Jump to content
Sign in to follow this  
ΑΛΕΚΟΣ

ΑΛΣ από ΦΤΜ και ΟΝΟΜΑ+Δ/ΝΣΗ στην πίσω πλευρά της Απόδειξης

Recommended Posts

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΨΗ 

ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕΤΑ

 

 

Ερώτημα για στοιχεία λογοθεραπευτή
Ο λογοθεραπευτής από 1/1/2013 έχει υποχρέωση να εκδίδει ΑΤΜ η αποδ. από μηχανισμό προς του ιδιώτες .
Όταν παραδίδαμε στον πελάτη αποδ. παρ. υπηρ . με το παλιό καθεστώς , εκδίδαμε αθεωρ. απ. παρ. υπηρ. βάση ΠΟΛ 1083/2003 με το συνολικό
αριθμό συνεδριών λογοθεραπείας συνήθως στο τέλος του μήνα . Με το νέο καθεστώς μπορούμε  να εκδίδουμε με τον ίδιο τρόπο πχ κάθε τέλος του μήνα
για το σύνολο των συνεδριών ΑΠΥ από ΑΤΜ . 
Η ερμηνευτ. ΠΟΛ 1004 /2013 αναφέρει σχετικά με τον χρόνο έκδοση αποδ. ότι δεν υπάρχει καμιά μεταβολή . Το αρθ. 13 παρ. 3 το οποίο παραπέμπει
στην παρ. 14 & 15 του αρθ. 12 χρόνος έκδοσης της ΑΠΥ είναι με την ολοκλήρωση παρ. υπηρ. Όταν η παροχή διαρκεί ,εκδίδεται το στοιχείο κατά το
χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής .....    Αναφέρει παρακάτω ότι σε περίπτωση προκαθορισμένης αμοιβής (που ισχύει στην περίπτωση
μας) το στοιχείο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή .
Μπορούμε κατ' εξαίρεση να εκδώσουμε χειρόγραφη ΑΠΥ θεωρημένη εφόσον  ο δικαιούχος θα κάνει χρήση της ΑΠΥ σε ασφαλιστικό ταμείο ,επειδή
οι υπηρεσίες αυτές απαιτούν επί πλέον στοιχεία ; Ευχαριστώ
 
Απάντηση
Όπως ορίζεται στην  ΠΟΛ 1271/12-12-2002 Παράγραφος 17.:
(.......)
Τήρηση «Βιβλίου πελατών» από τους ασκούντες παραϊατρικό επάγγελμα (ισχύς 1.1.2003).
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής συμπληρώνεται η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 και από 1.1.2003 η τήρηση του βιβλίου πελατών επεκτείνεται ακόμη (εκτός από τους φυσιοθεραπευτές) και στους επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες, παραϊατρικών επαγγελμάτων, δηλαδή υπηρεσίες υγείας (θεραπείας, συμβουλών κ.λπ.) και δεν είναι γιατροί, όπως:
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, ψυχολόγος, λογοθεραπευτής - λογοπεδικός, μασέρ, ρεφλεξιολόγος, μαία, εργοθεραπευτής, κ.λπ.
Το βιβλίο πελατών τηρείται και από τους ασκούντες παραϊατρικό επάγγελμα με ανάλογο τρόπο όπως και από τους φυσιοθεραπευτές.
Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω επιτηδευματίες από 1.1.2003 εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002 για τους πελάτες που καταχωρούνται σ΄ αυτό.

Έπιπλέον από τη διοίκηση διευκρινίστηκε ή έγινε δεκτό ότι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι ορκωτοί λογιστές (Α 27607/57 και Γνωμ. ΝΣΚ 348/1987), τα παραϊατρικά επαγγέλματα, οι μαλάκτες (μασέρ) (Κ 3825/59), ο θεραπευτής κάλων, οστράκων, νυχιών κ.λπ. ως παραϊατρικό επάγγελμα (Μ 262/87), ο αναλογιστής ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΠΟΛ 127/87) οι σχεδιαστές υφασμάτων (η μεταφορά του σχεδίου σε ύφασμα τρίτων με δικά του μέσα είναι εργασία φασόν) (ΠΟΛ 298/87), μεταφραστές γραπτού λόγου (Α 12367 ΠΟΛ 160/73), κοινωνιολόγοι (Δ 5725 ΠΟΛ 257/71), ψυχολόγοι – παιδοψυχολόγοι (Ε 11990 ΠΟΛ 132/83) και βιολόγοι, Γεωλόγοι, Ωκεανογράφοι (Εγκ Α 9553/84).

Επιπροσθέτως σύμφωνα με την ΠΟΛ 1037/92 παρέχετε η δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής του Ν. 1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, σε ολόκληρη τη χώρα:
α) στους επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955.(.........)

Για τους ελεύθερους επαγγελματίας όπως ορίζεται στην ΠΟΛ 1036/2013:
“Με τις διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν στις εκδιδόμενες από αυτούς αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Επίσης με τις διατάξεις της 1014655/185/0015/ ΠΟΛ. 1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β΄), η οποία εξακολουθεί να ισχύει, ορίζεται ότι, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955 (νυν παράγραφος 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ) εξαιρούνται από την χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, μόνο στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα από αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος, με θεώρηση του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.”

Άποψή μας, είναι ότι από τη στιγμή που η φύση της δουλειάς σας προσιδιάζει στα ελευθέρια επαγγέλματα και μέχρι τώρα έχει γίνει δεκτό ότι το εισόδημα που αποκτάτε, θεωρείται εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να μπορείτε να εκδίδετε τις ΑΠΥ σας όπως και οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Βεβαίως, από τη διατύπωση που υπάρχει στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013, που σας παραθέσαμε πιο πάνω, συνάγεται ότι μόνο οι κατονομαζόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένο – γραπτό ερώτημα στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να κληθεί να πάρει συγκεκριμένη θέση στο θέμα.


Όσον αφορά τα επιπλέον στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις αποδείξεις που εκδίδετε, θα σας προτείναμε να χρησιμοποιήσετε Η/Υ και σήμανση από μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάποια διάταξη νόμου που να απαγορεύει την αναγραφή επιπλέον στοιχείων στο πίσω μέρος μιας απόδειξης ταμιακής μηχανής

Τέλος όσον αφορά το χρόνο της της έκδοσης των αποδείξεων, ισχύουν αυτά που αναφέρετε, δηλαδή τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκδίδονται με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί εκδίδεται φορολογικό στοιχείο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής για το “μέρος” της υπηρεσίας που παρασχέθηκε.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Άποψη μου είναι ότι θα εξαιρεθούν από την χρήση ΦΤΜ απλά περιμένουν να πουλήσουν ΦΤΜ και μετά να τους εξαιρέσουν .

  Η αναγραφή στο πίσω μέρος της Απόδειξης δεν είναι σωστή λύση . Ο λογοθεραπευτής μπορεί να δίνει μια βεβαίωση ότι η ΑΛΠ Νο1/31-1-13 εκδώθηκε για συνεδρίες απο 1-1/31-1-13 για τον κ.Ταδε Ταδόπουλο

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Άποψη μου είναι ότι θα εξαιρεθούν από την χρήση ΦΤΜ απλά περιμένουν να πουλήσουν ΦΤΜ και μετά να τους εξαιρέσουν .

  Η αναγραφή στο πίσω μέρος της Απόδειξης δεν είναι σωστή λύση . Ο λογοθεραπευτής μπορεί να δίνει μια βεβαίωση ότι η ΑΛΠ Νο1/31-1-13 εκδώθηκε για συνεδρίες απο 1-1/31-1-13 για τον κ.Ταδε Ταδόπουλο

ρε παιδια απο 1/1/2013 η λογοθεραπευτες εκδιδουν θεωρημενη απυ και δεν εχουν προσθετο βιβλιο

στο βιβλιο του σταματοπουλο το λεει ρητα ,δεν λεει πουθενα οτι οι λογοθεραπευτες θα παρουν φτμ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ας μην αναπτύξουμε εδώ το θέμα των λογοθεραπευτών

 

Ας μείνουμε στο σχολιασμό της άποψης

"Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάποια διάταξη νόμου που να απαγορεύει την αναγραφή επιπλέον στοιχείων στο πίσω μέρος μιας απόδειξης ταμιακής μηχανής"
 


για το παραπάνω απόσπασμα ας παραθέσουμε τις απόψεις μας

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είχα πάντα την άποψη που η astbook παραπάνω γράφει.

Αλλά κάποια στιγμή το Υπ.Οικ, σε μία ερώτησή μου για το εαν οι κτηνίατροι που έχουν ΦΤΜ μπορούν να την χρησιμοποιούν και για τις υπηρεσίες τους σαν Ελέυθ.Επαγγελματίες, γράφοντας πίσω στην απόδειξη όνομα και δ/νση,

τότε το υπουργείο μου απάντησε ΟΧΙ

και με σταμάτησε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από κάπου, (νομίζω μέσα στο forum εδώ, αλλά δυστυχώς δεν αποθήκευσα και την πηγή) είχα αντιγράψει αυτό:

 

 «Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για λιανικές πωλήσεις ειδών για τη χρήση (ή κυκλοφορία) των οποίων απαιτείται άδεια του Υπ. Μεταφορών- Ζήτημα περιγραφής αυτών επί του φορολογικού στοιχείου

Η έκδοση τιμολογίων προς ιδιώτες, μολονότι δεν απαγορεύεται ρητά από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., πρέπει να αποφεύγεται γιατί δημιουργεί σύγχυση όσον αφορά άλλες φορολογικές διατάξεις (διάκριση χονδρικών – λιανικών πωλήσεων κ.λπ.).

Σε καμιά δε περίπτωση δεν μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο προς ιδιώτη, όταν η πωλήτρια επιχείρηση εμπίπτει στην υποχρέωση χρήσης Φ.Τ.Μ., οπότε η σχετική συναλλαγή καλύπτεται μόνο με την απόδειξη της Φ.Τ.Μ., γιατί διαφορετικά καταστρατηγούνται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις και συντρέχει λόγος καταλογισμού παραβάσεων για τη μη χρήσηΦ.Τ.Μ..

Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίου, για πωλήσεις γενικά σε ιδιώτες, από επιτηδευματίες υπόχρεους σε χρήση Φ.Τ.Μ. για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης. Περαιτέρω επειδή οι Φ.Τ.Μ. δεν έχουν τη δυνατότητα αναγραφής όλων των ζητουμένων από ορισμένες υπηρεσίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις στοιχείων, είναι δυνατόν οι πωλήτριες επιχειρήσεις (εν προκειμένω τα καταστήματα πώλησης αγαθών όπως αυτοκινήτων, τρέϊλερ, μπαγκαζιέρες και κοτσαδόροι για τη χρήση των οποίων απαιτείται άδεια από το Υπ. Μεταφορών), να συντάσσουν ένα δικό τους έντυπο το οποίο μπορούν να ονομάζουν π.χ. «βεβαίωση πώλησης» και στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα επιπλέον από τις φορολογικές διατάξεις ζητούμενα στοιχεία από την εκάστοτε αρμόδια αρχή. Στη βεβαίωση αυτή θα αναφέρεται o αριθμός της φορολογικής απόδειξης η οποία και θα επισυνάπτεται. Επίσης δεν απαγορεύεται, αν αυτό γίνεται δεκτό από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία, η αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων να γίνεται στο πίσω μέρος της απόδειξης που εκδίδεται από Φ.Τ.Μ.

Τέλος, είναι δυνατή η έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης από ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., όπου στην περίπτωση αυτή υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής των δεδομένων που απαιτούν οι διάφορες υπηρεσίες επί του σώματος της απόδειξης. (εγγ.1025589/116/17-3-2009)» (από το έργο του κ. Σαϊτη Κ.Β.Σ. Ανάλυση & Ερμηνεία, Θ.13.2.53)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από κάπου, (νομίζω μέσα στο forum εδώ, αλλά δυστυχώς δεν αποθήκευσα και την πηγή) είχα αντιγράψει αυτό:

 

  Επίσης δεν απαγορεύεται, αν αυτό γίνεται δεκτό από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία, η αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων να γίνεται στο πίσω μέρος της απόδειξης που εκδίδεται από Φ.Τ.Μ.

Τέλος, είναι δυνατή η έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης από ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., όπου στην περίπτωση αυτή υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής των δεδομένων που απαιτούν οι διάφορες υπηρεσίες επί του σώματος της απόδειξης.

(εγγ.1025589/116/17-3-2009)» 

(από το έργο του κ. Σαϊτη Κ.Β.Σ. Ανάλυση & Ερμηνεία, Θ.13.2.53)

Share this post


Link to post
Share on other sites

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ / ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- ΤΜΗΜΑ Β '

Ταχ , Δ / νση : Καρ . Σερβίας 10 Ταχ . Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ , Αγκικαρασταχάκης :Τηλέφωνο : 3610030

Αθήνα , 3 Οκτωβρίου 2000-Αριθμ.πρωτ.: 1083584/732/0015 Β '

Προς :Το Τ . Ε . Β . Ε .- Δ / ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΠΑΡ . ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ -Σατωβριάνδου 18 - 10432 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία , για πωλήσεις ορθοπεδικών ειδών από επιτηδευματίες , απ ' ευθείας σε ασφαλισμένους σας ( ιδιώτες ).

Σχετικό : Το αριθμ . ΔΙΠΑ / Φ 78/83/12-9-2000 έγγραφο σας .

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο σας , αναφορικά με το πιο πάνω θέμα , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Με βάση τις διατάξεις της παρ . 1 του άρθρου 13 του Π . Δ . 186/1992 ( Κ . Β . Σ .). ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για κάθε πώληση αγαθών , για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου , ή παροχή υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του , εκδίδει απόδειξη Λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών κατά περίπτωση .

2. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ . 1 του άρθρου 1 του ν . 1809/1988 «καθιέρωση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις» , ορίζεται μεταξύ άλλων ότι , οι επιτηδευματίες που πωλούν αγαθά λιανικώς ή κυρίως λιανικώς ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό και τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ . Β . Σ ., καθώς και οι κυρίως χονδροπωλητές , όταν διενεργούν συστηματικά λιανικές πωλήσεις , υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές ( Φ . Τ . Μ .), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών .

3. Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθμ . 3/1992 ερμηνευτική εγκύκλιο των διατάξεων του Π . Δ . 186/1992 ( Κ . Β . Σ .), η έκδοση τιμολογίων προς ιδιώτες , μολονότι δεν απαγορεύεται ρητά από τις διατάξεις του ως άνω Π . Δ .. πρέπει να αποφεύγεται γιατί δημιουργεί σύγχυση όσον αφορά άλλες φορολογικές διατάξεις ( διάκριση χονδρικών - λιανικών πωλήσεων κλπ .).

Σε καμιά δε περίπτωση δεν μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο προς ιδιώτη , όταν η πωλήτρια επιχείρηση εμπίπτει στην υποχρέωση χρήσης φ . τ . μ ., οπότε η σχετική συναλλαγή καλύπτεται μόνο με την απόδειξη της φ . τ . μ ., γιατί διαφορετικά καταστρατηγούνται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις και συντρέχει λόγος καταλογισμού παραβάσεων για τη μη χρήση φ . τ . μ . (άρθρο 10 παρ . 3 του ν. 1809/1988).

4. Με το σχετικό έγγραφο σας , ζητάτε να σας γνωρ ί σουμε εάν τα καταστήματα πώλησης ορθοπεδικών ειδών , που εμπίπτουν στην υποχρέωση χρήσης Φ . Τ . Μ . για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης , έχουν υποχρέωση να εκδίδουν τιμολόγια πώλησης , για τις πωλήσεις των ειδών τους απευθείας , στους ασφαλισμένους σας ( ιδιώτες ), προκειμένου οι τελευταίοι να τα υποβάλλουν στο ταμείο σας για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και σε αντίθετη περίπτωση εάν έχουν τη δυνατότητα οι εν λόγω επιχειρήσεις , να εκδίδουν τιμολόγια πώλησης , εφόσον αυτό ζητηθεί από τους ασφαλισμένους σας .

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι , δεν είναι δυνατή ηέκδοση τιμολογίου , για πωλήσεις γενικά σε ιδιώτες , από επιτηδευματίες υπόχρεους σε χρήση Φ . Τ . Μ . για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης . Περαιτέρω επειδή οι Φ . Τ . Μ . δεν έχουν τη δυνατότητα αναγραφής όλων των ζητουμένων από την Υπηρεσία σας στοιχείων ( είδος θεραπευτικού μέσου , ονοματεπώνυμο κ .λπ .), είναι δυνατόν οι πωλήτριες επιχειρήσεις ( εν προκειμένω τα καταστήματα πώλησης ορθοπεδικών ειδών ), να συντάσσουν ένα δικό τους έντυπο το οποίο μπορούν να ονομάζουν π . χ . «βεβαίωση πώλησης» και στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα επιπλέον από τις φορολογικές διατάξεις ζητούμενα στοιχεία από την Υπηρεσία σας . Στη βεβαίωση αυτή θα αναφέρεται ο αριθμός της φορολογικής απόδειξης και θα επισυνάπτεται η απόδειξη . Επίσης δεν απαγορεύεται , αν αυτό γίνεται δεκτό από την Υπηρεσία σας , η αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων να γίνεται στο πίσω μέρος της απόδειξης που εκδίδεται από Φ . Τ . Μ

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι , εφόσον το κρίνεται αναγκαίο , μπορείτε ως διαδικασία να επιβάλλετε την προσκόμιση οποιουδήποτε μη φορολογικού παραστατικού , εντύπου , βεβαίωσης κ .λπ . με τα αναγκαία σε σας στοιχεία , καθόσον κάτι τέτοιο δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π . Δ . 186/1992 ( Κ . Β . Σ .), οι οποίες εξυπηρετούν καθαρά φορολογικούς σκοπούς .

Ο Προϊστάμενος της Δ / νσης- ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η απάντηση του Υπουργειου προς το σύλλογο εργοθεραπευτών :

 

http://www.ergotherapists.gr/site/images/stories/files/2013/%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%8A%CE%9F%CE%A5_%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D.pdf

Μήπως υπάρχουν τα 2 συνημμένα που αναφέρει η απάντηση;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μήπως υπάρχουν τα συνημμένα που αναφέρονται στην απάντηση;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×