Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
SEEK

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Question

Κέντρο λογοθεραπείας με νομική μορφή Ε.Ε. προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας,εργοθεραπείας και ψυχολογου.Τις υπηρεσίες εργοθεραπείας τις παρέχει εξωτερικός συνεργάτης με ΑΠΥ όχι μισθωτός.Θα ενταχθέι στα ελευθέρια επαγγέλματα και θα απαλλαγεί από ΦΤΜ ή θα θεωρηθεί εισόδημα απο εμπορικές επιχειρήσεις και είναι υπόχρεος ΦΤΜ.
Ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Καλησπέρα . Ακολουθεί ενημέρωση του συλλόγου προς τα μέλη της μετά από την αρνητική απάντηση που έλαβαν

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ

Λ Ο Γ Ο Π Ε Δ Ι Κ Ω Ν —

Λ Ο Γ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ω Ν

 

Προς τα μέλη μας,

Βάση των αλλαγών που έφερε ο ν. 4093/2012 καταρ-

γείται το πρόσθετο βιβλίο δηλαδή το βιβλίο πελατών

και εν συνεχεία καταργείται και το καθεστώς των α-

θεώρητων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ΑΠΥ.

Τα άρθρα 7 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 – ΦΕΚ Α΄222 αλλά και η διευκρινι-

στική εγκύκλιος ΠΟΛ 1036/22.2.2013 ανακοινώνει ότι , η δυνατότητα

έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρε-

σιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος από την αρ-

μόδια ΔΟΥ είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 παρέχεται μεταξύ άλλων στους ασκούντες

ελεύθερο επάγγελμα μόνο σε αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1

του άρθρου 48 του ν. 2238/1994.

Η ερμηνεία των πιο πάνω είναι ότι μόνο οι ελεύθεροι ε-

παγγελματίες που κατονομάζονται στο άρθρο 48 του

Κ.Φ.Ε. μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες ΑΠΥ και επειδή

η ειδικότητα του Λογοθεραπευτή δεν κατονομάζεται στην

παράγραφο 1 στις διατάξεις αυτές θα πρέπει ο Λογοθερα-

πευτής στην επαγγελματική του έδρα να απεικονίζει τις

συναλλαγές του με ιδιώτες με ταμειακή μηχανή ή φορο-

λογικό μηχανογραφικό τρόπο.

Στην προσπάθεια του Συλλόγου μας να εξαιρεθεί από τις

Φ.Τ.Μ κατέθεσε επιστολή στις 19-02-2013 με Αρ. Πρωτ.

13/1333 στο Υπ. Οικονομικών στην Γ.Γ Δημοσίων Εσό-

δων.

Αίτημα μας η εξαίρεση από την υποχρέωση της μη-

χανογραφικής ή μέσω ΦΤΜ έκδοσης των ΑΠΥ εφ’

όσον η λογοθεραπεία είναι παραϊατρικό επάγγελ-

μα και σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών υγείας

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων απάντησε

προς τον Π.Σ.Λ με (Αρ. Πρωτ. Δ15Β1037875 ΕΞ2013)

αρνητικά παραπέμποντας μας στην εγκύκλιο ΠΟΛ

1036/ 22.2.2013 η οποία και επισυνάπτεται.

Στο υποερώτημα μας σχετικά με τον χρόνο έκδοσης

των αποδείξεων η απάντηση είναι ότι

. . . είναι εκείνος της συνολικής ολοκλήρωσης της παρο-

χής της υπηρεσίας, μη αποκλειόμενης και της προγενέστε-

ρης ή και της τμηματικής έκδοσης τους, για υπηρεσία βε-

βαία και εκκαθαρισμένη.

Επιπλέον, επειδή οι Φ.Τ.Μ δεν έχουν την δυνατότη-

τα αναγραφής όλων των ζητουμένων από την υπη-

ρεσία στοιχείων (είδος θεραπευτικού μέσου, ονομα-

τεπώνυμο κλ.π) προτείνει την σύνταξη εντύπου το

οποίο μπορεί και να ονομάζεται «βεβαίωση πώλη-

σης» και εκεί θα αναγράφονται όλα τα επιπλέον α-

πό τις φορολογικές διατάξεις ζητούμενα στοιχεία.

Στην βεβαίωση αυτή επίσης μπορούν να αναγράφο-

νται ο αρ. φορολογικής απόδειξης και να επισυνά-

πτεται με την απόδειξη.

Επίσης, προτείνει ως δεύτερη λύση εάν και εφ’ όσον

γίνει δεκτό από την υπηρεσία μας η αναγραφή α-

παιτούμενων στοιχείων στο πίσω μέρος της απόδει-

ξης που εκδίδεται από Φ.Τ.Μ

Η απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών για

απαλλαγή μας ήρθε στις 21-3-2013 και ήταν αρνητι-

κή καθώς βάση της ΠΟΛ. 1037 όσα επαγγέλματα

δεν υπάγονται στην παρ. 1 του νόμου 48 έπρεπε να

τηρούσαν ταμειακή μηχανή πριν το πρόσθετο βιβλί-

ο του 2003.

Παρ’ όλο που εκκρεμεί η τελική απάντηση από τη

Διεύθυνση Εισοδήματος για το θέμα της ταμειακής .

μηχανής ο χρόνος μας πιέζει για αυτό το λόγο συνι-

στάτε να είστε προετοιμασμένοι για αγορά Φ.Τ.Μ ή ει-

δικού φορολογικού μηχανισμού.

Από 1/4/2013 οι συναλλαγές μας με ιδιώτες θα πρέπει

να απεικονίζονται είτε με την χρήση ειδικού φορολο-

γικού μηχανισμού είτε με Φορολογική Ταμειακή Μη-

χανή εάν η απάντηση είναι αρνητική.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σύμφωνα με την τελευταία ΠΟΛ, πρέπει μέχρι την Παρασκευή 29/3 να έχει αγοραστεί ΦΤΜ ή μηχανισμός. Πότε θα έρθει δηλαδή η απάντηση απο τη Δνση Εισοδήματος και πότε θα γίνει η αγορά; Εξάλου αφού με τους εργοθεραπευτές το θέμα κρίθηκε οριστικά και αρνητικά τι περιμένουμε να  αλλάξει για τους λογοθεραπευτές;

Καλησπέρα . Ακολουθεί ενημέρωση του συλλόγου προς τα μέλη της μετά από την αρνητική απάντηση που έλαβαν

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Σ

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ

Λ Ο Γ Ο Π Ε Δ Ι Κ Ω Ν —

Λ Ο Γ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ω Ν

 

Προς τα μέλη μας,

Βάση των αλλαγών που έφερε ο ν. 4093/2012 καταρ-

γείται το πρόσθετο βιβλίο δηλαδή το βιβλίο πελατών

και εν συνεχεία καταργείται και το καθεστώς των α-

θεώρητων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ΑΠΥ.

Τα άρθρα 7 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 – ΦΕΚ Α΄222 αλλά και η διευκρινι-

στική εγκύκλιος ΠΟΛ 1036/22.2.2013 ανακοινώνει ότι , η δυνατότητα

έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρε-

σιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος από την αρ-

μόδια ΔΟΥ είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 παρέχεται μεταξύ άλλων στους ασκούντες

ελεύθερο επάγγελμα μόνο σε αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1

του άρθρου 48 του ν. 2238/1994.

Η ερμηνεία των πιο πάνω είναι ότι μόνο οι ελεύθεροι ε-

παγγελματίες που κατονομάζονται στο άρθρο 48 του

Κ.Φ.Ε. μπορούν να εκδίδουν θεωρημένες ΑΠΥ και επειδή

η ειδικότητα του Λογοθεραπευτή δεν κατονομάζεται στην

παράγραφο 1 στις διατάξεις αυτές θα πρέπει ο Λογοθερα-

πευτής στην επαγγελματική του έδρα να απεικονίζει τις

συναλλαγές του με ιδιώτες με ταμειακή μηχανή ή φορο-

λογικό μηχανογραφικό τρόπο.

Στην προσπάθεια του Συλλόγου μας να εξαιρεθεί από τις

Φ.Τ.Μ κατέθεσε επιστολή στις 19-02-2013 με Αρ. Πρωτ.

13/1333 στο Υπ. Οικονομικών στην Γ.Γ Δημοσίων Εσό-

δων.

Αίτημα μας η εξαίρεση από την υποχρέωση της μη-

χανογραφικής ή μέσω ΦΤΜ έκδοσης των ΑΠΥ εφ’

όσον η λογοθεραπεία είναι παραϊατρικό επάγγελ-

μα και σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών υγείας

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων απάντησε

προς τον Π.Σ.Λ με (Αρ. Πρωτ. Δ15Β1037875 ΕΞ2013)

αρνητικά παραπέμποντας μας στην εγκύκλιο ΠΟΛ

1036/ 22.2.2013 η οποία και επισυνάπτεται.

Στο υποερώτημα μας σχετικά με τον χρόνο έκδοσης

των αποδείξεων η απάντηση είναι ότι

. . . είναι εκείνος της συνολικής ολοκλήρωσης της παρο-

χής της υπηρεσίας, μη αποκλειόμενης και της προγενέστε-

ρης ή και της τμηματικής έκδοσης τους, για υπηρεσία βε-

βαία και εκκαθαρισμένη.

Επιπλέον, επειδή οι Φ.Τ.Μ δεν έχουν την δυνατότη-

τα αναγραφής όλων των ζητουμένων από την υπη-

ρεσία στοιχείων (είδος θεραπευτικού μέσου, ονομα-

τεπώνυμο κλ.π) προτείνει την σύνταξη εντύπου το

οποίο μπορεί και να ονομάζεται «βεβαίωση πώλη-

σης» και εκεί θα αναγράφονται όλα τα επιπλέον α-

πό τις φορολογικές διατάξεις ζητούμενα στοιχεία.

Στην βεβαίωση αυτή επίσης μπορούν να αναγράφο-

νται ο αρ. φορολογικής απόδειξης και να επισυνά-

πτεται με την απόδειξη.

Επίσης, προτείνει ως δεύτερη λύση εάν και εφ’ όσον

γίνει δεκτό από την υπηρεσία μας η αναγραφή α-

παιτούμενων στοιχείων στο πίσω μέρος της απόδει-

ξης που εκδίδεται από Φ.Τ.Μ

Η απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών για

απαλλαγή μας ήρθε στις 21-3-2013 και ήταν αρνητι-

κή καθώς βάση της ΠΟΛ. 1037 όσα επαγγέλματα

δεν υπάγονται στην παρ. 1 του νόμου 48 έπρεπε να

τηρούσαν ταμειακή μηχανή πριν το πρόσθετο βιβλί-

ο του 2003.

Παρ’ όλο που εκκρεμεί η τελική απάντηση από τη

Διεύθυνση Εισοδήματος για το θέμα της ταμειακής .

μηχανής ο χρόνος μας πιέζει για αυτό το λόγο συνι-

στάτε να είστε προετοιμασμένοι για αγορά Φ.Τ.Μ ή ει-

δικού φορολογικού μηχανισμού.

Από 1/4/2013 οι συναλλαγές μας με ιδιώτες θα πρέπει

να απεικονίζονται είτε με την χρήση ειδικού φορολο-

γικού μηχανισμού είτε με Φορολογική Ταμειακή Μη-

χανή εάν η απάντηση είναι αρνητική.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σε σχέση με τη χρήση ΦΤΜ ή ΕΑΦΔΣΣ νομίζω πως δεν υπάρχει πλέον αμφισβήτηση για την υποχρέωση χρήσης τους από 1-4-2013.

Αυτό που, κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται περισότερη διευκρίνιση είναι σχετικά με το χρόνο έκδοσης των ΑΠΥ σε διαρκή παροχή υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο Υ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Π Ε Δ Ι Κ Ω Ν — Λ Ο Γ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ω Ν

"

Στο υποερώτημα μας σχετικά με τον χρόνο έκδοσης των αποδείξεων η απάντηση είναι ότι

. . . είναι εκείνος της συνολικής ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας, μη αποκλειόμενης και της προγενέστερης ή και της τμηματικής έκδοσης τους, για υπηρεσία βεβαία και εκκαθαρισμένη. "

Πότε υπάρχει συνολική ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας ;; Στο τέλος κάθε συνεδρίας ή στο τέλος του κύκλου των συνεδριών ;;

Αν δεχθούμε ότι η η παρχή της υπηρεσίας ολοκληρώνεται στο τέλος του κύκλου των συνεδριών (σε 2, 3 ή περισσότερους μήνες) πως αποδεικνύεται σε κάθε συνεδρία ότι η παροχή συνεχίζεται και θα τιμολογηθεί στο τέλος του κύκλου ;;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Υπάρχει τπτ νεότερο παιδιά?? Είναι σοβαρό το θέμα όπως πολλά άλλωστε αλλά δε νομίζω να ζητάμε πολλά πέρα από ξεκάθαρες απαντήσεις....Αλλά τι να περιμένω αυριο λήγει οριστική ΦΜΥ κ παράταση ακόμα επίσημα αναμένεται ενώ η εφαρμογή δεν λειτουργεί καν......Ντεφορμέ ο Harry Theoharis

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Οπότε καταλήγουμε ότι πρέπει να βάλουν ταμειακή μηχανή και ότι μπορούν να κόβουν απόδειξη κάθε τέλος του μήνα 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Συνάδελφοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, έμμεσα δώθηκε διέξοδος στο θέμα με διοικητική λύση (υπογεγραμμένη από κ.Θεοχάρη) από τη Δ/νση Εισοδήματος του Υπουργείου την 28/3/13 έγγραφο Αρ.Πρωτ.:Δ12Α 1054369 ΕΞ2013

 

Αναγνωρίζει ωε ελευθέρια της παρ1 αρθρου 48 Ν2238/94 τους Ομοιοπαθητικούς. Ασκούντες εναλλακτικές θεραπείες, Ψυχοθεραπευτες, Λογοπαθολόγους-Λογοθεραπευτές, από άτομα που δεν έχουν ιατρική ιδιότητα.

 

Εμάς δυστυχώς μας το έστειλε πελάτης που τον είχαμε συμβουλεύσει σε ΦΤΜ (έπειτα από προφορικό ερώτημα στο υπουργείο και διεξοδικά ανάλυση ΚΦΑΣ) και την 29/3 την τελευταία εργάσιμη πριν την προηγούμενη καταληκτική την αγόρασε. Πως εκτίθεσαι ως επαγγελματίας, παρόλο που κάνεις απολύτως τυπικά τη δουλειά σου.

 

Σε επικοινωνιά που είχα με τον τμήμα ΚΦΑΣ μου είπαν ότι το παρόν είναι διοικητική λύση άρα δεν έχει το απόλυτο κύρως έναντι του νόμου, αλλά εφόσον το εισόδημα αποφάνθηκε.........ακόμα το έγγραφο δεν έχει κοινοποιηθεί στον ΚΦΑΣ. Σε αναμονή εξελίξεων.

 

 

ATT00329.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Συνάδελφοι, δυστυχώς ή ευτυχώς, έμμεσα δώθηκε διέξοδος στο θέμα με διοικητική λύση (υπογεγραμμένη από κ.Θεοχάρη) από τη Δ/νση Εισοδήματος του Υπουργείου την 28/3/13 έγγραφο Αρ.Πρωτ.:Δ12Α 1054369 ΕΞ2013

 

Αναγνωρίζει ωε ελευθέρια της παρ1 αρθρου 48 Ν2238/94 τους Ομοιοπαθητικούς. Ασκούντες εναλλακτικές θεραπείες, Ψυχοθεραπευτες, Λογοπαθολόγους-Λογοθεραπευτές, από άτομα που δεν έχουν ιατρική ιδιότητα.

 

........

Συναδελφε , το εγγραφο που παραθετεις εχει συγκεκριμενο θεμα , "Φορολογικη μεταχειριση του εισοδηματος..." . Η εξαιρεση ή η δυνατοτητα μη χρησιμοποιησης ταμειακης μηχανης προκυπτει απο το αν ΡΗΤΑ κατονομαζονται σαν ελευθεροι επαγγελματιες στην παράγραφο 1 του άρθρου 48, η αν ρητα εξαιρουνται βασει ΠΟΛ που εξακολουθει να ισχυει (π.χ. 1037/92)

Διαφορετικα θα πρεπει να αλλαξει ο νομος ( η να προστεθει στην ΠΟΛ) στο συγκεκριμενο σημειο . Κανω λαθος ?

Αλλωστε για τους εργοθεραπευτες υπαρχει ηδη νομιζω αρνητικη απαντηση απο το υπουργειο

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον ΚΦΑΣ για ψυχοθεραπευτή χτες με παρέπεμψαν στο τμήμα φορολογίας εισοδήματος του υπουργείου λεγοντάς μου ότι ετοιμάζονται να εντάξουν στα ΕΕ της παρ.1 και άλλα επαγγέλμτα όπως αυτού του ψυχοθεραπευτή.Το παραπάνω έγγραφο επιβεβαιώνει τα λεγομενά τους.Εγώ γλύτωσα την επισκεψη στο Υπουργείο αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι έχουν προμηθευτεί ΦΤΜ όπως αναφέρει και παραπάνω ο συνάδελφος.Τελικά όλα σε αυτή τη χώρα πρέπει να τα κάνεις καθυστερημένα για να είσαι εντάξει και να μην εκτίθεσαι στους πελάτες σου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Συναδελφε , το εγγραφο που παραθετεις εχει συγκεκριμενο θεμα , "Φορολογικη μεταχειριση του εισοδηματος..." . Η εξαιρεση ή η δυνατοτητα μη χρησιμοποιησης ταμειακης μηχανης προκυπτει απο το αν ΡΗΤΑ κατονομαζονται σαν ελευθεροι επαγγελματιες στην παράγραφο 1 του άρθρου 48, η αν ρητα εξαιρουνται βασει ΠΟΛ που εξακολουθει να ισχυει (π.χ. 1037/92)

Διαφορετικα θα πρεπει να αλλαξει ο νομος ( η να προστεθει στην ΠΟΛ) στο συγκεκριμενο σημειο . Κανω λαθος ?

Αλλωστε για τους εργοθεραπευτες υπαρχει ηδη νομιζω αρνητικη απαντηση απο το υπουργειο

Εάν διαβάσετε με λεπτομέρεια την ανάρτηση, θα καταλάβετε ότι στο ίδιο κύμα σκέψης κινείται ο τρόπος που έθεσα τα ερωτήματα στο υπουργείο.

 

..............

Σε επικοινωνιά που είχα με τον τμήμα ΚΦΑΣ μου είπαν ότι το παρόν είναι διοικητική λύση άρα δεν έχει το απόλυτο κύρως (διορθώνω και το "κύρος" τώρα που το βλέπω :D ) έναντι του νόμου, αλλά εφόσον το εισόδημα αποφάνθηκε.........ακόμα το έγγραφο δεν έχει κοινοποιηθεί στον ΚΦΑΣ. Σε αναμονή εξελίξεων.

 

Πάντως η ουσία είναι ότι  μου είπανε, εάν το εισόδημα αναγνωρίσει ως ελευθεριο επάγγελμα της παρ1 άρθρου 48 κάποιο επάγγελμα αυτοί δεν έχουν λόγο να βγάλουν ΠΟΛ. γιατί είναι σαφής ο νόμος.

Ως προς τις αρνητικές απαντήσεις σε παραιτρικά επαγγέλματα δεν αναγνωρίζαν ότι τις έχουν δώσει. Δυστυχώς ήμουν περαστικός και δεν είχα μαζί μου κάποιο από τα ερωτήματα που έχουν απαντηθεί. Έχω πάρει το mail του υπαλλήλου του υπουργείου για να του τις κοινοποιήσω, αλλά δεν ξέρω εάν πλέον έχει και νόημα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

 Απορώ τι δεν καταλαβαίνεις...

  Πρώτα πρέπει να αγορασθούν οι ΦΤΜ και μετά να βγει ξεκάθαρα η εξαίρεση των λογοθεραπευτών , 

  Κατά την γνώμη μου αλλαγή  μόνο με νομοθετική ρύθμιση μπορεί να γίνει και έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια . Τα τρωκτικά όμως ακόμα αντέχουν μόνη λύση είναι να βουλιάξει το καράβι και να πνιγούν στην προσπάθεια τους να πέσουν στην θάλασσα . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΟΥΣΤ ....ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ!!!!!

Συγνώμη φίλοι, προφανώς και δεν αναφέρομαι σε εσάς, που συμπάσχετε μαζί μου για ολα αυτά που γίνονται καθημερινά! Στο υπουργείο, δεν γνωρίζει η δεξιά τι ποιεί η αριστερά. Άλλα λέει το εισόδημα, άλλα ο ΚΦΑΣ!!! Και στη μέση ο έντιμο και νομοταγής έλληνας φορολογούμενος που πειθαρχεί με τους νόμους και τρέχει να αγοράσει πραγματικά απο το υστέρημά του ΦΤΜ!!!! Ποιός θα πληρώσει τώρα ρε ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΧΑΡΤΟΓΙΑΚΑΔΕΣ του δημοσίου;;;;;;;;;;;;;;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...