Jump to content

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών βάσει ν. 4038/2012


Recommended Posts

Tι γίνεται με το συγκεκριμένο ζήτημα; Κατατέθηκε τροπολογία για ρυθμιση των οφειλών με όριο τα 10000 και 75000 ευρώ και με αιτήσεις για υπαγωγή εως 29 Φεβρουαρίου;

Ούτε εγκύκλιοι ούτε διευκρινιστικές όπως με τον 4002/2011;;; Εχω χάσει επεισόδια;;;

Έχετε φτίαξει πελάτες σας με τη ρύθμιση αυτή;

Link to comment
Share on other sites

Tι γίνεται με το συγκεκριμένο ζήτημα; Κατατέθηκε τροπολογία για ρυθμιση των οφειλών με όριο τα 10000 και 75000 ευρώ και με αιτήσεις για υπαγωγή εως 29 Φεβρουαρίου;

Ούτε εγκύκλιοι ούτε διευκρινιστικές όπως με τον 4002/2011;;; Εχω χάσει επεισόδια;;;

Έχετε φτίαξει πελάτες σας με τη ρύθμιση αυτή;

Μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις ακόμα,τις οποίες θα μάθουμε από την άλλη βδομάδα.

Οι υπάλληλοι των ΔΟΥ μετά τα σεμινάρια,που τους κάνουν οι Γερμανοί,Ολλανδοί και λοιποί

φοροτεχνικοί επιστήμονες,θα πετάνε. :D :D :D :D :D

Link to comment
Share on other sites

Ο Σταματόπουλος το περασμένο Σ-Κ έλεγε ότι υπάρχει ο νόμος και ότι αρκεί αυτός για τη ρύθμιση (νομίζω 48 δόσεις με ελάχιστο 100 ευρώ και 10.000 όριο οφειλών για φυσικά πρόσωπα κτλπ).

Πρακτικά περιμένουμε την εγκύκλιο... :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Ο Σταματόπουλος το περασμένο Σ-Κ έλεγε ότι υπάρχει ο νόμος και ότι αρκεί αυτός για τη ρύθμιση (νομίζω 48 δόσεις με ελάχιστο 100 ευρώ και 10.000 όριο οφειλών για φυσικά πρόσωπα κτλπ).

Πρακτικά περιμένουμε την εγκύκλιο... :rolleyes:

Σε επικοινωνία που ειχα χθες με το Υπουργείο,και μάλιστα για 60 δοσεις(στο αρθρο 3 του νόμου) μου ειπαν οτι αν και ισχυει ο νόμος ,δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να εφαρμοστεί.Στη δε Δ.Ο.Υ που απευθύνθηκα,μου ειπαν οτι αφενος δεν ξέρουν τίποτα ,περα απο αυτα που ξέρουν απο την τηλεόραση(?) ,αλλα ουτε τεχνικά ειναι ετοιο το TAXIS για να στησουν τη ρυθμιση.

Θλιβομαι που ενα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ δεν ισχύει γιατι το "ειπε" η τρόικα.

Link to comment
Share on other sites

Βγήκε σήμερα η Πολ.1047/24-2-2012

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του πέμπτου άρθρου του ν.4047/2012 ΦΕΚ 31 Α/23.02.2012 και ειδικότερα της περίπτωσης η. της παραγράφου 8 του ν. 4038/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίζει με απόφαση κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

2. Την αρ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β / 08.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Στην ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α), όπως ισχύει, δύνανται να υπαχθούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

2. Το αίτημα χορήγησης ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών άνω των 24 δόσεων κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων δδ), εε) και στστ) της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012, όπως ισχύει, εξετάζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου, όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, ο οποίος εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναγράφεται επί της αίτησης ή επισυνάπτεται, ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη, με βάση τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που προσκομίζονται από τον τελευταίο :

α) Υποβληθείσες δηλώσεις (όταν απαιτείται) :

i) φορολογίας Εισοδήματος των τελευταίων τριών (3) ετών,

ii) της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ,

iii) όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ, που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής/οριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

iv) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)

β) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων ετών.

γ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου.

δ) Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογενείας του Α βαθμού συγγένειας ή προστατευόμενου μέλους, ή του προσώπου που έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή της οφειλής.

ε) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

στ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά ή διαζευκτικά για την διαμόρφωση της κρίσης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου, με εξαίρεση τις δηλώσεις της περίπτωσης 2 α), η υποβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος.

4. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας Παντελής Οικονόμου

Link to comment
Share on other sites

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4047

ΆΡΘΡΟ 5ο

«η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην υποπαράγραφο β' της παρούσας παραγράφου για την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

Οπότε θα περιμένουμε απόφαση για την παράταση.

Καλά θα γίνει μεγάλο μπαμ. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δηλαδή τα χρέη πάνω από 75 θα ρυθμίζονται με τον 3888?

Link to comment
Share on other sites

τι γίνεται ρε γμτ? δεν προλαβαίνουμε να διαβάζουμε...νόμοι,πολ,εγκύκλιοι,διευκρινιστικές κτλ...έχουμε χάσει την μπάλα...

Link to comment
Share on other sites

Βγήκε σήμερα η Πολ.1047/24-2-2012

Η ΔΙΑΤΑΓΗ 24-2-2012 ΚΑΙ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 29/02/12

στις ΔΟΥ θα φτάσει μετά τη λήξη της??????????? :o

τωρα ο παρακάτω μαλλον πιστευει οτι έκανε το κάθηκον του :wacko:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νίκης 5-7

10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 210-3332551/2

Fax: 210-3332559

e-mail: [email protected]

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου σχετικά με το αίτημα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε περισσότερες από 24 δόσεις, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν στη Δ.Ο.Υ. ή το Τελωνείο από τους οφειλέτες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία

να τους στείλουμε καμια ατζέντα, να βλέπουν τις ημερομηνίες γιατί παρασκευή μεσημέρι με δευτέρα αργία ????

βγάζουν ενα δελτίο τύπου να είχαμε να λέγαμε και περιμένουν ανταπόκριση ??????

τρίτη πρωί ολοι με τα χαρτιά στα χέρια σας κόβω

Link to comment
Share on other sites

ΠΑΡΑΣΕΚΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΛΑΒΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΟ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΩΡΑ

Γνωστοποίηση νέων διατάξεων που αφορούν στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών

Εισερχόμενα X

cleardot.gifΑπάντηση

cleardot.gif

cleardot.gif από cleardot.gif[email protected] μέσω gmail.com προς cleardot.gifEMENA ημερομηνία cleardot.gif24 Φεβρουαρίου 2012 6:37 μ.μ. θέμα cleardot.gifΓνωστοποίηση νέων διατάξεων που αφορούν στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών cleardot.gifcleardot.gifΑυτό είναι σημαντικό κυρίως λόγω των ατόμων που συμμετέχουν στη συζήτηση.

απόκρυψη λεπτομερειών 6:37 μ.μ. (Πριν από 46 λεπτά)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1

Μοσχάτο

ΑΘΗΝΑ, 24/02/2012

Αποδέκτης: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , Username: OVERDUEMAILER.

Αγαπητέ/ή κύριε/α,

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στις 12/02/2012, διαπιστώθηκε ότι έχετε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών σας, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ..

Για το λόγο αυτό με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τις δυνατότητες που παρέχονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4038/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του πέμπτου άρθρου του ν. 4047/2012, για την εξόφληση με ευνοϊκούς όρους των μέχρι την ημερομηνία της αίτησής σας ληξιπρόθεσμων οφειλών σας.

 • Σε περίπτωση
  εφάπαξ
  καταβολής
  της οφειλής, παρέχεται απαλλαγή από το σύνολο των μέχρι την ημερομηνία της αίτησής σας προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 • Σε περίπτωση καταβολής
  των οφειλών
  σε δόσεις
  , παρέχονται ευνοϊκοί όροι πληρωμής ως προς τη μείωση του ποσοστού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:

Ποσοστό έκπτωσης προσαυξήσεων Αριθμός

δόσεων

90%

2-12

75%

13-24

60%

25-36*

45%

37-48*

25%

49-60*

*Η εξέταση αιτήματός σας για περισσότερες των 24 δόσεων γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. αφού εκτιμηθεί η φορολογική σας εικόνα και η φοροδοτική σας ικανότητα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1047/2012.

Διευκρινίσεις:

 • Στη ρύθμιση υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ.,
  εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 € για τα φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 € για τα νομικά πρόσωπα.

 • Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται με την υποβολή της αίτησης.

 • Οι επόμενες δόσεις
  (το ποσό της καθεμιάς από αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100€)
  καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

 • Στην παραπάνω ρύθμιση μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν, εφόσον το επιθυμείτε και:

  - οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, των οποίων οι όροι τηρούνται και

  - οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες και υπαγωγή στη ρύθμιση, απευθυνθείτε άμεσα
(μέχρι 29/2/2012)
στη Δ.Ο.Υ., όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές σας.

Εάν όμως έχετε τακτοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο τις ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών σας, παρακαλούμε να μη λάβετε υπόψη την παρούσα επιστολή.

:lol:

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνσή μας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση:
[email protected]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, εφόσον δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας, περιλαμβάνει στο πάνω μέρος του το όνομά σας και το όνομα χρήστη (Username). Εάν λάβετε μήνυμα που αναφέρει ότι προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων χωρίς να περιέχει τα στοιχεία αυτά και δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας μήνυμα, να το διαγράψετε μια και θα είναι πλαστό και πιθανώς να περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.
Link to comment
Share on other sites

email πριν από λίγο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1

Μοσχάτο

ΑΘΗΝΑ, 24/02/2012

Αγαπητέ/ή κύριε/α, -------------------------

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στις 12/02/2012, διαπιστώθηκε ότι έχετε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών σας, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ..

Για το λόγο αυτό με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τις δυνατότητες που παρέχονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4038/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του πέμπτου άρθρου του ν. 4047/2012, για την εξόφληση με ευνοϊκούς όρους των μέχρι την ημερομηνία της αίτησής σας ληξιπρόθεσμων οφειλών σας.

 • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής, παρέχεται απαλλαγή από το σύνολο των μέχρι την ημερομηνία της αίτησής σας προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
 • Σε περίπτωση καταβολής των οφειλών σε δόσεις, παρέχονται ευνοϊκοί όροι πληρωμής ως προς τη μείωση του ποσοστού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:

Ποσοστό έκπτωσης προσαυξήσεων

Αριθμός

δόσεων

90%

2-12

75%

13-24

60%

25-36*

45%

37-48*

25%

49-60*

*Η εξέταση αιτήματός σας για περισσότερες των 24 δόσεων γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. αφού εκτιμηθεί η φορολογική σας εικόνα και η φοροδοτική σας ικανότητα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1047/2012.

Διευκρινίσεις:

 • Στη ρύθμιση υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ., εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 € για τα φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 € για τα νομικά πρόσωπα.
 • Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται με την υποβολή της αίτησης.
 • Οι επόμενες δόσεις(το ποσό της καθεμιάς από αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100€)καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
 • Στην παραπάνω ρύθμιση μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν, εφόσον το επιθυμείτε και:
  - οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, των οποίων οι όροι τηρούνται και
  - οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες και υπαγωγή στη ρύθμιση, απευθυνθείτε άμεσα (μέχρι 29/2/2012) στη Δ.Ο.Υ., όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές σας.

Εάν όμως έχετε τακτοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο τις ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών σας, παρακαλούμε να μη λάβετε υπόψη την παρούσα επιστολή.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνσή μας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: [email protected]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το κορυφαίο είναι ότι το στειλαν σε επιχειρηση μου δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρά μόνο τισ 2 δόσεις του ΦπΑ (τέλος Φλεβάρη και Μάρτη)

Link to comment
Share on other sites

Το ίδιο μήνυμα έλαβα και εγώ για επιχείρηση που δεν οφείλει απολύτως τίποτα.

Επισημαίνω: Ολα τα μηνύματα που μέχρι σήμερα ελάμβανα ήταν από την διεύθυνση [email protected] και όχι από την [email protected].... ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΙΣΩΣ ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ή εγώ είμαι καχύποπτος ....

Link to comment
Share on other sites

Το ίδιο μήνυμα έλαβα και εγώ για επιχείρηση που δεν οφείλει απολύτως τίποτα.

Επισημαίνω: Ολα τα μηνύματα που μέχρι σήμερα ελάμβανα ήταν από την διεύθυνση [email protected] και όχι από την [email protected].... ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΙΣΩΣ ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ή εγώ είμαι καχύποπτος ....

Οντως!!!!!!!!!!!!! Και στο Usernaname μου γράφει OVERDUEMAILER και στα δυο mail που πηρα, ενω παλία έγραφε το σωστό username!!!!! Eίναι όντως υπόπτο...............

Link to comment
Share on other sites

Οντως!!!!!!!!!!!!! Και στο Usernaname μου γράφει OVERDUEMAILER και στα δυο mail που πηρα, ενω παλία έγραφε το σωστό username!!!!! Eίναι όντως υπόπτο...............

αυτο σημαινει εκπροθεσμο μαιλ

Link to comment
Share on other sites

αυτο σημαινει εκπροθεσμο μαιλ

Από προηγουμενο mail από το [email protected] κάτω κάτω έγραφε:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, εφόσον δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας, περιλαμβάνει στο πάνω μέρος του το όνομά σας και το όνομα χρήστη (Username). Εάν λάβετε μήνυμα που αναφέρει ότι προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων χωρίς να περιέχει τα στοιχεία αυτά και δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας μήνυμα, να το διαγράψετε μια και θα είναι πλαστό και πιθανώς να περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.

Link to comment
Share on other sites

Μα ρυθμίζουν σε δόσειςμόνο σε όσους χρωστούν μέχρι 10.000 € ? Οι άλλοι που χρωστούν πολλά περισσότερα πως θα τα εξοφλήσουν ? Αυτοί έχουν την ανάγκη να τους ρυθμιστεί το μεγάλο χρέος....

Link to comment
Share on other sites

Είναι ψεύτικο. Αλλού τα άρθρα του Νόμου αναγράφονται αριθμητικά (πχ άρθρο 3) και αλλού ολογράφως (πχ του πέμπτου άρθρου). Συνεπώς προσοχή... Εκτός αν το ξεχαρβάλωμα είναι τόσο μεγάλο !

Στο μεταξύ προκύπτει και το ερώτημα : Καλά εγώ... είναι γνωστό πως είμαι ένας σκερβελές... δεν προσέχω, δεν έχω μέτρα προστασίας κλπ κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τόσους άλλους συναδέλφους ; Από πού βρέθηκαν (ή υπεκλάπησαν...) τόσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τόσες επωνυμίες επιχειρήσεων ;

Link to comment
Share on other sites

Guest TZABELAS KITSOS

Από την προσεχή Τρίτη, οι φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο θα μπορούν να προσέρχονται στις εφορίες για τη ρύθμιση των χρεών τους.

Σημειώνεται ότι με βάση τη νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή, τη δυνατότητα υπαγωγής σ’ αυτήν έχουν οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη έως 10.000 ευρώ και οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 75.000 ευρώ. Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 100 ευρώ και ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι 24.

Ωστόσο, οι φορολογούμενοι που επιθυμούν περισσότερες δόσεις θα πρέπει να υποβάλουν στην εφορία ή στο τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές, σχετική αίτηση έως την προσεχή Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου, συνυποβάλλοντας κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά: τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων τριών ετών, την τελευταία εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ και την τελευταία οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, όλες τις περιοδικές και τις προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης, την τελευταία δήλωση Ε9, επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν ζημία τις τελευταίες δύο χρήσεις, επίσημα στοιχεία που να αποδεικνύουν καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, δημόσια έγγραφα που να αποδεικνύουν βαριά ασθένεια ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Link to comment
Share on other sites

Άλλη μία ρύθμιση που δυστυχώς θα φέρει πενιχρά αποτελέσματα ...... Στην αρχική μορφή του νόμου πιστεύω ότι ήταν μέσα στο πνεύμα της εποχής ....Τώρα με ελάχιστες δόσεις και για να πας στις 60 πρέπει να βάλεις ένα κάρο δικαιολογητικά (γραφειοκρατία τέλος δεν είπανε ...)

Ο κόσμος χρωστάει , θέλει να μπει σε ρυθμίσεις , αλλά θέλει να έχει και 2 φράγκα από το ελάχιστο εισόδημα του για να διαβιεί , αυτό δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνονται οι Διοικούντες ή ακόμη και αν το βλέπουν , δεν μπορούν να σταθούν μπροστά στη Τρόικα . Χώρια του ότι νόμος του Ελληνικού Κράτους γίνεται απλά ένα κωλόχαρτο .... (θα μου πεις το υπέρτατο νομοθετικό κείμενο το Σύνταγμα και έχει γίνει κουρελόχαρτο σε ένα παλιονόμο θα κώλωναν .....)

Άρα λοιπόν συνεχίζεται η φαρσοκωμωδία , βεβαιώνονται οφειλές που πιθανότατα δεν θα εισπραχθούν παρά μόνο θα αυξάνονται και στο βάθος του ορίζοντα να φαίνεται κύμα κατασχέσεων , ενώ με πιο λογική ρύθμιση και με μεγαλύτερα ποσά να μπορούν να ρυθμιστούν, θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι και επιτέλους θα λειτουργούσε κάτι .

Link to comment
Share on other sites

Είναι ψεύτικο. Αλλού τα άρθρα του Νόμου αναγράφονται αριθμητικά (πχ άρθρο 3) και αλλού ολογράφως (πχ του πέμπτου άρθρου). Συνεπώς προσοχή... Εκτός αν το ξεχαρβάλωμα είναι τόσο μεγάλο !

Στο μεταξύ προκύπτει και το ερώτημα : Καλά εγώ... είναι γνωστό πως είμαι ένας σκερβελές... δεν προσέχω, δεν έχω μέτρα προστασίας κλπ κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τόσους άλλους συναδέλφους ; Από πού βρέθηκαν (ή υπεκλάπησαν...) τόσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τόσες επωνυμίες επιχειρήσεων ;

Δεν είναι ψεύτικο και δεν καταλαβαίνω αυτή την καχυποψία...

Στείλανε στις εταιρείες, και από ότι βλέπω αυτές είτε έχουνε οφειλές είτε πληρώνουν το ΦΠΑ σε δόσεις (βεβαιωμένες οφειλές είναι και αυτές).

Link to comment
Share on other sites

Guest TZABELAS KITSOS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1

Μοσχάτο

ΑΘΗΝΑ, 24/02/2012

Αποδέκτης:

Αγαπητέ/ή κύριε/α,

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στις 12/02/2012, διαπιστώθηκε ότι έχετε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών σας, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ..

Για το λόγο αυτό με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τις δυνατότητες που παρέχονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4038/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του πέμπτου άρθρου του ν. 4047/2012, για την εξόφληση με ευνοϊκούς όρους των μέχρι την ημερομηνία της αίτησής σας ληξιπρόθεσμων οφειλών σας.

 • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής, παρέχεται απαλλαγή από το σύνολο των μέχρι την ημερομηνία της αίτησής σας προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
 • Σε περίπτωση καταβολής των οφειλών σε δόσεις, παρέχονται ευνοϊκοί όροι πληρωμής ως προς τη μείωση του ποσοστού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, όπως αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:

Ποσοστό έκπτωσης προσαυξήσεων Αριθμός

δόσεων

90%

2-12

75%

13-24

60%

25-36*

45%

37-48*

25%

49-60*

*Η εξέταση αιτήματός σας για περισσότερες των 24 δόσεων γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. αφού εκτιμηθεί η φορολογική σας εικόνα και η φοροδοτική σας ικανότητα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1047/2012.

Διευκρινίσεις:

 • Στη ρύθμιση υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ., εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 10.000 € για τα φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 € για τα νομικά πρόσωπα.
 • Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται με την υποβολή της αίτησης.
 • Οι επόμενες δόσεις(το ποσό της καθεμιάς από αυτές δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100€)καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
 • Στην παραπάνω ρύθμιση μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν, εφόσον το επιθυμείτε και:
  - οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, των οποίων οι όροι τηρούνται και
  - οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή.

Για περισσότερες πληροφορίες και υπαγωγή στη ρύθμιση, απευθυνθείτε άμεσα (μέχρι 29/2/2012) στη Δ.Ο.Υ., όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές σας.

Εάν όμως έχετε τακτοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο τις ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών σας, παρακαλούμε να μη λάβετε υπόψη την παρούσα επιστολή.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνσή μας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: [email protected]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, εφόσον δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας, περιλαμβάνει στο πάνω μέρος του το όνομά σας και το όνομα χρήστη (Username). Εάν λάβετε μήνυμα που αναφέρει ότι προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων χωρίς να περιέχει τα στοιχεία αυτά και δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας μήνυμα, να το διαγράψετε μια και θα είναι πλαστό και πιθανώς να περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...