Jump to content

ΤΕΛΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ?


Recommended Posts

Guest TZABELAS  KITSOS

Τροποποίηση οδηγιών της ΠΟΛ. 1067/2011 «Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε' του ν. 3691/2008».

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1067/5.4.2011 δόθηκαν διευκρινήσεις όσον αφορά την υποχρέωση των υπόχρεων προσώπων του ν.3691/2008 για αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Με την παρούσα εγκύκλιο τροποποιούμε εν μέρει την ανωτέρω εγκύκλιο και παρέχουμε νέες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ν.3691/2008, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 29 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση των υπόχρεων προσώπων να υποβάλλουν στην Αρχή του άρθρου 7 αναφορές ύποπτων συναλλαγών που ενδέχεται να συνδέονται με αδικήματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και με λοιπά αδικήματα αρμοδιότητας ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. που υπάγονται στα βασικά αδικήματα του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Συνεπώς, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή τη διενέργεια συναλλαγής με πελάτη τους, όπως, ενδεικτικά, παροχή υπηρεσιών, πώληση αγαθών ή διαμεσολάβηση, εκτιμούν, αντιλαμβάνονται ή διαπιστώνουν ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως υποκρύπτουν νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος (μετατροπή, μεταβίβαση, κατοχή, χρησιμοποίηση κ.λπ.), το οποίο μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3691/2008 (π.χ. δωροδοκία, σωματεμπορία, εμπορία ναρκωτικών, φοροδιαφυγή που συνιστά φορολογικό αδίκημα, αδικήματα λαθρεμπορίας κ.λπ.), και όχι για αυτήν καθ' αυτήν την εγκληματική πράξη. Επομένως, αντικείμενο αναφορών των υπόχρεων προσώπων στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 θα πρέπει να αποτελεί η απλή ή γενική υπόνοια ή η υποψία τέλεσης συγκεκριμένης και εξειδικευμένης αξιόποινης πράξης (π.χ. φοροδιαφυγή, απάτη ή υπεξαίρεση ή κλοπή κ.λπ.), και όχι κατ' ανάγκη η αποδεδειγμένη πραγματοποίηση αυτής.

Παράδειγμα:

Οι λογιστές - ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιώτες ελεγκτές και οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής ή δωροδοκίας ή λαθρεμπορίας που υποπίπτουν στην αντίληψή τους κατά την άσκηση του λογιστικού, ελεγκτικού ή συμβουλευτικού έργου τους, για περιπτώσεις ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) που προέρχονται από τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Έτσι, για παράδειγμα, όταν λογιστές παρατηρήσουν ή υποψιαστούν, κατά την άσκηση της εργασίας τους, ότι πελάτες τους ενδεχομένως προβαίνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής γενικώς (π.χ. δεν έχουν περιλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέρος των εισοδημάτων τους από οποιαδήποτε πηγή, δεν έχουν αποδώσει τους οφειλόμενους φόρους, τέλη, εισφορές ή έχουν εκδώσει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή είναι λήπτες εικονικών στοιχείων κ.λ.π.), τότε οφείλουν να αποστείλουν σχετική αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

Συνεπώς οι λογιστές, λόγω της ειδικής φύσεως του αδικήματος της φοροδιαφυγής, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι η διαπίστωση φοροδιαφυγής ή πράξεων που υποκρύπτουν φοροδιαφυγή συνεπάγεται ταυτόχρονα και αυτόθροα την ύπαρξη ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων χωρίς να απαιτείται ειδικότερος προσδιορισμός του ύποπτου χαρακτήρα αυτών. Ως εκ τούτου, οι λογιστές άπαξ και σχηματίσουν υποψίες ή υπόνοιες τέλεσης πράξεων φοροδιαφυγής (και όχι βεβαιωμένη κατ' ανάγκη φοροδιαφυγή) από πελάτες τους κατά την εκτέλεση του έργου τους οφείλουν να υποβάλουν αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αποστολής αναφοράς στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 σε περίπτωση υποψίας ή υπόνοιας τέλεσης του αδικήματος της φοροδιαφυγής ισχύει ανάλογα και για τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (περ. ε', παρ. 2 αρθ. 6 του ν.3691/2008, όπως ισχύει).

Link to comment
Share on other sites

καμιά φορά αντιδράμε σαν τον γνωστό Ρα Τα Πλαν

(του πατούσαν την ουρά στο δέκατο σκίτσο και αυτός ούρλιαζε - το γνωστό κάϊ - κάϊ - στο εκατοστό εβδομηκοστό τρίτο)

Link to comment
Share on other sites

Guest TZABELAS  KITSOS

ΠΟΛ.1196/16.10.2012

Τροποποίηση οδηγιών της ΠΟΛ. 1067/2011 «Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε' του ν. 3691/2008»

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Μ. Στάντζου - Χ. Νούνης

Τηλέφωνο : 210 3375 463 - 046

FAX : 210 3375354

ΠΟΛ 1196

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οδηγιών της ΠΟΛ. 1067/2011 «Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε' του ν. 3691/2008».

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1067/5.4.2011 δόθηκαν διευκρινήσεις όσον αφορά την υποχρέωση των υπόχρεων προσώπων του ν.3691/2008 για αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Με την παρούσα εγκύκλιο τροποποιούμε εν μέρει την ανωτέρω εγκύκλιο και παρέχουμε νέες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ν.3691/2008, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 29 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση των υπόχρεων προσώπων να υποβάλλουν στην Αρχή του άρθρου 7 αναφορές ύποπτων συναλλαγών που ενδέχεται να συνδέονται με αδικήματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και με λοιπά αδικήματα αρμοδιότητας ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. που υπάγονται στα βασικά αδικήματα του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.

Συνεπώς, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή τη διενέργεια συναλλαγής με πελάτη τους, όπως, ενδεικτικά, παροχή υπηρεσιών, πώληση αγαθών ή διαμεσολάβηση, εκτιμούν, αντιλαμβάνονται ή διαπιστώνουν ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως υποκρύπτουν νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος (μετατροπή, μεταβίβαση, κατοχή, χρησιμοποίηση κ.λπ.), το οποίο μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3691/2008 (π.χ. δωροδοκία, σωματεμπορία, εμπορία ναρκωτικών, φοροδιαφυγή που συνιστά φορολογικό αδίκημα, αδικήματα λαθρεμπορίας κ.λπ.), και όχι για αυτήν καθ' αυτήν την εγκληματική πράξη. Επομένως, αντικείμενο αναφορών των υπόχρεων προσώπων στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 θα πρέπει να αποτελεί η απλή ή γενική υπόνοια ή η υποψία τέλεσης συγκεκριμένης και εξειδικευμένης αξιόποινης πράξης (π.χ. φοροδιαφυγή, απάτη ή υπεξαίρεση ή κλοπή κ.λπ.), και όχι κατ' ανάγκη η αποδεδειγμένη πραγματοποίηση αυτής.

Παράδειγμα:

Οι λογιστές - ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιώτες ελεγκτές και οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής ή δωροδοκίας ή λαθρεμπορίας που υποπίπτουν στην αντίληψή τους κατά την άσκηση του λογιστικού, ελεγκτικού ή συμβουλευτικού έργου τους, για περιπτώσεις ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) που προέρχονται από τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Έτσι, για παράδειγμα, όταν λογιστές παρατηρήσουν ή υποψιαστούν, κατά την άσκηση της εργασίας τους, ότι πελάτες τους ενδεχομένως προβαίνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής γενικώς (π.χ. δεν έχουν περιλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέρος των εισοδημάτων τους από οποιαδήποτε πηγή, δεν έχουν αποδώσει τους οφειλόμενους φόρους, τέλη, εισφορές ή έχουν εκδώσει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή είναι λήπτες εικονικών στοιχείων κ.λ.π.), τότε οφείλουν να αποστείλουν σχετική αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

Συνεπώς οι λογιστές, λόγω της ειδικής φύσεως του αδικήματος της φοροδιαφυγής, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι η διαπίστωση φοροδιαφυγής ή πράξεων που υποκρύπτουν φοροδιαφυγή συνεπάγεται ταυτόχρονα και αυτόθροα την ύπαρξη ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων χωρίς να απαιτείται ειδικότερος προσδιορισμός του ύποπτου χαρακτήρα αυτών. Ως εκ τούτου, οι λογιστές άπαξ και σχηματίσουν υποψίες ή υπόνοιες τέλεσης πράξεων φοροδιαφυγής (και όχι βεβαιωμένη κατ' ανάγκη φοροδιαφυγή) από πελάτες τους κατά την εκτέλεση του έργου τους οφείλουν να υποβάλουν αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αποστολής αναφοράς στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 σε περίπτωση υποψίας ή υπόνοιας τέλεσης του αδικήματος της φοροδιαφυγής ισχύει ανάλογα και για τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (περ. ε', παρ. 2 αρθ. 6 του ν.3691/2008, όπως ισχύει).

Τέλος, υπενθυμίζουμε εκ νέου ότι στην ιστοσελίδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει (www.hellenic-fiu.gr) έχουν αναρτηθεί, μεταξύ άλλων, και υποδείγματα αναφοράς ύποπτων συναλλαγών ανά κατηγορία υπόχρεων προσώπων, για τη διευκόλυνση των αναφερόντων.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1067/5.4.2011.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ NANΟΠΟΥΛΟΣ

Link to comment
Share on other sites

.........ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΟΣΟΙ ΠΕΛΑΤΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΦΠΑ ΤΟΥς ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ

ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥς ΚΑΤΓΓΕΙΛΟΥΜΕ?

ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΓΓΓΠΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ? ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ? ΕΓΩ ΕΣΤΕΙΛΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΦΕΤΟς ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΦΟΡΟΥς ! ΤΟΣΟ ΤΟ ΦΠΑ ,ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΗΔΕΝ ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΕΝ ΦΩΝΑΞΑΝ

ΝΑ ΤΟΥ ΠΟΥΝ ΤΙ ΕΓΙΝΕ .....ΕΚΤΟς ΤΟ ΟΤΙ ΕΙΧΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕς ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΑΝ

Link to comment
Share on other sites

Έχω μια υπόνοια για σωματεμπορία!!!!

Ένας πελάτης μου προχθές μου είπε ότι θα πάρουνε τα τρία του!!!

Πού πρέπει να τον δώσω? B)

Στο κοινωνικής πρόνοιας!

Link to comment
Share on other sites

ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 200 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΝΑ ΤΡΩΕΙ ΜΙΑ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΚΑΝΕΛΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ.ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΟΥΤΑΚΙΟΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΥΜΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ.ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΑΚΟΥΣΑΤΕ.ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΙ ΤΡΩΕΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΜΕ ΧΥΜΟ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΑ 3 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ.ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕ ΑΗΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΚΑΘΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ,ΤΥΡΟΠΙΤΑΣ ΚΤΛ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ -ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ.

Link to comment
Share on other sites

ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 200 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΝΑ ΤΡΩΕΙ ΜΙΑ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΚΑΝΕΛΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ.ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΟΥΤΑΚΙΟΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΥΜΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ.ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΑΚΟΥΣΑΤΕ.ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΙ ΤΡΩΕΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΜΕ ΧΥΜΟ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΑ 3 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ.ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕ ΑΗΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΚΑΘΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ,ΤΥΡΟΠΙΤΑΣ ΚΤΛ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ -ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ.

Η μπουγάτσα ήταν σερραϊκή ή σαλονικιώτικη?

Link to comment
Share on other sites

Φέτος για πρώτη φορά έκανα φορολογικές δηλώσεις . Εκτός από τις μικροπεριπτώσεις που με αναγκασαν πχ να βάλω περισσότερα παιδιά ως προστατευόμενα μέλη , περισσότερες αποδείξεις , να κρύψω δαπάνες κ τεκμήρια , να βάλω ιατρικά που δεν εκπίπουν κ ένα σωρό άλλες κουτοπονηριές ελλήνω φορολογούμενω , εντύπωση μου έκανε η εξής περίπτωση :

πελάτης με μηδενικό εισόδημα , 1 κύρια κατοικία 280 τμ , 4 εξοχικές από τις οποίες οι τρεις σε νησιά , 3 πόρσε κ μια 350cl κτλ κτλ δεν ήθελε να πληρώσει καθόλου φόρο κ δεν θα πληρώσει . Δεν πληρώνει ΦΠΑ ,ΙΚΑ ,τράπεζες κτλ . Δεν πληρώνει προσωπικό παρά μόνο όταν κάνει μυνηση ο επόπτης κ φυσικά δεν πλήρωνε κ δεν πληρώνει τον λογιστή .

Φυσικά η επιχείρηση στήθηκε κ μεγάλωσε με επιδοτησεις από τις οποίες φάγανε πολλοί

Το κράτος είναι ανίκανο να τον πιάσει

Αν βρεθεί κάποιος να τον καταγγείλει θα είναι ο "Αρτέμης Μάτσας" ο Ρουφιανος θα πρέπει να απομονωθεί , να μείνει χωρίς δουλειά ,να πεινάσει κ να τον φάνε τα σκουλήκια .

Link to comment
Share on other sites

ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ 200 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΝΑ ΤΡΩΕΙ ΜΙΑ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΚΑΝΕΛΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ.ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΟΥΤΑΚΙΟΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΥΜΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ.ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΑΚΟΥΣΑΤΕ.ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΛΜΑΕΙ ΚΑΙ ΤΡΩΕΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΜΕ ΧΥΜΟ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΑ 3 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ.ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕ ΑΗΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩ ΚΑΘΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ,ΤΥΡΟΠΙΤΑΣ ΚΤΛ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ -ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ.

Αν ήταν αλμυρή η μπουγάτσα, θα του την χάριζα, αλλά μπουγάτσα με ΦΠΑ 23% ; Καλά να πάθει...

Link to comment
Share on other sites

Αγαπητέ, σας πιάνω να θίγετε το κύρος του ΟΕΕ, συμφώνως τω άρθρω 14.

Καλησπέρα συνάδελφε (πρώην).

Δεν ξέρω αν απευθύνεστε σε εμένα, αλλά θα ήθελα να σας κάνω γνωστό ότι από σήμερα δεν είμαι πλέον λογιστής-φοροτεχνικός διότι έκανα διακοπή δραστηριότητας.

Ως εκ τούτου εκλείπουν και οι λόγοι του εν λόγω κώδικα, για την εφαρμογή του από εμένα.

Γι' αυτό κι εγώ, ξέρετε τι κάνω στο άρθρο αυτό αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα;

palia-papoytsia.jpg?w=490

Καλό σας βράδυ.

Link to comment
Share on other sites

Σε λίγο θα μας δώσουν και χειροπέδες και δεν θα μπορεί να την κοπανήσει κανείς απ΄το γραφείο μας.Μετά θα τους βγάζουμε και φωτογραφίες,θα "φτιάχνουμε" το φάκελό τους και μετά από μία σύντομη δίκη επι τόπου θα τους μεταφέρουμε στις ειδικές φυλακές όπου θα έχουμε τα κλειδιά του κελιού και θα χρεωνόμαστε κάθε φορά τον εγκληματία μας.Αν την κοπανήσει με κανένα ελικόπτερο θα "μπαίνουμε" εμείς στη θέση του και τηρώντας τον κώδικα δεοντολογίας μας θα κρατάμε οι ίδιοι τα κλειδιά και θα βγαίνουμε μόνο όταν "μας πούμε".

Δηλαδή θα κάνουμε πολλές δουλειές και θα πληρώνουμε και τους φόρους μας γιατί είναι ανταποδοτικοί και το κράτος μας προσφέρει τόσα ώστε να νιώθουμε κι ευχαριστημένοι που το βοηθάμε.

Και προσοχή δεν θα κατακρίνουμε κανένα φορέα μας που εμπνέεται όλες αυτές τις υποχρεώσεις μας.

Δεν φέρνουμε αντίρρηση σε τίποτα γιατί αλλιώς θα στείλουν τα παλικάρια με τα μαύρα και θα επιβάλλουν την τάξη.

Κι εγώ δεν τους θέλω καθόλου για φίλους.Γι΄αυτό θα κάνω ότι χρειαστεί.Μπορεί να αλλάξω επάγγελμα.

Τί απαγορεύεται;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...