θα μπορούσε να το κάνει μόνο αν έκλεινε χρόνο από την έναρξη της εκκαθάρισης οπότε θα υπέβαλε προσωρινή δήλωση εισοδήματος και μετά θα έκανε και τον τελικό ισολογισμό. Εδώ όμως έχει περάσει μόνο ένα τρίμηνο.

Link to comment
Share on other sites

Μάλλον θα κάμεις υπομονή μέχρι του χρόνου.Βλέπεις κλείσιμο εταιρείας με κέρδη και φόρο δεν προβλέπεται.Άλλωστε ποιός είναι ο λόγος διάλυσης τον οποίο θα επικαλεστεί η Γενική Συνέλευση???

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ για τον κόπο σας. Οι απόψεις σας δίνουν διαφορετικές απαντήσεις για το θέμα, όπως ακριβώς τις έχω και εγώ στο κεφάλι μου και δεν ξέρω προς τα που να πάω.

Η άποψη του Soulis με διευκολύνει, παρ' όλα αυτά ο υπολογαριασμός του 53, που προτείνει, νομίζω δεν είναι κουβάς για όλα. Από την άλλη δεν θέλω να περιμένω 9 μήνες ακόμα, μιας και δεν υπάρχει αντικείμενο αναμονής. Τα λίγα κέρδη, που προέκυψαν ήταν αποτέλεσμα εκποίησης παγίων στοιχείων, δεν υπάρχει εταιρική δραστηριότητα.

Link to comment
Share on other sites

Κι όμως ..κουβάς είναι.. ακριβώς για υπόλοιπα σαν το δικό σου.. αλλά και για πολλά άλλα..

λέγεται ανάληψη υποχρεώσεων από τους μετόχους-εταίρους..

 

Αν δεν το δέχεσαι μπορείς να περιμένεις.. :)

Link to comment
Share on other sites

Καταρχάς βάσει του  2190 πρέπει να περάσουν 4 μήνες για να μπορέσει ο εκκαθαριστής να εκποιήσει πάγια.

Κατα τα άλλα ο τελικός ισολογισμός θα έχει στο Ενεργητικό  μόνο Ταμείο και στο Παθητικό μόνο Κεφάλαιο και Πλεόνασμα ή Ελλειμα της εκκαθάρισης όπου εκεί θα ενσωματωθούν και οι υποχρεώσεις της τελευταίας χρήσης. Ο φόρος θα εμφανίζεται μόνο στον πίνακα διάθεσης.

Link to comment
Share on other sites

Γνωμ. 312/2711/2001  Μορφή και περιεχόμενο του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης Α.Ε.

Μορφή και περιεχόμενο του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης Α.Ε.

Νο 2711/Γνωμ. 312/29.9.2001

Η γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής επί του πιο πάνω θέματος έχει ως εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 4, εδάφια α' και β' του Κ.Ν.2190/1920 "Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας."

Επίσης, στην παρ. 5, εδάφιο τρίτο του αυτού ως άνω άρθρου ορίζεται ότι "Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο."

2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο Ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε τράπεζες, που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, στο δε Παθητικό του τις οφειλές της εταιρίας προς τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό κεφάλαιο, είτε το προκύψαν πέραν αυτού πλεόνασμα ή έλλειμμα (ζημία) της εκκαθάρισης, όπως φαίνεται από το παρακάτω Υπόδειγμα Τελικού Ισολογισμού
Εκκαθάρισης.

3. Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης Α.Ε.............

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                         ΠΑΘΗΤΙΚΟ
38 Χρηματικά Διαθέσιμα                                         40 Κεφάλαιο ΧΧΧΧΧΧ
38.00 Ταμείο ΧΧΧΧΧΧ                                            53 Πιστωτές
38.03 Καταθέσεις όψεως ΧΧΧΧΧΧ                           53.95 Μέτοχοι λογ/σμός
                                                                            ------ πλεονάσματος ή
                                                                            ελλείμματος της

                                                                            εκκαθάρισης της
                                                                            εταιρείας ΧΧΧΧΧΧ
------
Σύνολο Ενεργητικού ΧΧΧΧΧΧ                           Σύνολο Παθητικού ΧΧΧΧΧΧ
====== ======
Οι εκκαθαριστές

Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός εμφανίζει στο Ενεργητικό ή στο Παθητικό του άλλα στοιχεία πλην αυτών που αναφέρονται στο παραπάνω υπόδειγμα, σημαίνει ότι δεν έχει περατωθεί η εκκαθάριση και συνεπώς ο ισολογισμός αυτός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Καλημέρα,

 

έχει τεθεί εταιρεία σε εκκαθάριση 02/01/2013. Την εταιρεία την χειρίστηκε άλλος συνάδελφος και μου ζήτησε να του συντάξω τον Ισολογισμό τον τελικό της εκκαθάρισης...... Βλέπω ότι από τον Ισολογισμό του 2012 εμφανίζει τακτικό αποθεματικό και αφορολόγητο αποθεματικό. Μου λέτε σας παρακαλώ τι συμβαίνει με αυτούς τους δύο λογαριασμούς κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης?  Το τακτικό αποθεματικό κεφαλαιοποιείται ενώ τα αφορολόγητα πρέπει να δούμε από ποιους νόμους προέρχονται μήπως εγείρουν θέμα φορολογίας. Έχουν υποβληθεί Ισολογισμοί εκκαθάρισης 02/01/2014 & 02/01/2015 συμπεριλαμβάνοντας τους δύο αυτούς λογαριασμούς. 

 

Σας ευχαριστώ,

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα,

 

έχει τεθεί εταιρεία σε εκκαθάριση 02/01/2013. Την εταιρεία την χειρίστηκε άλλος συνάδελφος και μου ζήτησε να του συντάξω τον Ισολογισμό τον τελικό της εκκαθάρισης...... Βλέπω ότι από τον Ισολογισμό του 2012 εμφανίζει τακτικό αποθεματικό και αφορολόγητο αποθεματικό. Μου λέτε σας παρακαλώ τι συμβαίνει με αυτούς τους δύο λογαριασμούς κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης?  Το τακτικό αποθεματικό κεφαλαιοποιείται ενώ τα αφορολόγητα πρέπει να δούμε από ποιους νόμους προέρχονται μήπως εγείρουν θέμα φορολογίας. Έχουν υποβληθεί Ισολογισμοί εκκαθάρισης 02/01/2014 & 02/01/2015 συμπεριλαμβάνοντας τους δύο αυτούς λογαριασμούς. 

 

Σας ευχαριστώ,

εχεις ασχοληθει παλι με ισολογισμο αε και με εκκαθαριση ?

Link to comment
Share on other sites

εχεις ασχοληθει παλι με ισολογισμο αε και με εκκαθαριση ?

 

Έχω άδεια Α τάξης από το 2005 και υπογράφω Ισολογισμό ΑΕ από το 2007 πιστέψτε με με μεγάλους τζίρους.......δεν έχει τύχει να ασχοληθώ με εκκαθάριση . αυτό είναι όλο.  

 

Θα μου πείτε τώρα πως χειριζόμαστε τους λογαριασμούς τακτικό αποθεματικό και αφορολόγητο αποθεματικό στον Ισολογισμό εκκαθάρισης?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Για να μην ανοίγω άλλο θέμα, έχει ασχοληθεί κάποιος συνάδελφος ή αν γνωρίζει για εκκαθάριση ατομικής επιχείρησης (αφανούς εταιρείας) με απλογραφικά?

Δυστυχώς έχω πολλά ερωτήματα.. για παράδειγμα, με τι παραστατικά θα γίνει η ρευστοποίηση του ενεργητικού και που θα κατατίθενται τα χρήματα απο την εκποίση της περιουσίας?

Link to comment
Share on other sites

ατομικη σε εκκαθαριση ?

η ατομικη δεν ακολουθει το σταδιο της εκκαθαρισης . μονο οι εταιρειες 

με τιμολογιο θα γινει η πωληση των παγιων  κανονικα

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...