Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
doctor

Μεγάλη προσοχή στις μειώσεις των μισθών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Question

"Για τους νέους εργαζόμενους, ηλικίας κάτω των 25 ετών, η μείωση των κατωτάτων μισθών/ημερομισθίων είναι 32% σε σύγκριση με το επίπεδο των κατωτάτων μισθών/ημερομισθίων της ΕΓΣΣΕ που ίσχυε την 1.1.2012. Προκειμένου να υπολογιστεί η μείωση κατά 22% ή 32% λαμβάνεται ως βάση ο μισθός που ελάμβανε κάθε συγκεκριμένος εργαζόμενος βάσει της ΕΓΣΣΕ την 1.1.2012 με βάση την οικογενειακή του κατάσταση και την προϋπηρεσία του. Αν δηλαδή μετά την 1.1.2012 και μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4046/2012 (14.2.2012) επήλθε αύξηση των αποδοχών της ΕΓΣΣΕ λόγω μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης ή προϋπηρεσίας του μισθωτού, η αύξηση αυτή δεν λαμβάνεται υπ' όψη για να υπολογιστεί η μείωση. [...] Η παραπάνω μείωση επέρχεται αν ο εργαζόμενος αμείβεται με βάση την Εθνική Γενική ΣΣΕ. Αν αντιθέτως ο εργαζόμενος αμείβεται με βάση άλλη ΣΣΕ, π.χ. κλαδική, ομοιοεπαγγελματική ή επιχειρησιακή, ή αν οι αποδοχές του έχουν καθορισθεί με ατομική σύμβαση εργασίας ή προκύπτουν από επιχειρησιακή συνήθεια, τότε δεν επέρχεται μείωση αποδοχών.

[...] Οι προηγούμενες ρυθμίσεις δεν επιβάλλουν, παρέχουν απλώς στον εργοδότη την ευχέρεια να μειώσει τις αποδοχές. Αν όμως ο εργοδότης, παρά την ευχέρεια που του παρέχουν οι προηγούμενες διατάξεις, δεν προχωρήσει σε μείωση αποδοχών, τότε είναι δυνατόν από τη συμπεριφορά του αυτή να προκύψει πλέον σιωπηρή συμφωνία για καταβολή όχι των μειωμένων αποδοχών της ΕΓΣΣΕ, αλλά των αυξημένων αποδοχών που ελάμβανε ο μισθωτός πριν από τη μείωση με το Ν.4046/2012. Προκειμένου, επομένως, ο εργοδότης να διαφυλάξει το δικαίωμά του να μειώνει τις αποδοχές της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ στο μέλλον, σκόπιμο είναι να καταστήσει σαφές στον εργαζόμενο, διατυπώνοντας σαφή επιφύλαξη, ότι το ποσό κατά το οποίο εδικαιούτο να μειώσει τις αποδοχές συνεχίζει μεν να το καταβάλλει, ως οικειοθελή όμως παροχή, διατηρώντας το δικαίωμα να περικόπτει την οικειοθελή αυτή παροχή οποτεδήποτε".

Γεώργιος Λεβέντης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Οι πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο Ν.4046/2012 στο εργατικό δίκαιο, Δ.Ε.Ν. 68/2012, Τεύχ.1598, σ.227.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23/3/2012:

Ο κ.Λεβέντης γράφει πιο πάνω: "Η παραπάνω μείωση επέρχεται αν ο εργαζόμενος αμείβεται με βάση την Εθνική Γενική ΣΣΕ. Αν αντιθέτως ο εργαζόμενος αμείβεται με βάση άλλη ΣΣΕ, π.χ. κλαδική, ομοιοεπαγγελματική ή επιχειρησιακή, ή αν οι αποδοχές του έχουν καθορισθεί με ατομική σύμβαση εργασίας ή προκύπτουν από επιχειρησιακή συνήθεια, τότε δεν επέρχεται μείωση αποδοχών".

Λόγω του ότι το άρθρο του κ.Λεβέντη γράφτηκε πριν από την έκδοση της υπ'αρ.4601/304 Εγκ. του Υπουργείου Εργασίας, θεωρώ ότι η παραπάνω παράγραφος που γράφει ο κ.Λεβέντης δεν ισχύει, και άρα όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών, σε οποιαδήποτε ΣΣΕ και αν ανήκουν υπάγονται στη μείωση του 32% πάνω στο μισθό/ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ.

Γράφει η Εγκ.4601/304 του Υπ.Εργασίας (άρθρο 1, παρ.β):

β. Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, (δεδομένου ότι καταργήθηκε το αρ. 43 του ν. 3986/2011 και κάθε αντίθετη διάταξη) και για τους ήδη εργαζόμενους, διαμορφώνονται σε σχέση με τα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειωμένα κατά 32%. Η μείωση αφορά το χρονικό διάστημα, από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ.(όλη η εγκύκλιος εδώ: http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/13562).

Το άρθρο 43 του Ν.3986/2011 που καταργήθηκε προέβλεπε τα εξής: 1. Νέοι, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, είναι δυνατόν να συνάπτουν με εργοδότες συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διάρκειας μέχρι 24 μήνες και με αποδοχές μικρότερες έως είκοσι τοις εκατό (20%) από τις προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο, χωρίς προϋπηρεσία της ειδικότητάς τους, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας (ομοιοεπαγγελματική, κλαδική, επιχειρησιακή ή εθνική γενική) και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι δε σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από τον εργοδότη.

Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, ΟΛΟΙ οι νέοι κάτω των 25 ετών, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, μπορούν (αν επιθυμεί ο εργοδότης και μάλιστα μονομερώς) να αμείβονται με τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ (περίπτωση με μείωση 32%).

Edited by doctor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

"Για τους νέους εργαζόμενους, ηλικίας κάτω των 25 ετών, η μείωση των κατωτάτων μισθών/ημερομισθίων είναι 32% σε σύγκριση με το επίπεδο των κατωτάτων μισθών/ημερομισθίων της ΕΓΣΣΕ που ίσχυε την 1.1.2012. Προκειμένου να υπολογιστεί η μείωση κατά 22% ή 32% λαμβάνεται ως βάση ο μισθός που ελάμβανε κάθε συγκεκριμένος εργαζόμενος βάσει της ΕΓΣΣΕ την 1.1.2012 με βάση την οικογενειακή του κατάσταση και την προϋπηρεσία του. Αν δηλαδή μετά την 1.1.2012 και μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4046/2012 (14.2.2012) επήλθε αύξηση των αποδοχών της ΕΓΣΣΕ λόγω μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης ή προϋπηρεσίας του μισθωτού, η αύξηση αυτή δεν λαμβάνεται υπ' όψη για να υπολογιστεί η μείωση. [...] Η παραπάνω μείωση επέρχεται αν ο εργαζόμενος αμείβεται με βάση την Εθνική Γενική ΣΣΕ. Αν αντιθέτως ο εργαζόμενος αμείβεται με βάση άλλη ΣΣΕ, π.χ. κλαδική, ομοιοεπαγγελματική ή επιχειρησιακή, ή αν οι αποδοχές του έχουν καθορισθεί με ατομική σύμβαση εργασίας ή προκύπτουν από επιχειρησιακή συνήθεια, τότε δεν επέρχεται μείωση αποδοχών.

[...] Οι προηγούμενες ρυθμίσεις δεν επιβάλλουν, παρέχουν απλώς στον εργοδότη την ευχέρεια να μειώσει τις αποδοχές. Αν όμως ο εργοδότης, παρά την ευχέρεια που του παρέχουν οι προηγούμενες διατάξεις, δεν προχωρήσει σε μείωση αποδοχών, τότε είναι δυνατόν από τη συμπεριφορά του αυτή να προκύψει πλέον σιωπηρή συμφωνία για καταβολή όχι των μειωμένων αποδοχών της ΕΓΣΣΕ, αλλά των αυξημένων αποδοχών που ελάμβανε ο μισθωτός πριν από τη μείωση με το Ν.4046/2012. Προκειμένου, επομένως, ο εργοδότης να διαφυλάξει το δικαίωμά του να μειώνει τις αποδοχές της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ στο μέλλον, σκόπιμο είναι να καταστήσει σαφές στον εργαζόμενο, διατυπώνοντας σαφή επιφύλαξη, ότι το ποσό κατά το οποίο εδικαιούτο να μειώσει τις αποδοχές συνεχίζει μεν να το καταβάλλει, ως οικειοθελή όμως παροχή, διατηρώντας το δικαίωμα να περικόπτει την οικειοθελή αυτή παροχή οποτεδήποτε".

Γεώργιος Λεβέντης, Καθητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Οι πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο Ν.4046/2012 στο εργατικό δίκαιο, Δ.Ε.Ν. 68/2012, Τεύχ.1598, σ.227.

Δηλαδή στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν μειώσει τους μισθούς, οφείλει να καλέσει όλους τους εργαζόμενους ατομικά και να τους αναγκάσει να υπογράψουν νεα τροποποιημένη ατομική σύμβαση εργασίας, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι υπέρτερες των νομίμων αποδοχών (άνω της ΕΓΣΣΕ) θεωρούνται οικειοθελή παροχή ??? και οτι εχει το δικαίωμα να μειωσει τις αποδοχές αυτές ανα πάσα στιγμή??

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

συνάδελφοι ποιά είναι η διθαφορά μεταξύ

ατομικής σύμβασης, μήπως όταν ο εργοδότης δέν είναι μέλος ;

και της επιχειρησιακής σύμβασης, 'οταν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις ή ένωση προσώπων στην επιχείρηση που εργάζονται ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

συνάδελφοι ποιά είναι η διθαφορά μεταξύ

ατομικής σύμβασης, μήπως όταν ο εργοδότης δέν είναι μέλος ;

και της επιχειρησιακής σύμβασης, 'οταν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις ή ένωση προσώπων στην επιχείρηση που εργάζονται ;

Για ξαναπάμε μία Εύη γιατί δεν σε έπιασα (έχω πιει και κάτι ουίσκια....). :ph34r:

Petty, κάπως έτσι.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΚΑΙ ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΟ ΑΦΗΣΕΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΛΔ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΚΑΙ ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΟ ΑΦΗΣΕΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΛΔ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?

Με βάση τα όσα γράφει πιο πάνω ο κ. Λεβέντης υπάρχει πρόβλημα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ,ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ,ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ?

Να επιλέξει αυτόν που μπορεί να τον συμβουλέψει καλυτερα .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.ΤΟ ΠΑΝΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΝΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ.ΑΣ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ ΝΑ ΔΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ? ΤΟΥΣ ΑΝΙΣΟΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΙΣΟΡΟΠΗΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.ΤΟ ΠΑΝΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΝΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΞΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ.ΑΣ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ ΝΑ ΔΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ? ΤΟΥΣ ΑΝΙΣΟΡΩΠΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΙΣΟΡΟΠΗΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟ.

Όταν τόσα χρόνια το πάνω χέρι το έιχαν οι εργαζόμενοι το χρησιμοποιόυσαν για χειρομαλάξεις .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Όταν τόσα χρόνια το πάνω χέρι το έιχαν οι εργαζόμενοι το χρησιμοποιόυσαν για χειρομαλάξεις .

Υπήρξε αυτή η εποχή; Πως την έχασα;;;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Όταν τόσα χρόνια το πάνω χέρι το έιχαν οι εργαζόμενοι το χρησιμοποιόυσαν για χειρομαλάξεις .

Θα συμφωνήσω περι των χειρομαλάξεων (αυτό τους δίδαξαν) αλλά δεν νομίζω ότι είχαν ακριβώς το πάνω χέρι.

Απλά είχαν κάποιο χέρι που τώρα τους το κόβουμε.

Ελπίζω απλώς στις εκλογές να χρησιμοποιήσουν το άλλο χέρι για να ασκήσουν το καθήκον τους

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα?Εγω σαν υπάλληλος τι να πω στον εργοδότη μου κάτσε να υπογράψω μια ατομική σύμβαση ωστε να μπορείς ανα πάσα στιγμή να μου κάνεις μείωση του μισθού μου?δλδ να βγάλω τα μάτια μου απο μόνη μου.Ελεος

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα?Εγω σαν υπάλληλος τι να πω στον εργοδότη μου κάτσε να υπογράψω μια ατομική σύμβαση ωστε να μπορείς ανα πάσα στιγμή να μου κάνεις μείωση του μισθού μου?δλδ να βγάλω τα μάτια μου απο μόνη μου.Ελεος

Έλα ντέ !!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Υπήρξε αυτή η εποχή; Πως την έχασα;;;

Μήπως είχε γίνει κατάχρηση του δικαιώματος για προσφυγή στην διαιτησία ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Η διαιτησια ειναι στημενη ?

Ναι γιατί η άλλη ομάδα (εργοδότες) έκανε πίσω καθώς είχε ποσοστά από το στοίχημα .

Αμφιβάλλει κανείς ότι η διαιτησία ήταν υπερ των εργαζομένων ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Να πάνε να χ.....ν όλοι τους πατώκορφα που παίζουν με τον πόνο μας.Αυτοι λένε ότι τους κατέβει στην γκλάβα τους και αντε τρεχάτε βιολετζίδες να διαβάσουμε να βγάλουμε μια άκρη σε όλα αυτα που αλλάζουν καθημερινά πλέον γιατι δεν υπάρχει μέρα που δεν βγάζουν κάτι καινούριο,τα πρόστιμα πρόστιμα και αντε να προλάβεις να είσαι συνεπείς στις υποχρεώσεις σου και με το φόβο να σου κόψουν τον μισθό και αν κατι πάει στραβά να ακούσεις και απο πάνω.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

η επόμενη μέρα του σερβιτόρου που θα δουλέψει για πάντα τζάμπα και θα χαρίσει το τριάρι στο παγκράτη.

1.θα πηγαίνει πρώτος. έτσι θα παραλαμβάνει πρώτος τα εμπορεύματα για να κλέβει όσα μπορεί περισσότερα.

2.θα γλείφει τον εργοδότη για να το βάλει και στο ταμείο. έτσι θα μπορεί να βάζει χέρι και εκεί.

3.θα ρουφιανεύει όσο μπορεί περισσότερο γιατί θέλει να είναι ο έμπιστος.

4.δεν θα αφήσει κανένα θηλυκό που να μη βάλει χέρι. γιατί είναι ο πιο γαμιάς.

5. θα λουφάρει όταν το αφεντικό δεν είναι εκεί.

γιατί?

γιατί τα κατάφερε και προσλήφθηκε..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...