Jump to content

Κάθε μήνα η υποβολή ΑΠΔ - μειώνονται τα πρόστιμα


Recommended Posts

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/9656

Το σχετικό κομάτι της Αιτιολογικής:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 21 έως άρθρο 27

Ρυθμίσεις για την υποβολή και επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που υποβάλλονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των απασχολημένων, το χρόνο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και τη διαχείριση της διαφοράς δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών.

Η τροποποίηση της περιόδου υποβολής της Α.Π.Δ. από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση θα εξασφαλίσει την δυνατότητα διενέργειας αυτοματοποιημένων ελέγχων, από τις οποίους θα εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια οι εργοδότες που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, ώστε τα αντίστοιχα ποσά να καταλογίζονται άμεσα και να τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αναγκαστικής είσπραξής τους.

Επίσης, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010, που προβλέπουν την ταυτόχρονη καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους μέσω τραπεζικού συστήματος.

Τέλος, θα εντοπίζονται συντομότερα Α.Π.Δ. με περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση) ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα να καταστούν τα αντίστοιχα πρόσωπα δικαιούχοι παροχών του Ιδρύματος ή άλλων φορέων.

Οι σχετικές τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου:

Άρθρο 33

Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2972/2001 (Α΄291) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 άρθρου 9 του Ν. 3232/2004 (Α΄48) αντικαθίσταται ως εξης:

«β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και μέχρι 30% συνολικά.»

Άρθρο 35

Υποβολή ΑΠΔ

1. Με τις διατάξεις του ν. 2972/2001 θεσπίστηκε, από 1-1-2002, για κάθε εργοδότη που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

Η Α.Π.Δ. περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία του εργοδότη, τα στοιχεία ασφαλιστικής ταυτότητας, του ασφαλισμένου καθώς και στοιχεία απασχόλησης και αμοιβής του ασφαλισμένου για το έτος και τη μισθολογική περίοδο στην οποία αναφέρεται, όπως ειδικότερα καθορίζονται στον Κανονισμό διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.

Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία, μέσω της οποίας προκύπτει η χρέωση του εργοδότη και η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων. Με την προτεινόμενη διάταξη, επεκτείνεται η υποχρέωση των εργοδοτών που υποβάλλουν ΑΠΔ και στην συνυποβολή με την ίδια διαδικασία στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των στοιχείων που προσδιορίζουν το φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Με την προτεινόμενη διάταξη διευκολύνονται τόσο οι εργοδότες όσο και οι υπηρεσίες αφού με ενιαία δήλωση που υποβάλλεται σε ένα σημείο παρέχεται πληροφορία που μπορεί να αξιοποιηθεί από δύο φορείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Υπουργείο Οικονομικών) μέσω της διαλειτουργικότητας με τη βοήθεια τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2972/2001 και του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίστηκε η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠΔ και η προθεσμία υποβολής της. Συγκεκριμένα προβλέφθηκε η ανά τρίμηνο υποβολή των ΑΠΔ όλων των εργοδοτών, με εξαίρεση τις ΑΠΔ που υποβάλλονται από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, που πρέπει να αναφέρονται σε κάθε ημερολογιακό μήνα. Ο λόγος που θεσπίστηκε διαφορετική αντιμετώπιση των εργοδοτών ως προς τη συχνότητα υποβολής αφορούσε κυρίως την παροχή σε αυτούς της δυνατότητας εξοικείωσης και ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή του νέου τότε θεσμού της ΑΠΔ, αλλά και τη δυνατότητα εισαγωγής/καταχώρισης των στοιχείων των ΑΠΔ από της υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να τύχουν έγκαιρης επεξεργασίας.

Σήμερα, μετά τη δεκαετή και πλέον εφαρμογή του συστήματος της ΑΠΔ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την υποχρεωτική υποβολή της μέσω διαδικτύου από το σύνολο των εργοδοτών, οι λόγοι της καθιέρωσης διαφορετικής συχνότητας υποβολής εξέλιπαν, αφού ο έλεγχος και η επεξεργασία των στοιχείων των ΑΠΔ γίνονται άμεσα κατά την υποβολή τους. Επιπλέον, η τριμηνιαία υποβολή δημιουργεί δυσχέρειες στη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων των ΑΠΔ με τα στοιχεία των εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται και καταβάλλονται ανά ημερολογιακό μήνα και στη διεκπεραίωση των αυτοματοποιημένων συναλλαγών που σχετίζονται με τη χρέωση του εργοδότη και την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας.

Για τους παραπάνω λόγους, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η μηνιαία χρονική περίοδος αναφοράς των ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών και η υποβολή τους στις καθοριζόμενες από τον Κανονισμό ημερομηνίες εντός του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης, με εξαίρεση τις ΑΠΔ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α και β βαθμίδας που υποβάλλονται εντός του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα.

Link to post
Share on other sites

Είναι απλό. Μαζί με την πληρωμή του ΙΚΑ και του εργαζομένου, θα υποβάλλουμε και την ΑΠΔ του, θα αποδίδουμε το φόρο του και την εισφορά του, και μετά θα τον πηγαίνουμε και σπίτι, για ότι άλλο ήθελε προκύψει...

Link to post
Share on other sites

Το τέρας που δημιουργησαν οι παθογενειες του συστηματος

δεν ειναι καθολου έυκολο να καταπολεμηθεί .

Χρειάζεται οργάνωση , την οποία δυστυχώς σαν κρατος δεν έχουμε.

Δεν μπορω να γνωρίζω αν έχουν καποιο σχέδιο κατα νου ,

η απλά πιάνουν ότι βρουν μπροστα τους απο τα αυτιά

και νομίζουν ότι θα το διορθώσουν .

Πιστεύω πως όλα αυτά είναι αλλαγες που επιβάλλονται .

Απάτες εκατομμυριων ευρω, παράνομα επιδόματα , παρανομες συντάξεις

ενας κακός χαμός γενικότερα , έχει αρχίσει και ανακαλύπτεται

και υποτιθεται ότι φερνει αποτελέσματα όλη αυτη η προσπάθεια.

Θα δείξει .

Link to post
Share on other sites

Χρειάζεται οργάνωση , την οποία δυστυχώς σαν κρατος δεν έχουμε.

Δεν μπορω να γνωρίζω αν έχουν καποιο σχέδιο κατα νου ,

η απλά πιάνουν ότι βρουν μπροστα τους απο τα αυτιά

και νομίζουν ότι θα το διορθώσουν .

Πιστεύω πως όλα αυτά είναι αλλαγες που επιβάλλονται .

Απάτες εκατομμυριων ευρω, παράνομα επιδόματα , παρανομες συντάξεις

ενας κακός χαμός γενικότερα , έχει αρχίσει και ανακαλύπτεται

και υποτιθεται ότι φερνει αποτελέσματα όλη αυτη η προσπάθεια.

Δειχνει

Link to post
Share on other sites

Οι απατες τους εχουν αρχισει και αποκαλυπτονται και τρεχουν και δεν τις προλαβαινουν.

τα λαμογια τις ξερανε τις λαμογιες τους. και τα παρανομα επιδοματα και τις μαιμου συνταξεις, με την ανοχη τους τα δινανε τα επιδοματα τυφλων στους αματατους, και οχι μονο.

Link to post
Share on other sites

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/9666

Διαμαρτηρία της ΠΟΦΕΕ για την επερχόμενη αλλαγή της περιόδου υποβολής των ΑΠΔ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ιουλιανού 42 – 46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34

Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446

E – mail: [email protected] Ιστοσελίδα: www.pofee.gr

ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94

Προς τον:

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κο Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

Κοινοποίηση:

- ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κο ΛΟΥΚΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟ

- ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ κο ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

- ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κο ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΑΜΑΡΑ

- ΔΙΟΙΚΗΤΗ του Ι.Κ.Α. – Τ.Ε.Α.Μ. κο ΡΟΒΕΡΤΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ κα ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

- Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ

- Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε. κο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΡΚΙΔΗ

- Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Αρ. Πρωτοκ. Εξερχόμενου: 070

Αθήνα: 23 Μαρτίου 2012

Θέμα :

Τροποποίηση των άρ. 15Α και 16 του Κανονισμού Ι.Κ.Α. περί των καταληκτικών ημερομηνιών για υποβολή της Α.Π.Δ. όπως ισχύουν από 1/1/2010 βάσει της απόφασης Φ11321/12352/1071/ΦΕΚ τ.Β’ 1277/29-06-2009 με ανάλογη διαμόρφωση του άρθρου 35 του υπό κατάθεση νομοσχεδίου του Υπουργείου σας.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Εδώ και δύο χρόνια αιτούμεθα, και ανά τρίμηνο, σταθερά την τροποποίηση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής της Α.Π.Δ. που ορίσθηκαν με την ως άνω Υ.Α. και τον καθορισμό ως καταληκτικής ημερομηνίας για την Α.Π.Δ. την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα.

Και αυτό γιατί με τον ισχύοντα κανονισμό ορίζονται καταληκτικές ημερομηνίες ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ για ημέρες συνήθους αργίας (ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ) ή επισήμων ΑΡΓΙΩΝ.

Αυτό το «πρωτοφανές» συμβαίνει μόνον με τις καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής της Α.Π.Δ. καθώς ακόμη και το Υπουργείο Οικονομικών έχει προσαρμόσει τις καταληκτικές ημερομηνίες της υποβολής στο Taxis σε αυτές των εργασίμων ημερών.

Και χθες διαβάσαμε έκπληκτοι ότι στο υπο κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου σας και συγκεκριμένα στο άρθρο 35 (Υποβολή ΑΠΔ) προτείνεται όχι μόνον η μηνιαία υποβολή της Α.Π.Δ. αλλά και η διατήρηση της ίδιας μεθόδου καθορισμού των καταληκτικών ημερομηνιών .

Όλοι εμείς λοιπόν που αποτελούμε τους «χειριστές» του ΙΚΑΝΕΤ δηλώνουμε προκαταβολικά την αδυναμία μας αλλά και την άρνησή μας να υπηρετήσουμε την λογική της εξόντωσης της ανθρώπινης φύσης μας και της μετατροπής μας σε απρόσωπες επεκτάσεις υπολογιστικών μηχανών.

 Λέμε ΝΑΙ στην έγκαιρη διασταύρωση των πληροφοριών ως προς την συνέπεια καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, αν και ο μήνας είναι υπερβολικός , καθώς οι επιχειρηματίες, εν μέσω της κρίσης, «παραβλέπουν» την υποχρεώσή τους να μας δώσουν έγκαιρα τα ασφαλιστικά ημερομίσθια των εργαζομένων τους καθώς ούτως ή άλλως δεν καταβάλλουν το σύνολο των αμοιβών ή αδυνατούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές .

 Όμως λέμε ΟΧΙ στην φυσική εξόντωσή μας λόγω της, πρόδηλης, αδυναμίας του μηχανογραφικού συστήματος του IKANET να υποστηρίξει την ταυτόχρονη υποβολή όλων των Α.Π.Δ. τις τελευταίες ημέρες του μήνα.

Προτείνουμε την διατήρηση της τρίμηνης υποβολής και στην χειρότερη περίπτωση την θέσπιση της δίμηνης ενώ σε κάθε περίπτωση διεκδικούμε τον καθορισμό σαν καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την λήξη του τριμήνου ή το λιγότερο του διμήνου.

Τον τρόπο της διεκδίκησης του αιτήματός μας για αλλαγή των καταληκτικών ημερομηνιών είναι ανάγκη να μην τον αναλογισθούμε σήμερα και να επικρατήσει η κοινή λογική και να συνεχισθεί η καλή, όπως έως σήμερα, συνεργασία του Υπουργείου και της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. με τον Κλάδο μας καθώς μόνον έτσι το Ι.Κ.Α. μπορεί να υλοποιήσει αυτά που σχεδιάζονται.

Είτε το παραδέχονται οι συντάκτες του νομοσχεδίου είτε όχι η υλοποίηση όλων των διατάξεων που αφορούν σύντμιση περιόδων υποβολής Α.Π.Δ. μπορεί να γίνει μόνον με την συνεργασία του I.K.A. με τον Κλάδο μας, που με τεράστιο οικονομικό κόστος έχει στηρίξει την μηχανογράφηση του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. την προηγούμενη 10ετία αλλά πλέον οι οικονομικές συνθήκες μας έκαναν «αδύναμους» στο να ακολουθούμε κάθε εφάνταστο διοικητικό σχεδιασμό.

Όχι απλά χωρίς κανένα οικονομικό κίνητρο αλλά και με αντικίνητρα που μας οδηγούν να διανυκτερεύουμε στα γραφεία μας και να είμαστε, ελέγξτε τα στατιστικά δεδομένα, οι «καλύτεροι πελάτες» των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας που «δεν» παρέχει πλέον ο Ο.Α.Ε.Ε. , καθώς οι καρδιολόγοι, σε όλη την Ελλάδα, εισπράττουν 10€ κάθε μήνα για την έκδοση συνταγής για τα χαπάκια πίεσης που σχεδόν όλοι - με προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη - λαμβάνουμε καθημερινά.

Εκ μέρους όλων ευχαριστούμε για τον εξορθολογισμό των προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της Α.Π.Δ. (που προβλέπει το νομοσχέδιο) αν και πρέπει να είναι μια τυπική διαδικασία η «εμπρόθεσμη» υποβολή της και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα διαβάσουμε την σχετική τροποποίηση στο άρθρο 35 του νομοσχεδίου με τίτλο : «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 ......... και άλλες διατάξεις».

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ Πατέλης Γ. Νικόλαος

Link to post
Share on other sites

H γνώμη μου είναι ότι πρέπει να είναι μηνιαία η υποβολή της ΑΠΔ.

Η σκέψη μου πηγάζει από το γεγονός, ότι στην δουλειά μου θέλω να βλέπω τι γίνεται κάθε μήνα και όχι κάθε τρίμηνο.

Όμως.

Πρέπει να πληρωθούμε για τον τριπλασιασμό του χρόνου εργασίας μας.

Γελάμε.

Εντάξει.

Ίσως...

Με τις συνθήκες δεν αρμόζουν υψηλές αμοιβές.

Αρμόζουν όμως αμοιβές - έστω και χαμηλές - για κάθε διαδικασία.

Το μεγάλο παράπονό μου είναι το γεγονός ότι αν πληρωνόμασταν για κάθε τι που κάναμε - ακόμα και με μέτριες αμοιβές - θα είχαμε λύσει το πρόβλημά μας.

Προσωπικά, στο σύλλογό μας, θα προσπαθήσω προς αυτήν την κατεύθυνση και ο θεός βοηθός...

Link to post
Share on other sites

Αδέλφια πέρα απο το παραπάνω υπάρχουν και άλλα ουσιαστικά σε αυτόν τον νόμο.

1.Άρθρο 34

 • Ευθύνη Νομικών Προσώπων

  Κατά την παρ.1 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όποιος υπέχει νόμιμη υποχρέωση καταβολής των βαρυνουσών αυτόν ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών) προς τους υπαγομένους στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πάσης φύσεως Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ασφάλισης ή ειδικούς λογαριασμούς και δεν τις καταβάλει εντός μηνός αφότου κατέστησαν απαιτητές, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 δραχμών.
  Κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όποιος παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων σε αυτόν (εργατικές) με σκοπό απόδοσής τους στους οργανισμούς της παρ.1 και δεν καταβάλει ή δεν αποδίδει αυτές εντός μηνός αφότου κατέστησαν απαιτητές, τιμωρείται για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10000 δραχμών.
  Όταν πρόκειται για μη καταβολή εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των φορέων ή κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνει¬σπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τη στοιχειοθέτηση των ανωτέρω αδικημάτων απαιτείται, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζεται η ιδιότητα του υποχρέου ως εργοδότη, που απασχολεί προσωπικό, είτε ο ίδιος, είτε η επιχείρηση της οποίας ανέλαβε να εξοφλεί τα χρέη.
  Για τις περιπτώσεις που ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι δυνατό να καταστεί ενεργητικά υποκείμενο αξιόποινων πράξεων, δεν υπάρχει ρητή διάταξη νόμου περί των ποινικά υπεύθυνων προσώπων για τα παραπάνω αδικήματα. Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται οι γενικές αρχές του ποινικού δικαίου και ως υπεύθυνοι θεωρούνται αυτοί που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο στις προς τους τρίτους σχέσεις τους.
  Τα παραπάνω, εφόσον δεν προσδιορίζεται ρητά η ιδιότητα των ποινικά υπεύθυνων ανάλογα με τη μορφή και τις ιδιαιτερότητες του κάθε νομικού προσώπου έχουν σαν αποτέλεσμα να μηνύονται συχνά πρόσωπα μη ευθυνόμενα ποινικά.
  Με την προτεινόμενη διάταξη προσδιορίζονται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, λόγω της ιδιότητας και της θέσης που κατέχουν σε νομικά πρόσωπα ή γενικά σε εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα, υπέχουν ποινική ευθύνη για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 (ΦΕΚ Α΄136/7-8-1967). Τα πρόσωπα αυτά, που αναφέρονται περιπτωσιολογικά, ανάλογα με το είδος του κάθε νομικού προσώπου, είναι επιφορτισμένα με το έργο της διοίκησης του νομικού προσώπου, συμπίπτουν δε στις περισσότερες περιπτώσεις με τους ευθυνόμενους για το αδίκημα της φοροδιαφυγής των νομικών προσώπων που διοικούν κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α΄ 279/11-9-1997).

Άρθρο 34

Ευθύνη Νομικών Προσώπων

1. Για εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή των φορέων ή κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνει¬σπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (ΦΕΚ Α΄136/7-8-1967) θεωρούνται:

α) Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές και γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.

β) Στις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ομόρρυθμοι εταίροι.

γ) Στις περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, οι διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο κάθε εταίρος.

δ) Στους συνεταιρισμούς και στις ενώσεις τους, οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών.

ε) Στη συμπλοιοκτησία, ο κάθε συμπλοιοκτήτης κατά το ποσοστό συμπλοιοκτησίας.

στ) Στα ιδρύματα, σωματεία, συλλόγους και επιτροπές εράνων οι πρόεδροι αυτών.

ζ) Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους οργανισμούς κοινής ωφελείας οι πρόεδροι ή οι διοικητές αυτών.

η) Στις πολυκατοικίες, οι διαχειριστές.

θ) Στους ιερούς ναούς, τα μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων που εκπροσωπούν το ναό.

ι) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς, ως αυτουργοί θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα και τους εκπροσωπούν νομίμως.

2. Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες και στις ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο, ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (ΦΕΚ Α΄136/7-8-1967) θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα μέλη τους. Όταν στα μέλη αυτών περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισμοί, ως αυτουργοί θεωρούνται οι κατά νόμο υπεύθυνοι των συμπραττόντων μελών-νομικών προσώπων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

3. Οι ανωτέρω αυτουργοί τιμωρούνται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος είχαν την ιδιότητα αυτή.

1. Άρθρο 26

Προθεσμία Καταβολής Εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του ΑΝ 1846/51 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 2972/01 και συμπληρώθηκαν με την παρ.4 του άρθρου 33 του Ν. 3232/04 και την παρ.1 του άρθρου 32 του Ν. 3518/06 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

« 3.Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις Δημόσιες Υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.

Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας καθώς και για την εταιρεία με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»

Άρθρο 27

Πρόσθετα Τέλη Εκπρόθεσμης Καταβολής Εισφορών

Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του ΑΝ 1846/51 όπως αντικαταστάθηκαν τελικά με το άρθρο 9 παρ.6 του Ν. 3232/04, αντικαθίσταται ως εξής:

1. « Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος από την επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία καταβολής τους. »

Ως ασφαλιστικές εισφορές νοούνται και οι εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Δώρων Εργατοτεχνικών Οικοδόμων (ΕΔΔΕΟ) καθώς και οι εισφορές που συνεισπράττονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Κάθε φορά που εισπράττονται απαιτήσεις από τις παραπάνω αιτίες, συνεισπράττεται υποχρεωτικά και η προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογεί στο καταβαλλόμενο ποσό.

Το ποσοστό του προσθέτου τέλους ορίζεται σε 3% για το διάστημα καθυστέρησης που αντιστοιχεί στην επομένη της προθεσμίας λήξης της προθεσμίας καταβολής και μέχρι το ημερολογιακό τέλος του μήνα αυτού και σε 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ως μήνας θεωρείται ο ημερολογιακός μήνας.

Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται όλες οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ανεξάρτητα από τις μισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγονται.

Άρθρο 33

Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2972/2001 (Α΄291) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 άρθρου 9 του Ν. 3232/2004 (Α΄48) αντικαθίσταται ως εξης:

«β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και μέχρι 30% συνολικά.»

Link to post
Share on other sites

Είναι απλά τα πράγματα , πλέον κάθε επιχείρηση χρειάζεται λογιστήριο και όχι λογιστή , δυστυχώς δεν γίνεται σε καιρούς χαλεπούς κάποιοςν να απασχολεί και να πληρώνει ένα ακόμη έξοδο , τον Λογιστή ......

Και βέβαια οι ελεγκτικές διαδικάσιες είναι εύκολο να γίνουν και δεν χρειάζεται περίσσοτερο γραφειοκρατία , το πρόβλημα είναι η ρευστότητα των επιχειρήσεων και όχι αν υποβάλλουν τα στοιχεία κάθε μήνα ή τρίμηνο .

Επαναλμβάνω το πρόβλημα είναι η ρευστότητα και όλα τα άλλα είναι απλά .

Link to post
Share on other sites

Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε:

Διαμαρτηρία της ΠΟΦΕΕ για την επερχόμενη αλλαγή της περιόδου υποβολής των ΑΠΔ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

....

 Λέμε ΝΑΙ στην έγκαιρη διασταύρωση των πληροφοριών ως προς την συνέπεια καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών,

και μετά :

Διαμαρτηρία της ΠΟΦΕΕ για την επερχόμενη αλλαγή της περιόδου υποβολής των ΑΠΔ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

....

Προτείνουμε την διατήρηση της τρίμηνης υποβολής και στην χειρότερη περίπτωση την θέσπιση της δίμηνης

Θα ήταν ορθότερο να δεχόμαστε το σωστό έστω κι ας είναι επίπονο και να διορθώσουμε τα άλλα. (π.χ. αμοιβές μας = δικό μας θέμα, π.χ. όλα τα έντυπα ενάρξεων, συμβάσεων κ.α. να γίνονται μέσω ίντερνετ και με περιθώριο χρόνου)

Δεν πρέπει οι συνδικαλιστές να υποστηρίζουν τα πάντα υπέρ των μελών τους. Πρέπει να ξεχωρίζουν το σωστό και το λάθος.

Link to post
Share on other sites

Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε:

και μετά :

Θα ήταν ορθότερο να δεχόμαστε το σωστό έστω κι ας είναι επίπονο και να διορθώσουμε τα άλλα. (π.χ. αμοιβές μας = δικό μας θέμα, π.χ. όλα τα έντυπα ενάρξεων, συμβάσεων κ.α. να γίνονται μέσω ίντερνετ και με περιθώριο χρόνου)

Δεν πρέπει οι συνδικαλιστές να υποστηρίζουν τα πάντα υπέρ των μελών τους. Πρέπει να ξεχωρίζουν το σωστό και το λάθος.

Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε:

και μετά :

Θα ήταν ορθότερο να δεχόμαστε το σωστό έστω κι ας είναι επίπονο και να διορθώσουμε τα άλλα. (π.χ. αμοιβές μας = δικό μας θέμα, π.χ. όλα τα έντυπα ενάρξεων, συμβάσεων κ.α. να γίνονται μέσω ίντερνετ και με περιθώριο χρόνου)

Δεν πρέπει οι συνδικαλιστές να υποστηρίζουν τα πάντα υπέρ των μελών τους. Πρέπει να ξεχωρίζουν το σωστό και το λάθος.

Κώστα καλησπέρα ,

πιστεύεις είναι το πρόβλημα είναι η υποβολή της ΑΠΔ σε μηνιαία βάση ?

Έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα και απέμεινε η υποβολή της ΑΠΔ μηνιαίως ?

Δεν καταλαβαίνω σε τι θα βοηθήσει η μηνιαία υποβολή των ΑΠΔ όσο και του ΦΠΑ .

Συμφωνώ με τον Απόστολο ότι το πρόβλημα είναι η ρευστότητα.

Όσο για τις αμοιβές μας είμαστε για γέλια και για κλάματα.

Όταν οι επιχειρήσεις οφείλουν ΦΠΑ , ΙΚΑ , ΤΕΒΕ και και , να μη σου πω τι μπορούμε

να απαιτήσουμε σε αυξήσεις των αμοιβών μας.

Δυστυχώς η φαυλότητα της κατάστασης δεν γεννά καμμιά ελπίδα.

Η μάλλον λάθος, γεννά μία. Όσο μας φορτώνουν σαν τα γαιδούρια με υποχρεώσεις με ευθύνες ,

εμάς τους περήφανους "συνεργάτες" του Υπουργείου Οικονομικών ελπίζω κάποια στιγμή να

ξεχειλίσει το ποτήρι της οργής.

Υ.Γ. Όνειρο ζω μη με ξυπνάτε.

Link to post
Share on other sites

Οι απατες τους εχουν αρχισει και αποκαλυπτονται και τρεχουν και δεν τις προλαβαινουν.

τα λαμογια τις ξερανε τις λαμογιες τους. και τα παρανομα επιδοματα και τις μαιμου συνταξεις, με την ανοχη τους τα δινανε τα επιδοματα τυφλων στους αματατους, και οχι μονο.

Ετσι ειναι ...

Link to post
Share on other sites

1. Άρθρο 26

Προθεσμία Καταβολής Εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του ΑΝ 1846/51 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 2972/01 και συμπληρώθηκαν με την παρ.4 του άρθρου 33 του Ν. 3232/04 και την παρ.1 του άρθρου 32 του Ν. 3518/06 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

« 3.Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις Δημόσιες Υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.

Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας καθώς και για την εταιρεία με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»

Πάνε να πνίξουν την αγορά, πάνε να τα γαμήσουν όλα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ζητάνε τα πάντα από μια πεθαμένη αγορά και σε εποχή που η ρευστότητα έχει στερέψει εξωθούν τον κόσμο σε απόγνωση.

Ψηφίστε τους πάλι, διότι αλλιώς δεν θα έχετε πετρέλαιο και φάρμακα...

Link to post
Share on other sites

Κώστα καλησπέρα ,

πιστεύεις είναι το πρόβλημα είναι η υποβολή της ΑΠΔ σε μηνιαία βάση ?

Οχι.

Έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα και απέμεινε η υποβολή της ΑΠΔ μηνιαίως ?

Όχι.

Δεν καταλαβαίνω σε τι θα βοηθήσει η μηνιαία υποβολή των ΑΠΔ

Πιστεύω ότι όταν το σύστημα του ΙΚΑ είναι ενημερωμένο μέχρι και τον τελευταίο μήνα είναι καλό.

Θα σταματήσει το σενάριο "διορθώσεων" πλην κλέισει το τρίμηνο. Πιστεύω να καταλαβαίνεις τι εννοώ.

Εμένα αυτό μονάχα μου φτάνει. Να κλέινουν οι πόρτες όλες. Να είναι όλα άμεσα (με χρόνο χάριτος υποβολής έναν μήνα) και αυτόματα.

Συμφωνώ με τον Απόστολο ότι το πρόβλημα είναι η ρευστότητα.

Δεν έχει σχέση αυτό με τις ΑΠΔ. Αναφέρθηκα μόνο σε αυτό.

Όσο για τις αμοιβές μας είμαστε για γέλια και για κλάματα.

Όταν οι επιχειρήσεις οφείλουν ΦΠΑ , ΙΚΑ , ΤΕΒΕ και και , να μη σου πω τι μπορούμε

να απαιτήσουμε σε αυξήσεις των αμοιβών μας.

Δυστυχώς η φαυλότητα της κατάστασης δεν γεννά καμμιά ελπίδα.

Δυστηχώς σωστό.

Η μάλλον λάθος, γεννά μία. Όσο μας φορτώνουν σαν τα γαιδούρια με υποχρεώσεις με ευθύνες ,

εμάς τους περήφανους "συνεργάτες" του Υπουργείου Οικονομικών ελπίζω κάποια στιγμή να

ξεχειλίσει το ποτήρι της οργής.

Ευτυχώς σωστό.

Υ.Γ. Όνειρο ζω μη με ξυπνάτε.

Θα σου αφήσω και κάτι ασχολίαστο. :):D

Link to post
Share on other sites

Κώστα καλησπέρα ,

πιστεύεις είναι το πρόβλημα είναι η υποβολή της ΑΠΔ σε μηνιαία βάση ?

Για παράδειγμα Στέλιο το παρακάτω όπως λέει και ο Grazy.a.a. και GrazyDoctor είναι αναμφισβήτητα κατάπτυστο.

1. Άρθρο 26

Προθεσμία Καταβολής Εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του ΑΝ 1846/51 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 2972/01 και συμπληρώθηκαν με την παρ.4 του άρθρου 33 του Ν. 3232/04 και την παρ.1 του άρθρου 32 του Ν. 3518/06 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

« 3.Ως χρόνος υπολογισμού των εισφορών ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Δεν μεταβάλλει τον παραπάνω χρόνο η καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, της πληρωμής του μισθού πέραν του μηνός, όπως επίσης δεν μεταβάλλει αυτόν η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών σε μακρότερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα.

Ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέχρι την πέμπτη (5η) για τις Δημόσιες Υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από τον παραπάνω οριζόμενο χρόνο.

Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για το Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας καθώς και για την εταιρεία με την επωνυμία Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.

Η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη του Ιανουαρίου και Μαΐου αντίστοιχα.»

Και παραθέτω την ουσία:

Πάνε να πνίξουν την αγορά, πάνε να τα γαμήσουν όλα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ζητάνε τα πάντα από μια πεθαμένη αγορά και σε εποχή που η ρευστότητα έχει στερέψει εξωθούν τον κόσμο σε απόγνωση.

Ψηφίστε τους πάλι, διότι αλλιώς δεν θα έχετε πετρέλαιο και φάρμακα...

Δεν διαφωνώ λοιπόν για την ουσία.

Τα γνωστά.

Απλά για την ΑΠΔ πιστεύω ότι είναι σωστό μέτρο.0

Link to post
Share on other sites

Απλά για την ΑΠΔ πιστεύω ότι είναι σωστό μέτρο.0

Το γέλιο θα το ρίξουμε όταν θα πάνε να ενώσουν την ΑΠΔ με την δίμηνη του ΦΜΥ σε ένα αρχείο. Νομίζω ότι είναι πιο εφικτό να χορέψει tango ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά...

Υ.Γ. Μπρε Σταυρουλάτση, θα μου μπέψεις ένα ούζι να τσι τελειώσω όλους επαέ, ή;

Link to post
Share on other sites

Υ.Γ. Μπρε Σταυρουλάτση, θα μου μπέψεις ένα ούζι να τσι τελειώσω όλους επαέ, ή;

Μου 'χουν τελειώσει. :rolleyes:

Link to post
Share on other sites

Το γέλιο θα το ρίξουμε όταν θα πάνε να ενώσουν την ΑΠΔ με την δίμηνη του ΦΜΥ σε ένα αρχείο. Νομίζω ότι είναι πιο εφικτό να χορέψει tango ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά...

Και γω, σα επιστημονική φαντασία το κόβω...

Link to post
Share on other sites

Το γέλιο θα το ρίξουμε όταν θα πάνε να ενώσουν την ΑΠΔ με την δίμηνη του ΦΜΥ σε ένα αρχείο. Νομίζω ότι είναι πιο εφικτό να χορέψει tango ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά...

Υ.Γ. Μπρε Σταυρουλάτση, θα μου μπέψεις ένα ούζι να τσι τελειώσω όλους επαέ, ή;

Εκτος και αν γινει μηνιαια και η δηλωση του ΦΜΥ ή η δηλωση ειναι κοινη

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/2012

Καλούνται τα μέλη του Σ.Ε.Λ.ΚΕ ,

την Τρίτη 3 Απριλίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ να συμμετάσχουν στην παράσταση – διαμαρτυρία που θα πραγματοποιήσει το Δ/κο Συμβούλιο του Συλλόγου , στο ΙΚΑ Κέρκυρας , σχετικά με το σχέδιο νόμου που προβλέπει την ταυτόχρονη καταβολή του μισθού , των εισφορών και των φόρων των μισθωτών μέσω τραπεζικού λογαριασμου εντός 5 ημερών από την λήξη του μήνα .

Παράλληλα προωθείται μηνιαία υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ ) .

Στις 10.00 το Δ.Σ θα παρασταθεί στην Δ/νση της Επιθεώρησης Εργασίας και θα θέσει θέματα που αφορούν το πρωτόκολλο .

Θεωρούμε ότι οι ενέργειες της Πολιτείας σχετικά με τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς κατατείνουν στην φυσική εξόντωση του κλάδου .

Νόμοι , νόμοι , νόμοι ………..

Καινοφανείς και τεράστιες αλλαγές στα Φορολογικά , στα Εργατικά , στα Ασφαλιστικά , στους τρόπους είσπραξης των φόρων , στον τρόπο υποβολής των δηλώσεων .

Και ο κλάδος των Λογιστών πνευματικά εξουθενωμένος αγωνίζεται και αγωνιά για την επαρκή κάλυψη των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων .

Κέρκυρα 30 Μαρτίου 2012

Το Δ.Σ

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...