Jump to content
  • 0

Απασχόληση Εργαζομένων στο Εξωτερικό και Ασφάλιση .


Proodeytiki
 Share

Question

Επιχείρηση συχνά στέλνει εργαζομένους της στο εξωτερικό για επαγγελματικά ταξίδια .

Εχουμε δύο θέματα :

α)Σε περίπτωση ατυχήματος λογικά εφόσον μιλάμε για τα κράτη μέλη της ΕΟΚ πλέον μερικών ακόμη δύναται να νοσηλευθεί δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεια κλπ με απλή επίδειξη της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης(ΕΚΑΑ) .

Εαν ο εργαζόμενος ασθενήσει , πάθει καποιο ατύχημα κλπ τελος παντων χρήζει κάποιας άμεσης νοσηλείας σε τρίτο κράτος τυγχάνει κάποιας αντίστοιχης αντιμετώπισης 'η εστω εάν πληρωθεί το νοσοκομείο εκεί θα πάρει τα χρήματα από το ΙΚΑ ?!

β)Και σημαντικότερο : Η εταιρεια πρεπει να ενημερωνει ΙΚΑ ή Επιθεώρηση Εργασίας πριν την απασχόληση του εργαζομενου στο εξωτερικο ?!

Link to comment
Share on other sites

4 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Επαναφέρω το θέμα γιατί δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Το ΣΕΠΕ μου λέει να μιλήσω με το Υπουργείο και το Υπουργείο μου λέει ότι δεν ασχολείται με τέτοια θέματα ...

Ελληνική εργοληπτική εταιρεία θα συνάψει σύμβαση με Γαλλική για τοποθέτηση συναγερμών σε εργοτάξιο , και θα στείλει Έλληνες εργαζόμενους στη Γαλλία για 10 μέρες ....

Χρειάζεται να γίνουν κάποιες γνωστοποιήσεις σε ΙΚΑ, ΣΕΠΕ,ΟΑΕΔ ? Οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης ? Ο υπάλληλος στο ΣΕΠΕ μου είπε ότι μπορεί να χρειάζεται να μιλήσω μέχρι και με Γαλλία για να βγάλω άκρη ! Είναι κάτι τόσο δύσκολο τελικά ?

Link to comment
Share on other sites

  • 0

1. Για την ασφάλιση ισχύουν τα εξής:

 

Ποιοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ

Στο Ι.Κ.Α. ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που παρέχουν:

  • Εξαρτημένη εργασία με αμοιβή μέσα στα όρια της χώρας ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (ιδιωτικός, δημόσιος τομέας, Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιο) και το είδος της σχέσης εργασίας (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) εφ' όσον για την εργασίας τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.
  • Εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα. Εάν όμως πρόκειται για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ο.Κ.) ή για χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, τότε η ασφάλιση καθορίζεται από τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού της Ε.Ο.Κ. και των διμερών συμβάσεων.
  • Οι αλλοδαποί που απασχολούνται στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Εφ' όσον δεν προέρχονται από χώρες της Ε.Ο.Κ. ή από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνδεθεί με διμερή σύμβαση που να ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα.
 
2. Θα πρέπει να μιλήσετε με τους συνεργάτες σας στη Γαλλία για να σας ενημερώσουν τι κινήσεις πρέπει να γίνουν προς τις εκεί εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. κάποια γνωστοποίηση ή ενημέρωση).
 
3. Για την ΕΚΑΑ δείτε εδώ: http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/insurance/diakrat.cfm
 

4. Για τα θέματα απασχόλησης στο εξωτερικό υπάρχει ειδική υπηρεσία του ΙΚΑ:

 

ΓΕΝΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔIEΘNΩN AΣΦAΛIΣTIKΩN ΣXEΣEΩN ( Γερανίου 42 / 104 31 ) Fax: 210.67.41.377   e-mail: [email protected]

 

http://www.ika.gr/gr/infopages/contact/addresses/1016.cfm

 

5. Για τη φορολογία του εισοδήματος δες εδώ: http://www.forin.gr/articles/article/6198/h-forologhsh-twn-katoikwn-ekswterikou-epikaropoihsh-arthrou

 

6. Για το θέμα της ασφάλισής τους σε περίπτωση ασθενείας, νομίζω ότι μία έξτρα ασφάλιση μέσω κάποιας πολυεθνικής ιδιωτικής ασφαλιστικής θα ήταν ό,τι έπρεπε για να μην μπλέκετε με το ΙΚΑ.

 

7. Παραθέτω και μία απόφαση του ΣτΕ που ίσως βοηθήσει:

 

923/1989 ΣΤΕ ( 60206)


ΕΔΚΑ/1989 (667)
Ασφάλιση κοινωνική. Ελληνες εργαζόμενοι των ορίων της χώρας σε εργοδότη
αλλοδαπή εταιρεία εκτός με εγκατάσταση εντός της ασφαλιστικής περιοχής
στην Ελλάδα. Υπαγωγή αυτών στο ΙΚΑ για τον κλάδο συντάξεων. Προϋποθέση
για την έναρξη της ασφαλίσεως, πουε ίναι υποχρεωτική αλλα οχι αυτοδίκαι
είναι η σχετική δήλωση της εταιρείας στο ΙΚΑ ή η σχετική καταγγελία των
εργαζομένων στο άνω ταμείο.

 

Σ.Ε. 923/1989 (τμ. Α`)

Πρόεδρος: ΧΡ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ

Εισηγητής: ΑΘΑΝ. ΤΣΑΜΠΑΣΗ

Δικηγόροι: ΓΛ. Σιούτη, Θ. Ζήγρας

Ασφάλισις Ελλήνων οι οποίοι εργάζονται εκτός των ορίων της χώρας εις
εργοδότην εδρεύοντα εντός ησφαλ. περιοχής δια τον κλάδον συντάξεων. Δια
απασχολουμένους δια λογ/σμόν Δημοσίου κ.λπ. άρχεται από ενάρξεως δια
λοιπούς από εγγράφου δηλώσεως εις ΙΚΑ ή Ελληνικήν αρχήν. Οι εργαζόμενοι
δια λογαριασμόν αλλοδαπής εταιρείας διατηρουσης εγκατάστασιν εις Ελλάδα
άρχεται από σχετικής αναγγελίας και όχι αυτοδικαίως.

...2. Επειδή, δια της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. α` του αν. ν.
1846/1951 ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4476/1965,
ορίζεται ότι εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ υπάγονται, υπό τας προϋποθέσεις
του νόμου, τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας παρέχουν, κατά
κύριον επάγγλεμα, εξηρτημένην εργασίαν έναντι αμοιβής και ότι, κατ`
εξαίρεσιν, πρόσωπα παρέχοντα εργασίαν εκτός των ορίων της χώρας, κατά
κύριον επάγγελμα, έναντι αμοιβής, προς εργοδότην εδρεύοντα εντός των
ορίων της χώρας, δύνανται κατά τας διατάξεις Κανονισμού να υπάγωνται
εις την ασφάλισιν του ΙΚΑ, δι` όλους του κλάδους αυτής ή δι` ωρισμένους
μόνον εξ αυτών, εφ` όσον υπήρξαν ήδη ησφαλμένα εις το ΙΚΑ, ανεξαρτήτως
δε τούτου εφ` όσον κέκτηνται την ελληνικήν ιθαγένειαν. Εξ άλλου, κατά
το άρθρον 4α του Καν. Ασφαλίσεως ΙΚΑ (ΑΥΕ 55575/1479/1965, φ. 81 Β`, ως
συνεπληρώθη δια της ΑΥΕΥΦ 55/21/13624/1969, φ. 771 Β`και ετροποποιήθη
δι` ομοίας υπ` αριθ. Β1/21/2644/1980 αποφάσεως, φ. 1153 Β`), υποχρέωσις
ασφαλίσεως υπάρχει κατά αρχήν και εις περιπτώσεις απασχολήσεως εκτός
των ορίων της χώρας. Ειδικώτερον, ορίζεται ότι οι έλληνες πολίται, οι
οποίοι εργάζονται εκτός των ορίων της Χώρας εις εργοδότην εδρεύοντα
εντός ασφαλιστικής περιοχής εις την Ελλάδα, υπάγονται εις την ασφάλισιν
του ΙΚΑ δια τον κλάδον συντάξεων. Η ασφάλισις αυτή, προκειμένου μεν
περί προσώπων απασχολουμένων δια λογαριασμόν του Δημοσίου, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας,
κατόπιν δε της ΑΥΚΥ Β1/21/2644/5-13.11.1980 και των Ανωνύμων Εταιρειών,
άρχεται από της ενάρξεως της απασχολήσεως (περίπτ. β` αα`), προκειμένου
δε περί προσώπων απασχολουμένων εις ετέρους πλην των ανωτέρω εργοδότας,
άρχεται αφ` ης δηλωθή εγγράφως η τοιαύτη απασχόλησις εις το ΙΚΑ ή εις
Ελληνικήν Αρχήν υπό του ενδιαφερομένου ή του εργοδότου (περιπτ. β`ββ`).
Τέλος, δια των διατάξεων του αν. ν. 89/1967 (φ. 132 α`), ως
ετροποποιήθη, προεβλέφθησαν τα της εγκαταστάσεως αλλοδαπών εταιρειών
εις την Ελλάδα και τα της παροχής εις αυτάς, υφ` ωρισμένους όρους,
κινήτρων, υπό μορφήν απαλλαγών και λοιπών διευκολύνσεων, ωρίσθη δε,
ειδικώτερον, δια του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ότι αλλοδαπαί
εμποροβιομηχανικαί εταιρείαι, υπό οιονδήποτε τύπον ή μορφήν
λειτουργούσαι νομίμως εις την έδραν των, ασχολούμεναι δε αποκλειστικώς
με εμπορικάς εργασίας, το αντικείμενον των οποίων ευρίσκεται εκτός της
Ελλάδος, δύνανται να εγκαθίστανται εις την Ελλάδα κατόπιν ειδικής
αδείας παρεχομένης δι` αποφάσεως του Υπουργού Συντονισμού. Η άδεια
παρέχεται κατόπιν αιτήσεως, εις την οποίαν πρέπει να αναφέρεται η
ιθαγένεια της εταιρείας, ο τύπος υπό τον οποίον λειτουργεί εις την
χώραν της έδρας της, η μορφή υπό την οποίαν θα λειτουργήσει εις την
Ελλάδα, ως υποκ/μα, πρακτορείον ή γραφείον, το αντικείμενον αυτής ως
και το πρόσωπον του εν Ελλάδι διοικητού αυτής.

3. Επειδή, κατά την έννοιαν των ανωτέρω παρατεθεισών διατάξεων, οι
εργαζόμενοι δια λογαριασμόν αλλοδαπής, εταιρείας, η οποία, όμως
διατηρεί εγκατάστασιν εις την Ελλάδα βάσει του ν. 89/1967 ως
ετροποποιήθη, υπάγονται υποχρεωτικώς εις την ασφάλισιν του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφ`όσον προσλαμβάνονται υπό του εν Ελλάδι
γραφείου της εταιρείας. Η ασφάλισίς των, όμως, αύτη δεν είναι, ως
συμβαίνει προκειμένου περί των εργαζομένων δια λογαριασμόν των κατά το
άρθρον 4α περ. β`αα` του Κανομισμού Ασφαλίσεως προσώπων αυτοδικαία,
αλλά άρχεται από και δια της σχετικής καταγγελίας, κατά τα οριζόμενα
εις την περίπτωσιν β` ββ` του αυτού άρθρου 4α του Κανονισμού. Και τούτο
διότι, ασχέτως της κατά το αλλοδαπόν δίκαιον νομικής μορφής της
αλλοδαπής εταιρείας, η οποία είναι αδιάφορος από της επόψεως ταύτης,
πάντως το εν Ελλάδι γραφείον της, ως εκ της υπάρξεως και μόνον του
οποίου χωρεί η ασφάλισις εις το ΙΚΑ, δεν δύναται να θεωρηθή ότι συνιστά
"ανώνμον εταιρείαν" κατά το ελληνικόν δίκαιον ή ότι εμπίπτει εις μίαν
των κατά το ανωτέρω εδάφιον β) αα` περίπτωσεων, δια τας οποίας
προβλέπεται αυτοδίκαια ασφάλισις προσωπικού.

4. Επειδή, εν προκειμένω, ως γίνεται δεκτόν δια της
αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, η αναιρεσείουσα, αλλοδαπή εταιρεία με
έδραν τον Παναμά, διετήρει από του έτους 1972 μέχρι του έτους 1983
/16.11.1983), εις την Ελλάδα γραφείον εγκατασταθέν κατόπιν αδείας των
ελληνικών αρχών, επί τη βάσει του ν. 89/1967, ως ετροποποιήθη, με
αποκλειστικήν απασχόλησιν του εδώ γραφείου τον συντονισμόν των
δραστηριοτήτων της εταιρείας εις χώρας της ανατολ. Μεσογείου και της Μ.
Ανατολής. Κατά το έτος 1983, κατόπιν σχετικής καταγγελίας, το ΙΚΑ, δια
πράξεως του αρμοδίου οργάνου επικυρωθείσης κατόπιν ενστάσεως και υπό
της οικείας ΤΔΕ Υπ/τος ΙΚΑ Πλ. Συντ/τος, επέβαλεν εις βάρος της
αναιρεσειούσης εργοδοτικάς εισφοράς δια συγκεκριμένους εργαζομένους...
(αναφέρονται διαστήματα και εισφορές)... οι οποίοι εδήλωσαν ότι
απησχολήθησαν εις έργα εκτελούμενα εις Τζέντα Σ. Α., χωρίς να
ασφαλισθούν δια την απασχόλησίν των ταύτην. Το Δικαστήριον εις το
οποίον προσέφυγεν η εταιρεία, ισχυροζομένη ότι δεν υπείχε διόλου
υποχρέωσιν ασφαλίσεως των εν λόγω εργαζομένων, δεχθέν εν μέρει μόνον
την προσφυγήν αυτής, έκρινεν ότι αύτη, καίτοι δεν είχε την έδραν της
εις την Ελλάδα, εφ` όσον πάντως διετήρει νομοτύπως συσταθέν γραφείον
εντός Ελλάδος, υπείχεν υποχρέωσιν ασφαλίσεως εις το ΙΚΑ των κατά τα
ανωτέρω υπαλλήλων της, εξαιρέσει του Χ.Κ., ο οποίος δεν είχε την
ελληνικήν ιθαγένειαν και ότι περαιτέρω η υποχρέωσίς της αύτη εξικνείτο
μέχρι της16.11.1983, ημερομηνία αφ` ης ανακληθείσης της σχετικής αδείας
έπαυσε να λειτουργήσει το υπ/μα της εταιρεία εις την Ελλάδα. Με το
αιτιολογικόν δε τούτο εδέχθη της ασφαλίσεως τον ως είρηται υπάλληλον
Χ.Κ., περιώρισε τας επιβληθείσας εισφοράς μέχρι της 16.11.83,
απορρίψψασα την προσφυγήν κατά τα λοιπά. Η κρίσις, όμως, αύτη του
Δικαστηρίου κατά το εις ο αφορά η αίτησις αναιρέσεως μέρος αυτής δεν
παρίσταται σύνομος, διότι, ερειδομένη επί της εκδοχής ότι οι εν λόγω
εργαζόμενοι υπηγετο εις την ασφάλισιν του Ιδρύματος άνευ ετέρου, εκ
μόνου δηλαδή του λόγου ότι απησχολήθησαν δια λογαριασμόν της
αναιρεσειούσης εταιρείας, δεν ερευνά ως θα έπρεπε, εάν και πότε είχον
υποβληθή υπό των εργαζομένων σχετικαί δηλώσεις, αφ` ης και μόνον θα
ηδύνατο, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, να χωρήσει ασφάλισις αυτών.
Συνεπώς, δια τον βάσιμον τούτον λόγον, συναγόμενον ερμηνευτικώς εκ των
δια του δικογράφου της αναιρέσεως προβαλλομένων, πρέπει να γίνη
αποδεκτή η υπό κρίσιν αίτησις και να αναιρεθή η προσβαλλομένη απόφασις,
η δε υπόθεσις χρήζουσα διευκρινίσεως κατά το πραγματικόν, πρέπει να
παραπεμφθή εις το δικάσαν Δικαστήριον προς νέαν κρίσιν (Αναιρείται η
16077/1986 Τρ. Διοικ. Πρωτ. Αθηνών).


 
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...