Jump to content
 • 0

Η επιχορήγηση του Ν. 3299/94 και η λογιστική αντιμετώπιση. Ανάλυση επί μέρους θεμάτων. Απόψεις.


Eumilos.
 Share

Question

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

1. Υπολογίζεται απόσβεση στο ποσό της επιχορήγησης του Ν. 3299/04 κινώντας τον λ. 81 αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις ή δεν απαιτείσαι πλέον;

1.2.Νομοθετικό πλαίσιο

Ν. 2601/98

Ν. 3299/04

Ν. 3908/11

1.2. Εγκύκλιοι ΣΛΟΤ.(σχετικοί ή κατ εξοχήν σχετικοί)

1.3.Εγκύκλιου Υ.Ο.

1.4. Αναλύσεις – απόψεις ειδικών του χώρου.

1.5 Η Θέση μας

2. Η επιχορήγηση του Ν. 3299/01 καταχωρείται στο λογ/σμό 41.08 ή στον λογ/σμό 41.10;

3. Εμφάνιση επιχορήγησης Ν. 3299/94 στα βιβλία που ακόμη δεν έγινε η εκταμίευση στη χρήση.

4. Αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιχορήγησης κατά τις διατάξεις του ν. 2065/92.

5. Η επιχείρηση που έλαβε επιχορήγηση του νόμου 3299/04 πρέπει να θεωρήσει βιβλίο επενδύσεων;

6. Μη τήρηση των υποχρεώσεων που περιγράφονται στις εγκριτικές αποφάσει- Επιστροφή επιχορήγησης.

7. Σχετικά links στο forum

8. Συμπέρασμα.

…………………………………………………………….

Με αφορμή σχετικό ερώτημα στο FORUM και επειδή παρόλο τις απαντήσεις που δόθηκαν υπήρξε αδιέξοδο, επανέρχομαι με την ανάλυση αυτή, επιχειρώντας να θέσουμε το πρόβλημα επί ΄΄τον τύπον των ήλων ΄΄ . Θεωρούμε το θέμα πολύ σημαντικό και μάλιστα σε μια εποχή που όλοι επιζητούμε την ανάπτυξη της χώρας. Αλλά πως όμως θα γίνει η πολυπόθητη ανάπτυξη με τέτοιο θολό νομοθετικό τοπίο; Τα ερωτήματα και θέματα που έθεσε ο συνάδελφος αν δεν έμειναν αναπάντητα έμειναν σίγουρα μετέωρα.

Μπορεί στην ανάλυση αυτή να επικαλούμαστε πολλές διατάξεις και να κουράζει.... , αλλά τα πρόστιμα δεν αστειεύονται. Και όταν υπάρχουν τόσες ασάφειες με την εισπραττόμενη επιχορήγηση, τότε καταλαβαίνετε τι γίνεται κατά τον σχηματισμό της φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/04.

1. Στο τέλος της χρήσης πρέπει να υπολογίζεται απόσβεση στο ποσό της επιχορήγησης του Ν. 3299/04 κινώντας τον λ. 81 αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις ή δεν απαιτείται πλέον;

1.1.Νομοθετικό πλαίσιο.

1.1.1 Ν. 2601/98

8. Τα ποσά της επιχορήγησης του Δημοσίου που εισπράττει η επιχείρηση και αντιστοιχούν σε πάγια στοιχεία, εμφανίζονται με τη μορφή αποθεματικού σε ξεχωριστό λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Τα ποσά της επιχορήγησης του Δημοσίου που εισπράττει η επιχείρηση και αντιστοιχούν σε λειτουργικές δαπάνες ή έξοδα μειώνουν το ποσό των δαπανών ή εξόδων που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογιστούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται. Ανάλογος όρος τίθεται στις αποφάσεις υπαγωγής.

1.1.2. Ν 3299/04

6. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης.

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10. Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με τον. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεματικό. Επί του οφειλόμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έως 85 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α) και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το ν. 2717/ 1999 (ΦΕΚ 97 Α). Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης.

1.1.3. Ν.3908/11

10. Τα ποσά των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί και επιστρέφεται σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους ή κεφαλαιοποίησης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

1.2. Εγκύκλιοι – Ερωτήματα απαντήσεις ΣΛΟΤ

1.2.1) Oι απόψεις του Σ.ΛO.T.

Στο Συμβούλιο Λογιστικής Tυποποίησης (Σ.ΛO.T.) υποβλήθηκε το εξής ερώτημα:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3299/2004, οι επιχορηγήσεις επενδύσεων που χορηγούνται με αυτόν τον Nόμο, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν από την παρέλευση πενταετίας από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Eπίσης, το αποθεματικό αυτό, δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν 10 χρόνια από τον χρόνο σχηματισμού του. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 20, παράγραφοι 24 και 26, η επιχορήγηση αυτή θα πρέπει να εμφανίζεται ως έσοδο επομένων περιόδων και μέσω του λογαριασμού αυτού να προσαυξάνει τα έσοδα κάθε περιόδου κατ΄ αναλογία της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και συνεπώς μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης να μετέχει στη διανομή κερδών. O χειρισμός αυτός είναι σε πλήρη αντίθεση με τις απαιτήσεις του Aναπτυξιακού νόμου και η εφαρμογή του ακυρώνει την ίδια την επιχορήγηση, η οποία πρέπει να επιστραφεί, αφού μετέχει μέσω των αποτελεσμάτων στη διανομή των κερδών. Eπίσης, σε κάποια χρήση, ενδεχομένως να υπάρχουν και ζημίες. Zητείται η γνώμη του Σ.ΛO.T. σχετικά με τα θέματα που προκύπτουν από τα ανωτέρω αναφερθέντα.»

Tο Συμβούλιο Λογιστικής Tυποποίησης στο άνω ερώτημα απάντησε ως εξής (σχετ. έγγραφο 404/23.10.2007):

«Σύμφωνα με το άρθρο 140 παράγραφος 1 του K.N. 2190/20, τα φορολογητέα κέρδη ή ζημίες της εταιρείας δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Συνεπώς, το ποσό της απόσβεσης της επιχορήγησης που αναγνωρίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, και μέσω αυτής οδηγείται στα Aποτελέσματα εις Nέον, στον Πίνακα Mεταβολών Kαθαρής Θέσης, αποχωρίζεται από τον λογαριασμό αυτό και εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό Aφορολόγητου Aποθεματικού, έτσι ώστε, σε κάθε ημερομηνία που συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις, το άθροισμα του υπολοίπου του αποθεματικού αυτού και του αναποσβέστου υπολοίπου της επιχορήγησης στις κατά τα Δ.Π.X.Π. οικονομικές καταστάσεις, να ισούται με το ποσό της επιχορήγησης, όπως αυτό εμφανίζεται στον λογαριασμό που τηρείται για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. O χειρισμός αυτός ισχύει και για τις χρήσεις που εμφανίζουν ζημία.

1.2.2. Aτομική απάντηση ΣΛOT αρ. πρωτ. 1222/10.10.2011

Eρώτημα:

Επιχορηγήσεις για την κάλυψη διοικητικών/λειτουργικών δαπανών παρακολουθούνται στα βιβλία, αρχικά στο λογαριασμό 41.10 (επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων) και στη συνέχεια στην πίστωση του λογαριασμού 74.90 (επιχορηγήσεις λειτουργικών δαπανών) με αντίστοιχη χρέωση του 41.99 (αναλωθείσες επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων). Όμως αφορούν (καλύπτουν) και δαπάνες (μισθοδοσίας κ.λπ.) οι οποίες προστίθενται στο κόστος των αναπτυξιακών μας έργων με χρέωση του 15.91 (δαπάνες κατασκευής έργων) και πίστωση του 80.00 (λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης).

Tα επιμέρους ερωτήματα που ανακύπτουν από το θέμα αυτό είναι:

(α) Aν το ποσό αυτό της επιχορήγησης που αναλώνεται για να καλύψει δαπάνες έργων πρέπει να παραμείνει στον 41.10 (επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων) και μετά την ολοκλήρωση του έργου (στο οποίο έχει προστεθεί) να πάει στα αποτελέσματα κατά το ποσό της απόσβεσής του με χρέωση του 41.99 (αναλωθείσες επιχορηγήσεις) και πίστωση του 81.01.005 (έσοδα από επιχορηγήσεις παγίων).

(β) Aν υπάρχει η δυνατότητα στη χρήση 2010 [με την προϋπόθεση της θετικής σας απάντησης για την περίπτωση (α) ανωτέρω], από τη ληφθείσα επιχορήγηση διοικητικών/λειτουργικών δαπανών του έτους 2010 να παραμείνει στο λογαριασμό 41.10:

- Tο ποσό της επιχορήγησης που αναλώθηκε για να καλύψει δαπάνες έργων της χρήσης 2010.

- Tο σωρευμένο ποσό των αντίστοιχων επιχορηγήσεων των προηγούμενων ετών, που επίσης αναλώθηκε για να καλύψει δαπάνες έργων εκείνων των χρήσεων και το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης να μεταφερθεί στα αποτελέσματα της χρήσεως 2010 (χρεώνοντας τον λογαριασμό 41.99 και πιστώνοντας τον λογαριασμό 74.90).

Aπάντηση

Oι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις καταχωρίζονται στο λογαριασμό 41.10 και:

(α) Kατά το μέρος που αφορούν λειτουργικές δαπάνες μεταφέρονται στα αποτελέσματα (λογαριασμός 74.90) κατά τον χρόνο που οι εν λόγω δαπάνες βαρύνουν τα έξοδα και

(β) Kατά το μέρος που αφορούν δαπάνες οι οποίες θα κεφαλαιοποιηθούν, παραμένουν στο λογαριασμό 41.10 και μεταφέρονται στα αποτελέσματα (λογαριασμός 81.01) κατά τον χρόνο που μεταφέρονται ως έξοδα (μέσω των αποσβέσεων) οι κεφαλαιοποιημένες δαπάνες στις οποίες αναλογούν.

1.3. Εγκύκλιου Υ.Ο.

2.3.1) ΠΟΛ 1029/17.2.2006

"Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων

Οι αποσβέσεις που αναλογούν στην αξία των παγίων στοιχείων που επιχορηγείται βάσει αναπτυξιακών νόμων (Ν. 1892/1990, Ν. 2601/1998) ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την πραγματοποίηση επενδύσεων, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

Για το λόγο αυτό, τα ποσά επιχορηγήσεων καταχωρούνται σε πίστωση του λογαριασμού 41.10 ΄΄Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων΄΄ και στο τέλος κάθε χρήσης ποσό αυτών ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις, που διενεργήθηκαν στην αξία των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκε, μεταφέρεται στον αποτελεσματικό λογαριασμό 81.10 ΄΄Έκτακτα και ανόργανα έσοδα΄΄ με την ειδικότερη διάκριση 81.10.05 ΄΄Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων΄΄. (1040321/10238/ ΠΟΛ. 1093/1992 ερμην. εγκύκλιος του Ν. 1892/1990, 1072294/11060/Β0012/1.10.2004).

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που επιχορηγούνται με το Ν. 3299/2004. "

1.4. Αναλύσεις – απόψεις ειδικών του χώρου.

1.4.1 Βυθούνης Περιοδικό ΄΄ΛΟΓΙΣΤΗΣ΄΄

8. Eπιμηκύνεται η φορολογική αναστολή των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις και αλλάζει ο τρόπος λογιστικής απεικόνισής τους, αφού θα εμφανίζονται πλέον σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Mετά την παρέλευση 10ετίας από τον σχηματισμό τους θα φορολογούνται (εάν κεφαλαιοποιηθούν ή διανεμηθούν) με συντελεστή ο οποίος θα αντιστοιχεί στο 1/3 του συντελεστή φορολογίας που θα ισχύει στον χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής αυτοτελώς. Aντίθετα εάν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν την παρέλευση 10ετίας θα φορολογείται με τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύει τότε αυτοτελώς.

Σημειώνεται ότι με την Γνωμ. 298/2459/1998 και το Eλληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/80 παρ. 2.2.402 περ. 8 υποπ. ζ΄) οι επιχορηγήσεις μέχρι σήμερα καταχωρούνταν στο Λογ. 41.10 “Eπιχορηγήσεις παγίων στοιχείων”. Στο τέλος της χρήσεως μεταφερόταν από τον λογαριασμό 41.10 στο λογ. 81.01.05 “Aναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων” ποσό ίσο με τις αναλογούσες αποσβέσεις κ.λπ.

Aπό το σκεπτικό της ως άνω Γνωμοδότησης προκύπτει “ότι τα ποσά που με βάση ειδικές διατάξεις παρέχονται από το κράτος ή άλλους φορείς σε επιχειρήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις, με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση παγίων παραγωγικών επενδύσεων, δεν θεωρούνται αποθεματικά αφενός γιατί δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα καθαρά κέρδη της εταιρείας”.

Kατόπιν τούτου θα πρέπει το Συμβούλιο Λογιστικής Tυποποίησης να εξετάσει εκ νέου το θέμα σε συνάρτηση με τα ισχύοντα στα ΔΠ-XΠ (IFRS).

1.4.2. Βήμα Λογιστών στο http://www.epixeirisi.gr (απάντηση της 25/2/12)

Κατά τη γνώμη μας, τα ποσά των εισπραττομένων επιχορηγήσεων θα καταχωρισθούν λογιστικά στην πίστωση του δευτεροβάθμιου λογαριασμού αφορολόγητου αποθεματικού, 41.10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» (με άνοιγμα του ανάλογου τριτοβάθμιου, για την πληροφορία της επιχορήγησης). Στο τέλος κάθε χρήσης, ποσό των επιχορηγήσεων αυτών, ίσο με τις τακτικές και (τυχόν) πρόσθετες αποσβέσεις, που διενεργήθηκαν στην αξία των παγίων στοιχείων, τα οποία επιχορηγήθηκαν, μεταφέρεται στην πίστωση του αποτελεσματικού λογαριασμού 81.10.05 «Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» . Με τον τρόπο αυτόν, ενώ παραμένει αμετάβλητη η λογιστική «εικόνα» του επιχορηγουμένου παγίου, το μέρος των αποσβέσεων που αντιστοιχεί στην επιχορήγηση (αφού εκπίπτει, μέσω της απόσβεσης), μεταφέρεται ως έσοδο στα αποτελέσματα (81.10.05) για να συμψηφίσει την έκπτωση αυτή. Επειδή όμως οι επιχορηγήσεις του Ν 3299/2004 απαλλάσσονται (κατά ρητά διατύπωση των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου) από το φόρο, κατά την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης της ΑΕ θα πρέπει να υπολογισθεί ως λογιστική διαφορά και να αφαιρεθεί από τα καθαρά κέρδη (λογιστικά κέρδη προ φόρων) το πόσο της αναλογούσας στη χρήση επιχορήγησης. http://www.epixeirisi.gr/ΒΗΜΑ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ/4753111/Επιχορήγηση-αγοράς-εξοπλισμού-και-επέκτασης-κτιριακών-εγκαταστάσεων

Σχόλιο. Η επιστημονική ομάδα του http://www.epixeirisi.gr σε όλες τις απαντήσεις που δίνει κατά καιρούς σε σχετικές ερωτήσεις είναι της ίδιας άποψης, ότι δηλαδή και με το Ν. 3299/04 οι επιχειρήσεις συνεχίζουν όπως και πριν. Με τη θέση τους αυτή θεωρούν ότι δεν επήλθε καμιά αλλαγή με το Ν. 3299/04.

1.4.3) Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο" του Εμμ.Σακέλη (τόμος Β' - σελ.1227) :

Στο βιβλίο του " Το ΕΓΛΣ΄΄ σχετικά μετ τις επιχορηγήσεις της κατηγορίας αυτής ορίζει ότι "σε περίπτωση που οι επιχορηγήσεις χαρακτηρίζονται ως αφορολόγητα αποθεματικά, με χρέωση του οικείου λογ/μού του ενεργητικού (τρίτων ή ταμιακών διαθεσίμων), πιστώνεται ο οικείος λογ/μός του 41.08 "αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων", χωρίς στο τέλος της χρήσεως να γίνεται μεταφορά των επιχορηγήσεων στο λογ/μό 81.01.05".Αυτ’ο σημαίνει ότι οι αποσβέσεις που αναλογούν στην αξία των παγίων στοιχέιων που επιχορηγούνται με βάση τον ν. 3299/04 εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και δεν αφαιρούνται από την αξία των παγίων

1.5. Η Θέση μας

Από όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι επικρατούν αντικρουόμενες θέσεις. Υπάρχει η πλευρά που υποστηρίζει ότι και με τον ν.3299/04 συνεχίζεται να επικρατεί το ίδιο καθεστώς όπως και με τους 1892/1990 και Ν. 2601/98, και η πλευρά που υποστηρίζει ότι με τον ν. 3299/04 επήλθε μεταβολή.

Η άποψή μας επί του θέματος είναι η παρακάτω και στηρίζεται :

α) Ο Ν. 3299/04 ορίζει ρητά τη λογιστική απεικόνιση στη παρ, 6 σε αντίθεση με τους άλλους νόμους, και κατά συνέπεια ως νόμος είναι υπεράνω εγκυκλίων, κλπ.

β) Ο Ν. 3299/04 ορίζει το ποσό αυτό τηρείται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και παραμένει αμετάβλητο, ενώ με ο 2601/98 , να εμφανίζεται με τη μορφή αποθεματικού σε ξεχωριστό λογαριασμό στα βιβλία. (προσέχουμε τη διαφορά, ο ένας νόμος ορίζει αφορολόγητου αποθεματικού, ο άλλος απλά αποθεματικού)

γ) Ορίζει ειδικό τρόπο φορολόγησης σε κάθε περίπτωση σε αντίθεση με τους προηγούμενους νόμους

δ) Με τα να υπολογίζεις κάθε χρόνο αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις τηρείται το πνεύμα του νόμου που ορίζει να παραμένει αμετάβλητος;;

ε) επίσης με το να υπολογίζεις κάθε χρόνο αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις και να δημιουργείς έσοδα ( ανεξάρτητα αν φορολογούνται ή όχι) δεν θα φορολογηθούν δυο φορές, μια κατά των σχηματισμό των αποσβέσεων, και μια πχ κατά την διανομή ή όπως περιγράφει αναλυτικά ο νόμος 3299/04;

στ) Γιατί στην ΠΟΛ. 1029/17-2-06 αναφέρεται ότι τα ανωτέρω ( 81.10.05 αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων) . δεν ισχύουν για τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που επιχορηγούνται με το Ν. 3299/2004. Αν δεν είχε επήλθε μεταβολή τι χρεία είχε να κάνει αυτή την επισήμανση;.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι και εμείς υιοθετούμε την άποψη ότι με τον Ν.3299/04 επήλθε μεταβολή και δεν απαιτείται πλέον να υπολογίζονται αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις. Tη θέση αυτή δεν την προτείνουμε, ο καθένας μπορεί αφού μελετήσει όλα τα παραπάνω και πιθανόν και άλλα που μας διέλαθαν, να διαμορφώσει τη δική του θέση. Τώρα αν κάποιος ρωτήσει τι γίνεται με την επιχορήγηση του τελευταίου αναπτυξιακού νόμου 3908/11; Ίσως θα χρειαστεί μια νέα ανάλυση.?? Πάντως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για τους νόμους 2601/98 και 3299/04 δεν εκδόθηκαν ερμηνευτικές, γιατί ….( ο καθένας ας βάλει τη δική του απάντηση) . Τυχαίο??? Δεν νομίζω………… Το αστείο της υπόθεσης είναι, ότι , και να έκανε κάποιος από το 2004 μέχρι και σήμερα, όποια θέση και αν πήρε, θα βρει ερείσματα να υποστηρίξει την θέση του???? Ή έτσι ή αλλιώς????????.

Ευχή. Για το θέμα πρέπει να δοθεί άμεσα οριστική λύση. Με την επιβολή δε των ΔΠ-XΠ (IFRS), όπως είδαμε παραπάνω το θέμα περιπλέκεται περισσότερο…. ( η ανάλυση αυτή όμως ξεφεύγει της παρούσης)..

2) Η επιχορήγηση του Ν. 3299/01 καταχωρείται στο λογ/σμό 41.08 ή στον λογ/σμό 41.10;

Δεν μας έφταναν όλα τα παραπάνω σύγχυση επικρατεί και ποιον λογαριασμού κινούμε στην είσπραξη των επιχορηγήσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων 2601/98, 3299/04, ας δούμε τι προτείνεται. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν το περίμενα αυτό.

1. Ο Ε. Σακέλης

Προτείνει τον λ. 41.08.12 αφορολόγητο αποθεματικό ( φορολογική απαλλαγή) και τον λ. 41.08.13 επιχορηγήσεις αφ .αποθεματικών με παραπέρα διάκριση 41.08.13.00 επιχορηγήσεις πάγιων.

2. Ο Γρηγοράκος

Προτείνει τον λ. 41.10 ( ΕΓΛΣ έκδοση 2001)

3. Ο Δ. Καραγιάννης (Αφορολόγητα αποθεματικά, έκδοση 5η 2008)

Προτείνει τον λ. 41.11 (αφορολόγητο αποθεματικό επιχορηγήσεων) σελ.67

4. Η επιστημονική ομάδα του epixeirisi.gr

Προτείνει τον λ. 41.10 «Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» (με άνοιγμα του ανάλογου τριτοβάθμιου, για την πληροφορία της επιχορήγησης).

Αν και είμαστε πολύ μικρού βεληνεκούς σε σχέση με τους παραπάνω καθηγητές μας που αυτοί μας έμαθαν την επιστήμη μας, και είναι οι δάσκαλοί μας, η θέση μας είναι ο λ. 41.10. Επισημαίνεται ότι για να βρείς την σωστή απάντηση στο ερώτημα αυτό πρέπει να δώσεις την απάντηση στο επόμενο ερώτημα. Αν η επιχορήγηση που έλαβε η επιχείρηση είναι με δεσμεύσεις και όρους τότε ο κατάλληλος λ. είναι ο 41.08, αν χωρίς δεσμεύσεις και όρους τότε ο λ. 41.10. Διαλέχτε…. Και παίρνετε. …….

3. Εμφάνιση επιχορήγησης Ν. 3299/94 στα βιβλία που ακόμη που αν και εγκρίθηκε δεν έγινε ακόμη η εκταμίευση και κλείνουμε χρήση.

Πρέπει να εμφανίσει στα βιβλία της η εταιρεία την επιχορήγηση που εγκρίθηκε, αλλά ακόμη που για διαφόρους λόγους δεν έγινε ακόμη η εκταμίευση. Ας δούμε διάφορες απαντήσεις που έχουν δοθεί σε παρόμοιες περιπτώσεις μήπως οδηγηθούμε στη σχετική λύση του ερωτήματος.

1. ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης για πρόσληψη προσωπικού.

1052628/950/Α0012/ΠΟΛ.1147/22.5.2001

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2238/1994, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

2. Επίσης, με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 29 του Ν.1262/1982, ορίζεται ότι για το σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Περαιτέρω, με τα προγράμματα αυτά καθορίζονται, μεταξύ άλλων:

α) Το ποσό της επιχορήγησης κάθε προσλαμβανόμενου.

β) Ο χρόνος διάρκειας της επιχορήγησης για κάθε προσλαμβανόμενο.

γ) Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ή εργοδοτών που θα αφορά κάθε πρόγραμμα, καθώς και η ηλικία ή κατηγορία των προσώπων που μετά την πρόσληψή τους θα υπάγονται σ' αυτό.

Το ποσό αυτής της παροχής συνιστά αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού των επιχειρήσεων που επιδοτούνται.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιχορήγηση που παίρνει μια επιχείρηση από τον ΟΑΕΔ για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο, αποτελεί αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού.

4. Στην πράξη, παρατηρείται πολλές φορές η παραπάνω επιχορήγηση ή τμήμα αυτής να καταβάλλεται στην επιχείρηση σε μεταγενέστερο έτος από εκείνο που είχε πραγματοποιηθεί η πρόσληψη του προσωπικού, κατά το οποίο ενδέχεται η επιχείρηση να μην απασχολεί πλέον προσωπικό και συνεπώς να μην υπάρχουν δαπάνες μισθοδοσίας για να μειωθούν με το ποσό της επιχορήγησης.

5. Υστερα από τα παραπάνω, αν η επιχείρηση εισπράξει κάποιο ποσό επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος πρόσληψής του, χωρίς όμως να έχει καταβάλει μέσα σ' αυτό το έτος δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, γίνεται δεκτό ότι κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών της το ποσό αυτής της επιχορήγησης μειώνει τις λοιπές δαπάνες διαχείρισης της επιχείρησης, κατά τη χρήση μέσα στην οποία εισέπραξε το ποσό της υπόψη επιχορήγησης.

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/2527/hl/1147

2. Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων σε επιτηδευματίες με βιβλία B' κατηγορίας του ΚΒΣ για την πραγματοποίηση επενδύσεων

1026175/527/Α0012/29.9.2006

Απαντώντας στην από 14.3.2006 αίτησή σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας (εσόδων - εξόδων) του ΚΒΣ δεν θεωρούνται προσθετικό στοιχείο των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή, δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων.

Περαιτέρω, οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (1040321/10238/Β0012/ΠΟΛ.1093/5.5.1992 εγκύκλιος).

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η επιχορήγηση για αγορά παγίων καταβάλλεται στην επιχείρηση μέσα στο επόμενο έτος από την αγορά τους. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα υπολογίσει τις αποσβέσεις του παγίου στη συνολική αξία αγοράς του για τη χρήση εντός της οποίας αγοράστηκε το πάγιο και στη μειωμένη σύμφωνα με τα πιο πάνω, τιμή αγοράς του για τις επόμενες χρήσεις (σχετ. τα 1053838/1065/A0012/2005 και 1024695/491/A0012/2006 έγγραφα).

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ', παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.2238/1994, το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται από 1.1.2003 στους νέους επαγγελματίες που υπάγονται στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ του άρθρου 29 του Ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/A'), από τα οποία όμως εξαιρούντο οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες,( άλλαξε, Τώρα και αυτοί) απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

3. Στην αίτησή σας αναφέρεστε (α) σε επιχορήγηση που θα ληφθεί από τον EOMMEX (πρόγραμμα «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ») για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού - ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικό για Η/Υ και (β) σε επιχορήγηση που θα ληφθεί (από οδοντίατρο όπως μας γνώρισε προφορικά η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ), στα πλαίσια του Προγράμματος Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (NEE) από τον ΟΑΕΔ.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση (α) οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται επί της αξίας κτήσεως των παγίων στοιχείων, μειωμένης κατά το ποσό της ληφθείσας επιχορήγησης και σύμφωνα με το χρόνο που λαμβάνεται η επιχορήγηση.

Στη δε περίπτωση (β) το ποσό της επιχορήγησης που χορηγείται σε νέο ελεύθερο επαγγελματία για την άσκηση του επαγγέλματός του, θα προσαυξήσει τα ακαθάριστα έσοδά του από ελευθέρια επαγγέλματα και θα φορολογηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος, το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης της επιδότησης των νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Z' πηγής εισόδημα) από τον ΟΑΕΔ, εξετάζεται από την Υπηρεσία μας για νομοθετική ρύθμισή του. (έγινε)

Αν και τα παραπάνω δεν είναι ακριβώς αυτά που ζητάμε, για να βρούμε τη λύση εδώ πρέπει να ανατρέξουμε στις αρχές της λογιστικής επιστήμης. Είναι η απαίτηση οριστική και βέβαιη. Αν ναι, τότε θα μπορούσε να εμφανιστεί στα βιβλία της επιχείρησης. Έτσι στο θέμα αυτό συντασσόμαστε με τη παρακάτω θέση που είναι από απάντηση της επιστημονικής ομάδας του του http://www.epixeirisi.gr απόσπασμα ΄΄ Να σημειώσουμε ότι οι ανωτέρω λογαριασμοί πιστώνονται, σε χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων, κατά την παραλαβή της σχετικής δίγραμμης επιταγής με το ποσό της επιχορήγησης, ενώ δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 33.14.00 «Απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις», χρεούμενος αντί των χρηματικών διαθεσίμων, για την απεικόνιση της απαίτησης (ιδιαίτερα, όταν βρισκόμαστε σε περίοδο κλεισίματος ισολογισμού), αν το δικαίωμα της επιχείρησης για την είσπραξη του ποσού της επιχορήγησης είναι οριστικό και βέβαιο ΄΄΄. Θα συμπλήρωνα ότι, όταν είμαστε βέβαιοι για τη λήψη της επιχορήγησης και το ακριβές ύψος της.

Χρειάζεται πάντως πολύ σκέψη και περισυλλογή επί του πρακτέου.?? Στο κάτω-κάτω ας βοηθήσουν και οι Ορκωτοί.. για την τελική απόφαση .

4. Αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιχορήγησης κατά τις διατάξεις του ν. 2065/92.

Κατά αναπροσαρμογή των παγίων με βάσει τις διατάξεις του Ν. 2065/92 άρθρ 20 -27 που έχουν επιχορηγηθεί, πρέπει να γίνει και αναπροσαρμογή κάθε 4 χρόνια με τον ν. 2065/92 του ποσού του λ. 41,10;;

Η απάντηση είναι Ναι, (υπήρξαν περιπτώσεις που κάποιοι αμέλησαν). Προσοχή.

( Σχόλιο. Να λοιπόν και σε αυτή τη περίπτωση λόγω αύξησης δεν παραμένει αμετάβλητο?? Ως ορίζεται στο νόμο ) ………

5. Η επιχείρηση που έλαβε επιχορήγηση του νόμου 3299/04 πρέπει να θεωρήσει βιβλίο επενδύσεων;

Και εδώ το τοπίο θολό. Να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Αν η επιχείρηση έχει σχηματίσει τη φορολογική απαλλαγή δεν τίθεται θέμα χρειάζεται οπωσδήποτε βιβλία επενδύσεων βιβλίο επενδύσεων (παρ. 3, του άρθρου 10 του ΚΒΣ), όπως η δήλωση φορολογικής απαλλαγής (Πολ. 1130/2006), όπως και δήλωσης για έλεγχο στη Δ.Ο.Υ. μέχρι 10/5, αποτελούν καίριες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που επιλέγουν ως μορφή ενίσχυσης την φορολογική απαλλαγή με τη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού (περ. γ, άρθρου 1 του Ν 3299/2004. Τι ορίζουν ο ιδιατάξεις:

5.1 Το άρθρο 10 του ΚΒΣ ΠΔ 186

3.Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα αυτού, εφόσον πραγματοποιεί παραγωγικές επενδύσεις και διενεργεί αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά υποχρεούται:

α) να τηρεί βιβλίο επενδύσεων, στο οποίο τηρούνται εξωλογιστικά κατά αναπτυξιακό, νόμο:

αα) λογαριασμός για κάθε είδος πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος χρεώνεται με τη συνολική αξία κτήσης του και πιστώνεται κάθε φορά με την αφορολόγητη έκπτωση ή με την αξία πώλησης του,

αβ) συγκεντρωτικός λογαριασμός, ο οποίος χρεώνεται με την αναγνωριζόμενη για έκπτωση κάθε χρόνο αξία των πραγματοποιούμενων νέων επενδύσεων και πιστώνεται με το συνολικό ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης,

β) να τηρεί στα λογιστικά του βιβλία χωριστούς αναλυτικούς λογαριασμούς κατά αναπτυξιακό νόμο για τις αφορολόγητες εκπτώσεις ή τα αποθεματικά,

γ) να καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών αναλυτικά και χωριστά κατά αναπτυξιακό νόμο, τις επενδύσεις, τις εκπτώσεις και τα αποθεματικά.

4.Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα αυτού τηρεί βιβλίο επενδύσεων, στο οποίο τηρούνται κατά αναπτυξιακό νόμο:

α) λογαριασμός επενδύσεων, ο οποίος χρεώνεται κατά χρονολογική σειρά με τις δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις και πιστώνεται με την αξία πώλησης ή επιστροφής των περιουσιακών αυτών στοιχείων,

β) λογαριασμός αφορολογήτου αποθεματικού, ο οποίος πιστώνεται με το ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης ή του αποθεματικού,

γ) χωριστούς λογαριασμούς για κάθε είδος πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος χρεώνεται με τις δαπάνες απόκτησης αυτού και πιστώνεται με την αφορολόγητη έκπτωση που σχηματίζεται κάθε φορά ή με την αξία πώλησης του.

5.2) Απόφαση Γενικής Διεύθυνσης ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα 19 -12 -2005

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 48116

ΑΠΟΦΑΣΗ

Καθορισμός των δικαιολογητικών και των παραστατικών για τον έλεγχο των επενδύσεων που ενισχύθηκαν με τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

.............

-Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Β΄ κατηγορίας.

Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων, με ξεχωριστή αναφορά στα πάγια στοιχεία και χαρακτηρισμό των επενδυτικών δαπανών. .

ii.Το βιβλίο παγίων ή μητρώο παγίων πρέπει να είναι ενημερωμένο με τα πάγια που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα με αναφορά στοναναπτυξιακό νόμο και στην εγκριτική απόφαση.

iii. Βιβλίο Επενδύσεων.

iv.Κατάσταση του φορέα της επένδυσης στην οποία να απεικονίζονται οι πράξεις θεώρησης των στοιχείων και βιβλίων που τηρούνται για την επένδυση.

( Η απόφαση αυτή μιλά για το βιβλίο επενδύσεων του ΚΒΣ ή για βιβλίο του φορέα της επένδυσης;;;??????)

Ύστερα από τα παραπάνω, κατά τη λήψη της χρηματικής επιχορήγησης χρειάζεται βιβλίο επενδύσεων;

Η απάντηση και θέση μας είναι όχι και στηρίζεται:

α)Δεν ορίζεται ρητά υποχρεωτικά από το ν. 3299/04. Εάν ήθελε θα το έλεγε.

β) Ο ΚΒΣ μιλάει για αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά, αναφέρεται στην φορολογική απαλλαγή, όπως τονίσαμε παραπάνω. Σε αντίθετη περίπτωση έπρεπε να τηρείται και άλλα αφορολόγητα αποθεματικά. ……….

Σχόλιο. Δεν μπορεί όμως να μην αναρωτηθώ. Ο λόγος που υποχρεώνει ο νόμος την τήρηση πρόσθετων βιβλίων είναι για να γίνεται καλύτερα η παρακολούθηση και ό έλεγχος. Είναι όμως δυνατόν να υποχρεώνεται κάποιος στη τήρηση βιβλίου για φορολογική απαλλαγή πχ 100.000 (αποφυγή πληρωμής φόρου), και την ώρα που εισπράττει πχ 1.000.000,00 ή ακόμη και περισσότερα επιχορήγηση να μην τηρεί βιβλίο;;;. Στην Ελλάδα είναι. ??

6. Μη τήρηση των υποχρεώσεων που περιγράφονται στις εγκριτικές αποφάσεις. Επιστροφή επιχορήγησης.

Αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο (3299/2004) και οι οποίες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους σε ότι αφορά τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης προβλέπει απόφαση του Yπουργείου Ανάπτυξης. Η απόφαση εκδόθηκε μετά τη διαπίστωση ότι λόγω της οικονομικής κρίσης οι επιχειρήσεις δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές περιγράφονται στις εγκριτικές αποφάσεις υπαγωγής των επενδύσεών τους στον αναπτυξιακό νόμο.

Με την απόφαση ορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής των χρηματικών κυρώσεων που προβλέπει ο νόμος για τις περιπτώσεις παράβασης των όρων υπαγωγής. Συγκεκριμένα:

Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται, με επιφύλαξη, σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε αριθμό μικρότερο του 50% αυτών που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής και επιβάλλεται η επιστροφή ή παρακράτηση ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των υπολειπόμενων μέχρι το 50% νέων θέσεων εργασίας με τον αριθμό των 5 ετών που η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει τις θέσεις αυτές, πολλαπλασιαζόμενου με το μέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης. Το κόστος αυτό ορίζεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.

Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας λιγότερες από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό που επέτρεψε την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στον νόμο.

Σε ότι αφορά τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης ορίζεται ότι η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης που αποτελούν όρο στην απόφαση υπαγωγής και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των μειούμενων υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης με το ποσό των 500 ευρώ ανά απασχολούμενο επί 12 μήνες. Βλ. (Αριθμ. 47718/8-11-11) Δυστυχώς η συγκυρία δεν ευνοεί. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13011/hl/47718

7. Σχετικά links στο forum

1. http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=29244&hl=%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%BD+3299&fromsearch=1

2. http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=7348&hl=2601&st=20

3. http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=29244

4. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/2527/hl/1147

8. Συμπέρασμα.

Εκτιμούμε ότι χρειάζεται άμεσα λύση για όλα τα παραπάνω θέματα . Ο καθένας μπορεί μόνος του να δώσει τη δική του λύση. Εμείς στο βαθμό όπου που πήραμε θέση δεν σας τη προτείνουμε. Αν μας ξέφυγαν πράγματα μπορεί όποιος θέλει να συμπληρώσει το θέμα ή ακόμη και να το διορθώσει.

Eumilos. 5/2/2012

ΥΓ. Πάντα όταν εισπράττουμε επιχορήγηση – επιδότηση μελετούμε τι λέει ο νόμος ή απόφαση. Εκεί ίσως δούμε πολλά και τι πρέπει να κάνουμε. Προσοχή, γιατί πολλές αποφάσεις που έχουμε επικαλεσθεί αφορούν και άλλες μορφές επιχορήγησης να μην μας συμπαρασύρουν. Τις προσθέσαμε απλά για να δούμε το σκεφτικό τους στα θέματα αυτά,

ΥΓ. Ίσως επανέλθουμε με θέματα της φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/04

ΥΓ. Όταν σε τέτοια θέματα υπάρχουν τέτοια αδιέξοδα…… πώς να γίνουν επενδύσεις και ειδικά απόψε που όπως λένε είναι μια κρίσιμη η βραδιά??? Οι επιχειρήσεις (με παράδοση ετών) μια-μια αυτοκτονούν, κατεβάζοντας ρολά. … κάτι πρέπει να γίνει. … πχ . Ένα FAST TRACK καταργήσεων άχρηστων διατάξεων…..

ΥΓ. Περιμένω τις απόψεις και του CEL…

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

ΥΓ. Ίσως επανέλθουμε με θέματα της φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/04

ΥΓ. Όταν σε τέτοια θέματα υπάρχουν τέτοια αδιέξοδα…… πώς να γίνουν επενδύσεις και ειδικά απόψε που όπως λένε είναι μια κρίσιμη η βραδιά??? Οι επιχειρήσεις (με παράδοση ετών) μια-μια αυτοκτονούν, κατεβάζοντας ρολά. … κάτι πρέπει να γίνει. … πχ . Ένα FAST TRACK καταργήσεων άχρηστων διατάξεων…..

ΥΓ. Περιμένω τις απόψεις και του CEL…

πολυ καλη η προσπάθεια ,μπραβο . Τα θέματα είναι πολλά κ αν κ έχω γράψει την γνώμη μου γι όλα όσα θέτεις μου είναι δύσκολο να τα συνοψίσω .

Βασική αρχή να είναι το ΕΓΛΣ κ όχι η φορολογική αντιμετώπιση . Ο φορολογικός έλεγχος σε λίγο θα είναι παρελθόν , ο λογιστής να εξυπηρετεί την επιχείρηση κ οχι να υπηρετει την φορολογική αρχή .

ΥΓ Σχετ με το βιβλίο επενδύσεων , ο λόγος είναι ότι στους Νόμουςκ στις ερμηνειες αυτων (πολ) πολλές φορές έμπαιναν διατάξεις για να μπορουν οι "ενδιάμεσοι" να πάρουν το δωράκι τους .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Βιοτεχνία με βιβλία Β κατηγορίας επιδοτήθηκε με τον ν,3299/2004 για επέκταση κτιρίων και αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού το 2006 και η επένδυση ολοκληρώθηκε το 2007.Στις δηλώσεις εισοδήματος η ΔΟΥ μας ζήτησε να συμπεριλάβουμε στα λοιπά εσοδα το ποσό της επιχ/σης ισο με το ποσό των αποσβέσεων των επιχ/νων παγίων.Κατά την αποψή τους ετσι το ποσό της επιχορήγησης παρέμενε αφορολόγητο.

Σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού απο τα κέρδη δεν κάναμε ούτε τηρήσαμε πρόσθετα βιβλία ούτε υποβάλαμε ΔΦΑ.

1/1/2012 η επιχ/ση θα τηρήσει Γ κατηγορίας βιβλία υποχρεωτικά βαση τζίρου.

Τί πρέπει να κάνουμε με την επιχορήγηση? Πρέπει να την εμφανίσουμε στον ισολογισμό έναρξης και πως?

Η επιχ/ση είναι ΟΕ και έχει περάσει 4ετία απο την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος? Εχω μπερδευτεί με ολα όσα εχω διαβάσει.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΩ ΚΑΠΟΥ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑ ......

ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ??????

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ??????

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Επιχορήγηση ΟΑΕΕ για ΝΕΕ

Στο έντυπο Ε3, το ποσό της επιδότησης αναγράφεται για πληροφοριακούς λόγους στον κωδικό 681 του πίνακα Ε, ενώ τα ποσά των επιχορηγήσεων στον κωδικό 904 του ίδιου πίνακα (σελίδα 1η ). Αν τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, τα ποσά συμπεριλαμβάνονται σε υπολογαριασμούς του λογαριασμού 74.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ενώ στο Ε3 θα εγγραφούν στον κωδικό 465 του πίνακα Η.

Σε καμιά περίπτωση όμως, δεν αθροίζονται με τα λοιπά φορολογητέα εισοδήματα των άλλων πηγών εισοδήματος. Συνεπώς, θα ακολουθήσει φορολογική αναμόρφωση των ποσών αυτών, κατά την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Σε ότι αφορά τις διατάξεις του Ν.3296/2004, για την περαίωση των χρήσεων χωρίς έλεγχο, τα ποσά των επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων, αφ’ ενός μεν, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισμό των ορίων υπαγωγής στην περαίωση (δεν θεωρούνται, δηλαδή ακαθάριστα έσοδα-τζίρος- άρθρο 14), αφ’ ετέρου δε, δεν λαμβάνουν μέρος στον υπολογισμό της διαδικασίας του άρθρου 15, του ως άνω νόμου, προκειμένου να προσδιορισθεί το τεκμαρτό ύψος των πωλήσεων, για τις ανάγκες της αυτοπεραίωσης (ΠΟΛ 1064/2007). Αυτό , γιατί τα ανωτέρω έσοδα, γενικώς δεν μπορεί να θεωρηθούν ως προερχόμενα από την άσκηση της φυσιολογικής λειτουργίας της επιχείρησης, χαρακτηριζόμενα «έκτακτα και ανόργανα».

Όσον αφορά την εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ το ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει να περιληφθεί στον κωδικό 611, γιατί κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη στη δημιουργία του κλάσματος της αναλογικής έκπτωσης ΦΠΑ ( pro-rata). Συγκεκριμένα εάν η επιχείρηση δεν πραγματοποιεί άλλες πράξεις, για τις οποίες να έχει υποχρέωση δημιουργίας pro-rata, πέραν της επιχορήγησης, τότε δεν δημιουργεί κλάσμα pro-rata. Εάν όμως πραγματοποιεί άλλες πράξεις εξ’ αιτίας των οποίων έχει υποχρέωση δημιουργίας pro-rata (π.χ. έσοδα από ενοίκια), τότε θα πρέπει στον παρονομαστή του κλάσματος (κωδικός 403) να συμπεριλάβει και το ποσό της επιχορήγησης. (ΠΟΛ. 1056/2002)

epixeirisi.gr

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΕ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ?

Έχει συζητηθεί το θέμα κ επειδή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις κυριώς ως προς τον χρόνο καταχώρησης καλό είναι να το διαβάσεις κ να αποφασίσεις .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Επιχορήγηση ΟΑΕΕ για ΝΕΕ

    Στο έντυπο Ε3, το ποσό της επιδότησης αναγράφεται για πληροφοριακούς λόγους στον κωδικό 681 του πίνακα Ε, ενώ τα ποσά των επιχορηγήσεων στον κωδικό 904 του ίδιου πίνακα (σελίδα 1η ). Αν τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, τα ποσά συμπεριλαμβάνονται σε υπολογαριασμούς του λογαριασμού 74.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ενώ στο Ε3 θα εγγραφούν στον κωδικό 465 του πίνακα Η.

     Σε καμιά περίπτωση όμως, δεν αθροίζονται με τα λοιπά φορολογητέα εισοδήματα των άλλων πηγών εισοδήματος. Συνεπώς, θα ακολουθήσει φορολογική αναμόρφωση των ποσών αυτών, κατά την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

    Σε ότι αφορά τις διατάξεις του Ν.3296/2004, για την περαίωση των χρήσεων χωρίς έλεγχο, τα ποσά των επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων, αφ’ ενός μεν, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη για τον καθορισμό των ορίων υπαγωγής στην περαίωση (δεν θεωρούνται, δηλαδή ακαθάριστα έσοδα-τζίρος- άρθρο 14), αφ’ ετέρου δε, δεν λαμβάνουν μέρος στον υπολογισμό της διαδικασίας του άρθρου 15, του ως άνω νόμου, προκειμένου να προσδιορισθεί το τεκμαρτό ύψος των πωλήσεων, για τις ανάγκες της αυτοπεραίωσης (ΠΟΛ 1064/2007). Αυτό , γιατί τα ανωτέρω έσοδα, γενικώς δεν μπορεί να θεωρηθούν ως προερχόμενα από την άσκηση της φυσιολογικής λειτουργίας της επιχείρησης, χαρακτηριζόμενα «έκτακτα και ανόργανα».

        Όσον αφορά την εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ το ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει να περιληφθεί στον κωδικό 611, γιατί κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη στη δημιουργία του κλάσματος της αναλογικής έκπτωσης ΦΠΑ ( pro-rata). Συγκεκριμένα εάν η επιχείρηση δεν πραγματοποιεί άλλες πράξεις, για τις οποίες να έχει υποχρέωση δημιουργίας pro-rata, πέραν της επιχορήγησης, τότε δεν δημιουργεί κλάσμα pro-rata. Εάν όμως πραγματοποιεί άλλες πράξεις εξ’ αιτίας των οποίων έχει υποχρέωση δημιουργίας pro-rata (π.χ. έσοδα από ενοίκια), τότε θα πρέπει στον παρονομαστή του κλάσματος (κωδικός 403) να συμπεριλάβει και το ποσό της επιχορήγησης. (ΠΟΛ. 1056/2002)

epixeirisi.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗΑΡΑ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΣΩΣΤΑ, Ε3 681 ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ!!!   Υ.Γ. Δεν αφαιρώ το ποσό τησ επιδοτησησ (οαεδ 6000) απο τισ αποσβεσεισ παγιων 541 ε3 επειδή είμαι Β΄κατηγορίας??? Σωστά???
Link to comment
Share on other sites

 • 0

iii. Βιβλίο Επενδύσεων.

iv.Κατάσταση του φορέα της επένδυσης στην οποία να απεικονίζονται οι πράξεις θεώρησης των στοιχείων και βιβλίων που τηρούνται για την επένδυση.

( Η απόφαση αυτή μιλά για το βιβλίο επενδύσεων του ΚΒΣ ή για βιβλίο του φορέα της επένδυσης;;;??????)

Ύστερα από τα παραπάνω, κατά τη λήψη της χρηματικής επιχορήγησης χρειάζεται βιβλίο επενδύσεων;

Η απάντηση και θέση μας είναι όχι και στηρίζεται:

α)Δεν ορίζεται ρητά υποχρεωτικά από το ν. 3299/04. Εάν ήθελε θα το έλεγε.

β) Ο ΚΒΣ μιλάει για αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά, αναφέρεται στην φορολογική απαλλαγή, όπως τονίσαμε παραπάνω. Σε αντίθετη περίπτωση έπρεπε να τηρείται και άλλα αφορολόγητα αποθεματικά. ……….

Σχόλιο. Δεν μπορεί όμως να μην αναρωτηθώ. Ο λόγος που υποχρεώνει ο νόμος την τήρηση πρόσθετων βιβλίων είναι για να γίνεται καλύτερα η παρακολούθηση και ό έλεγχος. Είναι όμως δυνατόν να υποχρεώνεται κάποιος στη τήρηση βιβλίου για φορολογική απαλλαγή πχ 100.000 (αποφυγή πληρωμής φόρου), και την ώρα που εισπράττει πχ 1.000.000,00 ή ακόμη και περισσότερα επιχορήγηση να μην τηρεί βιβλίο;;;. Στην Ελλάδα είναι. ??

Επίσης στο Αρ.5 παρ.26περ.ε

(ε) Οι φορείς που εφαρμόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων, τα οποία ορίζονται από το π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ84Α

εδώ ο νομοθέτης προβλέπει την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου ρητά για την περίπτωση της φορολογικής απαλλαγής και δεν αναφέρει κάτι για την επιχορήγηση ή την επιδότηση.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

iii. Βιβλίο Επενδύσεων.

iv.Κατάσταση του φορέα της επένδυσης στην οποία να απεικονίζονται οι πράξεις θεώρησης των στοιχείων και βιβλίων που τηρούνται για την επένδυση.

( Η απόφαση αυτή μιλά για το βιβλίο επενδύσεων του ΚΒΣ ή για βιβλίο του φορέα της επένδυσης;;;??????)

Ύστερα από τα παραπάνω, κατά τη λήψη της χρηματικής επιχορήγησης χρειάζεται βιβλίο επενδύσεων;

Η απάντηση και θέση μας είναι όχι και στηρίζεται:

α)Δεν ορίζεται ρητά υποχρεωτικά από το ν. 3299/04. Εάν ήθελε θα το έλεγε.

β) Ο ΚΒΣ μιλάει για αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά, αναφέρεται στην φορολογική απαλλαγή, όπως τονίσαμε παραπάνω. Σε αντίθετη περίπτωση έπρεπε να τηρείται και άλλα αφορολόγητα αποθεματικά. ……….

Σχόλιο. Δεν μπορεί όμως να μην αναρωτηθώ. Ο λόγος που υποχρεώνει ο νόμος την τήρηση πρόσθετων βιβλίων είναι για να γίνεται καλύτερα η παρακολούθηση και ό έλεγχος. Είναι όμως δυνατόν να υποχρεώνεται κάποιος στη τήρηση βιβλίου για φορολογική απαλλαγή πχ 100.000 (αποφυγή πληρωμής φόρου), και την ώρα που εισπράττει πχ 1.000.000,00 ή ακόμη και περισσότερα επιχορήγηση να μην τηρεί βιβλίο;;;. Στην Ελλάδα είναι. ??

Επίσης στο Αρ.5 παρ.26περ.ε

(ε) Οι φορείς που εφαρμόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής υποχρεούνται στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων, τα οποία ορίζονται από το π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ84Α

εδώ ο νομοθέτης προβλέπει την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου ρητά για την περίπτωση της φορολογικής απαλλαγής και δεν αναφέρει κάτι για την επιχορήγηση ή την επιδότηση.

Προσοχή.

1. Στον σχηματισμό Φορολογικής Απαλλαγής είναι ΥποΧρεΩτικό το Βιβλίο Επενδύσεων. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η μη τήρησή τους έχει ολέθριες συνέπειες.

2. Στην είσπραξη επιχορήγησης (μετρητών) του Ν. 3299/04 κλπ. αναφέρεται η ανάλυση.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στο τέλος κάθε χρήσης, ποσό των επιχορηγήσεων αυτών, ίσο με τις τακτικές και (τυχόν) πρόσθετες αποσβέσεις, που διενεργήθηκαν στην αξία των παγίων στοιχείων, τα οποία επιχορηγήθηκαν, μεταφέρεται στην πίστωση του αποτελεσματικού λογαριασμού 81.10.05 «Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ - ΗΤΑΝ Β ΚΑΤΗΓ ΩΣ 2010 ΚΑΙ Γ ΑΠΟ 1/1/11 , ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ?

ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ , ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ

ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ -Α -

ΙΙΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ή

ΙV 6. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στο τέλος κάθε χρήσης, ποσό των επιχορηγήσεων αυτών, ίσο με τις τακτικές και (τυχόν) πρόσθετες αποσβέσεις, που διενεργήθηκαν στην αξία των παγίων στοιχείων, τα οποία επιχορηγήθηκαν, μεταφέρεται στην πίστωση του αποτελεσματικού λογαριασμού 81.10.05 «Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ - ΗΤΑΝ Β ΚΑΤΗΓ ΩΣ 2010 ΚΑΙ Γ ΑΠΟ 1/1/11 , ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ?

ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ , ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ

ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ -Α -

ΙΙΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ή

ΙV 6. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ?

η επένδυση σε ποιό νόμο έχει υπαχθεί κ τι κίνητρο -επιδότηση ή αφορολογητες εκπτώσεις?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

η επένδυση σε ποιό νόμο έχει υπαχθεί κ τι κίνητρο -επιδότηση ή αφορολογητες εκπτώσεις?

ΣΤΟΝ Ν3299/04 ΓΙΑ " ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ******* ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 750.000 ΕΥΡΩ , ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 41% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΠ "

ΑΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΕΣΤΩ ΌΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΓΙΟ-ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 64.111,29 ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕ ΣΥΝΤ 8% ΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011 5128,9 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2010 (6 ΜΗΝΕΣ ) 1.923,34 ΣΥΝ ΑΠΟΣΒ 7.052,24 ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΌ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΘΑ ΤΟ ΕΚΠΕΣΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΛΟΓΩ Ν 3299/04 ΤΟΝ 10/2011 ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΛΟΓΩ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΊΝΑΙ 64111,29 ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 41% , ΑΡΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ , ΠΟΣΟ 26285,63 ( 64111,29 Χ 41% = 26285,63 ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΑΥΤΌ ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΗ ΕΔΏ

ΚΑΤΙ ΧΑΝΩ ΝΟΜΙΖΩ ΌΜΩΣ

BIBLIO EPEND.zip

Edited by GEORGIA36963696
Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΕΣΤΩ ΌΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΑΓΙΟ-ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 64.111,29 ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕ ΣΥΝΤ 8% ΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011 5128,9 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2010 (6 ΜΗΝΕΣ ) 1.923,34 ΣΥΝ ΑΠΟΣΒ 7.052,24 ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΌ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΘΑ ΤΟ ΕΚΠΕΣΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΛΟΓΩ Ν 3299/04 ΤΟΝ 10/2011 ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΛΟΓΩ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΊΝΑΙ 64111,29 ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 41% , ΑΡΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ , ΠΟΣΟ 26285,63 ( 64111,29 Χ 41% = 26285,63 ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΑΥΤΌ ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΗ ΕΔΏ

ΚΑΤΙ ΧΑΝΩ ΝΟΜΙΖΩ ΌΜΩΣ

Γεωργία νομίζω ότι πρέπει ηρεμα να ξαναδιαβάσεις αυτό που έγραψε ο συνάδελφος πιο πάνω .

Όταν η επιχείρηση εισπρατει χρηματα (επιδοτηση) δεν τηρουμε Βιβλίο Επενδύσεων . Ειδικά για τον Ν3299 η επιδότηση δεν φορολογείται κ δεν ισχύει ο λογιστικός χειρισμός με τις αναλογούσες στην χρήση επιδοτήσεις παγίων . Λογιστικά την επιδότηση στον Λ/41.10 ή 41.08

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑ ΚΑΙ ΑΓΧΩΘΗΚΑ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ

ΑΡΑ ΚΑΤΑΧΩΡΩ Ο,ΤΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΜΕ ΧΡ 38,03 ΚΑΙ ΠΙΣΤ 41,10 ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΟΚ

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 41,10 ,

Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα,

ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΩ ΠΙΣΤ ΥΠΟΛ ΣΕ 41,10 400.000,00 ΕΥΡΩ ΩΣ 31/12/2013 - ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΩΣ 31/12/2023 , ΕΙΤΕ ΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙ , ΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΝΤ 6,67 ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΟ 20% ΓΙΑ ΟΕ , ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

οκ ΛΟΙΠΟΝ - ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΩ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 10ΕΤΙΑ , ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙ , ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΑΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ?

ΗΔΗ ΕΧΩ ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΜΑΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΩ

** Η 10ΕΤΙΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΩΝ ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Γεωργία νομίζω ότι πρέπει ηρεμα να ξαναδιαβάσεις αυτό που έγραψε ο συνάδελφος πιο πάνω .

Όταν η επιχείρηση εισπρατει χρηματα (επιδοτηση) δεν τηρουμε Βιβλίο Επενδύσεων . Ειδικά για τον Ν3299 η επιδότηση δεν φορολογείται κ δεν ισχύει ο λογιστικός χειρισμός με τις αναλογούσες στην χρήση επιδοτήσεις παγίων . Λογιστικά την επιδότηση στον Λ/41.10 ή 41.08

ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

5. Η επιχείρηση που έλαβε επιχορήγηση του νόμου 3299/04 πρέπει να θεωρήσει βιβλίο επενδύσεων;

Και εδώ το τοπίο θολό. Να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Αν η επιχείρηση έχει σχηματίσει τη φορολογική απαλλαγή δεν τίθεται θέμα χρειάζεται οπωσδήποτε βιβλία επενδύσεων βιβλίο επενδύσεων (παρ. 3, του άρθρου 10 του ΚΒΣ), όπως η δήλωση φορολογικής απαλλαγής (Πολ. 1130/2006), όπως και δήλωσης για έλεγχο στη Δ.Ο.Υ. μέχρι 10/5, αποτελούν καίριες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που επιλέγουν ως μορφή ενίσχυσης την φορολογική απαλλαγή με τη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού (περ. γ, άρθρου 1 του Ν 3299/2004. Τι ορίζουν ο ιδιατάξεις:

5.1 Το άρθρο 10 του ΚΒΣ ΠΔ 186

3.Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα αυτού, εφόσον πραγματοποιεί παραγωγικές επενδύσεις και διενεργεί αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά υποχρεούται:

α) να τηρεί βιβλίο επενδύσεων, στο οποίο τηρούνται εξωλογιστικά κατά αναπτυξιακό, νόμο:

αα) λογαριασμός για κάθε είδος πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος χρεώνεται με τη συνολική αξία κτήσης του και πιστώνεται κάθε φορά με την αφορολόγητη έκπτωση ή με την αξία πώλησης του,

αβ) συγκεντρωτικός λογαριασμός, ο οποίος χρεώνεται με την αναγνωριζόμενη για έκπτωση κάθε χρόνο αξία των πραγματοποιούμενων νέων επενδύσεων και πιστώνεται με το συνολικό ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης,

β) να τηρεί στα λογιστικά του βιβλία χωριστούς αναλυτικούς λογαριασμούς κατά αναπτυξιακό νόμο για τις αφορολόγητες εκπτώσεις ή τα αποθεματικά,

γ) να καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών αναλυτικά και χωριστά κατά αναπτυξιακό νόμο, τις επενδύσεις, τις εκπτώσεις και τα αποθεματικά.

4.Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα αυτού τηρεί βιβλίο επενδύσεων, στο οποίο τηρούνται κατά αναπτυξιακό νόμο:

α) λογαριασμός επενδύσεων, ο οποίος χρεώνεται κατά χρονολογική σειρά με τις δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις και πιστώνεται με την αξία πώλησης ή επιστροφής των περιουσιακών αυτών στοιχείων,

β) λογαριασμός αφορολογήτου αποθεματικού, ο οποίος πιστώνεται με το ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης ή του αποθεματικού,

γ) χωριστούς λογαριασμούς για κάθε είδος πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος χρεώνεται με τις δαπάνες απόκτησης αυτού και πιστώνεται με την αφορολόγητη έκπτωση που σχηματίζεται κάθε φορά ή με την αξία πώλησης του.

5.2) Απόφαση Γενικής Διεύθυνσης ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα 19 -12 -2005

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 48116

ΑΠΟΦΑΣΗ

Καθορισμός των δικαιολογητικών και των παραστατικών για τον έλεγχο των επενδύσεων που ενισχύθηκαν με τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

.............

-Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Β΄ κατηγορίας.

Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων, με ξεχωριστή αναφορά στα πάγια στοιχεία και χαρακτηρισμό των επενδυτικών δαπανών. .

ii.Το βιβλίο παγίων ή μητρώο παγίων πρέπει να είναι ενημερωμένο με τα πάγια που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα με αναφορά στοναναπτυξιακό νόμο και στην εγκριτική απόφαση.

iii. Βιβλίο Επενδύσεων.

iv.Κατάσταση του φορέα της επένδυσης στην οποία να απεικονίζονται οι πράξεις θεώρησης των στοιχείων και βιβλίων που τηρούνται για την επένδυση.

( Η απόφαση αυτή μιλά για το βιβλίο επενδύσεων του ΚΒΣ ή για βιβλίο του φορέα της επένδυσης;;;??????)

Ύστερα από τα παραπάνω, κατά τη λήψη της χρηματικής επιχορήγησης χρειάζεται βιβλίο επενδύσεων;

απάντηση και θέση μας είναι όχι και στηρίζεται:

α)Δεν ορίζεται ρητά υποχρεωτικά από το ν. 3299/04. Εάν ήθελε θα το έλεγε.

β) Ο ΚΒΣ μιλάει για αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά, αναφέρεται στην φορολογική απαλλαγή, όπως τονίσαμε παραπάνω. Σε αντίθετη περίπτωση έπρεπε να τηρείται και για άλλα αφορολόγητα αποθεματικά. ……….

Σχόλιο. Δεν μπορεί όμως να μην αναρωτηθώ. Ο λόγος που υποχρεώνει ο νόμος την τήρηση πρόσθετων βιβλίων είναι για να γίνεται καλύτερα η παρακολούθηση και ό έλεγχος. Είναι όμως δυνατόν να υποχρεώνεται κάποιος στη τήρηση βιβλίου για φορολογική απαλλαγή πχ 100.000 (αποφυγή πληρωμής φόρου), και την ώρα που εισπράττει πχ 1.000.000,00 ή ακόμη και περισσότερα επιχορήγηση να μην τηρεί βιβλίο;;;. Στην Ελλάδα είναι. ??

και το παρακάτω έγγραφο που ορίζει ρητά οτι σε είσπραξη επιδότησης δεν απαιτείται θεωρημένο Βιβλίο Επενδύσεων

Τήρηση ή μη βιβλίου επενδύσεων για επενδύσεις για τις οποίες λαμβάνονται επιχορηγήσεις.

Αρ. πρωτ. 1091723 /742/0015/20/11/2006. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Τήρηση ή μη βιβλίου επενδύσεων για επενδύσεις για τις οποίες λαμβάνονται επιχορηγήσεις.

Απαντώντας στην από 16/10/2006 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, εφόσον πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά, υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο επενδύσεων κατά τον τρόπο που ορίζεται από τις διατάξεις αυτές.

2. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι υποχρέωση τήρησης βιβλίου επενδύσεων έχουν οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά και όχι οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν επενδύσεις για τις οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις.

Συνεπώς η εταιρεία σας, η οποία επιχορηγείται για επενδύσεις που πραγματοποιεί, χωρίς να διενεργεί γι΄ αυτές αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά, δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου επενδύσεων.

ΥΓ. θα επανέλθω αργότερα με Upd του άρθρου.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.: 1105371/584/0015

Δ/ΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)

ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση ή μη τήρησης βιβλίου επενδύσεων για επενδύσεις για τις οποίες λαμβάνονται επιχορηγήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Απαντώντας στην από 13/10/2008 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, εφόσον πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά, υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο επενδύσεων κατά τον τρόπο που ορίζεται από τις διατάξεις αυτές.

2. Περαιτέρω, από τη Διοίκηση διευκρινίστηκε (έγγραφο 1091723/742/0015/20-11-2006) ότι υποχρέωση τήρησης βιβλίου επενδύσεων έχουν οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις και διενεργούν αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά και όχι οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν επενδύσεις για τις οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις, χωρίς να διενεργούν γι΄ αυτές αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν.3299/2004 «Κίνητρα Ιδ. Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» ορίζεται ότι τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά δε αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

4. Ενόψει των ανωτέρω οι επιτηδευματίες που πραγματοποιούν επενδύσεις για τις οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, χωρίς να διενεργούν για αυτές αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά, δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου επενδύσεων, ανεξάρτητα από τη λογιστική παρακολούθηση των επιχορηγήσεων αυτών σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.

Ακριβές Αντίγραφο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

MΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πολύ καλή ανάλυση και μπράβο...

Θα ήθελα να θέσω κι εγώ ένα θέμα για τον 3299/04.

Στην περίπτωση της επιδότησης (όχι της φορολογικής απαλλάγής) πρέπει να δημιουργηθεί ένα αφορολόγητο αποθεματικό που να μην διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί για 10 χρόνια.

Ερώτημα:

α) Σε βιβλία Β' κατηγορίας μπορεί να γίνει αυτό??? Πως αποδυκνύεται ότι δεν έχει διανεμηθεί δεδομένου ότι δεν υπάρχει Λογιστικό Σχέδιο και λογαριασμός Ταμείου???

β) Αν δεν μπορεί να γίνει σε Β' κατηγορίας, πότε πρέπει να γίνει η μετατροπεί σε Γ' ??? Πριν τη λήψη της επιδότησης ή μπορεί να γίνει και από την επόμενη χρήση και να εμφανιστεί στο λογ/σμό 41.08???

Προσοχή δε ρωτάω για τη φορολογική αντιμετώπιση του ποσού της επιδότησης. Ξέρω που θα μπει η επιδότηση στο Ε3 και στο Ε5.

Αυτό που ρωτάω είναι πως αποδεικνύεται η μη διανομή-κεφαλαιοποίηση της επιδότησης σε Β' κατηγορίας βιβλία.

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...