Jump to content
Sign in to follow this  
gkazan

Έκτακτη εισφορά εταιρειών ν.27/1975 για τα έτη 2012-2015

Recommended Posts

Τελικά ψηφίστηκε το εν λόγω νομοσχέδιο και ενετάχθη η τροποποίηση του ν.27/1975 στον φορολογικό νόμο;

 

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/11971/hl/%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα. Ψηφίστηκε αλλά περιμένουμε τον υπουργό να δώσει διευκρινίσεις. Πριν 2 εβδομάδες στη ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ που πήγα, δεν είχαν καμία απολύτως ενημέρωση. Αύριο ή μεθαύριο θα περάσω και αν έχει κάτι νεότερο θα ενημερώσω

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ συνάδελφοι.

 

Μήπως ξέρουμε και το ΦΕΚ ψήφισης του;... Γιατί σύμφωνα και με το προσχέδιο, τους χρωστάμε την δήλωση συναλλάγματος εδώ και 20 μέρες περίπου...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ Κίμωνα.

 

Στα κομμάτια, είχα κολλήσει στον 4110 και δεν μου "έκοβε" να πάω ένα νούμερο παραπάνω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ Κίμωνα.

 

Στα κομμάτια, είχα κολλήσει στον 4110 και δεν μου "έκοβε" να πάω ένα νούμερο παραπάνω.

 

:rolleyes: :rolleyes:

 

Αστα να πάνε φίλε μου ,

μας έχουνε παλαβώσει

Share this post


Link to post
Share on other sites

ισχύει κάτι τέτοιο και για τις ναυτιλιακές του ν.89/67??

 

Για αυτές ισχύει μόνο

Share this post


Link to post
Share on other sites

ισχύει κάτι τέτοιο και για τις ναυτιλιακές του ν.89/67??

Οι ναυτιλιακές του ΑΝ.89/67 μετονομάστηκαν σε Ν.27/1975.Μιλάμε για τις ίδιες εταιρείες.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άρθρο 43

Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77)

1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχει­ρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με την εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλι­ση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόμενου συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα:,

 

Η παραπάνω εισφορά αφορά τα ετήσια ποσά εισα­γόμενου συναλλάγματος της τετραετίας 2012 - 2015.

Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα μιας επιχείρησης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολλαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για 50.000 δολλάρια Η.Π.Α..

Η διά του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυ­νάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προβλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ, δόθηκε προφορικώς η πληροφορία οτι η εν λόγω εισφορά έχει μειωθεί στο μισό, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη ούτε έντυπο, ούτε έχει ορισθεί ο τρόπος και οι ημερομηνίες είσπραξης των εισφορών. Μου έδωσαν νέο ραντεβού επικοινωνίας μετά τις 20/04/2013. Ίδωμεν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Άρθρο 45 Ν. 4141/2013 και ως συνήθως υπάρχει και η παράγραφος "Με απόφαση του Υπουργού Οκονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία κλπ κλπ"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εκτός απο την ετήσια εισφορά επι του εισαγομένου και μετατρεπομένου σε ευρώ ετήσιου εισαγομένου συναλλάγματος με συντελεστές 5, 4, 3 % , υπάρχει πλέον και φόρος 10% επι της διανομής των μερισμάτων σε κάθε φυσικό πρόσωπο.

 

Ολα αυτά για όλες τις ναυτιλιακές , εκτός απο τις διαχειρίστριες  πλοίων ξενης σημαίας για τις οποίες επιβλήθηκε ο φόρος επι το πλοίου , όπου εκεί οι διανομές μερισμάτων παραμένουν αφορολόγητες.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16192

 

Εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων μαζί με την καταβολή του ενός τετάρτου (1/4) της οφειλόμενης εισφοράς μπορεί να γίνει μέχρι και τις 15 Μαΐου του 2013.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΠΟΛ 1092/29-4-13

 

2. Αναφορικά με τα συνυποβαλλόμενα με τη δήλωση δικαιολογητικά, διευκρινίζουμε τα εξής:

Δεδομένου ότι οι τράπεζες εκδίδουν μία και μοναδική βεβαίωση συνολικού ετήσιου εισαγόμενου συναλλάγματος σε δολάρια Η.Π.Α. μετατρεπόμενα σε ευρώ, με βάση τις ετήσιες επιμέρους και πιθανόν πολυάριθμες για κάθε εταιρία Β.Α.Σ., οι οποίες φυλάσσονται από τις τράπεζες που εκδίδουν τις βεβαιώσεις αυτές, για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και για την απρόσκοπτη εφαρμογή της διάταξης, κρίνεται σκόπιμο με την υποβολή της δήλωσης εισφοράς για το διαχειριστικό έτος 2012 (όπως το συνημμένο σχετικό υπόδειγμα δήλωσης 4), η προσκόμιση επικυρωμένου από την τράπεζα αντιγράφου της σχετικής βεβαίωσης συναλλάγματος (υπόδειγμα 2 και 3 αναλόγως του νομίσματος εισαγωγής), μαζί με την υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων των εταιριών για τα ποσά του ετήσιου εισαγόμενου συναλλάγματος (υπόδειγμα 1). Για τα τρία επόμενα διαχειριστικά έτη (2013,2014,2015) αντί να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εισαγόμενου συναλλάγματος, θα μπορεί εναλλακτικά από τις τράπεζες να χορηγηθεί μια επιπλέον πρωτότυπη ετήσια βεβαίωση εισαγόμενου συναλλάγματος.

3. Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς , τις ισοτιμίες των νομισμάτων, τη συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης που πρέπει να υποβληθεί και τον τρόπο καταβολής της εισφοράς, διευκρινίζουμε τα εξής:

Η εισφορά η οποία υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. μετατρεπόμενα σε ευρώ καταβάλλεται μαζί με την ειδική ετήσια δήλωση (όπως το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα δήλωσης εισφοράς) κατά το ένα τέταρτο (1/4) της οφειλόμενης εισφοράς σε ευρώ και υπολογίζεται με βάση την ισοτιμία που προκύπτει από τον μέσο όρο της ισοτιμίας μεταξύ δολαρίου Η.Π.Α. και ευρώ του εισαχθέντος από την επιχείρηση συναλλάγματος  κατά την διάρκεια του διαχειριστικού έτους, όπως προκύπτει από τη σχετική επικυρωμένη βεβαίωση της τράπεζας ή των τραπεζών και όχι με βάση την ισοτιμία των παραπάνω νομισμάτων κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης της κάθε επιχείρησης, όπως λανθασμένα ή εκ παραδρομής καθορίστηκε με την ΠΟΛ.1078/17.4.2013 Α.Υ.Ο.. Τα άλλα τρία τέταρτα (3/4) της εισφοράς καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης. Συνημμένα ακολουθεί παράδειγμα δήλωσης υπολογισμού εισφοράς προς διευκόλυνση των υπόχρεων επιχειρήσεων και των Δ.Ο.Υ. παραλαβής των δηλώσεων και για την αποφυγή τυχόν λαθών.

Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο συνάλλαγμα που έχει εισαχθεί από μία επιχείρηση είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για τα 50.000 δολάρια  Η.Π.Α. (50.000 × 5% = 2.500$). Το ποσό της διαφοράς συναλλάγματος μέχρι τις 50.000 δολάρια που τυχόν δεν έχει εισαχθεί, θα υπολογιστεί σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δολαρίου Η.Π.Α. και ευρώ της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του διαχειριστικού έτους που αφορά τη δήλωση. Τέλος, με την παρούσα  δεν αλλάζουν οι προθεσμίες υποβολής της δήλωσης, δηλαδή παραμένουν αυτές που καθορίστηκαν από τις ισχύουσες διατάξεις και από την ΠΟΛ.1078/17.4.2013 Α.Υ.Ο..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μπράβο Κίμωνα που μας κρατάς, όσους ασχολούνται με το θέμα, ενήμερους...

 

Θέτω φιλοσοφικό ερώτημα: ΤΟΥΣ ΧΕΖΕΙΣ ή ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΕΖΕΙΣ;;;;

 

Διευκρινιστική ΠΟΛ 1078-17/4/13 και εν συνεχεία ΠΟΛ 1092/29-4-2013 για να διορθώσεις τις Μ@λακίες τους, 12 μέρες αργότερα;;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τους χέζεις και τους παραχέζεις ,

 

αλλα πλέον δυστυχώς εκτός απο το φτύσιμο που μοιαζει για ψιχάλισμα

 

έτσι και το χέσιμο θα μοιάζει σίγουρα με κάτι άλλο .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μια μικρή βοήθεια για τους συναδέλφους: Η δήλωση της έκτακτης εισφοράς, σε excel, με αυτόματους υπολογισμούς και συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης.

Πληκτρολογείτε τα δεδομένα σε ξεχωριστά φύλλα, μπορείτε να καταχωρήσετε τις τράπεζες και τις Β.Α.Σ. σας.

 

Είναι λίγο χαοτικό το αρχείο, θα μπορούσα να το οργανώσω καλύτερα αλλά δεν είχα παραπάνω χρόνο αυτή την στιγμή. Μιας και θα κρατήσει για άλλη μια 3ετία αυτή η υπόθεση, θα προσπαθήσω να το βελτιώσω και να το "σουλουπώσω".

 

Κωδικός ξεκλειδώματος φύλλων: 12345
EISFORA N.27-1975.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μια ερώτηση, μπορεί να είναι και άσχετη εντελώς:

 

Εταιρεία η οποία αρχικώς εγκατέστησε γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΝ 89/67 και εν συνεχεία υπάχθηκε στις διατάξεις του Νόμου 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ), υποχρεούται στην συμπλήρωση της παραπάνω δηλώσεως;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα και Χρόνια πολλά ,

 

θεωρώ ότι οι εμποροβιομηχανικές δεν υποχρεούνται στην υποβολή της παραπάνω δήλωσης ,

αφου απο το 2005 φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις .

 

Τώρα βέβαια το τί θεωρούμε εμείς είναι σχετικό πάντα ,

οπότε ίσως χρειαστει και μια επιβεβαιωση απο την ΔΟΥ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Χρόνια πολλά.

 

Πήγα σήμερα το μεσημέρι στο Υ.Ο. αλλά στο 103 ο υπεύθυνος... guess what?

 

Άδεια....

 

Και εγώ είμαι της ιδίας απόψεως αλλά ποτέ δεν ξέρεις με δαύτους, μια επιβεβαίωση δεν βλάπτει. Θα προσπαθήσω αύριο πάλι.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Προς το παρόν τρέχουμε για τις βεβαιώσεις των τραπεζών.

 

Η υποβολή θα έπρεπε να είναι μέχρι και την 31/5.... Δεν μπορεί να βγάζουν οδηγίες μέχρι και τις 29/04 και να μας "αφήνουν" 8 εργάσιμες για να κάνουμε την δουλειά...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...