Jump to content

Έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου σε περίπτωση μείωσης απαίτησης από εκδοθέν ΤΠΥ


Recommended Posts

Υπεργολάβος τεχνικού έργου προκειμένου να εξοφληθεί συντομότερα ( λόγω των γνωστών προβλημάτων στον χώρο), αποδέχεται να περιορίσει την απαίτηση του από τον εργολάβο.

δλδ συμφωνούν να εξοφληθεί άμεσα ο υπεργολάβος π.χ. με το 80% της απαίτησης που προκύπτει από τα Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί.

Εκτός της σύνταξης του σχετικού συμφωνητικού, πρέπει κατά εμέ να εκδοθεί και πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης που να αναφέρεται στο συμφωνητικό.

Υπάρχει περίπτωση να μην αναγνωριστεί η παραπάνω έκπτωση?

Link to comment
Share on other sites

Υπεργολάβος τεχνικού έργου προκειμένου να εξοφληθεί συντομότερα ( λόγω των γνωστών προβλημάτων στον χώρο), αποδέχεται να περιορίσει την απαίτηση του από τον εργολάβο.

δλδ συμφωνούν να εξοφληθεί άμεσα ο υπεργολάβος π.χ. με το 80% της απαίτησης που προκύπτει από τα Τιμολόγια που έχουν εκδοθεί.

Εκτός της σύνταξης του σχετικού συμφωνητικού, πρέπει κατά εμέ να εκδοθεί και πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης που να αναφέρεται στο συμφωνητικό.

Υπάρχει περίπτωση να μην αναγνωριστεί η παραπάνω έκπτωση?

Δες μήπως σε βοηθάει αυτό:

Αρ.Πρωτ .: 1056441/375/0015/10.8.2007

ΘΕΜΑ: Αίτημα για ακύρωση εκδοθέντος τιμολογίου τεχνικού έργου (εγκατάστασης), προς το Δημόσιο.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας και μετά τις διευκρινήσεις που μας δόθηκαν τηλεφωνικά, αναφορικά με αίτημα για ακύρωση τιμολογίου εκτέλεσης τεχνικού έργου(εγκατάστασης), που εξεδόθη προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την επισκευή κεντρικής κλιματιστικής μονάδας σε Εισαγγελία, λόγω λήξης της διαχειριστικής περιόδου που αφορά το υπόψη τιμολόγιο (έτος 2006) και μη αποπληρωμής του τιμήματος (όπως μας διευκρινίσατε τηλεφωνικά),θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ.14 και 15) του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως αυτές ερμηνεύθηκαν με την εγκύκλιό μας 1118148/936/εγκ. 3/24.11.1992 (παρ.12.5.2), το τιμολόγιο τεχνικών έργων ή των εγκαταστάσεων που προσομοιάζουν με αυτά, εκδίδεται όταν ολοκληρωθεί και παραδοθεί το έργο, όχι όμως πέραν της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων. Όταν το έργο συνεχίζεται και μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, τιμολογείται το τμήμα του έργου που έχει εκτελεσθεί μέσα στη χρήση.

Όταν γίνονται προσωρινές επιμετρήσεις το τιμολόγιο εκδίδεται σ? ένα μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που έγινε η επιμέτρηση.

Σε περίπτωση που ανάδοχος του έργου είναι πρόσωπο της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, κ.λπ.) το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η πιστοποίηση του τεχνικού έργου.

2. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου δεν συναρτάται με το χρόνο είσπραξης της αμοιβής και, συνεπώς, στις περιπτώσεις που το έργο ολοκληρώνεται ή γίνεται επιμέτρηση ή πιστοποίηση αυτού χωρίς ταυτόχρονα να καταβάλλεται το εργολαβικό αντάλλαγμα, μπορεί να εκδίδονται τιμολόγια, στο χρόνο που προαναφέραμε, με την ένδειξη «ΕΠΙ ΠΙΣΤ?ΣΕΙ».

3. Τέλος σε περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας δεν εγκρίνει τη δαπάνη ή μέρος αυτής, με βάση την πιστοποίηση που αφορά εργολαβικά ανταλλάγματα για την εκτέλεση Δημόσιου τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που προσομοιάζει σε αυτό, μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο για λογιστική τακτοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρ.12 του Κ.Β.Σ, από τον εκδότη του αρχικού τιμολογίου, για το μέρος της αμοιβής που δεν εγκρίθηκε.

Προσωπικά, δεν βρήκα (προς το παρόν) κάτι να δείχνει κώλυμμα στην έκπτωση, ειδικά αν το πιστωτικό αναφέρεται στο συμφωνητικό.

Link to comment
Share on other sites

Με προβληματίζει το παρακάτω έγγραφο..

Μην δλδ δεν αναγνωριστεί η έκπτωση αν θεωρηθεί απλά αδυναμία ή άρνηση εξόφλησης από μεριάς του εργολάβου..

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/9061/hl/1067983

Δηλαδή, στην περίπτωση που επιχείρηση εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών βάσει σύμβασης και στη συνέχεια αποδεδειγμένα δεν παρασχέθηκε η υπηρεσία ή μέρος αυτής (π.χ. η διεξαγωγή της έρευνας κ.λ.π.), είτε για λόγους που άπτονται στην ίδια, είτε για λόγους που αφορούν τον αντισυμβαλλόμενό της (όπως υπαναχώρηση του αντισυμβαλλόμενου από τη σύμβαση πριν την έναρξη παροχής της υπηρεσίας), τότε δύναται να εκδώσει πιστωτικό για την ακύρωση του αρχικού τιμολογίου. Στην περίπτωση, ωστόσο, που έχει παρασχεθεί η υπηρεσία ή μέρος αυτής για συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο και έχει εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ο αντισυμβαλλόμενος είτε δεν αποδέχεται εκ των υστέρων την υπηρεσία, είτε για οποιοδήποτε λόγο αρνείται την καταβολή της σχετικής αμοιβής, δεν επιτρέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, αλλά οι ανωτέρω διαφορές ως αστικές κρίνονται από τα αρμόδια δικαστήρια δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, η έκδοση του αρχικού τιμολογίου δεν συναρτάται με την είσπραξη ή όχι των σχετικών αμοιβών ή την αποδοχή ή όχι από τον αντισυμβαλλόμενο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι αυτή παρασχέθηκε.
Link to comment
Share on other sites

Με προβληματίζει το παρακάτω έγγραφο..

Μην δλδ δεν αναγνωριστεί η έκπτωση αν θεωρηθεί απλά αδυναμία ή άρνηση εξόφλησης από μεριάς του εργολάβου..

http://www.taxheaven...9061/hl/1067983

Δεν νομίζω να είσαι σ' αυτό που έχεις με έντονα. Το έγγραφο μιλάει για μη αποδοχή από τον αντισυμβαλλόμενο, οπότε πιθανόν να μπορούσε ή να έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία των προβλέψεων, των επισφαλειών, κλπ. Στην περίπτωσή σου, είναι αποδεκτό εγγράφως και από τους δυο αντισυμβαλλόμενους. Διαβάζοντας και την προηγούμενη από την τονισμένη πρόταση, δεν βλέπω να υπάρχει θέμα.

Link to comment
Share on other sites

Αυτό λέω κι εγώ..

Απλά μου έκανε η εντύπωση που ο "εργολάβος" (γνωστή κατασκευαστική ΑΕ) ..

υπέγραψε συμφωνητικό μέσα στον Σεπτέμβρη και εξόφλησε βάσει της συμφωνίας .. αλλά πιστωτικό δεν ζήτησε ..

Σήμερα μου έστειλαν το συμφωνητικό.. ( ο υπεργολάβος) και απόρησα..

πως έχει σκοπό να κάνει εγγραφές ο συνάδελφος? με το συμφωνητικό?

Link to comment
Share on other sites

1. Στην περίπτωσή σας δεν υπάρχει μη παροχή τμήματος υπηρεσίας ή μη εκτέλεση τμήματος έργου. Αυτό που θα υπάρξει είναι μείωση του τιμήματος με κατάλληλη προσαρμογή στο αρχικό συμφωνητικό.

2. Πιστωτικό τιμολόγιο θα ζητήσει , αλλά μπορεί και να μη ζητήσει για προφανείς λόγους. Εσείς όμως δε θα το εκδόσετε ?

Link to comment
Share on other sites

Σουλη, σε αντιστοιχη περίπτωση περίπτωση που είχα , εξεδωσα πιστωτικό λόγω εκπτωσης.

θα μπορούσα και να παω την διαφορα σε εκτακτες ζημιες ομως θα εχανα τμημα του ΦΠΑ....οποτε προεβηκα σε εκπτωση.

Link to comment
Share on other sites

.......

2. Πιστωτικό τιμολόγιο θα ζητήσει , αλλά μπορεί και να μη ζητήσει για προφανείς λόγους. Εσείς όμως δε θα το εκδόσετε ?

Οι προφανείς λόγοι.. είναι κατανοητοί σε μια μικρομεσαία επιχείρηση με Β'...

Σε μια απρόσωπη ΑΕ .. πως θα ξεπεράσουν την τρύπα?

Υ.Γ. 1 Και βέβαια θα εκδώσουμε.. απλά προσπαθώ να επικοινωνήσω για να συνεννοηθώ και δεν τα έχω καταφέρει ακόμη..

Υ.Γ. 2 Και φυσικά με ενδιαφέρει το ΦΠΑ .. αλλά και ο αντίστοιχος φόρος εισοδήματος.

Link to comment
Share on other sites

Οι προφανείς λόγοι.. είναι κατανοητοί σε μια μικρομεσαία επιχείρηση με Β'...

Σε μια απρόσωπη ΑΕ .. πως θα ξεπεράσουν την τρύπα?

Υ.Γ. 1 Και βέβαια θα εκδώσουμε.. απλά προσπαθώ να επικοινωνήσω για να συνεννοηθώ και δεν τα έχω καταφέρει ακόμη..

Υ.Γ. 2 Και φυσικά με ενδιαφέρει το ΦΠΑ .. αλλά και ο αντίστοιχος φόρος εισοδήματος.

Σιγά μη δεν την ξεπεράσουν, απλά περιμένουν να δούνε ή να μη δούνε το χρώμα του ΠΤ και μετά θα πράξουν αναλόγως στον κατάλληλο χρόνο.

Link to comment
Share on other sites

Θα πρέπει να εκδοθεί ΠΤ κανονικά γιατί μπορεί να παίξει και το παρακάτω:

aruro 28 ν.2238 θεωρείται εισόδημα απο εμπορικές επιχειρήσης

ι) η ωφέλεια επιχείρησης, που προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους συνεργασίας. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογίας δωρεών.

Link to comment
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...