• 0
Sign in to follow this  
Samiamos

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Question

Συνάδελφοι έχω πελάτη ένα εστιατόριο και μέχρι τώρα κατέθετα στην επιθεώρηση εργασίας καθε μήνα προγραμμα απασχόλησης του προσωπικού!!!

Σήμερα απο την ΣΕΠΕ μου αρνήθηκαν να παρουν την μηνιαία κατάσταση λεγόντας μου οτι ο νομος ορίζει 2 εξαμηνιαίες καταστασεις μέσα στο έτος (1 τουλάχιστον το εξάμηνο)

ο νόμος 2874/2000 όντως αναφέρει το παραπάνω....αλλά δεν απαγορεύει σε εταιρίες με βάρδιες την υποβολή μηνιαίου προγράμματος!!!

Τι πάθαν ολοι ρε ξαφνικα?

Έχετε αντιμετωπίσει πρόσφατα κατι παρόμοιο?

Share this post


Link to post
Share on other sites

11 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Συνάδελφοι έχω πελάτη ένα εστιατόριο και μέχρι τώρα κατέθετα στην επιθεώρηση εργασίας καθε μήνα προγραμμα απασχόλησης του προσωπικού!!!

Σήμερα απο την ΣΕΠΕ μου αρνήθηκαν να παρουν την μηνιαία κατάσταση λεγόντας μου οτι ο νομος ορίζει 2 εξαμηνιαίες καταστασεις μέσα στο έτος (1 τουλάχιστον το εξάμηνο)

ο νόμος 2874/2000 όντως αναφέρει το παραπάνω....αλλά δεν απαγορεύει σε εταιρίες με βάρδιες την υποβολή μηνιαίου προγράμματος!!!

Τι πάθαν ολοι ρε ξαφνικα?

Έχετε αντιμετωπίσει πρόσφατα κατι παρόμοιο?

Τουλάχιστον 1... άρα και 2 και 3 και ο χατζηπετρής...

Και εβδομαδιαίο καταθέτουμε.....

Πες τους να το ψάξουνε λιγάκι για να μην ταλαιπωρούνε άδικα....

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
Guest ks   
Guest ks

Τουλάχιστον 1... άρα και 2 και 3 και ο χατζηπετρής...

Και εβδομαδιαίο καταθέτουμε.....

Πες τους να το ψάξουνε λιγάκι για να μην ταλαιπωρούνε άδικα....

Ακριβώς έτσι , τουλάχιστον 1 το εξάμηνο.

Καταθέτω και για 1 μήνα και για 2 εβδομάδες, το αλλάζω μετά και ξανά καταθέτω...

Ποτέ δεν είχα θέμα...

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις με κυλιόμενο πρόγραμμα ωρών εργασίας που μπορούν να κάνουν πρόγραμμα για ολόκληρο 6μηνο και να το τηρούν ακριβώς ?? Μην τρελαθούμε...!!

Μάλλον βαριούνται να σφραγίζουν...

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ

print.gif

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΕΥΑΓ. ΠΑΝΤΖΟΥ Προϊσταμένου Σ.ΕΠ.Ε.

Με το άρθρο 16 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/Α'/29.12.00) "Προώθηση της απασχόλησης" αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των Ν. Δ/των 515/70 (ΦΕΚ 95/Α'/22.4.70) "περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών" και 1037/71 (ΦΕΚ 235/Α'/17.11.71) "περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών" που αναφέρονται στον τρόπο και χρόνο υποβολής των πινάκων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας στις Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας από τους υπόχρεους εργοδότες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη τήρηση και αξιοποίησή τους. Με τους πίνακες αυτούς προκύπτει άμεσα μια ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης για να μπορεί να γίνει σωστός έλεγχος από τους Επιθεωρητές Εργασίας.

Με τη ρύθμιση καθιερώθηκε νέος τρόπος υποβολής των καταστάσεων προσωπικού και των προγραμμάτων ωρών εργασίας (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ αντί της παλαιότερης ισχύουσας θεωρήσεως δύο φορές το χρόνο). Επιτυγχάνεται έτσι αφενός η ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και αφετέρου ουσιαστικός και αποτελεσματικότερος έλεγχος. Ο έλεγχος θα γίνεται σε κάθε στάδιο από την κατάθεση μέχρι τη διενέργεια επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας όπου ελέγχεται εξαντλητικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ρυθμίστηκαν τα εξής:

1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταθέτουν μια φορά το χρόνο, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου (διάστημα κατά το οποίο έχει συνομολογηθεί το σύνολο σχεδόν των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. και το ποσό των αποδοχών έχει οριστικοποιηθεί), πίνακα προσωπικού, εις διπλούν, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

- Α. ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Επωνυμία (στοιχεία υπεύθυνου εργοδότη ή του ορισθέντος νομίμου εκπροσώπου του), είδος δραστηριότητας, διεύθυνση λειτουργίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμός τηλεφώνου και Fax.

- Β. ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ:

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση (άγαμος, έγγαμος, τέκνα), ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, τυχόν προϋπηρεσία σε όμοια ή παρεμφερή καθήκοντα, στοιχεία κάρτας πρόσληψης του O.A.Ε.Δ. και κυρίως ημερομηνία κατάθεσης αυτής, αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. (ΑΜΚΑ), αριθμός βιβλιαρίου ανηλίκων και άδεια εργασίας αλλοδαπού σε περίπτωση απασχόλησης ανηλίκου ή αλλοδαπού αντίστοιχα, διάρκεια εργασίας (ώρα έναρξης και λήξης της ημερήσιας εργασίας), ώρες διαλείμματος και διακοπών εργασίας καθώς και το σύνολο των πάσης φύσεως καταβαλλομένων μικτών αποδοχών. Η υποβολή στο Σ.ΕΠ.Ε. γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομικώς, courier, FAX). Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος φροντίζει να εξασφαλίσει τον τρόπο παραλαβής των σφραγισμένων μετά την κατάθεση αντιγράφων πινάκων ωρών εργασίας προσωπικού ή προγραμμάτων εργασίας.

Επίσης κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α'/18.1.96), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 159/99 (ΦΕΚ 157/Α'/3.8.99), στον ανωτέρω πίνακα θα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, όπου προβλέπεται, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση.

2. Ειδικά για τις επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα, ως προθεσμία κατάθεσης του πίνακα αρχικά ορίζεται ένας (1) μήνας από την έναρξη της εποχικής περιόδου. Εξυπακούεται ότι εφόσον η διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης θα είναι μικρότερη του μηνός, η κατάθεση των πινάκων προσωπικού και ωρών εργασίας θα γίνεται έγκαιρα και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της επιχείρησης και όχι μετά τη λήξη της.

Επειδή, η έναρξη της εποχικής περιόδου διαφέρει κατά περιοχή και κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, συναρτώμενη από τις τοπικές, κλιματολογικές, εθιμικές ή άλλες συνθήκες της περιοχής, η έναρξη της προθεσμίας του μήνα για κατάθεση του πίνακα, θεωρείται ότι αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης που αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο στοιχείο (π.χ. ειδικό βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού, κάρτα αναγγελίας πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ., ατομικές συμβάσεις εργασίας Π.Δ. 156/94 κ.τ.λ.).

3. Μετά την κατάθεση του πίνακα ο εργοδότης οφείλει έγκαιρα, με δική του φροντίδα να παραλαμβάνει το ένα αντίγραφο του πίνακα από την αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. Αντίγραφο του πίνακα με ή χωρίς τη στήλη των καταβαλλομένων αποδοχών, υποχρεούται να έχει αναρτημένο σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας, προφυλασσόμενο κατάλληλα από τυχόν φθορές.

4. Κατάθεση πίνακα προσωπικού στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., σε χρονική περίοδο διαφορετική από εκείνη, που ορίζει ο νόμος (15/9 - 15/11), γίνεται, εφόσον συντρέχουν οι εξής μόνον περιπτώσεις:

α) αλλαγή της επωνυμίας ή νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης,

β) νέες προσλήψεις προσωπικού,

γ) αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Μόνο για τις τρεις αυτές περιπτώσεις ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικό πίνακα μόνο με τα νέα στοιχεία, σε διαφορετική χρονική περίοδο. Για την α περίπτωση η προθεσμία είναι εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έγινε η όποια αλλαγή.

Για την περίπτωση β ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης (Ν. 3996/11 άρθρ. 30 παρ. 5).

Για την γ) περίπτωση κατά καιρούς επήλθαν οι παρακάτω αλλαγές:

α) αρχικά υπήρχε προθεσμία κατάθεσης δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών

β) με την παρ. 1 του αρθρ. 3 του Ν. 3385/2005 ο νομοθέτης όριζε το αργότερο έως δύο (2) ημέρες από την ημέρα αλλαγής

γ) με την παρ. 5 του αρθρ. 68 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α'/21.12.06), όριζε πλέον ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο μέχρι και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου. Επίσης εξαιρούσε τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους και καθόριζε χρόνο κατάθεσης εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την αλλαγή.

Με τη νέα διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3846/2010 ο νομοθέτης ορίζει ότι σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

Ο νεότερος νομοθέτης κατήργησε την εξαίρεση των ξενοδοχείων, διότι κατά τους επιτόπιους ελέγχους από το Σ.ΕΠ.Ε. εντοπίζονταν εργαζόμενοι να εργάζονταν σε ημέρα ρεπό και επειδή οι εργοδότες είχαν προθεσμία 48 ωρών να το γνωστοποιήσουν, απέφευγαν την παράβαση.

Έτσι ο νομοθέτης προσδοκά να πραγματοποιούνται πιο ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι στους χώρους εργασίας από τους Επιθεωρητές Εργασίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής νομικής εκπροσώπησης ή ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης ή εκπρόσωπός του μπορεί να καταθέσει μια έγγραφη αναλυτική γνωστοποίηση, αναγράφοντας τα στοιχεία της επιχείρησης και του εκπροσώπου της, τον αριθμό πρωτοκόλλου του κατατεθέντος σε προηγούμενο χρονικό διάστημα αρχικού προγράμματος εργασίας και όχι απαραίτητα νέο ολοκληρωμένο πίνακα ωρών εργασίας με διορθωμένα τα στοιχεία της αλλαγής, προς αποφυγή περαιτέρω γραφειοκρατικής διαδικασίας.

5. Επιχειρήσεις, που λειτουργούν με τη διαδοχική εναλλαγή περισσότερων της μιας ομάδων εργασίας (βάρδιες), καθώς και επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες, υποχρεούνται να καταθέτουν σχετικά προγράμματα εργασίας τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο (μία ανά εξάμηνο). Προγράμματα εργασίας που κατατίθενται για μικρότερα χρονικά διαστήματα (εβδομαδιαία, μηνιαία κ.λπ.) θα παραλαμβάνονται κανονικά από τις Κοινωνικές Επιθεωρήσεις του Σ.ΕΠ.Ε.

6. Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΚΑ στο αρχείο των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε. όπου φυλάσσονται οι πίνακες προσωπικού των επιχειρήσεων για τυχόν διασταυρώσεις ή εξακριβώσεις στοιχείων.

Σημειώνουμε ότι οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας έχουν δικαίωμα, κατά την κρίση τους, να κινήσουν τις διαδικασίες επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα του άρθρου 16 του Ν. 2874/00 όπως τροποποιήθηκε με την έκδοση και χορήγηση Δελτίου Ελέγχου, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της παράβασης.

http://www.eaed.gr/i...mid=285&lang=el

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Κι άμα δεν τους κάνει ο Πάντζος, υπάρχει και εγκύκλιος που πιστεύω να τους κάνει................

Aθήνα 22 Μαρτίου 2001

Αρ. Πρωτ : 80015

Αρθρο 16 Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας

Με το άρθρο 16 του Ν. 2874/2000 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των Ν.Δ/των 515/70 και 1037/71, που αναφέρονται στον τρόπο και χρόνο υποβολής των πινάκων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε από τους υπόχρεους εργοδότες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη τήρηση και αξιοποίησή τους. Με τους πίνακες αυτούς προκύπτει άμεσα μια ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης για να μπορεί να γίνει σωστός έλεγχος.

Με τη ρύθμιση καθιερώνεται νέος τρόπος υποβολής των καταστάσεων προσωπικού και των προγραμμάτων ωρών εργασίας (ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, αντί της προηγουμένως ισχύουσας θεωρήσεως δύο φορές το χρόνο). Επιτυγχάνεται έτσι αφενός η ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και αφετέρου ουσιαστικός και αποτελεσματικότερος έλεγχος. Ο έλεγχος θα γίνεται σε κάθε στάδιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ρυθμίζονται τα εξής:

1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταθέτουν μια φορά το χρόνο, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου (διάστημα κατά το οποίο έχει συνομολογηθεί το σύνολο σχεδόν των Δ.Α και Σ.Σ.Ε και το ποσό των αποδοχών έχει οριστικοποιηθεί), πίνακα προσωπικού, εις διπλούν, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:

- Α. ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Επωνυμία (στοιχεία υπεύθυνου εργοδότη ή του ορισθέντος νόμιμου εκπροσώπου του), είδος δραστηριότητας, διεύθυνση λειτουργίας, Α.Φ.Μ., αριθμός τηλεφώνου και Fax.

- Β. ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ:

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση (άγαμος, έγγαμος, τέκνα) ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, τυχόν προϋπηρεσία σε όμοια ή παρεμφερή καθήκοντα, στοιχεία κάρτας πρόσληψης του Ο.Α.Ε.Δ και κυρίως ημερομηνία αναγγελίας, αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α, αριθμός βιβλιαρίου ανηλίκων και άδεια εργασίας αλλοδαπού σε περίπτωση απασχόλησης ανηλίκου ή αλλοδαπού αντίστοιχα, διάρκεια εργασίας (ώρα έναρξης και λήξης της ημερήσιας εργασίας), ώρες διαλείμματος και διακοπών εργασίας καθώς και το σύνολο των πάσης φύσεως καταβαλλομένων μικτών αποδοχών.

Η υποβολή γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομικώς - FAX). Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος φροντίζει να εξασφαλίσει τον τρόπο παραλαβής των σφραγισμένων μετά την κατάθεση αντιγράφων.

Επίσης, κατΆ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 17/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 159/99, στον ανωτέρω πίνακα θα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση.

Τα στοιχεία κάθε μισθωτού θα παρατίθενται σε ευθεία γραμμή μετά το ονοματεπώνυμό του και σε κάθετες στήλες του πίνακα. Η συμπλήρωση των στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση μισθωτού τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, κλπ) θα γίνεται με την αναγραφή στην αντίστοιχη στήλη των λέξεων ΝΑΙ ή ΌΧΙ και σε καμία περίπτωση με το σημείο της παύλας (-).

1. Οι εργοδότες ή τα εξουσιοδοτημένα απΆαυτούς πρόσωπα αναλαμβάνουν, κατά ρητή διάταξη πλέον του Νόμου την ευθύνη για την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που περιέχονται στους πίνακες προσωπικού που κατατίθενται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.

2. Καθιερώνεται η υποχρεωτική προσυπογραφή του πίνακα προσωπικού από τον Προϊστάμενο Προσωπικού ή Οικονομικού ή Λογιστηρίου ή τον υπεύθυνο λογιστή, που συμπράττει στη σύνταξη του πίνακα, ο οποίος βεβαιώνει στον πίνακα την ακρίβεια των πάσης φύσεων καταβαλλομένων αποδοχών των μισθωτών, έχοντας τις ευθύνες του Ν.1599/86 σε περίπτωση ψευδούς βεβαίωσης. Μέχρι σήμερα ο εργοδότης απέφευγε να δηλώσει τις πραγματικά καταβαλλόμενες αποδοχές όταν αυτές ήταν υψηλότερες και ο Επιθεωρητής Εργασίας ανέγραφε τα κατώτερα όρια.

Εφόσον ο εργοδότης δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες λογιστή ή άλλου εντεταλμένου προσώπου για τη σύνταξη του πίνακα, υποχρεούται να το δηλώσει, καταθέτοντας μαζί με τον πίνακα σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, η οποία προσαρτάται στον πίνακα που παρακρατείται για το Αρχείο της Υπηρεσίας. Θεωρείται αυτονόητο ότι, σε κάθε περίπτωση, την υπογραφή των προσώπων, που βεβαιώνουν τα ανωτέρω, συνοδεύουν τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους, τη διεύθυνση διαμονής τους και το νούμερο τηλεφώνου τους.

Επισημαίνεται, ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο ελέγχων Επιθεωρητής να προβαίνει ο ίδιος σε διόρθωση λανθασμένων ή σε συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων του πίνακα ούτε να αρνείται την παραλαβή της κατάστασης. Εφόσον οι πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας που προσκομίζονται στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε για κατάθεση αυτοπροσώπως, ή αποστέλλονται με το Ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο (Fax) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν περιλαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα νόμο στοιχεία, οι υπηρεσίες τις παραλαμβάνουν και ενημερώνονται οι εργοδότες για τις ελλείψεις.

3. Ειδικά για τις επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα, ως προθεσμία κατάθεσης του πίνακα ορίζεται ένας (1) μήνας από την έναρξη της εποχικής περιόδου. Εξυπακούεται ότι, εφόσον η διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης θα είναι μικρότερη του μηνός, η κατάθεση των πινάκων προσωπικού και ωρών εργασίας θα γίνεται έγκαιρα και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της επιχείρησης.

Επειδή, η έναρξη της εποχικής περιόδου διαφέρει κατά περιοχή και κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, συναρτώμενη από τις τοπικές, κλιματολογικές, εθιμικές ή άλλες συνθήκες της περιοχής, η έναρξη της προθεσμίας του μήνα για κατάθεση του πίνακα, θεωρείται ότι αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης που αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο στοιχείο (π.χ. βιβλίο νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού, κάρτα αναγγελίας πρόσληψης, ατομικές συμβάσεις εργασίας).

4. Μετά την κατάθεση του πίνακα ο εργοδότης οφείλει έγκαιρα, με δική του φροντίδα να παραλαμβάνει το ένα αντίγραφο του πίνακα από την αρμόδια τοπική υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Αντίγραφο του πίνακα χωρίς τη στήλη των καταβαλλομένων αποδοχών, υποχρεούται να έχει αναρτημένο σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας προφυλασσόμενο κατάλληλα από τυχόν φθορές.

5. Κατάθεση πίνακα προσωπικού στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., σε χρονική περίοδο διαφορετική από εκείνη, που ορίζει ο νόμος, γίνεται, εφόσον συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις:

Α) αλλαγή της νομικής εκπροσώπησης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης,

Β) αλλαγή του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και,

Γ) νέες προσλήψεις προσωπικού

Μόνο για τις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικό πίνακα με τα νέα στοιχεία, σε άλλη χρονική περίοδο και πάντως εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία που έγινε η όποια αλλαγή.

6. Επιχειρήσεις, που λειτουργούν με τη διαδοχική εναλλαγή περισσότερων της μιας ομάδων εργαζομένων, καθώς και επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς λειτουργίας με εναλλασσόμενες βάρδιες, υποχρεούνται να καταθέτουν σχετικά προγράμματα εργασίας τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο ( μια ανά εξάμηνο). Προγράμματα εργασίας που κατατίθενται για μικρότερα χρονικά διαστήματα (εβδομαδιαία, μηνιαία κλπ) θα παραλαμβάνονται κανονικά από τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.

7. Τονίζεται ότι ο έλεγχος των κατατεθειμένων πινάκων από τους επιθεωρητές Εργασίας γίνεται σε κάθε στάδιο.

Με τις διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΚΑ στο αρχείο των υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., όπου φυλάσσονται οι πίνακες προσωπικού των επιχειρήσεων για τυχόν διασταυρώσεις ή εξακριβώσεις στοιχείων .

8. Για την ενιαία αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν μέχρι τις 15.9.2001, (ημερομηνία έναρξης κατάθεσης των πινάκων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο), διευκρινίζονται τα εξής:

---Α) Πίνακες προσωπικού των οποίων η ισχύς λήγει μέχρι το Μάιο του 2001 θεωρούνται ότι ισχύουν μέχρι της νέας καταθέσεως, εντός του τασσόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος.

Αυτό θα δηλώνεται προφορικά στους ενδιαφερομένους και με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στα καταστήματα των Υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε.

Εφόσον ζητείται για αυτό γραπτή δήλωση, θα χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σχετικό έντυπο υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο θα αναγράφεται: "ο υπΆ αριθμ...... πίνακας προσωπικού της επιχείρησης ...... θεωρείται ότι ισχύει μέχρι της νέας κατάθεσης εντός του τασσόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος: 15/9 έως 15/11".

----Β) Προκειμένου για νεοσύστατες επιχειρήσεις ή νέες προσλήψεις παλαιών επιχειρήσεων, οι πίνακες θα κατατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 16 του Ν. 2874/2000), και η ισχύς τους θα ορίζεται μέχρι της νέας καταθέσεως, εντός του τασσόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις που δεν είχαν θεωρήσει, ως όφειλαν, καταστάσεις προσωπικού για το διάστημα Οκτώβριος 2000-Μάιος 2001 ή και προγενέστερα.

9. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή των Επιθεωρητών Εργασίας για το συστηματικό έλεγχο των καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας και την κίνηση της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/6577/print/printer

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Και για να μην τους αδικούμε τελείως τους εργαζόμενους στο ΣΕΠΕ (αν και όφειλαν να γνωρίζουν το έγγραφο της υπηρεσίας τους), είναι διατύπωση νόμου αυτή...???

παρ. 6, άρθρο 16, Ν.2874/2000

επιβάλλεται η κατάθεση προγράμματος δύο φορές κατ' έτος (μία τουλάχιστον ανά εξάμηνο).

Αν σταματήσεις εδώ:

επιβάλλεται η κατάθεση προγράμματος δύο φορές κατ' έτος

καταλαβαίνεις ότι ΜΟΝΟ 2 φορές το χρόνο....

Αν προσπαθήσεις να ερμηνεύσεις τη προηγούμενη φράση με το κείμενο εντός της παρένθεσης, καταλήγεις σε 2 πιθανά συμπεράσματα

1. μία κατάθεση προγράμματος στο πρώτο εξάμηνο και μία κατάθεση προγράμματος στο δεύτερο εξάμηνο ή

2. αυτός που το έγραφε ήταν πιωμένος.... και καπνισμένος...................

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Καλημέρα,

Σε εμποροϋπαλλήλους με διαφορετικά ρεπό μεσα στην εβδομάδα και διαφορετικές μέρες εργασίας πως δηλώνεται αυτό στο εργάνη?

Με τροποποιητικό ωραρίου και ένα επισυναπτόμενο αρχείο ή

με ατομικό συμπληρωματικού ωραρίου?

Στον ετήσιο θα βάλω άλλες μέρες και ώρες εργασίας?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Καλημέρα,

Σε εμποροϋπαλλήλους με διαφορετικά ρεπό μεσα στην εβδομάδα και διαφορετικές μέρες εργασίας πως δηλώνεται αυτό στο εργάνη?

Με τροποποιητικό ωραρίου και ένα επισυναπτόμενο αρχείο ή

με ατομικό συμπληρωματικού ωραρίου?

Στον ετήσιο θα βάλω άλλες μέρες και ώρες εργασίας?

 

 

Συμπληρωματικό ωραρίου με αρχείο. Στον ετήσιο γράφεις "σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κατατεθειμένο πρόγραμμα εργασίας".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.