Jump to content

Γνωμοδότηση και για λογιστές, φοροτεχνκούς «Άνοιγμα» τεσσάρων επαγγελμάτων ζητά η Επιτροπή Ανταγωνισμού


Recommended Posts

Guest TZABELAS  KITSOS

Γνωμοδότηση και για λογιστές, φοροτεχνκούς

«Άνοιγμα» τεσσάρων επαγγελμάτων ζητά η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αδικαιολόγητοι οι περιορισμοί στην πρόσβαση των τεσσάρων επαγγελμάτων, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αθήνα

Εναντίον περιορισμών στα επαγγέλματα του ορκωτού εκτιμητή, του λογιστή, του φοροτεχνικού και του αναλογιστή γνωμοδότησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνοντας πως δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος ούτε ότι πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για την τήρησή τους.

Αντιθέτως, η επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της τήρησης των περιορισμών σε επαγγέλματα που καλύπτουν την παρασκευή, κατασκευή και εμπορία όπλων.

Ειδικότερα, για τους ορκωτούς εκτιμητές η επιτροπή γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να διατηρηθούν οι περιορισμοί στην πρόσβαση στο επάγγελμα (κλειστός αριθμός επαγγελματιών), στα αποκλειστικά δικαιώματα παροχής εκτιμητικών υπηρεσιών, στην απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από νομικά πρόσωπα και υπηκόους άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον καθορισμό αμοιβών (ποσοστό επί της αξίας ή/και προκαθορισμένο ποσό αμοιβής), οι οποίοι και πρέπει να αρθούν.

Προτάθηκε, επίσης, μεταξύ άλλων, να καταργηθεί η ρύθμιση της ανάθεσης εκτιμητικών εργασιών από το ΣΟΕ σε ορκωτό εκτιμητή δικής του επιλογής, να διευρυνθεί η βάση του ΣΟΕ με την εισδοχή φυσικών και νομικών προσώπων με προσόντα και πιστοποιήσεις αντίστοιχες με αυτές των ορκωτών εκτιμητών, και στη βάση διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, ή διαφορετικά να αναγνωριστούν αντίστοιχες με το ΣΟΕ επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και να δημιουργηθεί μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών ανά ειδικότητα.

Αναφορικά με τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς, η επιτροπή γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και ότι δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να διατηρηθεί το ισχύον μέχρι σήμερα καθεστώς έκδοσης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματς.

Αρκεί, προς τούτο, η διαδικασία αναγγελίας (του άρθρου 3 του Ν.3919/2011). Προτάθηκε, επίσης, να παρασχεθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και σε μη μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και να επανεξετασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας γραφείου και τη διαδικασία πιστοποίησης.

Σχετικά με τους αναλογιστές, η επιτροπή γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχουν, επίσης, οι ως άνω επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και ότι δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για τη διατήρηση του καθεστώτος έκδοσης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του αναλογιστή και πως αρκεί, όπως και για τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς, η διαδικασία αναγγελίας.

Προτάθηκε, ακόμη, να επανεξετασθεί το σύστημα διεξαγωγής των επαγγελματικών εξετάσεων, προς την κατεύθυνση του να ενισχυθεί ο ρόλος του κρατικού φορέα για να αποφεύγονται τυχόν ποσοτικοί φραγμοί εισόδου.

Τέλος, όσον αφορά τα επαγγέλματα που αφορούν κατασκευή και εμπορία όπλων, η επιτροπή γνωμοδότησε ότι στοιχειοθετείται υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, και κυρίως λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, και ότι πληρούνται τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας για να διατηρηθεί το καθεστώς της προηγούμενης άδειας

Τα επαγγέλματα αυτά αφορούν την παρασκευή/κατασκευή και εμπορία όπλων, εκρηκτικών υλών, γόμωσης φυσιγγίων, πυροτεχνίας και φωτοβολίδων, καθώς και τη λειτουργία και εργασία προσωπικού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλειας και γραφεία έρευνας.

Επεσήμανε, όμως, ότι επιβάλλεται να απλοποιηθούν και να εξορθολογιστούν οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα έως σήμερα δικαιολογητικά για την απόκτηση της σχετικής άδειας.

Link to comment
Share on other sites

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΩΜΕΝΟ ΧΑΠΙ

Όλοι μας, λίγο ως πολύ, θα έχουμε ακούσει για την περίφημη οδηγία 123/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή ως οδηγία Μπολκενστάϊν, μια οδηγία πού είχε ξεσηκώσει εντονότατες αναταραχές και κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη. Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται για την κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη εγκατάσταση, είναι τα ενιαία συστήματα αδειοδότησης που θα επιβάλλονται στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και αφορούν, ιδίως, τις προϋποθέσεις για τις διαδικασίες χορήγησης άδειας. Οι προϋποθέσεις δηλαδή για τη χορήγηση αδείας άσκησης επαγγέλματος θα είναι κοινές σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. Μια προσαρμογή που θεωρητικά θα έπρεπε να είχε γίνει έως το 2007!!! Τυχαίο άραγε που περιμέναμε το 2011 να προχωρήσουμε στην ψήφιση του νόμου;;; Μα για τον Ν.3919/2011 ομιλώ, αυτόν που ψηφίστηκε καθ΄ υπόδειξη της Ε.Ε., του Δ.Ν.Τ. και της Ε.Κ.Τ., από την ψήφιση του οποίου και μετά και ειδικότερα από τον Ιούνιο του 2011 (άρθρο 3), έχουν πάψει να υφίστανται όλες οι διοικητικές άδειες εξάσκησης επαγγελμάτων, εκτός όσων περιέχονται στο κεφάλαιο Β. Και φυσικά αυτό ισχύει και για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού. Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στην επιστολή του (αρ. πρωτ. 47715/ΔΙΟΕ 908/7-11-2011) προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με θέμα την «Υλοποίηση Μνημονιακής Υποχρέωσης – Ορισμός Υπευθύνων για την ένταξη και επικαιροποίηση των διαδικασιών του φορέα στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ», μεταξύ άλλων, αναφέρει :

« εφόσον υπάρχει εκκρεμότητα για το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, αδυνατούμε να ορίσουμε υπεύθυνους για το ηλεκτρονικό Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης της οδηγίας 2006/123/ΕΚ»

Εν αναμονή λοιπόν

α) της αξιολόγησης σχετικά με το κατά πόσο συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την διατήρηση της διοικητικής άδειας του επαγγέλματός μας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού,

β) της εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης των εκπροσώπων της Ε.Ε., του Δ.Ν.Τ. και της Ε.Κ.Τ. και

γ) της θετικής γνωμοδότησης και προώθησης προς ψήφιση στη Βουλή Προεδρικού Διατάγματος,

είμαστε αδειούχοι άνευ αδείας, προσωρινά πιστοποιημένοι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1166…

Μια εγκύκλιο η οποία αντί να εξυπηρετήσει την δεοντολογική και νόμιμη πιστοποίηση του επαγγέλματος μας, ενισχύει οικονομικά το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και διασφαλίζει την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών από τα Ταμεία. Μια εγκύκλιο που στηρίχθηκε στην εισηγητική έκθεση από την απερχόμενη (!!!) διοίκηση του Ο.Ε.Ε. Ενός Ο.Ε., το οποίο θα συζητούσε στη Στα του Δεκέμβρη το θέμα των διοικητικών αδειών;;;

Και δεν μπορώ παρά να αναρωτιέμαι..

… Είναι άραγε τυχαία η χρονική στιγμή που δόθηκε η παράταση για τους κλειδάριθμους; Έγινε για την εξυπηρέτηση του μητρώου ή εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες;

… Γιατί δεν γίνεται καμία αναφορά για το θέμα των διοικητικών αδειών στο πολυνομοσχέδιο που εγκρίθηκε από τη Βουλή, τη στιγμή που συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και αντί αυτού προωθείται ένα προεδρικό διάταγμα, όπως δηλώνει το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης σε επιστολή του προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 22-11-2011;

Για ποιό λόγο δόθηκε στη δημοσιότητα μέρος από το άρθρο 4 του πολυνομοσχεδίου, το οποίο αναφερόταν στην επέκταση του φορολογικού πιστοποιητικού και απεσύρθη αμέσως; Ποιος είναι ο ρόλος του Ο.Ε.Ε., σε όλο αυτό;

… Τι εξυπηρετούσε η έκδοση της ΠΟΛ 1166 μέσα σε περίοδο διακοπών, τη στιγμή μάλιστα που το Ο.Ε.Ε. γνώριζε ότι το θέμα των διοικητικών αδειών, τις οποίες το ίδιο έχει εκδώσει, είναι υπό διαπραγμάτευση; Μήπως ήταν μία κίνηση διασφάλισης των εσόδων του;

… Για ποιο λόγο στην πενταμελή επιτροπή πιστοποίησης, δεν συμμετέχει εκπρόσωπος της ομοσπονδίας μας και τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που συμμετέχουν δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εν ενεργεία λογιστές;

Φυσικά μπορούν κάλλιστα να μετέχουν οι κάτωθι, οι οποίοι είναι μέλη του Ο.Ε.Ε. με αποφάσεις της Κ.Δ. :

Ø Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ø Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.

Ø Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ø Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.

Ø Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου του Τομέα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων.

Κατά τη διοίκηση ως φαίνεται, ένας διαχειριστής αθλητισμού γνωρίζει περισσότερα από ένα λογιστή φοροτεχνικό για το επάγγελμα του και μπορεί και να κρίνει αν έχει τις προϋποθέσεις για την άσκηση του!!! Και γιατί όχι, αφού ενημερότητες θα εξετάζουν, δεν χρειάζεται να είσαι δα και πτυχιούχος για να κάνεις αυτή τη δουλειά….

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εξάλλου σε κάποιο συρτάρι θα κοιμάται, το άρθρο 38 κανείς δεν το αγγίζει, η ψηφιακή υπογραφή πήρε αναβολή μαζί με τον κλειδάριθμο και το Υ.Ο. μας ταΐζει με το χαπάκι της ανάθεσης επιπλέον ρόλων.

Σε αντιδιαστολή έχουμε την κωδικοποίηση , αποκλειστικά και μόνο, των υποχρεώσεων του λογιστή-φοροτεχνικού, μέσω της ΠΟΛ. 1166, παρόλο τον διακαή πόθο πολλών, να ταυτιστεί αυτή με την πιστοποίηση.

Αγαπητή διοίκηση του Ο.Ε.Ε., φερεγγυότητα δεν σημαίνει αναγκαστικά και μη οφειλή. Η αξιοπιστία του επαγγέλματος δεν μπορεί να είναι συνώνυμη της ασφαλιστικής μας ενημερότητας, ούτε των συνδρομών μας, γιατί η αξιοπιστία δεν μετριέται με την οικονομική επιφάνεια του κάθε επαγγελματία, αλλά με την κατάρτιση και την αρμόζουσα δεοντολογία. Τέτοιου είδους κριτήρια εξυπηρετούν μόνο συγκεκριμένες ομάδες ( η μήπως να πω εταιρείες ;), και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό.

Μπορεί να σας κακοφαίνονται τα λόγια μου, αλλά δεν μου αξίζετε. Και αυτό γιατί:

… Βαρέθηκα οι λέξεις Λογιστής-Φοροτεχνικός να είναι συνώνυμες (τεχνηέντως τις περισσότερες φορές ) με τις λέξεις κλέφτης και λαμόγιο.

… Πιστεύω ότι μόνο με την ενεργό συμμετοχή όλων μας στα κέντρα αποφάσεων που μας αφορούν, ο κλάδος μας θα αποκτήσει λόγο και φωνή, κάτι που εσείς αποφεύγετε με κάθε τρόπο.

… Μόνο μια πραγματική και ουσιαστική πιστοποίηση θα ανοίξει το δρόμο για την κατοχύρωση του επαγγέλματος μας και όχι αυτό το συνονθύλευμα υποχρεώσεων που μας πασάρετε.

Και φυσικά δικαιούμαι να αξιώσω:

… Το σεβασμό του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού από τους φορολογούμενους και από τη Δημόσια Διοίκηση και

… Την περιφρούρηση του επαγγέλματος από όσους το ασκούν πάρεργα και ασυμβίβαστα.

Και να είστε σίγουροι ότι θα το πετύχουμε, με εσάς η χωρίς εσάς.

Ειρήνη Χαρ. Γιαννουλάτου

Άρθρο από την περιοδική έκδοση της Ε.Φ.Ε.Ε.Α-Π. "Φοροτεχνικά νέα" στις 6-1-2012.

Το θέμα αυτό σχετικά με τις επιπτώσεις του άρθρου 3 του Ν.31919/2011, το είχε αναφέρει πρώτος ο Γιάννης (Χαλκιδέος). Κανείς δεν έδωσε σημασία τότε....

http://www.taxheaven...=1

Ξαναεπανήλθε και εδώ, και σε πολλές άλλες δημοσιεύσεις, αλλά....

http://www.taxheaven...l=&fromsearch=1

Συνάδελφοι, οι διοικητικές άδειες του Ο.Ε.Ε., αυτή τη στιγμή δεν ισχύουν σύμφωνα με τον 3919/2011. Η διαδικασία πιστοποίησης είναι στον αέρα, για αυτό και πήραν πίσω από το πολυνομοσχέδιο τα περί φορολογικού πιστοποιητικού.

Εμείς βέβαια μπορούμε να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τις προθεσμίες...

Link to comment
Share on other sites

Εγω παντως συνάδελφοι ένα εχω να πω:Τι είχαμε,τι χάσαμε???!!!!!Ειδικά οι παλαιότεροι συνάδελφοι το ξέρουν καλύτερα απο 'μένα αφού ο κάθε τυχάρπαστος μπορούσε να υποβάλλει δηλώσεις,να τηρεί βιβλία επιχειρήσεων και να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα απο λογιστής.Η' μήπως χάσαμε τις ελάχιστες αμοιβές που πέρναμε?Εδώ εμείς δε μπορούμε να μαζέψουμε 80-100 ευρώ το μήνα απο κάποιους πελάτες!!!!Και μην αρχίσουμε την κλάψα οτι επιχειρήσεις κολοσοί θα εισβάλλουν στην ελληνική αγορά και θα πάρουν τις δουλειές μας??Ε, ας έρθουν λοιπόν και να δούμε πόσοι θα επιβιώσουν.Δεν το φοβάμαι καθόλου αυτό γιατί θεωρώ οτι όλοι οι συνάδελφοι κάνουμε ότι περνά απο το χέρι μας για να 'μαστε δίπλα στους πελάτες μας και κυρίως χωρις έξτρα αμοιβή.Αρκούμαστε συνήθως να παίρνουμε τα συμφωνημένα πλην ελαχίστων επιπλέον χρεώσεων.Συνεπώς θεωρώ πως ήδη έχουμε "κακομάθει" τους πελάτες μας και ίσως τελικά αποδειχτεί και η αξία μας.Ολα οσα ανέφερα παραπάνω δε σημαινει οτι πρέπει να κατσουμε με σταυρωμένα τα χέρια.Απλά να είμαστε αισιόδοξοι και κυρίως να μην τρωγόμαστε μεταξύ μας,οχι εδω στο φόρουμ αλλα έξω στην αγορά.

Link to comment
Share on other sites

Δεν είμαστε απαισιόδοξοι συνάδελφε.

Οργισμένοι είμαστε με το Ο.Ε.Ε., το οποίο το μόνο που έκανε όλα αυτά τα χρόνια ήταν να εισπράττει...

Και τελικά θα πρέπει να αποδεχτώ αμαχητί ότι εγώ και πολλοί άλλοι είμασταν οι μ.....ς της υπόθεσης που τηρούσαμε τις διαδικασίες, που είμασταν νομότυποι, που δεν λαδώσαμε για πλαστές άδειες ,και, και.... :angry:

Όσο για αυτό που είπες να μην τρωγόμαστε, ε αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει από μόνο του.

Τώρα να δείς φαγωμάρα που θα πέσει.

Link to comment
Share on other sites

Δεν είμαστε απαισιόδοξοι συνάδελφε.

Οργισμένοι είμαστε με το Ο.Ε.Ε., το οποίο το μόνο που έκανε όλα αυτά τα χρόνια ήταν να εισπράττει...

Και τελικά θα πρέπει να αποδεχτώ αμαχητί ότι εγώ και πολλοί άλλοι είμασταν οι μ.....ς της υπόθεσης που τηρούσαμε τις διαδικασίες, που είμασταν νομότυποι, που δεν λαδώσαμε για πλαστές άδειες ,και, και.... :angry:

Όσο για αυτό που είπες να μην τρωγόμαστε, ε αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει από μόνο του.

Τώρα να δείς φαγωμάρα που θα πέσει.

Σωστά τα λές.

Link to comment
Share on other sites

Επιτέλους κάποιος σε αυτήν τη χώρα σκέφτηκε λογικά, όσον αφορά σε αυτό το έκτρωμα των αδειών λογιστή, που μας φορτώσανε από το 97.

Οι οποίες άδειες, όπως αναφέρει και η συνάδελφος πιο πάνω, στην πράξη δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή, βάσει του 3919.

Link to comment
Share on other sites

Λες και το επαγγελμά μας ήταν ποτέ κλειστό...

Όσο για τα λεφτά που πληρώνουμε στο ΟΕΕ, συμφωνώ για τους περισσότερους είναι 101% χαμένα λεφτά (δεν μπορώ να πω για όλους γιατί προσωπικά παρακολουθώ αρκετά "δωρεάν" σεμινάρια με την ετήσια συνδρομή που δίνω)....

Πάντως η συγκεκριμένη αλλαγή δεν είναι και τόσο κατά των ορκωτών και των ελεκτικών εταιρειών όσο για εμάς.

Γιατί εμείς είναι πιο δύσκολο να εισβάλουμε στα χωράφια τους από ότι αυτοί στα δικά μας (το άρθρο 4 που θα δεν μπήκε στο πολυνομοσχέδιο αλλά θα μπει στο επόμενο....).

Το θέμα είναι να αποφευχθεί ο δούρειος ίππος των φοροελεγκτικών εταιρειών του άρθρου 4 που πρακτικά θα σπρώχνουν τις εταιρείες να αλλάζουν λογιστή και να προτιμούν τη συνδεδεμένη "αδερφή" λογιστική εταιρεία.... Αλλά μπορεί να αποφευχθεί? Και αν ναι πως?

Να έρθει ξένη εταιρεία να μου κλέψει το ψιλικατζίδικο δεν θα γίνει, πάλι ο "ανταγωνιστικός λογιστής της διπλανής πόρτας" θα είναι. Οι ξένες απλά θα στοχεύσουν στις ΑΕ, ΕΠΕ μέσω αυτού του άρθρου....

Δε νομίζω να θεώρησε ποτέ κανένας εδώ μέσα ότι ασκεί ένα κλειστό επάγγελμα πάντως...

Link to comment
Share on other sites

Να έρθει ξένη εταιρεία να μου κλέψει το ψιλικατζίδικο δεν θα γίνει, πάλι ο "ανταγωνιστικός λογιστής της διπλανής πόρτας" θα είναι. Οι ξένες απλά θα στοχεύσουν στις ΑΕ, ΕΠΕ μέσω αυτού του άρθρου....

Επειδή ξέρω αρκετούς όπως εγώ που ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με Α.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ, για αυτό ακριβώς πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα.Χωρίς να θέλω να θίξω τους συναδέλφους που ασχολούνται με ψιλικατζίδικα, ίσα ίσα μάλιστα, εγώ προσωπικά δεν έχω καμμία διάθεση να ασχοληθώ με αυτά, τώρα στα γεράματα... B)

Και δυστυχώς Πέτρο, τα πρώτα κρούσματα υπάρχουν ήδη από τους ορκωτούς... :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Επειδή ξέρω αρκετούς όπως εγώ που ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με Α.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ, για αυτό ακριβώς πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα.Χωρίς να θέλω να θίξω τους συναδέλφους που ασχολούνται με ψιλικατζίδικα, ίσα ίσα μάλιστα, εγώ προσωπικά δεν έχω καμμία διάθεση να ασχοληθώ με αυτά, τώρα στα γεράματα... B)

Και δυστυχώς Πέτρο, τα πρώτα κρούσματα υπάρχουν ήδη από τους ορκωτούς... :unsure:

Συμφωνούμε απόλυτα.

Εκεί είναι το θέμα και εκεί είναι το παιχνίδι που παίζεται.

Μη νομίζεις ότι το είπα περιπεκτικά, απλά είπα ότι εκεί θα έχουμε πρόβλημα σαν κλάδος και ότι στις πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή.

Link to comment
Share on other sites

γιατί θα μείνουν ψιλικατζίδικα και μικροεταιρείες? μακάρι αλλά δεν το βλέπω.

Φοβάσαι τον ανταγωνισμό θα πεις? όχι τον σωστό τον αθέμιτο ναι. πχ. λογιστικές εταιρείες ελεγκτικών εταιρειών και λογιστικές εταιρείες τραπεζών.

σκέψου να λέει η τράπεζα,για να πάρεις δάνειο καλύτερα θα είναι να έχεις την δική μας εταιρεία ώστε να γνωρίζουμε τα στοιχεία από πρώτο χέρι.

Για αυτό έλεγα μην τρώγεστε μεταξύ σας ,πτυχιούχοι και μη όλοι υπάλληλοι θα γίνουμε.

Το σύστημα της διάσπασης σε κάθε κλάδο εφαρμόζουν,οι απόφοιτοι λυκείου θα πουν καλός είναι ο νόμος αφού δεν μου θέτει εμπόδια ,απλά δεν βλέπει ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει καν ως επαγγελματίας.

Κάτι ανάλογο δεν σκέφτονται και οι οδηγοί ταξί? τουλάχιστον τώρα βγάζουν κακήν κακώς και ένα μισθό μετά τι να ανταγωνιστούν τον Πακιστανό με 25 ευρώ το μήνα? (εδώ μία άδεια για κάθε άτομο ήταν αρκετό)

Εμείς πρέπει να επιμείνουμε στην "κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης",τα υπόλοιπα είναι φρού φρού και δικαιολογίες και σιγά τις ελεγκτικές ειδικά τις ξένες ,μην βρήκαν τις μαλακίες της proton bank? μην βρήκαν τα τοξικά στην Αμερική?

Εμένα μου θυμίζουν την παροιμία μπάτε σκύλοι και αλέστε στο προτεκτοράτο !

Το σωστό για την Ελλάδα θα ήταν ο έλεγχος να γίνονταν από το ΥΠ.ΟΙΚ. με βάση την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης ,αρκεί τα στελέχη του ελέγχου να ήταν οι άριστοι και όχι οι αρεστοί και άσχετοι.

Εχουν υπαλλήλους μου μαμούν και δέρνουν σε γνώσεις ,ειδικά των 2 τελευταίων γραπτών διαγωνισμών.

Οταν λένε έλεγχο με ορκωτούς σημαίνει κατ'ουσία μη έλεγχος.

πχ. η μητρική εταιρεία πολυεθνική ελέγχεται από την μητρική ελεγττική εταιρεία στο κράτος-έδρα.

η θυγατρική της πολυεθνικής στην Ελλάδα,θα ελέγχεται από την θυγατρική της ελεγκτικής που ελέγχει την μαμά. Και θα βρει ετούτη τις τριγωνικές συναλλαγές ,τις μεταφορές κερδών,δικαιωμάτων κλπ.

Link to comment
Share on other sites

Συμφωνούμε απόλυτα.

Εκεί είναι το θέμα και εκεί είναι το παιχνίδι που παίζεται.

Μη νομίζεις ότι το είπα περιπεκτικά, απλά είπα ότι εκεί θα έχουμε πρόβλημα σαν κλάδος και ότι στις πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή.

Για αυτό το παιχνίδι που λες, μπήκε και αυτή η πρόταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού...

Για αυτό λέω ότι το Ο.Ε.Ε. παίζει άσχημα, και δεν τα λεει όλα...

Προτάθηκε, επίσης, να παρασχεθεί η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και σε μη μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και να επανεξετασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας γραφείου και τη διαδικασία πιστοποίησης.

Link to comment
Share on other sites

Ο γενικός προβληματισμός είναι σωστός....

Ωστόσο, μην κάνουμε την τρίχα τριχιά.........

Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει κάποιος σωστός λογιστής......

Τα πράγματα όσο πάνε και σφίγγουνε όλο και περισσότερο.......

Άμα κόψουνε και την περαίωση, θα γίνει το ξεσκαρτάρισμα.......

Και δείτε τη σαν επιχειρηματίας, ποιος θα πάει σε τράπεζα να τηρεί τα βιβλία του....?????? Ή νομίζετε ότι επειδή ο άλλος πάει τα λογιστικά του εκεί, η τράπεζα θα του δίνει δάνεια αβέρτα...????? Χωρίς να κοιτάζει εγγυήσεις, κέρδη κτλ...?????

Και συγγνώμη που σας τη χαλάω, αλλά ελεγκτικές εταιρίες έχουν ήδη θυγατρικές και παίζουν στο λογιστικό κομμάτι, νόμιμα και με άδεια.......

Πάντως όποιος θέλει, ας κοπιάσει........ B)

Link to comment
Share on other sites

Οταν λένε έλεγχο με ορκωτούς σημαίνει κατ'ουσία μη έλεγχος.

την θυγατρική της ελεγκτικής που ελέγχει την μαμά. Και θα βρει ετούτη τις τριγωνικές συναλλαγές ,τις μεταφορές κερδών,δικαιωμάτων κλπ.

ΠΧ LEAMAN BRATHERS.

Από τον πολύ έλεγχο???? ρήμαξε όλη η Γη................

Link to comment
Share on other sites

Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το θέμα αυτό με την όντως προδιαγεγραμμένη πορεία.

... το θέμα δεν θέλει βιαστική απόφαση...

...το Ο.Ε.Ε. θα αποφασίσει αλήθεια την κατάρρευσή του; Πόσο πρόβλημα είναι αυτό για τους λογιστές;

...η απόφασή μας πρέπει να είναι με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον και όχι το συντεχνιακό διότι κατ' επέκταση το Δημόσιο συμφέρον είναι και δικό μας συμφέρον... Αλλά τι είναι Δημόσιο Συμφέρον;

..Θα συναντηθούμε εδώ στα Χανιά την Δευτέρα για να..

Link to comment
Share on other sites

και βέβαια οι ελεγκτικές εταιρείες είχαν και λογιστικές .Το ζήτημα δεν είναι ποιός κάνει τον λογιστή αλλά ο "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ" έλεγχος από ορκωτούς ,οπότε αυτά θα πάνε πακέτο. Αρα αθέμιτος ανταγωνισμός.

Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορώ εγώ ο υπεύθυνος λογιστής να εκδώσω ένα πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει την ορθότητα βιβλίων και δηλώσεων και θα χρειάζεται η μεσολάβηση του ορκωτού. Γιατί η επέκταση θα αφορά και αυτό.

Από την μία απελευθερώνω και καλά το λογιστικό επάγγελμα (που ήταν μπάχαλο έτσι ή αλλιώς) και από την άλλη θέτω ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ προσόντα για να ελέγξουν αυτά που πέρασαν οι απελυθερωμένοι λογιστάδες?

Αυτό τον σκοπό είχε και η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του επαγγέλματος δηλ. την ακρίβεια και την ορθότητα των φορολογικών υποχρεώσεων χωρίς να απαιτείται επιπλέον έλεγχος πλήν του δειγματοληπτικού που υπάρχει σε κάθε περίπτωση.

Γιατι η επιχείρηση θα πρέπει να πληρώνει 2-3 ?. άρα ποιό είναι το δημόσιο συμφέρον και ποιό το συντεχνιακό?

Link to comment
Share on other sites

Αυτό τον σκοπό είχε και η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του επαγγέλματος δηλ. την ακρίβεια και την ορθότητα των φορολογικών υποχρεώσεων χωρίς να απαιτείται επιπλέον έλεγχος πλήν του δειγματοληπτικού που υπάρχει σε κάθε περίπτωση.

Γιατι η επιχείρηση θα πρέπει να πληρώνει 2-3 ?. άρα ποιό είναι το δημόσιο συμφέρον και ποιό το συντεχνιακό?

Σωστός.

Link to comment
Share on other sites

Αν δεν υπάρχει αδεια απο το οεε ,τότε ποια η ταυτότητα του κλάδου?ποιός θα μας υπολογίζει?

στην Γερμανία πχ αν δεν έχεις τελειώσει οικονομικό πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακό δεν γίνεσαι

ποτέ λογιστής -φοροτέχνης,αλλά εκεί οι λογιστές έχουν αξία .γιατί έχουν ταυτότητα και όχι αχταρμάς

και όπου βγεί .Εξ ου εδ'ω και οι τιμές ουτε για πασατέμπο ,αφου η αξία μας αυτή είναι αφου τα θέλει ο κώλος μας,

αφου θέλουμε να μπαίνει κάθε καρυδιάς καρύδι στον κλάδο.

Link to comment
Share on other sites

Εγώ όπως το βλέπω...

Θα μπορεί ο καθένας να ανοίξει λογιστικό γραφείο... Αλλά θα πρέπει να έχει λογιστή μέσα να εργάζεται και να υπογράφει...

Πως είναι τώρα τα γυμναστήρια, μπορεί ο οποιοσδήποτε να ανοίξει, φτάνει να έχει γυμναστή μέσα για την άδεια......

Δεν είναι απαραίτητα κακό...

Ανοίγει ορίζοντες.....

Link to comment
Share on other sites

ενα βημα μπροστα -δεκα πισω!!!

που θα παει αυτη η κατασταση με το επσγγελμα μας?

ας ανοιξουν το ανοικτο ιδη επαγγελμα σιγα τα αυγα..ΑΛΛΑ βασικη προυποθεση ΟΤΙ κατατηθετε στην ΔΟΥ, ΚΑΘΕ ΕΝΤΥΠΟ να εχει υποχρεωτικα υπογραφη απο λογιστη ο οποιος ΕΧΕΙ ΕΝΑΡΞΗ- ΚΟΒΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΝΑ ΣΚΑΣΜΟ ΦΟΡΟΥΣ(οπως ολλοι)-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΤΛ ΚΤΛ,

ΤΟ Ο.Ε.Ε ΠΕΡΝΕΙ ΕΝΑ ΣΚΑΣΜΟ ΛΕΦΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ, ΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΝΑΧΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ.ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΔΟΥ?

ΑΣ ΦΥΓΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙ ΤΖΑΜΠΑΤΖΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ!!!

και αν θελου εταιρειες να ερθουν να δραστηριοποιηθουν στν Ελλαδα με αυτες τις συνθηκες ας κοπιασουν.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!!

Link to comment
Share on other sites

Το Υπουργειο Οικονομικων Θα πρεπει να Προκυριξει Αδιαβλητο Διαγωνισμο Με Συμμετοχη Λογιστων Φοροτεχνων Α Ταξης και Στους Επιτυχοντες Να τους Δοθει Αδεια Ελεγκτη Φοροτεχνη Ειδικων Προσοντων.Επισης Για την εξασκηση Του Επαγγελματος Να μην Τους Υποχρεωνει Την Συσταση εταιρειας.Τελος Ανακοινωσεις Για Το θεμα Απο ΟΕΕ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΤΛ ΔΕΝ ΕΙΔΑ..........

Link to comment
Share on other sites

Τώρα γιατί μόνο όσοι έχουν Α τάξης να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις, και όχι οι υπόλοιποι, αυτό δεν το καταλαβαίνω... :blink: Και από που τεκμαίρεται ότι όποιος έχει Α γνωρίζει και περισσότερα ώστε να μπορέσει να περάσει τις εξετάσεις; Λες και δίνεις εξετάσεις για την αναβάθμιση της άδειας.... :wacko: Ένα ημερήσιο σεμινάριο του ...(μην το πω) γίνεται...

Link to comment
Share on other sites

Guest TZABELAS  KITSOS

Τώρα γιατί μόνο όσοι έχουν Α τάξης να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις, και όχι οι υπόλοιποι, αυτό δεν το καταλαβαίνω... :blink: Και από που τεκμαίρεται ότι όποιος έχει Α γνωρίζει και περισσότερα ώστε να μπορέσει να περάσει τις εξετάσεις; Λες και δίνεις εξετάσεις για την αναβάθμιση της άδειας.... :wacko: Ένα ημερήσιο σεμινάριο του ...(μην το πω) γίνεται...

και τα ιεκ να εχουν αδεια . ολοι να εχουν

και η κυρα κατινα στο χωριο που δεν πηγε καν σχολειο

γιατι να μην εχει ?

Link to comment
Share on other sites

Όλοι να μπορούν να αδειοδοτηθούν. Και η κυρα Κατίνα, ακόμα και ο κύριος του παραπάνω βίντεο, γιατί να είναι άνεργος ενώ μπορεί να είναι ελεγκτής α.ε. και επε?

Και μετά θα χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή. Απο ποια πλευρά από όλες? και ο νοών νοήτω.

Μάλλον ξέρουν τι κάνουν οπότε μην αγχώνεστε.

Link to comment
Share on other sites

και τα ιεκ να εχουν αδεια . ολοι να εχουν

και η κυρα κατινα στο χωριο που δεν πηγε καν σχολειο

γιατι να μην εχει ?

Προσπαθώ να καταλάβω που κολλάει η απάντηση σου, και άκρη δεν βγάζω... Υπάρχει βέβαια και το γνωστό μπέρδεμα με τη βούρτσα...

Ίσως να φταίει που δεν έμαθα καλά ελληνικά στο σχολείο. Διαβάζω ολόκληρες τις παραγράφους, και όχι επιλεκτικά τις προτάσεις που κεντρίζουν την δική μου φαντασία...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...