Jump to content
 • 0

φορολογηση ναυτιλιακων εταιρειων του Ν.89/67


Question

Καλησπέρα σε όλους,

 

Ειναι φρεσκο βεβαια αλλα ηθελα αν ξερει καποιος να μου πει οι ναυτιλιακες εταιρειες του Ν.89/67 που ομως δεν εχουν/διαχειριζονται πλοια φορολογουνται?

 

Ευχαριστω!

Link to post
Share on other sites

15 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Καλησπέρα σε όλους,

 

Ειναι φρεσκο βεβαια αλλα ηθελα αν ξερει καποιος να μου πει οι ναυτιλιακες εταιρειες του Ν.89/67 που ομως δεν εχουν/διαχειριζονται πλοια φορολογουνται?

 

Ευχαριστω!

Μα πως θα φορολογηθούν αν δεν έχουν ή δεν διαχειρίζονται πλοία; Δηλαδή τι κάνουν; Μήπως σου διαφεύγει κάτι; Αν δεν έχουν αντικείμενο, θα κάνουν διακοπή.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Οι ναυλομεσιτικες

san

Δείτε τα παρακάτω, ίσως σας βοηθήσουν. Είναι από άλλη ιστοσελίδα.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ :

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Ν.3427/2005 ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.89/67. ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥΣ (ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000,00€) ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ; ΚΑΙ ΠΟΤΕ; ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥΣ; ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΒΝ ΕΞΟΔΩΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΤΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ; ΦΠΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ; ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3427 ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Ν.89 ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ΑΝ 89/1967, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 28 του Ν 3427/2005, ορίζεται ότι τα ακαθάριστα έσοδα των εταιριών του άρθρου 1 από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος cost-plus).

2. Με το αρ. 1024685/10338/Β0012/2007 έγγραφο της Διοίκησης, διευκρινίστηκε ότι για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών των εταιριών του ΑΝ 89/1967, στις δαπάνες επί των οποίων εφαρμόζεται το ποσοστό κέρδους για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων των εν λόγω επιχειρήσεων, δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος εκπίπτει από τον ΦΠΑ των εκροών. Σε περίπτωση όμως, που ο ΦΠΑ της δαπάνης δεν εκπίπτει από τον ΦΠΑ των εκροών, προσαυξάνεται το κόστος της συγκεκριμένης δαπάνης κατά το ποσό αυτό του ΦΠΑ.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου, ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρίας, όλα τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της, εφόσον τεκμηριώνονται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κ.Β.Σ..

4. Ύστερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών των εταιριών αυτών, έρχεται ο νόμος με ρητή διάταξη και προσδιορίζει με τεκμαρτό τρόπο το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων των εταιριών λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πάσης φύσεως δαπανών της επιχείρησης στο οποίο προστίθεται ποσοστό κέρδους που υπολογίζεται στο σύνολο της δαπάνης αυτής (με βάση τη σχετική απόφαση που εκδίδεται).

Επομένως, κατά την άποψή μας, για το ποσό των ως άνω τεκμαρτών εσόδων δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και επιβολής ΦΠΑ και καταχώρησης αυτού στα τηρούμενα βιβλία, καθόσον αυτό δεν προβλέπεται από τη διάταξη του νόμου και περαιτέρω πρόκειται για τρόπο υπολογισμού των ακαθ. εσόδων προκειμένου να εξευρεθούν τα φορολογητέα κέρδη της εταιρίας.

Επειδή για το ανωτέρω θέμα δεν υπάρχει θέση της Διοίκησης ενδείκνυται η υποβολή σχετικού ερωτήματος στο Υπ. Οικ. και Οικονομικών.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Τελικά υπάρχει κάποια απάντηση;

Τα εγκατεστημένα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών (Ν.89/67), όταν ούτε οι μητρικές ούτε και στο γκρουπ δεν διαθέτουν/διαχειρίζονται πλοία και ασχολούνται αποκλειστικά με ναύλωσεις φορολογούνται 26% επι του τεκμαρτού κέρδους (cost plus basis) ή μηδέν οπως οι λοιπές διαχειρίστριες πλοίων;

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4141 Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις

 • Αρθρο 45.

  Το άρθρο 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 43
  Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄77)
  1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγομένου και μετατρεπομένου σε ευρώ συναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα:
   

   

  Κλιμάκιο υπολογισμού της εισφοράς Κλιμάκιο ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος (σε δολάρια Η.Π.Α.)
   
  Συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο Εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλ- λάγματος (σε δολάρια Η.Π.Α.)
   
  Σύνολο φόρου  (σε δολάρια Η.Π.Α.) 200000 5 10000 200000 10000 200000 4 8000 400000 18000 Υπερβάλλον 3                

  Η παραπάνω εισφορά αφορά τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγομένου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας 2012 2015.
  Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα μιας επιχείρησης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για πενήντα χιλιάδες και και μετατρεπόμενου σε ευρώ και μετατρεπόμενου σε ευρώ (50.000) δολάρια Η.Π.Α..

  2. Οι παραπάνω επιχειρήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους της τετραετίας 2012-2015 υποβάλλουν ειδική δήλωση υπολογισμού της εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος του προηγούμενου έτους, με την οποία συνυποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος, καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για τη φορολογία των παραπάνω υπόχρεων.
  Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με βάση την ειδική δήλωση υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς.
  Για την καταβολή της εισφοράς ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την είσπραξη του φόρου: οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιριών της παραγράφου1 του παρόντος άρθρου, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο το ποσό της εισφοράς.

  3. Η εισφορά υπολογίζεται σε δολάρια Η.Π.Α. και μαζί με την ειδική ετήσια δήλωση καταβάλλεται και το ένα τέταρτο (1/4) της οφειλόμενης εισφοράς σε ευρώ με βάση την επίσημη ισοτιμία μεταξύ των νομισμάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Τα άλλα τρία τέταρτα (3/4) της εισφοράς καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση παράλειψης επίδοσης από τον υπόχρεο της δήλωσης που προβλέπεται από το νόμο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετη εισφορά και πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2523/1997 όπως ισχύουν.

  4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την υποβολή της εισφοράς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

  5. Στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, που διατηρεί γραφεία ή υποκαταστήματα εγκατεστημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ασχολούμενα αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ο οποίος καταβάλλεται από το δικαιούχο του μερίσματος. Ο δικαιούχος του εισοδήματος αυτού αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόμενο φόρο της παρούσας παραγράφου εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης, μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή η πίστωση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους, ασχολούνται και με τη διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στα μερίσματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από τη διαχειριστική χρήση 2012 και μετά (οικονομικό έτος 2013).
  Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, μετόχου ή εταίρου των ως άνω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτά με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, εξαιρουμένου από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, είτε απευθείας είτε από εταιρίες χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιριών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της επιχείρησης και του τελικού μετόχου ή εταίρου.
  Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, ισχύουν και για τα κέρδη που διανέμουν οι ως άνω εταιρίες, με τη μορφή εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) σε μέλη του Δ.Σ., σε διευθυντές και σε στελέχη, επιπλέον των μισθών. Με την ανωτέρω παρακράτηση εξαντλείται η όποια φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την καταβολή του φόρου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»
Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα. Γνωρίζει κάποιος αν αλλάξανε όνομα τα υπουργεία που στέλνουμε τις καταστάσεις των εταιρειών ΑΝ.89/67? Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης- Υπουργείο Οικονομίας & Ναυτιλίας είναι μαζί τώρα? Ευχαριστώ πολύ.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Όπως και να τους τα δώσεις δεν έχει πολύ σημασία....

 

Ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται πλέον ως Α.Α.Δ.Ε.

Τα άλλα είναι "Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής" & "Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης"

 

Ο σφραγιδάς και ο ταμπελάς , οι μόνοι που χαίρονται όταν αλλάζουν διαρκώς ονομασία τα υπουργεία (τον λόγο ποτέ δεν τον κατάλαβα, πέραν της μίζας και της επίδειξης "έργου" από κάθε κοπρίτη υπουργό)

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα. Σε εταιρεία ΑΝ.89/67 μου εμφανίζει στις υποχρεώσεις στο ημερολόγιο του Τάξις την υποβολή Ν. Η εταιρεία καταθέτει κάθε χρόνο ανάλυση των εξόδων που πραγματοποίησε και του συναλλάγματος που ευρωποίησε στα υπουργεία και πληρώνει την έκτακτη εισφορά. Προκύπτει από πουθενά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου νομικών προσώπων ή απλά το Τάξις το αναγράφει σε κάθε νομικό πρόσωπο? Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites
 • 0
2 ώρες πριν, alexdarmis said:

Όχι για τις 89/67 δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση. Τώρα το είδα οτι το εμφανίζει σαν υποχρέωση, και λογικά είναι αυτό που λες για τα νομικα πρόσωπα.

Μα αυτό ξέρω κι εγώ και ανησύχησα, είπα μπας και έχω χάσει κάτι! Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν είναι ξεκάθαρη η ερώτηση σου. Όταν λες συνεργαστεί τι εννοείς ακριβώς? Και αναφέρεσαι στην διαχειρίστρια εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα υπο τον Ν.89/67?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα.

Επαναφέρω το θέμα.

Σε εταιρεία ΑΝ.89/67 μου εμφανίζει στις υποχρεώσεις στο ημερολόγιο του Τάξις την υποβολή Ν και δείχνει ότι δεν έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις  Ν από το 2014 που έκανε έναρξη.

Η εταιρεία καταθέτει κάθε χρόνο ανάλυση των εξόδων που πραγματοποίησε και του συναλλάγματος που ευρωποίησε στα υπουργεία και πληρώνει την έκτακτη εισφορά.

Προκύπτει από πουθενά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου νομικών προσώπων ή απλά το Τάξις το αναγράφει σε κάθε νομικό πρόσωπο?

Μήπως φταίει το ότι στην έναρξη την βάλανε στην ΦΑΕ Πειραιά και μετά από δύο χρόνια την πήγαν αυτόματα στην Πλοίων Πειραιά, που είναι και το πιο λογικό?

Ο ΚΑΔ είναι 65123500    ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ και βάσει ΦΕΚ επιτρέπεται ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία.

Μήπως φταίει το ότι στην ΦΑΕ Πειραιά τη θεώρησαν εμπορική και ενεργοποίησαν το έντυπο δήλωσης Ν?

Όποιος γνωρίζει κάτι ας βοηθήσει.

Ευχαριστώ πολύ.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα.

Επαναφέρω το θέμα.

Σε εταιρεία ΑΝ.89/67 μου εμφανίζει στις υποχρεώσεις στο ημερολόγιο του Τάξις την υποβολή Ν και δείχνει ότι δεν έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις  Ν από το 2014 που έκανε έναρξη.

Η εταιρεία καταθέτει κάθε χρόνο ανάλυση των εξόδων που πραγματοποίησε και του συναλλάγματος που ευρωποίησε στα υπουργεία και πληρώνει την έκτακτη εισφορά.

Προκύπτει από πουθενά η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου νομικών προσώπων ή απλά το Τάξις το αναγράφει σε κάθε νομικό πρόσωπο?

Μήπως φταίει το ότι στην έναρξη την βάλανε στην ΦΑΕ Πειραιά και μετά από δύο χρόνια την πήγαν αυτόματα στην Πλοίων Πειραιά, που είναι και το πιο λογικό?

Ο ΚΑΔ είναι 65123500    ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ και βάσει ΦΕΚ επιτρέπεται ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία.

Μήπως φταίει το ότι στην ΦΑΕ Πειραιά τη θεώρησαν εμπορική και ενεργοποίησαν το έντυπο δήλωσης Ν?

Όποιος γνωρίζει κάτι ας βοηθήσει.

Ευχαριστώ πολύ.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...