Jump to content

Μπορεί εργαζόμενος σε Α.Ε. με ΙΚΑ να εκλεγεί από τη Γ.Σ.ως μέλος του ΔΣ?


Recommended Posts

Και με την γνωστοποίηση της απόφασης στο ΟΑΕΕ μπορει και να κρατήσει σαν ασφαλιστικό του ταμείο το ΙΚΑ και να πάρει απαλλαγή απο το ΟΑΕΕ

Link to comment
Share on other sites

Και με την γνωστοποίηση της απόφασης στο ΟΑΕΕ μπορει και να κρατήσει σαν ασφαλιστικό του ταμείο το ΙΚΑ και να πάρει απαλλαγή απο το ΟΑΕΕ

Αν είναι ασφαλισμένος μετά την 01/01/1993 έχει το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα.

Link to comment
Share on other sites

Guest TZABELAS  KITSOS

Μπορεί εργαζόμενος σε Α.Ε. με ΙΚΑ να εκλεγεί από τη Γ.Σ. και μέλος του Δ.Σ. με αμοιβή για κάποιες extra αρμοδιότητες?

και φυσικα και μπορει

αν ειναι και μετοχος τοτε οσα λεει ο σωτηρης

Link to comment
Share on other sites

το είδος των αμοιβών ως μέλος του Δ.Σ. ? αυτό μπορεί να ορισθεί από τη Γ.Σ. Δεν εννοώ έξοδα παράστασης. Εννοώ αμοιβή λόγω κάποιων αρμοδιοτήτων στην διοίκηση της Α.Ε. ως μέλος του Δ.Σ.

Όσον αφορά σε αυτές τις αμοιβές (ως μέλος του Δ.Σ.), αυτές είναι φορολογημένες στην πηγή με 36% και θεωρούνται αυτοτελώς φορολογούμενες και μπαίνουν στον ανάλογο κωδικό, άρα είναι προαιρετικό να μπουν αυτές οι αμοιβές στην φορολογική δήλωση του πελάτη μου. Σωστά? Άρα δεν επηρεάζεται και η φορολογική κλίμακα του ως μισθωτός.

Σωστά?

Link to comment
Share on other sites

το είδος των αμοιβών ως μέλος του Δ.Σ. ? αυτό μπορεί να ορισθεί από τη Γ.Σ. Δεν εννοώ έξοδα παράστασης. Εννοώ αμοιβή λόγω κάποιων αρμοδιοτήτων στην διοίκηση της Α.Ε. ως μέλος του Δ.Σ.

Όσον αφορά σε αυτές τις αμοιβές (ως μέλος του Δ.Σ.), αυτές είναι φορολογημένες στην πηγή με 36% και θεωρούνται αυτοτελώς φορολογούμενες και μπαίνουν στον ανάλογο κωδικό, άρα είναι προαιρετικό να μπουν αυτές οι αμοιβές στην φορολογική δήλωση του πελάτη μου. Σωστά? Άρα δεν επηρεάζεται και η φορολογική κλίμακα του ως μισθωτός.

Σωστά?

Αμοιβές (άρθρου 24 §3 και 23α §2 κ.ν. 2190/1920) για υπηρεσίες μελών Δ.Σ., παρεχόμενες στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής και καταχωρούμενες στα αποτελέσματα χρήσεως.

Αμοιβές (άρθρων 24 §3 και 23α §2 κ.ν.2190/20) για υπηρεσίες μελών Δ.Σ. παρεχόμενες στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής και καταχωρούμενες στα αποτελέσματα χρήσεως: Από τις διατάξεις των άρθρων 24§3 και 23α §2 κωδ. Ν.2190/1920 επιτρέπεται η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που, με βάση ειδική σύμβαση, προσ-φέρουν στην εταιρεία πέρα των υπηρεσιών που υποχρεούνται να προσφέρουν ως μέλη του Δ.Σ. Δηλαδή, αντί η εταιρεία να προσλάβει τρίτα πρόσωπα ως υπαλλήλους της ή ως ελεύθερους επαγγελματίες για στελέχωση των τεχνικών, οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών της, αναθέτει τα καθήκοντα αυτά σε μέλη του Δ.Σ., με καθένα από τα οποία συνάπτει, είτε σύμβαση μισθώσεως εργασίας (όταν το μέλος του Δ.Σ. θα παρέχει εξαρτημένη εργασία), είτε σύμβαση εντολής (όταν το μέλος του Δ.Σ. θα παρέχει υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελματία). Προτού συναφθούν οι συμβάσεις αυτές πρέπει το περιεχόμενό τους να εγκριθεί από την (τακτική ή έκτακτη) γενική συνέλευση (άρθρο 23α §2 κ.ν. 2190/20). Δεν απαιτείται τέτοια έγκριση για μέλη του Δ.Σ. που ήταν υπάλληλοι της εταιρείας πριν γίνουν μέλη του Δ.Σ. (γνωμ. Ν.Σ.Κ. 881/1987).

Εφόσον έχουν τηρηθεί τα προαναφερόμενα, τα καταβαλλόμε-να ποσά αμοιβών λογιστικοποιούνται όπως αναφέρεται στη συνέ-χεια και εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα της εταιρείας (βλ. Εγκ. Υπουρ. Οικονομ. 1076276/Πολ.1141/3.8.1992), τα δε μέλη του Δ.Σ. που λαμβάνουν τα ποσά αυτά φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28§3 περ. στ΄ και 55§1 περ. α΄ του ΚΦΕ, στις οποίες ορίζονται τα εξής:

- Άρθρο 28§3 περ. στ ΚΦΕ : «θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις : α) …………… β) ……………. στ) «Ο μισθός που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του ΙΚΑ, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.

Επίσης, ο μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ’ αυτη, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του ΙΚΑ».

- Άρθρο 55 §1 περ. α΄ εδάφιο πρώτο όπως αντικαταστάθηκε από 23/4/2010 με το άρθρο 13§5 του Ν.3842/2010: «Στα εισοδήματα που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 35%» και στη συνέχεια ορίζεται, ότι ο συντελεστής 35% εφαρμόζεται αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές (και ενδεχομένως και τέλη χαρτοσήμου προς 1,20%, βλ. υποσημ.1) και ότι με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του μέλους του Δ.Σ. της Α.Ε. και του εταίρου της ΕΠΕ για τους μισθούς τους.Δηλαδήμε τη διάταξη αυτή, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου προς 35% στους μισθούς των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε., που είχε επιβληθεί από 1/1/2009 με το άρθρο 18§9 του Ν.3697/2008, επεκτείνεται από 23-4-2010 και στους μισθούς των εταίρων της ΕΠΕ (για τους οποίους είχε παραμείνει ο συντελεστής 25%).

Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η φορολόγηση των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε. για τις πιο πάνω αμοιβές τους, γίνεται ως ακολού-θως:

(δα) Εάν το μέλος του Δ.Σ. που λαμβάνει το μισθό είναι ασ-φαλισμένο στο ΙΚΑ για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ή μόνο για σύνταξη, τότε φορολογείται όπως και το λοιπό έμμισθο προσωπι-κό (δηλαδή ο μισθός του αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρε-σίες και φορολογείται και λογιστικοποιείται όπως οι μισθοί του λοιπού έμμισθου προσωπικού).

(δβ) Εάν όμως το μέλος του Δ.Σ. δεν είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ (ή είναι σε αυτό μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), αλ-λά είναι ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό (για πλήρη κάλυψη ή μόνο για σύνταξη), τότε ο μισθός που λαμβάνει θεωρεί-ται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθρο 28 §3 περ. στ΄ Ν. 2238/1994) και από 1.1.2009 και μετά υπάγεται σε παρακρά-τηση φόρου με συντελεστή 35% (άρθρο 55§1 περ. α΄ Ν. 2238 / 1994), αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και (βλ. υποσημ.3) ενδεχομένως και τα τέλη χαρτοσήμου προς 1,20%(3). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του μέλους του Δ.Σ. για τους μισθούς του, ο δε παρα-κρατούμενος φόρος καταχωρείται στην πίστωση του λ/σμού 54.03.00 «φόρος μισθωτών υπηρεσιών». Ανεξαρτήτως της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης και οι μισθοί της κατηγορίας αυτής λογιστικοποιούνται στο λ/σμό 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπι-κού».

(3) Η καταβολή χαρτοσήμου προβλέπεται από το άρθρο 15Ε §7 του ΚΤΧ (Π.Δ. 28.7.1931) όπως ισχύει, καθώς και από το άρθρο 55§1 περιπτ. α΄ (εδάφιο δεύτερο) του Ν. 2238/1994, της οποίας (περιπτ. α΄) το προηγούμενο εδάφιο τροποποιήθηκε με το άρθρο 18§9 του Ν. 3697/2008 καθώς και με το άρθρο 13§5 του Ν.3842/2010, χωρίς όμως να θιχτεί η διάταξη για παρακράτηση χαρτοσήμου (ίσως επειδή από το άρθρο 28§3 περιπτ. στ΄ του Ν. 2238/1994 οι αμοιβές αυτές θεωρούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). Εντούτοις ανακύπτει το ερώτημα, μήπως πρέπει να θεωρηθούν καταργημένες οι διατάξεις αυτές από το άρθρο 2 της Πρ. Νομ. Περ. (ΦΕΚ τ. Α΄ 288/2001) βλ. και εγκ. Υπ. Οικον. 1016459/Πολ. 1069/18.2.2002 (στο ΛΟΓΙΣΤΗ 2002 σελ. 559). Κατά τον Π. Ρέππα (στο ΛΟΓΙΣΤΗ 2009 σελ. 1435) «
οι ανωτέρω αμοιβές (μισθοί) απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 2 της από 21/12/2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2990/1992 (και Υπ. Οικ. Εγκ. 1016459 / 267 / Πολ.1069/ 2002, ανεξάρτητα από τον φορέα ασφάλισης (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε.) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης των αμοιβών αυτών από πλευράς φόρου εισοδήματος (Δ΄ ή ΣΤ΄ πηγή)
».

Link to comment
Share on other sites

Όσον αφορά σε αυτές τις αμοιβές (ως μέλος του Δ.Σ.), αυτές είναι φορολογημένες στην πηγή με 36%(35%) και θεωρούνται αυτοτελώς φορολογούμενες και μπαίνουν στον ανάλογο κωδικό, άρα είναι προαιρετικό(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) να μπουν αυτές οι αμοιβές στην φορολογική δήλωση του πελάτη μου. Σωστά? Άρα δεν επηρεάζεται(?) και η φορολογική κλίμακα του ως μισθωτός.

Link to comment
Share on other sites

το 35% σωστά (πάτησα λάθος πλήκτρο), το οτι είναι αυτοτελώς φορολογούμενο το ποσόν σημαίνει οτι ο πελάτης μου έχει την επιλογή και να μην το βάλει στη φορολογική του δήλωση (αν δεν χρειάζεται να δείχνει εισόδημα). Η φορολογική του δήλωση με αυτόν τον τρόπο μένει ως είχε σαν μισθωτός.

Link to comment
Share on other sites

το 35% σωστά (πάτησα λάθος πλήκτρο), το οτι είναι αυτοτελώς φορολογούμενο το ποσόν σημαίνει οτι ο πελάτης μου έχει την επιλογή και να μην το βάλει στη φορολογική του δήλωση (αν δεν χρειάζεται να δείχνει εισόδημα). Η φορολογική του δήλωση με αυτόν τον τρόπο μένει ως είχε σαν μισθωτός.

mallon den diabazetai analoga me to ti amoibi einai aksiologiteia kai diaforetika px.

α)

Αμοιβές (άρθρου 24 §1 κ.ν. 2190/1920) λαμβανόμενες από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως και καταχωρούμενες στον Πίνακα Διαθέσεως

β)

Αμοιβές (άρθρου 24 §2 κ.ν. 2190/1920) που το ποσό τους καθορίζεται από το καταστατικό και καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως

γ)

Αμοιβές (άρθρου 24 §2 κ.ν. 2190/1920) που το ποσό τους δεν καθορίζεται από το καταστατικό, καταβάλλονται μόνο μετά από έγκριση της τακτικής Γ.Σ. και καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως

δ)

Αμοιβές (άρθρου 24 §3 και 23α §2 κ.ν. 2190/1920) για υπηρεσίες μελών Δ.Σ., παρεχόμενες στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής και καταχωρούμενες στα αποτελέσματα χρήσεως.

Link to comment
Share on other sites

mallon den diabazetai analoga me to ti amoibi einai aksiologiteia kai diaforetika px.

α)

Αμοιβές (άρθρου 24 §1 κ.ν. 2190/1920) λαμβανόμενες από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως και καταχωρούμενες στον Πίνακα Διαθέσεως

β)

Αμοιβές (άρθρου 24 §2 κ.ν. 2190/1920) που το ποσό τους καθορίζεται από το καταστατικό και καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως

γ)

Αμοιβές (άρθρου 24 §2 κ.ν. 2190/1920) που το ποσό τους δεν καθορίζεται από το καταστατικό, καταβάλλονται μόνο μετά από έγκριση της τακτικής Γ.Σ. και καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως

δ)

Αμοιβές (άρθρου 24 §3 και 23α §2 κ.ν. 2190/1920) για υπηρεσίες μελών Δ.Σ., παρεχόμενες στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής και καταχωρούμενες στα αποτελέσματα χρήσεως.

mallon den diabazetai analoga me to ti amoibi einai aksiologiteia kai diaforetika px.

α)

Αμοιβές (άρθρου 24 §1 κ.ν. 2190/1920) λαμβανόμενες από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως και καταχωρούμενες στον Πίνακα Διαθέσεως

β)

Αμοιβές (άρθρου 24 §2 κ.ν. 2190/1920) που το ποσό τους καθορίζεται από το καταστατικό και καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως

γ)

Αμοιβές (άρθρου 24 §2 κ.ν. 2190/1920) που το ποσό τους δεν καθορίζεται από το καταστατικό, καταβάλλονται μόνο μετά από έγκριση της τακτικής Γ.Σ. και καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως

δ)

Αμοιβές (άρθρου 24 §3 και 23α §2 κ.ν. 2190/1920) για υπηρεσίες μελών Δ.Σ., παρεχόμενες στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής και καταχωρούμενες στα αποτελέσματα χρήσεως.

στην περίπτωση του πελάτη μου, προφανώς και βρισκόμαστε στην δ από τις παραπάνω κατηγορίες

Link to comment
Share on other sites

στην περίπτωση του πελάτη μου, προφανώς και βρισκόμαστε στην δ από τις παραπάνω κατηγορίες

ara

δ) Αμοιβές (άρθρων 24 §3 και 23α §2 κ.ν.2190/20) για υπηρεσίες μελών Δ.Σ. παρεχόμενες στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής και καταχωρούμενες στα αποτελέσματα χρήσεως: Από τις διατάξεις των άρθρων 24§3 και 23α §2 κωδ. Ν.2190/1920 επιτρέπεται η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που, με βάση ειδική σύμβαση, προσ-φέρουν στην εταιρεία πέρα των υπηρεσιών που υποχρεούνται να προσφέρουν ως μέλη του Δ.Σ. Δηλαδή, αντί η εταιρεία να προσλάβει τρίτα πρόσωπα ως υπαλλήλους της ή ως ελεύθερους επαγγελματίες για στελέχωση των τεχνικών, οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών της, αναθέτει τα καθήκοντα αυτά σε μέλη του Δ.Σ., με καθένα από τα οποία συνάπτει, είτε σύμβαση μισθώσεως εργασίας (όταν το μέλος του Δ.Σ. θα παρέχει εξαρτημένη εργασία), είτε σύμβαση εντολής (όταν το μέλος του Δ.Σ. θα παρέχει υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελματία). Προτού συναφθούν οι συμβάσεις αυτές πρέπει το περιεχόμενό τους να εγκριθεί από την (τακτική ή έκτακτη) γενική συνέλευση (άρθρο 23α §2 κ.ν. 2190/20). Δεν απαιτείται τέτοια έγκριση για μέλη του Δ.Σ. που ήταν υπάλληλοι της εταιρείας πριν γίνουν μέλη του Δ.Σ. (γνωμ. Ν.Σ.Κ. 881/1987).

Εφόσον έχουν τηρηθεί τα προαναφερόμενα, τα καταβαλλόμε-να ποσά αμοιβών λογιστικοποιούνται όπως αναφέρεται στη συνέ-χεια και εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα της εταιρείας (βλ. Εγκ. Υπουρ. Οικονομ. 1076276/Πολ.1141/3.8.1992), τα δε μέλη του Δ.Σ. που λαμβάνουν τα ποσά αυτά φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28§3 περ. στ΄ και 55§1 περ. α΄ του ΚΦΕ, στις οποίες ορίζονται τα εξής:

- Άρθρο 28§3 περ. στ ΚΦΕ : «θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις : α) …………… β) ……………. στ) «Ο μισθός που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του ΙΚΑ, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.

Επίσης, ο μισθός και οι κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που παρέχουν σ’ αυτη, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του ΙΚΑ».

- Άρθρο 55 §1 περ. α΄ εδάφιο πρώτο όπως αντικαταστάθηκε από 23/4/2010 με το άρθρο 13§5 του Ν.3842/2010: «Στα εισοδήματα που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 35%» και στη συνέχεια ορίζεται, ότι ο συντελεστής 35% εφαρμόζεται αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές (και ενδεχομένως και τέλη χαρτοσήμου προς 1,20%, βλ. υποσημ.1) και ότι με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του μέλους του Δ.Σ. της Α.Ε. και του εταίρου της ΕΠΕ για τους μισθούς τους.Δηλαδήμε τη διάταξη αυτή, ο συντελεστής παρακράτησης φόρου προς 35% στους μισθούς των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε., που είχε επιβληθεί από 1/1/2009 με το άρθρο 18§9 του Ν.3697/2008, επεκτείνεται από 23-4-2010 και στους μισθούς των εταίρων της ΕΠΕ (για τους οποίους είχε παραμείνει ο συντελεστής 25%).

Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, η φορολόγηση των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε. για τις πιο πάνω αμοιβές τους, γίνεται ως ακολού-θως:

(δα) Εάν το μέλος του Δ.Σ. που λαμβάνει το μισθό είναι ασ-φαλισμένο στο ΙΚΑ για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ή μόνο για σύνταξη, τότε φορολογείται όπως και το λοιπό έμμισθο προσωπι-κό (δηλαδή ο μισθός του αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρε-σίες και φορολογείται και λογιστικοποιείται όπως οι μισθοί του λοιπού έμμισθου προσωπικού).

(δβ) Εάν όμως το μέλος του Δ.Σ. δεν είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ (ή είναι σε αυτό μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), αλ-λά είναι ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό (για πλήρη κάλυψη ή μόνο για σύνταξη), τότε ο μισθός που λαμβάνει θεωρεί-ται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθρο 28 §3 περ. στ΄ Ν. 2238/1994) και από 1.1.2009 και μετά υπάγεται σε παρακρά-τηση φόρου με συντελεστή 35% (άρθρο 55§1 περ. α΄ Ν. 2238 / 1994), αφού προηγουμένως αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και (βλ. υποσημ.3) ενδεχομένως και τα τέλη χαρτοσήμου προς 1,20%(3). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του μέλους του Δ.Σ. για τους μισθούς του, ο δε παρα-κρατούμενος φόρος καταχωρείται στην πίστωση του λ/σμού 54.03.00 «φόρος μισθωτών υπηρεσιών». Ανεξαρτήτως της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης και οι μισθοί της κατηγορίας αυτής λογιστικοποιούνται στο λ/σμό 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπι-κού».

(δγ) Εάν το μέλος του Δ.Σ. προσφέρει υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελματία (νομικού ή φοροτεχνικού συμβούλου κ.λ.π.), τότε η λαμβανόμενη αμοιβή φορολογείται με βάση το άρθρο 48 Ν. 2238/1994 ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα και τα ποσά των αμοιβών καταχωρούνται στη χρέωση του λ/σμού 61.00 «Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος». O παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% (άρθρο 58 Ν. 2238/1994) και καταχωρείται στην πίστωση του λ/σμού 54.04.00 «Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών»4)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...